Szegedi Híradó, 1869. július-december (11. évfolyam, 52-104. szám)

1869-12-19 / 101. szám

szén helyénvalónak látjuk. — A vízvédő bi­zottmány egyszersmind már most felhatalmaz­­tatott a tanács által, hogy a töltésekre felügye­lendő alkalmas , a vízvédelmi munkálatok közül jártas egy vagy két egyént alkalmaz­hasson.­­Mai számunk mellett küldjük szét a „Szegedi asztalos ipar-részvénytársu­­lat“ üzleti körlevelét, melyet a t. közönség figyelmébe annál is inkább ajánlunk, mert tapasztalásból tudjuk, hogy e társulat nem­csak ígér, de ígéreteit beváltani is szokta.­­ Mai számú ok harmadik melléklete a „Darázs“ című helybeli élclap jövő évre szóló előfizetési fölhívása. Ez eleintén szeré­nyen dongó „Darázsinak szárnyai félév alatt úgy kinőttek, hogy újévtől kezdve már eddigi alakjában havonként 3-szor helyett 4-szer, az­az mint hetilap fog megjelenni az eddigi árak mellett, ami mindenesetre életképességét bizo­nyítja. Hogy ez élclap rövid félév alatt mily széles körben keltett figyelmet maga iránt, az aradi német lap után újabban tanúsítja a tá­vol vidéki „Vasmegyei Lapok“ című hetilap, mely egyik közelebbi számában úgy ajánlja azt, mint amelynek célja „nevetségessé tenni a túlzókat és szájaskodókat“, s ígéri, hogy onnan is többen írni fognak bele. — Ajánljuk azok figyelmébe, kik a komoly dolgok mellett a mulattatót is szeretik.­­ Kárász Benő csongrádmegyei főispán úr, a kórházi szegények újévi megváltása fejében 5 irtot küldött szerkesztőségünkhöz, melyet illető helyre át fogunk szolgáltatni.­­ Az új gyógyszerészi állomások elnyeréséért a f. hó 15-én lejárt pályázati ia­­határidőig négyf­olyamadó jelentkezett; kettő : Szujó Béla és Kiss József, kizárólag a felső­városira, Ambrózi Ferenc mind a felső-, mind az alsóvárosira, Reimholtz Ferenc csupán az alsóvárosira folyamodtak. A két első közt előreláthatólag nagy küzdelem lesz. Kiss Jó­zsef arra vonatkozólag megemlíthetjük, hogy volt alkalmunk látni mind elméleti, mind több éven át elsajátított gyakorlati szakképességét igazoló bizonyítványait, melyek oly kitűnőek, hogy tulajdonosát versenytársai közt aligha­nem az első helyre emelik. Mi egyébiránt örülünk rajta, hogy e pályázat — a többi vá­rosi pályázatoktól eltérőleg — elegendő szak­képzett versenyzőt vonzott ide, úgy hogy nem csak választani, de válogatni is lehet.­­ A segédl­évé­ltárnok­i állomás már be van töltve. A tanács f. hó 17-én tar­tott ülésében 6 szavazattal őri­ási Gyulát választá meg­­ Glück Emil tánc­me­s­ter, ki e szakmában évek óta bebizonyított kitűnő ügyességgel bír, a napokban érkezett váro­sunkba, s mint rendesen ez időtájon, most is megkezdi tánctanítási óráit. Tekintve azon szép eredményeket, melyeket a növendékek oktatása körül az általa évenkint rendezni szokott díszes gyermek-bálokban fölmutatott, jó lelkiismerettel ajánlhatjuk őt a t.­szülők és nevelő­ intézetek figyelmébe. F­ö­­­h i­v­á­s. A szegedi ifjúsági kör mindazon tagjai, kik tagsági illetékeikkel hátralékban vannak, tisztelettel fölkéretnek, hogy e fölhívás kel­tétől számítandó 15 nap alatt szíveskedjenek tartozásaikat annál bizonyosabban befizetni, mert a mondott idő sikertelen eltelte után e lapnak hasábjain névszerint fognak arra ismét fölhivatni. Szeged, dec. 16-án 1869. * Az elnökség által. Színészet. Szombaton Komáromi Lajos jutalom­játékául a már általunk nagyjában jellemzett „Vas-álarcos“ került színre. A házi megtelte, a lelkesült