Szegedi Híradó, 1870. július-december (12. évfolyam, 78-156. szám)

1870-09-21 / 113. szám

Ezeket, mint amazokat társulatok, kor­mányok, illetőleg országok, szakmájuk tökéle­­tesíthetésében elősegíteni óhajtván, a többi között részekre „kiállítások"-at is rendeznek; bizonyára nem azért, hogy az ott felmutatot­­takat az érdeklettek csak megbámulják, ha­nem hogy egyrészről a fölmutatott eredmény által az előretörekvésre buzdíttassanak, más­részről pedig, hogy az előrehaladottabbak ér­demeik elismeréséül kitüntessenek. Most már az a kérdés: honnét van min­denben ezen folytonos előretörekvés ? A fele­let: kétségkívül emberi lényünk azon tulaj­dona szüli ezt, mely nemcsak a változatosságra, hanem mindenben tökéletesedésre törekszik. És ugyanebben látjuk gyökerezni azon erkölcsi kényszert, mely sürgeti, hogy a fel­csigázott igények vagy a korszerű kívánal­mak betölthetésére — mikre nézve az az úgynevezett „természetes ész" alig elégséges — a nemzedéket előkészíteni már zsenge ko­réban muldatlanul szükséges. S mi más készíthetné elő az ifjúságot erre, mint a jó nevelés?! Nem oly nagy ideje még, hogy édes ha­zánkban is a népnevelés ügye megszabadult satnya állapotából a immár lépéseket tesz előbbre. S ezért be kell ismernünk — mert ez épenséggel nem válik szégyenünkre — hogy mi a népneveléssel megbízottak — nép­nevelők — még nem bírjuk egészen ama készültséget, mely legalaposabban esz­­közölhetne k­or­s­z­e­r­ű n­é­pne­v­el­é­s­t; de nem bírjuk — tisztelet legyen a kivéte­leknek — még azon képzettségi fokozatot sem , melyen már más nemzetek népnevelői állanak. Ezen tudat lebeghetett honatyáink sze­mei előtt is, midőn törvénynyé emelék, hogy a tanítói pályára lépni szándékozók több elő­­készültség mellett is 3 évig végezzék a ta­­nitó-képezdét; ugyanezeken alapulnak azon felsőbb rendeletek is, melyek a tanító-egyle­­tek alakulását, tanítói tanácskozmányok tar­tását sürgetik; a magas kormány e tekintet­­ben még más oldalról is közreműködvén : a tanítói karból a külföld jelesebb tanintézetei tanulmányozására egyeseket kiküld ; a népta­nítók részére az életbevágó különféle isme­retek tanulmányozása végett tanfolyamokat rendez. Most már föltéve, hogy lesznek majd egyesek, kik a kellő előkészültséggel, a taní­­tóképezdei 3 évi tanfolyam bevégzésével (s talán sikerül egynémelyiknek a külföldi jele­sebb tanintézetekbe tapasztalásgyűjtés végett kiküldetni, s a fönebb nevezett tanfolyamokra is megjelenhetni) várjon az ilyenek csupán ezekkel elérendik-e a népnevelés-tudományban a képzettségi fokozat netovábbját?! Bizonyára velem együtt minden elfogu­­latlan népnevelő ezen kérdésre azt felelheti csak, hogy: még akkor sem. Igenis nem, mert míg a népnevelőnek nevelni, azaz a növendék lelkére hatni, s tanítani, vagyis a lelket művelni, ismere­tekkel gazdagítani kell — mely műtétek biz­tos eredménye csak helyes lélekis­­mén alapulhat — tanulása, észlelődése, bármely magas legyen is képzettségi fokozata, soha, de soha nem lesz fölösleges. Szolgáljanak ennek bizonyítására korunk egyik legkitűnőbb tantérfiának ide alkalmaz­ható szavai: „A tehetségek eredete, minősége — a növendékről szólván — a test és nedv­­alkat, a szellem élénksége, az önbecs kisebb­­nagyobb foka, érzékenység, lelkűlét, a kedély­nek a cselekvés alatti halgultsága , a jellem s általában az ifju léleknek száz meg száz tulajdonai igen jelentékeny erkölcsi különbsé­get tesznek." Megatól értetődik tehát, hogy a népne­velőnek minden gyermek