Szegedi Híradó, 1870. július-december (12. évfolyam, 78-156. szám)

1870-11-23 / 140. szám

Megjelent Hetenkint 3-szor, szerdán, pénteken és vasárnap reggel. Szerkesztőségi iroda, óvá a lap szellemi részét illető közlemények külden­dők : iskola-utca, Vadász-ház, 1-ső emelet. Kiadóhivatal Burger Zsigmond könyvnyomdájában, hová az előfizetési pénzek küldendők. Előfizetési Szegeden házhozhordással és vidékre postán. Egész évre ... 8 frt. | Félévre . . . . 4 frt. Évnegyedre ... 2 frt. föltételek: Helyben a kiadóhivataltól elvitetve: Egész évre . . . 7 frt. | Félévre . . 3 frt 50 kr. Évnegyedre . . . 1 frt 75 kr. Hirdetések fölvétetnek: Szegeden a kiadóhivatalban; Pesten Neumann B. első magyar hirdetési irodájában, kigyó-utca 6 szám ; Bécsben Hausenstein & Vogler (Neuer Markt 11) és Oppelik A. (Wollzeile 22) hirdetési ügynököknél; Maria m. Frankfurtban G. L. Daube & Co. hirdetési expeditiójában; Lipcsében Eugen Fort és Párisban Havas, Laflite, Bullier & Co. (Place de la Bourse 8) hirdetési irodájában. 140-ik szám. Szerdán, november 23-án. 1870. Tizenkettedik évfolyam. POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMÚ KÖZLÖNY. Hirdetések dija: A hathasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 6 kr., kh szerinél 5 kr., többszörinél 4 kr. Terjedelmes hirdetések többszöri beigtatás mellett ked­vezőbb föltételek alatt vétetnek föl. Kincstári illeték minden egyes beigtatásért 30 kr. A „Nyiltér“-ben a négyhasábos petitsor igtatási di 15 krajcár. A „Szegedi Híradóra“ havonkénti előfizetés is elfogadtatik. — Helyből 60 kr., vidékről 70 krjával, hosszabb időtartamra a fent kitett árak mellett, s ajánljuk lapunkat a közönség ovábbi szives pártfogásába. Szeged, nov. 22. Ausztriában a Potocky-korm­ány napjai meg vannak számlálva. A „kiegyenlítés és kiengesz­telési kormányát—mely azonban kitűzött ne­mes föladatát sehogysem­ tudta megoldani — megbuktaták a telivér német centralisták, ugyan­azon emberek, akik az osztrák birodalom ha­jóját a sadowai sziklához vezeték. Ebben rej­lik a bécsi kormányválság aggasztó oldala, hogy ne mondjuk, ódiuma, mert a Parla­mentarismus természeténél fogva most ezen uraknak kellene a kormány rúdját kezökbe venniük , de ezektől az isten mentse meg Ausztriát, meg Magyarországot is. — Mily abnormis állapot ez ! A delegációk maholnap megkezdik tanács­kozásaikat Pesten, s a föladat, mely reájuk ezúttal várakozik, oly roppant horderejű, oly életbevávó a birodalom mindkét felére nézve, hogy egészen méltó arra, mikép igénybe vegye teljes figyelmünket. Ezeken kívül itt vannak a minket köz­vetlenül érdeklő belügyeink , melyek közül a községi törvényjavaslat immár a központi bizottság rostáján most megy keresztül; ez­után a törvényszékek számának és székhe­lyeinek megállapítása , mely fölött szintén most tanácskozik az evégre kiküldött 25-ös bizottság; küszöbön van továbbá a költség­­vetés tárgyalása, melyet a pénzügyi bizott, most készít elő; azután az úrbéri ügyek rendezésére, s legújabban a nemzeti hon­védsereg belső reformjára vonatkozó s köze­lebb benyújtandó törvényjavaslatok, stb. stb. És ennyi , minket közvetlenül érdeklő font­os mozzanatok közepette, melyeknek mind­egyike külön is alkalmas arra , hogy rendes időben figyelmünket lekösse s elménket fog­lalkoztassa — tekintetünk e pillanatban ki­felé, a haza és birodalom határain túl téve­­dez, egyfelől nyugotra, hol Pária körül a porosz-francia háború végeldöntő órái köze­lednek, másfelől kelet felé, hol az orosz — vagy talán orosz-porosz — merénylet, a nemzetközi szerződések, az európai jog­rendszer ellen, az úgynevezett „keleti kérdés” vészterhes felhőit idézte a láthatárra, mely­ből az annyira félt európai consagratio , az omnia bellum contra omnes készül kitörni. Ez utóbbira vonatkozólag előttünk fek­szik Granville lord válaszjegyzéke Gortscha­­koff