fogadtatás, a díszes koszorú, az őszinte, gyakran ismétlődő taps, mindannyi jelei voltak azon meleg rokonszenvnek, mely­­lyel a közönség e művész irányában viseltetik. A darabban három alak bilincseli le érdekün­ket és figyelmünket: a szerencsétlen vasálar­­■ cos (E ö r y), a hozzá elválhatlanul csatolt d’Aubigne (Komáromi), ki eleve Richelieu elle­ni gyűlölet- és nagyravágyásból, de később va­lódi barátsággá vált mély részvétből mindent elkövet, hogy azt megszabadítsa és jogaiba visszahelyezze­; és végre Marie (G­ó­z­o­n Ida), ki akarata ellen Gaston rész szelleme. Komá­romi d’Aubigne jellemét, mely eleve a férfias évek erélyéből, a mindinkább lankadó korral pedig a csapások által nagyra nőtt rokonszenv­­ből meríti bátorságát és tántoríthatlanságát, művészileg faragta ki. Míg az első három fel­vonásban a kevéssé vonzalmas makacs összees­küvőt híven ecsetelte, a két utolsóban mint öreg halász ás agg börtönőr valódi művészet­re emelkedett, a nélkül, hogy erős színeket használt volna, mert az egész külső apparátus csakis a jeles maszkban állott. Eöry, ki ittléte óta másodrendüségévől­­ mindinkább kibontakozott és Mirabeau-ja után már néhány igen sikerült alakot állított elénk, ez est tehetségének magaslatára emelkedett: erő és szerelemtől duzzadó ifjúságától egé­szen teste és esze összeomlásáig feszült figye­lemben és szorongatásban tarta a közönséget. Megrázó volt a hang- és némajátéka, midőn tíz év után először szabadul meg a sasalarctól. Az előtérbe lépők közül igen dicséretesen működtek még Gózon Ida, T­ó­t­h (St. Mars), és Marosi (Aucion). Gyallai Ida (udvar­­hölgy) szemfényvesztő toilette által tűnt föl.— A rendező Komáromi volt és dicséretesen kell kiemelnünk, hogy a felvonások és képek gyor­san váltották föl egymást és hogy a darab ki­állítás- és összevágóságra nézve minden igény­­nek megfelelt. Vasárnap „Szökött katona“ adatott. Szig­ligetinek ez igen régi és igen sikerült nép­színműve , mely minden utána következőnek mintegy mintaképül szolgált, minap Pesten századik ismétlését érte. Talpraesettségéről tanúskodik elavulhatlansága és azon körül­mény, hogy még középszerű előadás, mint az itteni volt, sem képes hatását tönkretenni. H­a­­­m­y a sz­ámájába vágó Lajost annyira elejtette, hogy Szép Gergelye óriásként tűnt föl mellette. Aradiné föladatának csak első felét oldotta meg sikeresen ; a pesti szalonban semmikép sem volt helyén. Marosi, bár mennyi­re becsüljük benne egy bizonyos komikum erőt, mint kovácsinas és tigris nem volt sze­rencsés ; az ily szerepekre való erő Aradi tár­saságában hiányzik. Fod­or­né (Camilla) csak egyetlenegy jelenetben volt élvezhető, midőn férje gyanújt, a nevetve csillapítja. A legsike­rült­ebb alakok voltak Harány­iné (Korpádiné), Szathmári (Gémesi) és Tóth (ezredes). Vezéri (Monti) semlegesen játszott. A „Zrí­nyi kávéház“ eleven illustratiója volt Goethe szavainak: „Wenig Witz und viel Behagen“. Hétfőn Feuillet Octave ismert régibb da­rabja : „Erdő szépe“ került színre. Az előadás csak Komáromi (Albin) részéről emelkedett a közönségesség fölé, ki finom magatartás­ és még finomabb humorral játszta szerepét. Eöry (Pálma) gyenge, heves momentumokban majd­nem rekedt hangja, nagyobb mérvű kifakadá­­sokra alkalmatlan és így csak a gyengéd moz­zanatok sikerültek. Gózon Ida (Luiza) a költőtől távol sem szándékozott mérvben pró­zai és ennek folytán száraz volt. Eöry (Morei) igen későn hevült fel