irányában nem adn­dig ugyanazon, hanem az ezen változá­soknak megfelelő módokkal kell élnie, mely módoknak helyes alkalmazására úgy­szólván egy emberkor alig elégséges. „Nem úgy van tehát — mondja ugyan­azon tanférfiú — a népnevelő a növendék­kel, mint a mészáros a birkával, kinek érzéki gyakorlottsága nagyon elegendő a birkák osz­tályozására, valamelyikre csak rátekintvén, m­ár is kiismeri, megbecsüli azt. Az embr lélek tulajdonai finomabbak kissé, semhogy azokat oly cirkálói­ móddal megismmhethetik, mert szikra a létek, mit ha elismerünk, ide­jemmel nyúlunk tnnan nem sitéséhez, ,éi tud­ván azt, hogy az en­ber arany annyi tele." Ezen igazságokat emlékezetünkben föl­­frissitve, kezeinket szivünkre téve, elmond­­hatjuk-e tehát nyugodt lelkiismeretid­e­g­e­n most, hogy mint népnevelők már eleget tudunk, már nincs szükségünk a további ta­nulmányozásra ? Mi, kikre édes hazánk a je­len válságos korban, egy újjáalakulás korsza­kának küszöbén, midőn már nem annyira a személyes vitézség s bátorság, mint inkább a népműveltség biztosíthatja csak részére is a boldog jövőt, mint a népnevelés leg-­í Zenta, szept. 18-án. Midőn községünk iskoláit közösöknek nyilvánította, az általa megválasztott iskola­szék Samu József elemi 4-dik oszt. tanítót iskolai igazgatóvá, Elek János 3-dik oszt. tanítót pedig — mint a tanitói kar által ajánlolt iskolaszéki tagot — iskolaszéki jegy­zővé megválasztotta , s az elsőnek 51­0 írt tanítói és 120 írt lakbérfizetését 300 forint igazgatói fizetéssel 920 írtra ; emelnek ugyan­csak 500 írt tanitói és 120 írt évi lakbér­­fizetését 200 frt iskolaszéki jegyzői fizetéssel 920 írtra emelte fel. Történt pedig közelebb, hogy Samu Jó­zsef iskolai igazgató Erdélyben a dévai ké­­pezde igazgató-tanárává 1100 frt évi fizetés­sel kineveztetett. Zenta város ezen jeles tau­­leitiát elveszteni nem akarván, neki 100 fo­­rinttal többet, tudniillik 1200 forint évi fizetést szavazott meg , minélfogva az a dé­vai képezde-iga­zgató-tanárságról lemondván, városunk részére továbbra is megnyeretett. Tehát ne mondjuk többé , hogy a jeles taní­tót épen sehol sem fizetik meg érdeme sze­rint, mert eszerint már van tanító, kinek épen annyi fizetése van, mint egy vn. törvényszéki ifónek- vagy városi tanácsnoknak. Szivünkből örvendünk, hogy a néptanítói életben ez ese­mény nálunk történt, s hogy elsők lehetünk ezt sajtó útján is közzétenni. Mendlik János pécsi tanító a vaskoro­­narend harmad­osztályává­ diszíttetett föl, s ez a legnagyobb megtiszteltetés, mely tud­tunkra egy néptanítót ért; de úgy hiszem, nem kevesebb megtiszteltetés egy néptanítóra nézve 1200 frt évi fizetéssel elláttatni egy egy oly szerény város áltat, mint Zenta. Zenta város közös iskolája igazgatóját tehát első tisztviselőjének ismeri, amennyi­ben tisztviselői között ennek 1200 frt leg­több fizetést szavazott meg, mert a városi orvos fizetése 1000 frt; az iskolaszéki jegy­­ző-tanítóé 820 irt; városi mérnöké 800 frt; városi tanítóké 620 frt; főjegyzőé 500; vá­­rosbíróé 400 frt. Ki kell mondanunk, hogy a tanításban üdvös versenytér csakis a közös iskolai rendszer mellett nyilik, mert a választott iskolaszék kifolyása levén a nép egyetemes oktatásnak s így a népet képviselvén, azt a tanító érdemes időt jobban képes fölvilágo­sítani, meggyőzni, befolyása által nagyobb áldozatok meghozatalára serkenteni, s mert végre a többtagú iskolaszék több inbát meg­láthat, de több érdemet is képes megjutal­mazni. Néptanítók s fontos