ismert brutális köriratára. Sajnosan nél­külözzük ebben azon határozott és erélyes föllépést, mely egyedül imponálhatna,a fék­telenül rugdalózó északi medvének, s amely egyedül lett volna méltó Angliához , melynek becsülete van e kérdésben enyagírozva. Az angol lapokban nyilvánuló közvélemény azon­­ban bizonyosan rá fogja terelni a kormányt az erélyesség egyedül helyes útjára, s tőle aztán a többi hatalmak is lelket vesznek. Egyébiránt — leszámítva a török és orosz hadikészülődéseket és seregmozgalma­­kat — az újabb hírek még mindig a diplo­­matiai utón való békés megoldás lehetőségé­vel kecsegtetnek. Meglehet, hogy egyhamar még nem kerül tettre a dolog, főkép ha az angol kormány, amint látszik, elhalasztási politikát követ; ezt azonban mi reánk nézve épen nem találjuk üdvösnek, mert azon erős meggyőződésben vagyunk, hogy „ami halad, el nem marad“, s a keleti háborúnak előbb­­utóbb ki kell törnie, s mentül tovább tör ki, annál veszélyesebb lesz ránk nézve. E meg­győződésünk pedig a porosz-orosz egyetérté­sen alapszik, melyet mi e két reactionárius és hódító hatalom közt, egymásnak rablóvá­­vágyai támogatására, hosszabb időre megálla­pítottnak tartunk. Ez az oka, hogy e pillanatban még fe­szültebben , valódi lázas izgatottsággal tekin­tünk Franciaországra. Mert kétségtelen, hogy a porosz-francia háború végkimenetele nagy, talán döntő befolyással lesz a keleti válságra nézve is , mely nagyrészben elveszítené ve­szélyes jellemét, ha a francia nemzet még valahogy becsülettel menekedhetnék ki a né­met invazio fajtó öleléséből. És hogy kim­ene­­kedhetik-e, vagy csakugyan elbukik végkép, az most válik el. Minden jelenség odamutat, hogy a döntő órák közelednek. Páris már nem tarthatja magát, csak úgyszólván napo­kig, mert éh­sége fogytán van; a védelmi kormány toursi tagjai bizonyára tudják ezt s azért nyomul a loire-i hadsereg Páris felé, hogy egy győzelmes ütközettel vagy föl­mentse azt, vagy... Szívünk összeszorul az ellenkező kép láttára, mely a végső katasz­trófa, a győztes Germánia lábai alatt aléltan heverő Franciaország rettentő képe . E pillanatban talán már dörögnek az eldöntő harc ágyúi . . . Isten segítsd a szo­rongatott hősöket, kik nemcsak a francia tűzhelyért, becsületért, hanem az európai nép­­szabadságért küzdenek ! Bécs, nov. 20-án 1870. A fölirati viták, melyek hevesség, éles­ség és megsemmisitő kíméletlenség tekinte­tében Cislajtánia parlamentáris életében pá­ratlanok voltak, mind a felső-, mind az alsó­­házban be vannak fejezve. A felsőház majd­nem egyhangúlag fogadta el a kormány ellen intézett vádlevelet; az alsóházban a lengye­lek, foederalisták és klerikálisok a felirat el­len szavaztak ugyan, de a vitában nem vet­tek részt és a túlnyomó német többség győ­zött. A roppant vereség és bizalmatlansági votum után az egész minisztérium bekövet­kező leköszönése kétséget nem szenvedhet , mindazonáltal általánosan el van terjedve azon vélemény, hogy Potocki az új minisztéri­umban is helyet fog találni, miután a leg­szenvedélyesebb szónokok is pártkülönbség nélkül legalább őszinte törekvését és patrio­­tikus fáradozásait többé-kevésbé elismerték. Potocki mellett, ki politikáját sentimentális modorban ugyan, de személyére és jellemére nézve némi sikerrel védelmezte, a kormány egyéb tagjai igen szomorú, sőt szánalomra méltó szerepet játszottak; a leggúnyosabb, sőt egyenesen sértő támadásokra vagy hall­gattak , vagy valóban nyomorult argumentu­mokkal feleltek. A minisztérium valószínűleg a delegációk ülései után , melyek jövő csütörtökön nyittat­nak meg Pesten, fog visszalépni, de eddig senki sem tudja, sőt nem is gyanítja még, hogy kik fogják helyettesíteni. Annyi azonban bizonyos, hogy a régi centralista németek, kik annak idejében a politikai desorganisatio alapját vetették meg és jelenleg a legkese­rűbb kritika