és így nővérével csak­nem egy lépést tartott. Sokkal jobban voltak betöltve a mellék­szerepek Marosi (Hugo), Szathmári (Farkas), K­ö­v­e­s­i (Jób) és különösen Tóth (Hoel) által , ki a zárda előtti jelenetben kitűnő volt. Vezéri (Didier) ismét semlege­sen játszott. Kedden „Utazás Chinába“ , szerdán „A kicsapott diákok“ ismétlése. Csütörtökön adatott: „A tücsök“. Az elő­adás mint a színház , hideg, és mint a kis számú köszönség, bágyadt volt. E ö r y n­é a címszerepben sem a vadságot, sem a kéreg alatt lobogó nemes érzelmeket nem tüntette ki elég tisztán és az egész jellem fonalát oly lazán tartotta, hogy ugyanegy jelenetben egyik hangulatból a másikba esett. Eöry (Landry) feltűnően kevés bensőséget fej­tett ki, és szerelmi vallomását is , hogy atyja Halmynsk irányában használt kissé durva, de találó improvisatiójával éljünk, csak kutyakötelességből tette. H­a­­­m­y egészben véve jó Didier volt és a túlságos bolondériát is megbocsájtjuk neki, mert leg­alább egy kevés humorral fűszerezte e külön­ben szomorú előadást. G­o­n­d­a a maszkon kívül semmit sem tett Barbeaud apáért és egy­szer Didier fiára, ki szerencsétlenségre egy egész mondatot elsikkasztott, dühösen rákiál­tott: „Fogd be a szádat !“, mire ez lélekje­­nettel felelt: „hisz én úgy sem szóltam sem­mit“. No, de máskor szóljunk annak idején !— Horányiné, ki a vén Fadette szerepére úgy­szólván született, sajnálatunkra a tragédia cob­urnusait alkalmazta. Sághyné (Madelon), Virágháziné (Barbeaud anyó), Földesi L. (Manón) és S­á­g­h­y (Martinean) is játsztak . Szerepeikből keveset hallottunk, mert sokat ásítoztunk. Pénteken majdnem üres ház előtt a „vi­lághírű“ (?!) olasz törpe M­a­gr­i testvérek pro­dukálták magukat egy francia párbeszédben, vívás-néma j­lenet- és kettős táncban. A dia­lóg tiszta franc­ában, de sok pathoszszal folyt, a néma jelenetben jellemző taglejtést és arc­játékot, a táncban elég komikumot fejtettek ki; a vívás megítélésébe nem bocsájtkozta­­tunk. A törpék elegánsan öltözött csinos pa­rányi emberkék, kik — bár mint curiosumok az egyszeri megnézést megérdemlik — nem a színpadra valók. A „celebri nani* vagyis a híres törpék előadásai közt az igen mulattató „Süketnek kell lennie adatott, mely a förtelmes idővel dacoló néhány szál embert folytonos nevetés­ben tartá. A jutalomjátékok egymást űzik. E hét egyik napján Pataki Frigyes, második kar­mester és kartanító kerül a sorra. A műsoro­­zat igen tarka és okot ígér, adatni fog pe­dig: „Egyetlen leány“ vígjáték; „Tíz férfi s egy nő“ Operette; a „Troubadour“ egy fel­vonása, melyben különösen a karnak lesz al­kalma magát kitüntetni. Továbbá: „Serenade“ Schuberttől postakürtön ; „a legszebb szemek“ Stighellitől citerán és „a két svájci harang“ Patakitól, előadva ugyanettől. Végül a már múlt évben köztetszésben részesült pohárjáték fog produkáltatok — Herz, was begehrst du mehr ? Azt is megemlítjük még, hogy a kará­csom ünnepek alkalmával szinrekerül a Budán köztetszéssel fogadott „Miatyánk isten“ népies színmű, és „Sz. István király“, Dobsa Lajos jeles tragoediája, utóbbi uj kiállítással. K. L. j egyesek. * Az országgyűlést, hir szerint, f. hó 23-dikától január 8-dikáig elnapolják. Eszerint az 1870. évi költségvetés ez évben csakugyan nem fog letárgyaltatni. — A h­o­n­véd­el­m­i minisztériumnak egy körrendelete tudnul adja, hogy nemcsak a tar­talékhoz tartozó, hanem azon egyének is, kik tartós szabadsággal otthon tartózkodnak, akár engedélyhez kötött, akár szabad iparágakat, mesterségeket, kereskedést űzhetnek — mi azonban behívás esetében nem ment föl a rögtön megjelenés kötelezettségétől, valamint abból származó bármi kötelezettség a kato­nai kötelmek teljesítésére semmi szín alatt se folyhat be. *A szent­endrei kerületben, mint a „P. N.