hivatástok általános elismerésének hajnala dereng, tőletek függ nemsokára, hogy a reátok várakozó szerep­kört jól betöltsétek, s akkor aztán ne okol­játok többé a kort, hogy méltánytalan, mert az nem lesz fukar a valódi érdemek tett­leges elismerésében. S­z i 1 i ú r. hiányénak akarom tulajdonítani azt, hogy Csehország királyságom képviselői még hiá­nyoznak. De annál inkább sajnálom ezt, ha áttekintem ezen idő eredménydús és nehéz eseményeit, kormányom ernyedetlen fáradozá­sait az ellenkezőket az alkotmányszerű tevé­kenység közös mezejére vezetni, és ha szem előtt tartom szükségét annak, hogy az állam belalakulásban gyümölcsöző eredménynyel ve­zettessék. A kormány feladata lesz minden törvé­nyes eszközt felhasználni, hogy ezen király­ságnak is minél előbb biztosítsa részvevőjét ezen ülésszak fontos dolgainak elintézésében. Önök feladata lesz , uraim, kik vezettetve a mérsékeltség és igazság eszméjétől, azon rend­szabályokról tanácskozni, melyek alkalmasak lesznek az alkotmányban az alapot biztosítani, melyen minden tartomány és a­­törzs egyes kívánalmait a monarchia hatalmával megegye­zően teljesítendő. Feladatai közt, melyek a legelső ülésszak alatt teljesítendők lesznek , legközelebb áll a képviselők megválasztása a delegációkba. Ezen választásokat úgy fogják önök eszközölni, hogy a magyar korona országainak képviselőivel együttműködésük eredményező legyen oly ügyek elintézésében, melyek a mostani körülmények közt különösen fontosak. Egy más tárgy mely figyelmünket nagy mértékben igénybe veendi, azon viszonyok el­intézése, melyek a katholikus egyház s az ál­lami hatalom közt állanak fenn , mely szüksé­gessé vált a szent­székkel volt szerződés fel­­felfüggesztése által, kormányom ez ügy­ben megfelelő javaslatokat fog önök elé ter­jeszteni. Azt remény­em, hogy fáradozásaiknak si­kerülni fog azon már régóta lappangó kérdé­seket megoldani, melyek egy új törvényhozás­­nak szólnak a polgári pert, az anyagi büntető pert illetőleg. Ezen kérdésnek szerencsés megoldása új és jelentékeny lépés lesz hazánk fejlődésének útján. Az egyetemeken a tudomány és közok­tatás jelen állásának megfelelő reformok be­hozása vált szükségessé. Kormányom ezen célra irányzott törvény­javaslatot fog önök elé terjeszteni. Önök, uraim, godos vizsgálat alá veendik az állam előterjesztéseit (Staatsvorschläge) és kormá­nyom előterjesztéseinek alapján a közgazda­­sági kérdéseket oly figyelemmel fogják­­kí­­sérni, mely ezen kérdésekben biztosságát is­meri el az anyagi jólét terén való emelke­désének. Végre alkotmányszerű megoldás végett oly rendelke­zések fognak önök elé adatni, me­lyek foganatba veendők volnának a tárgy sür­gőssége mellett a rendelet útján. Isten áldja meg önök fáradozásait ! Biza­lommal, mint önökhöz intéztem felhívásomat, látom önöket a cselekvés megkezdéséhez já­rulni. Szavaik távolra terjedő biztosítéka lesz az önök hűsége és hazaszeretetének, és békés cselekedeteik — biztosan tudom — az állam belsólétére, tekintélyére és hatalmi állására nézve gyümölcsözők lesznek. Bár azon hata­lom és erő, mely egyetértést kölcsönöz körül­belül terjedne Ausztria valamennyi népére és vezetne áldásosan azon utakon, melyeken va­lódi szabadság, üdv és becsület minden egyesre, m­inden törzsre, minden tartományra és az egész államra nézve virágzik! S dötteitől környezve a francia nép érzelméhez­­ intézem első szavaimat. Közületek mindenki kezében hordja a haza sorsát. A hazafiak valója , egyetértése, ez az első támpont az idegen , a közös el­lenség ellen. Hadd tudja meg a porosz, hogy a mi fővárosunk sáncai előtt a leglelkesültebb és egységes ellentállásra fog találni, s or­szágunk minden pontján azon legyőzhetetlen korlátra bukkan, melyet a haza szent szerelme emel az idegen betörés ellen.