képviselői, a béke, rend és ősz­­hang helyreállítására nem lehetnek hivatva, és ha egy szerencsétlen kombinatió csakugyan ezen utakat hozná ismét a felszínre, az ed­dig csak dacoló elemek oly nyílt lázadásban törnének ki, hogy csak a fegyveres erőszak tarthatná őket féken. A „felirati“ szónokok nagyszerűt művel­tek a romboló, sújtó és basuisztikus kritika terén, de valamely pro­gramm kifejtésével tökéletesen adósak maradtak, és sajnálkozni le­hetett azon , hogy a német sympathiák ott is hangsúlyoztattak, hol csupán az osztrák álláspont bkt jogosultsággal; az ilyen politi­­katlan és tapintatlan eljárás mintegy önként hívja ki a szlávokat orosz sympathiájuk ki­nyilatkoztatására ; é­s hová vezethet ez az európai bonyodalmak közepette? Akinek a birodalom jövője valóban szívén fekszik, mind a németek, mind a csehek külföldi szenvel­géseit határozottan elítéli, mert csakugyan nem létezik állam a föld kerekén, melyben, mint Cislajtániában, a politikai pártok hazá­jukon kívül keresnék Archimedes pontját! K. L. Közlekedésünk ügyében. (W. Zs.) Valamint egy ország anyagi jó­létének előmozdítása az ipar és kereskedelem fölvirágzása által remélhető, ép úgy egy vá­ros virulását leginkább eszközli saját ipari és kereskedelmi fejlődése. Az ipar és kereskedelem fejlődése és föl­virágzásához azonban legelső , hogy jó közle­kedési eszközökben hiány ne legyen. Még a Bach-uralom alatt is belátta ezt az akkori mostoha kormány is, mely gondoskodott, hogy a magyar alföld, a magyar Kánaán szintén bírjon a kereskedelemre oly annyira szüksé­ges és áldást árasztó eszközzel, a vasúttal, és ha az ige még akkor nem válhatott oly mérvben testté, mint óhajtandó lett volna, azzá válik most. Körülbelül esztendeje, hogy az alföld-fiu­mei vasút szeged - szabadka-zombori von­ala átadatott a forgalomnak, és azóta hány ezer ember, hány város és falu érzi annak áldásos voltát . Hogy a szegedi nép és a szegedi ke­reskedelem is érzi azt bizonyos fokig, az ta­gadhatatlan ; de hogy aránylag oly mérték­ben nem, mint a többi kisebb városok és falvak, melyeket e vasútvonal átszel, azt is bátran állíthatjuk; mert ha szemügyre vesz­­szük a dolgot, úgy találjuk, hogy e vasút­vonal minden egyes állomásához könyebben hozzájuthatnak az utazók és bárminemű te­­herszállítmányok, mint a szegedihez. Horgos, Szabadka, Bajmok, Militics és Zombor mind kisebb helyek és részben csak falvak Szeged­hez képest, és mégis gondoskodtak már ar­ról , hogy az indóházaikhoz vezető út ne le­gyen járhatlan. És mi szegediek még mindig azon nyomorúságos helyzetben vagyunk, hogy ha az alföldi vasúton akarunk valahová utazni, csak alig-alig bírunk oda szép szóért és „jó pénzért“ kijutni. Ha pedig egy-két mázsányi terhet akar valaki ezen a vasúton valahová küldeni, akkor meg épen föl van akadva vele. A spediteurök semmi áron nem vállalják el az odaszállítást, és nem ritkán van rá eset, hogy egy kis láda áru kiszállítása az indó­­házhoz annyiba kerül, mint a vasúton egész Szabadkáig. Talán arra várnak az illetők, hogy majd az esőzések megszűntével jó lesz az az út is ! De hisz már több esztendejénél, m­ióta hasz­talan várjuk, hogy az elemek megkönyöröl­­nek rajtunk, és ennyi idő alatt lehetett volna már a bajon segíteni, hiszen az erre fordí­tott összeg nem kidobott pénz, mert az visz­­szafizeti magát, ha nem közvetlen is, de köz­vetve azáltal, hogy a kereskedelem nem volna pangásra kényszerítve, hanem élénkülne, vi­rágoznék. Hogy pedig annak virágzása egyik leghathatósb tényező a város anyagi jólété­nek előmozdításához , azt e sorok elején ki­mondtuk és kénytelen azt beismerni mindenki, mert az elvitázhatlan tény. De mihaszna — fogják talán mondat­­i — tudjuk mi jól, hogy ez baj, de ha nincs rá pénzünk , Szeged sz. kir. városnak ne lenne arra pénze, ami legégetőbb szükségeihez tar­tozik­­ ? Ha nincs pénz, teremteni kell. Azon­ban ez nem is áll, mert van pénz, hiszen már régóta van kinevezve és működik egy kövező­ bizottmány, és ez bizonyára azért tör­tént, mert van amiből kövezni lehet. Miért nem működik tehát ezen bizottság?