Szegedi Híradó, 1871. január-június (13. évfolyam, 1-78. szám)

1871-01-29 / 13. szám

Megjelen: Hetenkint 3-szor, szerdán, pénteken és vasárnap reggel. Szerkesztőségi iroda, hová a lap szellemi részét illető közlemények külden­dők : iskola-utca, Vadász-ház, 1-ső emelet. Kiadóhivatal Burger Zsigmond könyvnyomdájában, hová az előfizetési pénzek küldendők. Előfizetési föltételek: Szegeden házhozhordással és vidékre postán ■■ | Helyben a kiadóhivataltól elvitetve: Egész évre . . . 8 frt. | Félévre .... 4 frt. Egész évre ... 7 frt. | Félévre . . 3 frt 50 kr. Évnegyedre ... 2 frt.­­ Évnegyedre . . . 1 frt 75 kr. Hirdetések fölvétetnek: Szegeden a kiadóhivatalban; Pesten ,Neumann B. első magyar hirdetési irodájában, kigyó-utca 6 szám; Bécsben Hausenstein & Vogler (Neuer Markt 11), Oppelik A. (Wollzeile 22) és Mosse Rudolf (Seilerstätte 22) hirdetési ügynököknél; Maria m­. Frankfurtban G. L. Daube & Co. és Mosse Rudolf hirdetési expeditiójában, Lipcsében Eugen Fort, Párisban Havas, Laflite, Bullier & Co. (Place de la Bourse 8), Prágában, Münchenben, Nürinbergben, Strassburgban, Zürichben és Hamburgban Mosse R. hirdetési irodájában. 13-ik szám. Vasárnap, január 29-én. 1871 Tizenharmadik évfolyam. POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMÚ KÖZLÖNY. Hirdetések díja: A hathasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 6 kr., két­szerinél 5 kr., többszörinél 4 kr. Terjedelmes hirdetések többszöri beigtatás mellett ked­vezőbb föltételek alatt vétetnek föl. Kincstári illeték minden egyes beigtatásért 30 kr. A „Nyiltér'‘-ben a négyhasábos petitsor igtatási di 15 krajcár. Szeged, jan. 28. A költségvetési tárgyalás, mely je­lenleg mind a delegátiókban, mind az országgyűlésben foly, nem mindig ma­rad azon korlátok közt, melyeket rendes viszonyok szabnak neki, hanem a nagy európai események nyomása alatt a nor­mális mederből ki-kicsapong és oly kér­déseket von közébe, melyek tulajdon­képen nincsenek vele szerves kapcso­latban. Ha az ország képviselői és legfőbb érdekeink ellenőrzői minden alkalmat megragadnak, hogy tökéletesen tisztába jöjjenek azon álláspont iránt, melyet a kormány a rendkívüli esélyek által lét­rejött helyzettel szemközt elfoglal, ez ismételt fölszólalás ellen nem lehet el­lenvetésünk , mert a monarchia jövője azon alapra fektettetik, melyet a mos­tani politika rak le. Még azon sem üt­közünk meg, ha egyik vagy másik kép­viselő nem szorosan a szőnyegen levő tárgyhoz tartozó oly eszméket pendít meg, melyek mint magukban figyelem­reméltók, annak idejében a bővebb ki­fejtést megérdemlik, mint pl. Irányi azon indítványa, hogy a hivatalnok kinevezési rendszer helyett a p­á­­lyázati rendszer léptessék életbe. A pártállás folytán fölmerülő inci­denseket sem ítélhetjük el, még ha oly tarthatlan positiót is foglal el, mint Simonyi Ernőé, ki a jelen kormány ré­szére egy árva fillért sem akar meg­szavazni, vagy ha oly sajátságosan ön­ámító, mint Tisza Kálmáné, ki a költ­ségvetés megszavazását nem tarja bi­zalmi szavazatnak. Mindezt értjük, sőt kisebb-nagyobb mértékben méltányol­juk is. Azonban Andrássyval csak idővesz­­tegésnek nevezhetjük, ha minden egyes tételnél, minden egyes címnél általá­nos vita kezdődik, vagy ha