­­ Egy department-ba küldetvén, mely e nehéz körülmények közt, legnemesebb ragasz­kodásával tisztelt meg, tudom, hogy mily bátorság­ és a köztársaság iránti teljes oda­adással bir Poulaine. Minden szabad departement­­ hazafias pártfogásra kérek föl. Emlékezzünk, hogy ezelőtt alig két hóval mi valünk a világ első nemzete, midőn a legutálatosb és tehetetlen kormány az ellennek eszközöket szolgálta­tott, hazánk földének elfoglalására, dacára seregünk hősies működésének, melynek ve­zetésére képtelen volt, emlékezzünk 92-re , és mint a forradalom méltó katonái Újítsuk meg hozzájuk méltó bátorsággal, mit tőlünk elragadtak : nagyszerű diadalaikat; tiporjuk szét az ellent, mint ők, s űzzük el köztár­saságunk földéről. A pecsétőr-igazságügyminiszter, a nem­zeti védelem kormányának tagja és képvi­selője. Tours, szept. 13-án. Ad. C­remieux, főbb tényezőire szorongva te­kint?! Korántsem ! Folytonosan kell tehát magunkat tovább­képeznünk, kell, — mint az iparosok­ vagy művészeknek — szakmánkban magunkat mind­inkább tökéletesítenünk; így felelhetünk meg azután teljesen magasztos hivatásunknak. Sziklay Ferenc, néptanító. A Lajtautal. A birodalmi tanács f. hó 17-én nyittatott meg ünnepélyesen; a császár következő trón­­besz­eddel nyita meg azt: Tisztelt urak a reichsrath min­­dk­ét há­zából ! Komoly időben hivtam­ önöket össze fel­adataik etjesnésére. M alatt a világrész tá­vol területén véres csata terjeszti romboló hátasait, addig ezen állam­ a béke áldalainak örvend; a béke kulteré mindenekelőtt arra szolgáljon, hogy az állam alkotmányszerű beren­­dezésének szilárd alapul biztosítsunk. A mast ülésszak vége felé a kepviseloház tanácsko­zásai lenakadast szenvedtek. Hogy ennek eleje vezessék, és hogy egyszersmind milyemk len­nek alkuk , adná sek kivanaimat ujonan kife­jezhetni, uralkodui netetességemnek tartottam uj valasztasukat elrendelni. — Különös meg­elégedéssel látom önöket magam körül össze­gyűlve, és szívélyesen üdvözlöm önöket uraim, az urak háza tagjait, kik mindenekelőtt hi­vatva vannak kifejezést adói az állam jólétét előmozdító eszmének, és önöket uraim, kép­­viselőház tagjait, kik a királyságból és tarto­mányokból küldtek, és azon lesznek, hogy úgy a rész kívánalmainak, mint ez egész szükségleteinek eleget tegyenek , — önöket uraim — tudom, azon valódi hazafias érze­lem és osztrák öntudat lelkesíti, hogy népeim seregelve elődeim trónja körül, az állam leg­több feladatait teljesítsék. Nem ily érzelmek A császárnak a cseh küldöttséghez inté­zett válaszát a „Wiener Ztg.“ 20-iki száma közli. A válasz eként hangzik: A cseh tartománygyűlésnek nekem át­nyújtott feliratot átad.Adom kormányomnak, hogy azt haladéktalanul beható bírálat alá vegye, és nekem megtegye javaslatait. Megelégedésemre szolgál, hogy a felirat­ban ismét feltalálom kifejezését azon hűség­nek és hódolatnak, melyet a cseh királyság min­dig fényesen bebizonyított. Tanúsítsák önök ezen lojális érzületeket, azzal, hogy a követ­kezmény teljes eseményekkel szemben, az üze­­netemben kifejezett felhívásnak engedjenek, minthogy én az alkotmány terét nem akarom elhagyni. Cremieux kiáltványa. A kormánytól kiküldött igazságügy-mi­niszter által Toursban