*) mert a sok égető szükség közül nem tudja, ugy­e­bár, hogy melyik legyen az első? Nem lett volna szabad ennyire a körmünkre égni hagyni a dolgot. No de legalább csak most már eré­lyesen hozzá látnának. És mi égett körmünk­re, ha nem az alföldi vasúthoz vezető út kikö­­veztetése. Ma már a szeged-vásárhelyi vonal is átadatott a forgalomnak és így kétszerte szükségessé és halaszthatlanná vált annak eszközöltetése. Lássunk tehát utána uraim ! és ne engedjük ránk háramlani azon súlyos vá­dat, hogy elhanyagoljuk városunk anyagi ét­?. Működik ez, de úgy, hogy a tanács kegyes sanctionálása mellett a foganatosítandó követések so­rából épen az áll. indóházhoz vezető utat megint ki­hagyta. Szere­­dekeinek előmozdítását. Lám, az idegenek megszégyenítenek bennünket e tekintetben, mert a vasutat építtető társulat a kötelezett határidő előtt bevégzi munkálatait és átadá a forgalomnak a szeged-vásárhelyi vonalat, s most már legközelebb Szeged és Szabadka között is naponta kétszer fog közlekedni a vonat. Mindezen elismerésre méltó munkássága e vasúti társulatnak csak úgy lehet és lesz ránk, kereskedelmünkre áldást hozó, ha mi sem maradunk hátra, ha mi is megtesszük kötelességünket saját magunkért. Reméljük is, hogy saját érdekünk és jó­létünk tekintetéből, e kereskedelmünkre tür­­hellenné vált bajon minél előbb segítve leend. Hazai ügyek. — A delegatiók ügyében a hiva­talos lap vasárnapi száma a következő leg­felsőbb kir. kéziratot közli: Kedves gróf Andrássy ! A folyó hó 21-re Pestre egybehívott de­­legátiók megnyitása folyó hó 24-kére tűzetik ki. Miről önt — folyó évi október hó 11-én kelt kéziratom kapcsában — a szükséges in­tézkedések megtétele végett értesítem. Kelt Bécsben , 1870. évi november hó 18-kán. Ferenc József, s. k. An­drássy, s. k. Ebből folyólag a kamara mindkét házá­nak elnökei az alább következő értesítéseket teszik közzé: Ő császári és apostoli királyi fölsége a delegatiók megnyitását f. hó 2- re méltózta­­tott elhalasztani, miről az illető képviselő urakat ezennel hivatalosan értesíti Pesten, 1870 nov. 19. So­m­s­si­ch Pál, s. k., a képviselőház elnöke. ő császári s apostoli királyi fölsége leg­kegyelmesebb elhatározása folytán, a közös ügyek tárgyalására kiküldött országos bizott­ságok megnyitása f. hó 2- re halasztatott, miről ezen bizottság t. tagjai elnökileg érte­­sittetnek. Pest, 1870. nov. 19-én. A főrendiház elnöke, a Hollán Ernő honvédezredes hon­védelmi államtitkárrá kinevezését tartalmazó legf. kir. kéziratot a hivatalos lap tegnap­i száma közli, mely igy hangzik : Magyar miniszterelnököm előterjeszté­sére Hollán Ernő honvédezredest, ma­gyar honvédelmi minisztériumom államtitká­rává ezennel kinevezem. Kelt Schönbruunbau, 1870. évi november 15-dikéu. Ferenc József, s. k. Gr. Andrássy Gyul­a, s. k. — Délszláv konferentia. A „Pr“-nek azt írják Zágrábból, hogy Szisze­ken e napokban titkos délszláv­ értekezlet tar­tatott, melyen Horvát- s­kátország, a kato­nai határőrvidék , Dalmátia, Magyarország szerb kerületei és Krajna, valamint déli Szi­­ria szlovén vidékeiről jelentek meg képvise­lők. A tárgyalás akörül forgott volna, hogy a szlovének miként csatlakozzanak Horvátor­szághoz, s a csatlakozás elvileg ugyan elfo­gadtatott, de a valósítás módozatai felett el­tértek a nézetek, s azokat nem is lehetett megegyeztetni. Az egyik ugyanis azt akarta, hogy a szlovének a monarchia magyar álla­mával egyesüljenek, míg a másik azt ajánlá, hogy Horvát-Tótország is Cislajtániához csat­lakozzék. Ily módon egyesülés nem jött létre, de a főeszme megvan, s mint levelező hiszi, az továbbra fog megvitatni.

Next