egyes kép­viselők a legkisebb plausibilis ok nél­kül fűhöz-fához kapkodnak és minden­ről beszélnek, csak a budget-ről nem. A szónoklási viszketegség e­lemét tar­tózkodás nélkül el kell ítélnünk és meg vagyunk győződve, hogy minél általá­nosabb lesz nálunk a parlamentáris élet fogalma és praxisa, annál kérlelhetle­­nebb lesz a közvélemény azok iránt, kik annak rovására vétkeznek. Mind a képviselőház­, mind a de­­legációban különben, a költségvetés meg­rostálása mellett, természetesen nagy ér­deket keltettek a kormány részéről a külpolitikára vonatkozó nyilatkozatok. Amabban a miniszterelnök felelt Strati­­mirovits múltkori interpellációjára, itt K. Orczy Béla — a külügyminiszté­rium képviselője — derítette ki a bi­rodalom álláspontját, mely szerinte, mi­után a béke politikáját követi és hó­dításokat tenni nem akar, nem keres szövetségeseket, hanem csak megaka­dályozni igyekszik a netán ellene in­tézendő oly szövetségeket (értsd: Po­rosz-Oroszország), melyek a béke fenn­tartására irányzott munkálkodásában meg­zavarhatnák. E nyilatkozatot benső megelégedés­sel üdvözöljük, mivel ez egy programja körvonalait mutatja, és nemcsak legil­letékesebben felel azon fércműre, melyet a delegatio külügyi albizottsága Pulszky elnöklete alatt kidolgozott és előterjesz­tett , és melyben egyetlen egy kézzel­fogható eszme és irányadó gondolat nincs, hanem egyszersmind megszégyeníti mind­azokat, kik még a német delegátusokon is túllévén, a porosz császárság fait accompli-jának hatása alatt, a nagy Bismarck előtt hanyatt vágják magukat félelmükben és barátságát keresik. Valóban szomorú dolog lenne, ha nem bíznánk többé saját erőnkben és életrevalóságunkban és ha létünket és fönnállhatásunkat a legújabban keletke­zett katonai állam jóakaratától tennék függővé. Ausztria-Magyarország, mint Andrássy mondja, az újjáalakult német szövetséget elismeri, és a szomszédi jó viszonyt megőrzi, anélkül, hogy ebből valamikép eredhető , Magyarországra nézve veszélyes germanisatiótól tartana. Hogy a magyar kormány semlegességi álláspontjánál fogva a háborús felek egyikére sem gyakorolhat pressiót, az természetes, és így a hosszú és véres háborúnak végét a maga részéről nem siettetheti. Mi e passusban a súlyt a maga szócskára fektetjük, mert ami a mo­rális pressiókat illeti, azokban épen nem fukarkodtunk; a humanitás ál­tal diktált jegyzékek még az ellenség­ben sem keltenek veszedelmes vissza­hatást; de ha a morális pressiót té­nyek által akarjuk érvényre emelni, ez egyenesen a casus belli álláspontja. Ez álláspontot Ausztria - Magyarország egymaga el nem foglalhatja, mert sem elég tekintélye, sem elég hatalma nincs meg hozzá a kellő arányban. De valamint nem kívánhatjuk, hogy Ausztria-Magyarország egymaga száll­jon síkra a szerencsétlen francia nem­zet fölszabadítása és a béke helyreállí­tása szent ügyéért, úgy forrón óhajt­juk, hogy a többi nagyhatalmak szö­vetkezzenek vele ez üdvös cél elérésére, nehogy az igazságos utókor a gyávaság és tehetetlenség szégyenbélyegét süsse fölvilágosodott, humánus és polgárosult korunk homlokára, mely vérlázitó, is­tentelen katastrófákat szült, anélkül, hogy azok,k­iknek tehetségükben állott, a ször­nyű eseményeket meggátolták volna. K. L. Hazai ügyek. — E hó 26-án minisztertanács tartatott Pesten, mely képviselői körökben el­terjedt hírek szerint, a belü­gyminisz­­teri tárca betöltésével foglalkozott. A „P. N.”, mely e hírt közli, az eredményről nem tud, de annyit mégis fölemlít, hogy e tárca emlegetett jelöltjei közül a közhangulat kizá­rólag a parl­ament körében levők felé hajlik , s amint a dolgok ma állanak, nem igen va­lószínű, hogy a választás másra esnék.