“ biztos forrásból hallja, majd­nem egyhangúlag Rajner Pál belügymi­nisztert léptetik föl képvi­selöltnek. Ha elfo­gadja, az ottani baloldal aligha fog ellenje­löltet fölléptetni. f Luzsénszky Pál b. volt oz 7. kép­viselő , az ellenzék* egyik jelentékeny tagja s kitűnő hazafi, a napokban meghalt. Áldás emlékére I * Marosvásárhelyen Nagy Samu helyébe Rháday István deákpárti választatott meg a Marosszék egyik képvi­selőjének. * Lónyay József szintén deákpárti» Munkácson követté választatott. A szavazás két napig tartott. * Az alsó-dabasi követválasztásnál fölmerült ismeretes kihágás alkalmából a pest­megyei tervszék többeket, többi közt Gyur­­csak plébánost, Bicskei Józsefet s több föld­­birtokost különböző időtartamú börtönre ítélt volt el. Ezek föllebbeztek, s a kir. tábla vala­mennyit fölmentette. * Az árvizek pusztításairól még egyre jönnek a szomorú hirek, különösen a felső Tiszavidék színhelye e borzasztó csapásoknak, de a kisebb folyamok sem maradtak hátra, így nevezetesen a Szamos garázdálkodása foly­tán Ujfalusy Miklós szatmármegyei főispáni helytartó a megye dec. 6-iki közgyűlésén be­­jelenté, hogy az egész szamosközi járás a Szamos és más vizek kiáradása folytán víz alatt áll; több község el van borítva a víztől. Számos kisebb ház összedült s a lakosok vagyonukat az elemeknek martalékul hagyva most szabad ég alatt éheznek és fagynak. A főispáni helytartó azonnal aláírási iveket osz­tott ki a megyei bizottmány tagjai között. * A hirlapbélyeg eltörlése a Laj­­thán túl is közel várható. Még a félhivatalos „Neue Fremdenblatt“ is az eltörlés mellett is. Nevezett lap arra utal, hogy Franciaországban is el fogják törölni, don Carlos a spanyolok­nak hasonlókép megígérte és Poroszország még a jelen évben el fogja törölni, pedig ott hirdetési adó sincsen. Csak Oroszország s néhány kisebb állam fog hátramaradni. — Csak örvendhetünk azon, hogy mi ebben Eu­rópa legtöbb országait megelőztük. Igaz, hogy nekünk talán mindannyi közt legnagyobb szükségünk volt reá. (h ) Szeged, december 18 árt 1889. Időjárásunk e héten folytonosan nedves volt s csak ma változott derültté, a mérséklet őszies. Vete­ményeinkre időjárásunk csak kedvezőnek mondható, kivált az elkésett vetésekbe, mert a nedvesség a csi­rát erősbiti, ellenben egy rögtöni tartós fagy nagy károkat okozhatna, mert földeink tökéletesen át van­nak ázva s a gyenge csira minden lepel nélkül sokat szenvedne. Folyóink ismét áradnak, s e hét elején mutatko­zott jég teljesen elenyészett. A külföldi gabnapiacok hangulata e héten kevés változást szenvedett. Angolországba még mindig nagy tengeri szállítmányok érkeznek s a belföldi gabna árakra nyomást gyakorolnak, az üzlet kissé élénkebb ugyan, az árkeret azonban nem változott. Franciaországban a vásárlási kedv kissé javult, anélkül, hogy az árak feljebb mentek volna, a liszt ára ellenben emelkedett. Délnémetor­szág piacai lényegtelen változásokat jeleznek, a Rajna melletti vidékek szilárd hangulatot tanúsítottak. Vidéki ga­bnapiacainkon az üzlet ismét bágyadt, mert az esős idő beálltával a behozatalok