Szegedi Híradó, 1870. július-december (12. évfolyam, 78-156. szám)

1870-09-07 / 107. szám

POLITIKAI ÉS VE­G­Y­EST­A­R­T­A­LM­I KÖZLÖNY. Hirdetések fölvétetnek : Szegeden a kiadóhivatalban; Pesten Neumann B. első magyar hirdetési irodájában, kigyó-utca 6 szám; Bécsben Hausenstein & Vogler (Neuer Markt 11) és Oppelik A. (Wollzeile 22) hirdetési ügynököknél; Maria m. Frankfurtban Gr. L. Daube & Co. hirdetési expeditiójában, Lipcsében Eugen Fort és Párisban Havas, Lafiite, Brillier & Cp. (Place de la Bourse 8) hirdetési irodájában. Megjeleli: Hetenkint 3-szor, szerdán, pénteken és vasárnap reggel. Szerkesztőségi iroda, hová a lap szellemi részét illető közlemények külden­dők : iskola-utca, Vadász-ház, 1-ső emelet. Kiadóhivatal burger Zsigmond könyvnyomdájában, hová az előfizetési pénzek küldendők. Szegeden házhozhordással és vidékre postán. Egész évre . . . 8 frt.­­ Félévre .... 4 frt. Évnegyedre ... 2 frt. Helyben a kiadóhivataltól elvitetve: Egész évre ... 7 frt.­­ Félévre . . 3 frt 50 kr. Évnegyedre . . . 1 frt 75 kr. Hirdetések dija: A hathasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 11 kr., két­szerinél 5 kr., többszörinél 4 kr. Terjedelmes hirdetések többszöri beigtatás mellett ked­vezőbb föltételek alatt vétetnek föl. Kincstári illeték minden egyes beigtatásért 30 kr. A „Nyíltér“ ben a négyhasábos petitsor igtatási dija 15 krajcár. Előfizetési föltételek: Szeged, szept. 6-án. Fejünk szédül, szemünk káprázik, lelkünk mélyében megrendül a világ­rázó eseményektől, melyek soha nem sejtett arányban bontakoznak ki előt­tünk. Miként egy nyomasztó álom za­vart képletei, úgy állnak előttünk a legutóbbi végzetes események: a négy­napos véres küzdelem, benne a kicsiny francia sereg heroikus harca és elvér­zése a még nem tudni hányszoros túl­erő ellenében, — Porthos halálküzdelme a rászakadó sziklatöm­egekkel — a se­­dani capitulatio, mely a hazavédő sereg romjaival a fegyvert letéteté; a hős ve­zér Mac Makim súlyos megsebesülése s a szárnyaló hir szerint önkéntes ha­lála; de Failly (Wimpfen) a capitula­­tiót aláírt tábornok állítólagos agyon­­veretése, s mind e diaotitikus zűrben III. Napoleon önmegadása s ezzel a második császárság és a Bonaparte­­dynasztia csúfos bukása! Lelkünk fölváltva emelkedik és undorodik; ajkunk fájdalmas hymnuszt zeng, majd átokra fakad , amint a bal­sors által földretiport hősiség s a por­ban csúszó bíboros dicsőség lélekemelő és lélekölő képletei tűnnek elénk. A sedaui katasztrófa horderejét e pillanatban még nem vagyunk képesek belátni, de annyi kétségtelen, hogy en­nek részletei közt legnagyobb jelentő­ségű Napóleon bukása. De minő bukás ez! Nincs oly vén banya-mese, mely ily ostobául vég­ződnék. Az a III. Napoleon, aki nagy eszé­vel , roppant combináló tehetségével s Machiaveli önző és esküszegő tanaival dicső nagybátyja császári székébe emelte magát, aki 18 évi uralma alatt meg­alázta Oroszországot, megcsonkítá Ausz­triát, bekeblező Nizzát és Savoyát, aki hódító karjaival, bár nem mindig siker­rel, elért a tengereken túlra, Afrikába, Mexikóba, Chinába, aki Franciaországot első katonai hatalommá emelte, s aki ennek élén Európa bírójaként szerepelt,­­ aki alig hat héttel ezelőtt oly biza­lommal szené meg Poroszországnak a háborút: az a Napoleon ma, porba aláz­­kodva koronás ellensége előtt, önként átnyújtja kardját s annak nagylelkűsé­gére bízza magát. Valóban szánandó