kihirdetett proclamatió tartalma következő: „Francia köztársaság. Franciaországban. Franciák. Az ellenség Pária felé kezéig. A nemzeti védelem kormánya, mely e fontos időben a főváros megmentésének nagy mun­kájára fordítja tevékenységét, gondoskodott arról, hogy az időnként bekövetkező elzárt­ság perceiben ne legyen megfosztva a depart­­ment­ok hazafias népe törvényes befolyásától. Míg nagy munkáját igazgatja, minden hatal­mat a pecsétőr-igazságügyminiszter kezeibe tett­­e, az ország azon vidéke kormánya fölötti őrködéssel bízva meg őt, melyet az ellen nem tett tönkre . A minisztérium kü­. külföld. Szeged, szept. 19. Franciaország. Utóbbi hírek meg­erősítik Tihiers londoni missiójának sikerte­lenségét. Thiers kivonata nem volt teljesít­hető , mert ez könnyen fegyveres beavat­kozást igényelhetne. Most a szent­pétervári udvarhoz siet szerencsét kísérleni. Párisból jelentik szept. 15-ikéről, hogy egy amerikai korvette 500 önkéntessel és 700 fegyverrel Toulonba érkezett s hir szerint Lyonba fognak menni. A „Metis“ porosz hajó orosz lobogó alatt a marseillei kikötőben fel­tartóztatván , zár alá vétetett s a legénység berepkeztetett. Páriában és Marseilleben fran­cia egyenruhába öltözött porosz kémek fogat­tak el. Az „Ordre de Bataille“ szerint mindkét sereg 20-án kell, hogy Páris előtt öszponto­­sítva legyen. Berlinből távírják. A Franciaország­ból kiűzött németek szept. 14-ikén gyűlést tartottak, melyben elhatározták, hogy a ki­rályhoz egy petitiót adnak, melyben a néme­teknek a kiűzés által szenvedett veszteségeit egy milliárdra teszik, és bizalmukat fejezik ki, hogy ez összeg a német nemzetre nézve nem vész el. Olaszország: A olasz csapatok Róma falai alatt állanak. E szerint a válság Rómá­ban is mind magasabb fokon áll. Rómát vé­deni fogják. Bár nem lehetséges, hogy a papé 8000 embere ellent tudjon állni a benyomult 40,000 olasznak, világos, hogy Róm­a megvé­tele nem fog minden vérontás nélkül tör­ténni. Civita­ Vechia már meg van szállva. A város minden vérontás nélkül megadta magát és lelkesülten fogadta a megszálló sereget. Cadorna tábornok egy parlamentárit küldött Rómába azon felhívással, hogy a várost ad­ják át. A válasz visszautasító volt. A római polgárok egyébként nem fogják tűrni, hogy az olasz csapatokat megakadályozzák a bejö­vetelben. A pápa határozata szerint Rómában fog maradni azon esetre, ha az olaszok az angyalvárt és leontolt városrészt meg nem szállják. A római eseményekre vonatkozólag Flo­­rencből azt írják, hogy Angol- és Oroszország, valamint Ausztria kivételével minden hatal­masság aggályokat fejezett ki Róma megszál­lását illetőleg. Bajorország határozottan tilta­kozott ellene. Szeged, szept. 20-id. Franciaország. Parisban szeptember 14-dike óta nincs gázvilágítás. Vizet is csak két órán keresztül kapui naponként. A ható­ságok folytatják a Paris körüli pusztítást. A St. Luen-sziget minden épületeit felgyújtot­ták s az odavezető hidat légbe röpítették, 12-én hajtóvadászatot tartottak kétes jellemű nőkre, s azokat összefogdosván, Párisból ki­szállították. Pietrinek több ügynöke fogatott el és egy bonapartistikus comidort fedözte­tett föl; hír szerint nagyon compromittáló iratoknak jöttek nyomára. Lyonban, mint a lapok írják, a jacobinismus uralt. Az akadé­mia elhatározta, hogy a világ összes akadé­­máihoz óvást küld be műemlékek, könyvtá­rak és múzeumok bombáztatása ellen. Brüssel­ből azt írják az orleansi her­cegekről , hogy azok déli Franciaországba

Next