me­gint megszűntek. A pesti gabnatőzsdén a hangulat fé hé­ten át kissé javult, noha több nagy cég fizetési képte­lensége folytán a hitel ismét ingadozóbb lett; a kérde­­zősködés belföldi malmaink részéről csekélyebb lett; mi­után több malmok az őrlést­e mostoha időben meg­születni kénytelenek voltak, ellenben a kiviteli keres­kedők jobb vételkedvet tanúsítottak, s nagyobb mennyi­ségű árut vásároltak. Helybeli gabnaüzletünkben az irány­zat múlt tudósításunk óta élénkebb, s minden szemes­élet iránt meglehetős kérdezősködés létezik. Búzában a forgalom­készletek s behozatalok hiányában korlátolt s az egész héten alig 10,000 mé­rőre terjedhetett, árkelete átlag 5—10 krajcárral fel­jebb ment. Rozs üzlete, áru hiányában bágyadt. Árpa serfőzésre alkalmas, teljes árakon kel, ete­tésre való elhanyagolt. K­ukorica úgy azonnali, mint későbbi eladásra élénken keresett. Zab változatlan szilárd. Hetipiacaink a többször említett rész utak folytán gyengén látogattatnak. Mai jegyzeteink következők : Búza 86—89'/, fontos 4 frt 70 kr. „ 85—89 '/3 „ 4 frt 50 kr. Rozs 78—80 fontos 2 frt 70 kr. Árpa 66—72 fontos 2 frt 25 kr. Kukorica 82—89'/, fontos 2 frt 50 kr. B­uj 82-89”, „ 2 frt 20 kr. Zab 44—52 fontos 1 frt 60 kr. Hivatalosan jegyzett piaci Jirak dec. 13-án 1869 86—87 fontos tisztabuza mérője 4 frt 30 kr. 80 fontos elegybuza mérője 3 frt 60 kr. 78 fontos rozs mérője 2 frt 70 kr. 70 fontos árpa mérője 2 frt 35 kr. 46 fontos zab mérője 2 frt 10 kr. 80 fontos ó -kukorica mérője 2 frt. 25 kr. Köles mérője 2 frt. 25 kr. Krumpli mázsája 1 frt 40 kr. Marhahús fontja 24 kr. A juhus fontja 10—12 kr. Sertéshús fontja 22 kr. Disznózsír iccéje 50 kr. Szalonna mázsája 26--27 frt. Lenmagolaj iccéje 60 kr. Borsó iccéje 10—12 kr. Lencse iccéje 10—12 kr. Bab iccéje 6 kr. Egy darab tojás 3 kr. Bécsi pénzárfolyam dec. 18-án. 5* metalliques Nemzeti kölcsön 1860-ki sorsjegy Bankrészvények . 59 65 . 69.80 . 96.20 . —731. Sorshúzás. Temesvárott, dec. 18. 77 47. 71. /. 05. V­i­t­a 1­1 . §. december 1 9 Szeged 18' 3' ’ 0 " 0 fölött. Szerkesztői üzenet. — I­f­j. S­z. .1 u­r­n­a­k. P­e­s­t. A cikk jönni fog, a beszély kéziratával szolgálhatunk, ámbár szá­mítottunk rá, hogy jövő év folytán fölhasznála­tjuk. Felelős szerkesztő: Nagy Sándor, hitelintéz, részv. London . . . Ezüst . . . . Arany . . . • 25 390 124. 121.35 584s / KÖZGAZDÁSZAT! ROVAT. — „Ungarischer Actionär.“ Ez címe egy német nyelven, de magyar szellem­ben , Lichtenstein F. Lajos szerkesztése mel­lett Pesten megjelenő hetilapnak, mely főleg a magyarországi népgazdászat, forgalom, pénz­­- biztosítási, vasúti s főleg kereskedelemi ügyekkel foglalkozik, s tekintélyes munka­társai és széles körű összeköttetései folytán szép pártolásnak örvend. A kereskedelmi vi­lághoz tartozó olvasóinknak ajánljuk e lapot, melyről a hirdetési rovatunkban közlött elő­fizetési fölhívásban bővebbet találnak. Üzleti tudósítás. A szegedi Lloyd ■társulat társu­rgimyei. Berlin, dec 18. Változatlan Irány, kész búza 56, jan 59 '/,, tavaszra 60'/,, rozs 443/,, 413/,, 440, tallér Marseille, dec. 18. Csendes üzlet. Páris, dec. 18 Csekély vételkedv, árak fentartva Triest, dec. 18. A gabnaárak változatlanok. Zürich, dec. 18 Lanyha forgalom. Hamburg, dec. 18. Szilárd hangulat, kész búza 108'/,, jan, 108'/,, tavaszra 109'/,, rozs 751/,, 75'/,, 77'/, mark banco, Pest, dec. 18. Mint rendesen a hét utolján, lanyha irányzat, árak változatlanok.

Next