látvány­ a leg­­szánandóbb benne pedig az, hogy ez óriási bukásban sehol semmi jele a nagyszerűségnek, mely a szivet, lelket megragadja s balsorsához, porbahullt dicsőségének koporsójához láncolja Hogy nem jutott eszébe, ha már egyéb nem, a név, melyet visel s e név első hordozója, a dicső szent-ilonai fo­goly , aki bukásában is óriás, halála órájáig nagy volt, akit, hibái dacára, tisztelettel emleget az utókor; míg ő a szerencsétlenségben kisszerű féreg lett, mely a porban vergődik , s akit ennél­fogva a történelem minden nymbuszával el fog tiporni. És mi vezette őt e csúfos bu­kásra? Az, hogy a császár a válság napjaiban nem tudott francia lenni, az önfentartás kicsinyes ösztönéből nem tudott fölemelkedni a hazafiság magas­latára, és mert hiányzott nála az, ami nélkül nincs emberi nagyság, a s­e­l­­e­m. A szerencsétlenségnek részvéttel tartozunk, amely annál nagyobb, minél nagyobb a bukás, mely azt fölidézi, a részvét e természetes­ adóját rótta le múlt számunk brünni cikke a bukott nagyság iránt; de akkor még nem sej­tettük, hogy e bukás ily nyomorúságos lesz. Most részvét helyett csak szánal­mat és megvetést érzünk iránta, mely annál jogosultabb , mert szégyenével a francia nemzetre is homályt vet, mely­nek azt vagy most, vagy később, de előbb-utóbb vérrel kell lemosnia. Úgy látszik, a francia nemzet érzi ezt, mert a sedani katasztrófa sem csü­g­­geszti el, s míg a fogoly császár üze­neteket küld a kamarához és kormány­hoz, melyekben azokat a békekötésre unszolja, azalatt Párisban a miniszter­­tanács proklamátiója azon kijelentéssel hirdeti e szerencsétlenséget, hogy az a franciák bátorságát meg nem ingatta, s hogy Páris védképes állapotban van, az ország hadi erői szerveztetnek, s kevés nap múlva kész hadsereg áll Páris falai alatt, egy másik a Loire mellett alakult. — A törvényhozótestben és senatusban a miniszterelnök igy szól : „A kormány minden erélyét kifejtendi s addig nem nyugszik, mig a porosz fal a francia területről el nem űzetik. Favre pedig föl­kiált: „Egyek vagyunk a véde­lemben mind halálig!“ és a ka­mara fegyver alá szólít minden nős és nőtlen polgárt 20-tól 35 évig. Amily visszataszító amaz, ép oly lélekemelő látvány emez. De vájjon lesz-e, lehet-e e végső erőfeszítésnek sikere, s nem fogja-e azt maga Napoleon intrigyája a poroszszal meghiúsítani ? Mert az igy bukott nagyságtól — ilyent is várhatunk. Egypár napi lázas feszültség még, s aztán — tisztában leszünk. Szeged , szept. fi. Amit a sedani kalászt,róla után sokan rettegve, még többen óhajtva vártak, megtör­tént : Pak­sban a köztársaság ünne­pély­esen pr­oklamálatott! A törvény­hozótest feloszlott, a senatus leköszönt, a napóleoni kormány visszalépett. Ideiglenes kormány alakíttatott, melynek tag­jait külföldi rovatunkban találja az olvasó. Honvédelmi bizottmány alakult, Trochu elnök­ és Favre alelnökkel; tagjai Páris összes kép­viselői. A fegyverek gyártása s eladása föl­­szabadíttatott. Most következik a császárság romjain egygyéolvadt nemzet élethalál harca. Ez az egyik kép, nagyszerű , magasztos. A másik kép sötét, mint az enyészet szelleme . A porosz koronaherceg 400,000 emberrel gyors léptekkel halad Páris felé. Egy óriási földrengés előtt állunk, mely a vén Európát sarkaiban fogja megingatni. A francia köztársaság egyszer már csi­nált csodát, várjon csinál-e másodszor is ! ? Brünn, szept. 4-én 1870. Mac Mahon vitéz seregének lefegyver­zése és ezzel kapcsolatban Metz és Straszburg kétségbeesett helyzete, valamint Napóleonnak személyes biztonsága és dynastiája érdekében történt gyáva önmegadása — e roppant hord­erejű katasztrófák a nagyszerű és bámulatos meglepetésekben oly gazdag francia-porosz háborúnak talán rögtön véget fognak vetni; legalább remélnünk lehet , hogy az utóbbi borzasztó vérengzések és a sedani váratlan fordulat a béke olajágát is megérlelték , ha­csak a büszke és elkeseredett francia nem­zet, a dynasztia tökéletes mellőzésével, a most még inkább egyenetlen harcot saját souveraini hatalmánál fogva egész a leg­iszonyúbb végletekig nem folytatja. Azonban ez esetben is a végválság be­következése csak igen rövid idő kérdése és azután a diplomatia fog az actio terére lépni a „semlegességi liga“ alakjában, mely a hal­latlan öldöklés és mészárlás folyama alatt a korrektség szempontjából kitűnően viselte magát. Majd meglátjuk, ha várjon a békekö­tésnél is, amelynél aktív szerepre van hi­vatva, és oly kitűnően fogja-e magát viselni, avagy csakugyan azzá lesz , amire a fönnhé­­jázó és követelő poroszok akarják degradálni, neveleg­ességi ligává! Franciaország területének integritása és ezzel együtt nagyhatalmi állásának megmentése az európai egyensúly megóvására oly politikai szükség és egy állandó béke oly fő feltétele, hogy csak a győzelemai­tas poro­szok nem látják azon conflagratiót, melyet követeléseik által előidézhetnek. A liga e követeléseket ellensúlyozni fogja, ha fontos feladatának magaslatán áll és nem kell fejte­getnünk, hogy Ausztria-Magyarország , mint első­sorban érdekelt állam, leginkább van hivatva a kijelölt irányban működni. Épen azért nem hagyhatjuk említés nél­kül a lembergi országgyűlés tüntetését a franciák mellett, főkép azért nem, mivel a tüntetés készítője a külügyminiszté­rium egyik kiválóbb hivatalnoka, K­la­c­zkó Julián udvari tanácsos volt, aki azon kíván­ságát fejezte ki, hogy a fejedelemhez inté­zendő föliratban a francia nemzet iránti sympathiák erélyesen hangsúlyoztassanak; ez alkalommal igen tüzes és emelkedett hangu­latú beszédet tartott a franciák mellett és a porosz prédavágy és Chauvinismus ellen, mely a gyűlésben lelkesült viszhangot keltett és egész Ausztriában nagy zajt ütött. Igen természetes, hogy azon körülmény , miszerint a kormány képviselője tagadja meg a kor­mány politikáját , különféle kombinációkra adott alkalmat. Azonban mindenekfölött egyetértésre van szükségünk; a dualizmus gépezete csak a pesti országgyűlés, a bécsi reichsrath és a közös delegációk öszhangzása mellett működhetik sikerrel. De fájdalom! Cislajtá­­nia helyzete a sedani katastrófa percében oly zavart, hogy a birodalmi tanács megnyitását e hó 15-re kellett elhalasztani , és midőn Ausztria-Magyarország egy válságos ponton áll, a nemzetiek, hűbériek és ultramontánok annyira előtérbe tolják saját érdekeiket és oly keveset gondolnak a nagy közös hazá­val , hogy méltán el lehet mondani róluk Schiller szavait: „Der grosse Moment findet ein kleine Geschlecht!“ Igaz ugyan , hogy a reichsrathi válasz­tások nagyobbrészt már megtörténtek, de a fejedelemhez intézett „feliratok“ igen híven tükrözik vissza azon bonyodalmakat, melyek­nek színhelye nem sokára a hajdani „Schmer­ling-Theater“ lesz. Smolka párthíveinek in­­terpellációjára nyíltan bevallotta , hogy csak azért fogadott el mandátumot, mivel a reichs­rath többségét a szláv elem fogja képviselni , ez pedig a kormányt megbuktatja és a foede­­ralismust megalkotja. Ugyane meggyőződés uralkodik Prágá­ban is, hol a kiegyezkedési kísérletek még eddig semmi eredményt nem mutatnak föl. A declaránsok és a nagybirtokosok megjelen­tek ugyan a „törvénytelen“ országgyűlésben, de ünnepélyes jogfönntartásai és csu­pán a „királyi üzenet“ meghallgatására, mire aztán nagy többséggel kieszközölték az országgyűlés elnap­olását, amelybe csak akkor fognak visszatérni, hát „feliratukra“, melyben programmjukat kifejtik, a koronától kedvező választ nyernek. Miután a tiroli „fekete declaransok“ is még mindig megtagadják a feltétlen fogadás letételét, a kormány végre is kénytelen lesz Prágában és Innsbruckban közvetlen vá­lasztásokat kiírni, nehogy e fontos és válsá­gos időszakban ismét csak „Rumpfparlament“ legyen azon testület, melynek egész kislaj­­tánii érdekeit kell képviselnie. Azonban nincs egészen kizárva azon lehetőség, hogy a se­dani bevégzett fény vas logikája még a leg­makacsabb elemekre is oly nyomást fog gya­­gyako­rolni , amilyent Cislajtánia erélytelen kormánya sohasem gyakorolt volna. K. L. TANÜGYI ROVAT. Jegyzetek a magyarországi néptanítók 1870-dik évi aug. hó 16., 17 és 18-dik napjain tartott egyetemes nagygyűléséből. III. „Minden tettnek mérlege a siker.“ A gyűlés második napja aug. 17-én. Napirenden van a „szervezési kérdések“ tárgyalása. Kilenc órára az országház nagy terme és valamennyi karzatai a zsúfolásig megtel­tek. Elnök Zichy Antal 9 órakor megjelenvén, zajos éljenzések közt foglalja el az elnöki széket; jelen volt Joannovits György állam­titkár is, mint a kormány képviselője. A gyűlés megnyitása után a szószékre lép Péterffy Sándor pesti tanító mint előadó, s hosszasan bizonyítja a nemzetek szellemi fejlettségének szükségét; a történe­lemre hivatkozva fölhozza, hogy nincs egyet­len művelődési mozzanat Európa történetében, melyben a magyar nemzet részt nem vett volna. Midőn Európa nyugotán azon eszme kezdett gyökeret verni , hogy állam népneve­lés nélkül erős nem lehet, ezen eszme nálunk is követőkre talált. 1791-ben megkezdetett-" nálunk is a közoktatás rendezése, azonban 70 évnek kellett elmúlnia, míg valahára célhoz jutottunk. Fölemlíti továbbá, miszerint voltak­­­kor­mányaink, m­lyek az iskolát nem a nemzet bol­­dogítására, hanem arra használták, hogy e nemzetet a népek sorából kitöröljék ; erre nézve hivatkozik számos helytartósági intéz­­ményre. „Eddig nálunk a népnevelés ügye olyan volt, mint egy gazdátlan uradalom, ma már, hála a gondviselésnek! törvények sza­bályozzák azt s a népnevelés ügyének gaz­dája lett maga a nemzet.“ Áttér azután szónok a köz­oktatási terv­ alapelveire s azt helyesli, szüks­ég­esnek tartja a kényszeriskoláztatásnak mielőbbi életbelép­tetését. Sajnálattal említi meg a törvény 3 dik §-ának hiányosságát, mely azokat, kik vala­mely érzék hiányában szenvednek, kizárta az iskolából, de nem gondoskodott arról, hogy az ily szerencsétlenek hol neveltessenek. (Igaz , Csonkának tartja a törv. azon szakaszát is, mely a nyugdíjazásról szól, kívánja, hogy minden megyében állíttassák fel egy nyugdíj­intézet. (Felkiáltások: országos!) Véleményünk szerint azon nagy összeg pedig, melyet a közoktatási minisztérium évenként 60—80 — 100 írtjával egyes tanítóknak ad , fordít­­tassék évenként egy „országos tanítói nyug­díjalap“ szervezésére.

Next