­­ A hivatalos lap pénteki száma két királyi kéziratot közöl, gr. Andrássy Gyula mainiszterelnök ellenjegyzésével. Az elsőben K. Rauch horvát-szlavon- és dalmátországi bán ezen állásától saját kérelmére fölmentetik , a másodikban pedig ugyanez állomásra­­.Be­­dekovits horvát miniszter kineveztetik. A felnőttek oktatása. Örömmel jelentjük, hogy a felnőttek ok­tatása múlt vasárnap, vagyis január hó 22. a főgymnásiumi épületében mintegy 80—90 polgártárs jelenlétében megkezdetett. Az ille­tők részéről tapasztalt érdekeltség és lelke­sedés reménylen­­ engedi, hogy tömegesebben is föl fogják használni a kedvező alkalmat , ami által nemcsak azon magas cél leen, el­érve , hogy polgártársaink egyrészt olvasni, írni és számolni megtanulnak, hanem a fia­talabbakra is jótékony befolyást gyakorolnak, ha látják, hogy az idősbek, sőt az öregek is örömest tanulnak, midőn a hasznos isme­retek megszerzésére alkalom nyílik. Jól esett tapasztalni némely tisztes öreg kérdezősködő­­dését a tanítás iránt. Volt olyan, aki egész­séges észjárással maga monda, „hogy ha megtanul olvasni, írni, akkor nem kell örökké másokra szorulni, midőn katona fiától levelet kap, vagy neki levelet akarna küldeni.“ De hogy a célt minél inkább megköze­lítsük , szükséges újra emlékezetbe hozni, hogy a tanítás két körben történik. Az első körbe azok járnak , akik irnt, olvasni, szá­molni tanulnak. A második körbe pedig azok tartoznak, akik az írás-, olvasás- és legegy­szerűbb számvetésben némi tártasságggal bírnak. Hogy még inkább tájékozhassák magu­kat polgártársaink a tanításra nézve, az elő­adások gyülhelyét és időrendét célszerűnek láttuk külön is kinyomatni, és azokat köze­lebb ki is osztani. A helyiség szűke miatt vasárnap nem lehetvén az írást és olvasást az elemi iskola épületében tanítani, azért va­sárnap reggel 10—12 ig a főgymnasiumban van a gyálhely kijelölve mind az első, mind a második­ kör számára. Azonban vasárnap dél­után 2­4 óráig az elemi iskolákban folytattatik, miután ott minden tekintetben alkalmasabb a helyiség, föl lévén szerelve a tanterem azon szükséges kellékekkel, melyek az olvasás és íráshoz megkívántatnak. A második kör he­lyisége a főgymnasium állandólag. Kivéve itt is a szépírást és rajzot, mely vasárnap dél­után 2­4-ig taníttatik, és pedig a „sorház féle“ épületben elhelyezett főreáliskola rajz­teremében. A felnőttek tanításának gyülhelye és idő­rendé, mely külön kinyomatott és szétosz­tatott : Első kör. Az olvasni, írni nem tudók tanítása a belvárosi elemi iskola épületében történik kö­vetkező napokon és órákban : Vasárnap délelőtt: 10 — 12 óráig (a fő­­gymnasiumban.) Vasárnap délután 2—4-ig, szerdán délután 5—8-ig, csütörtökön délután 1— 4-ig, szombaton délután 5—8-ig az elemi iskola épületében. Második kör. Azon felnőttek tanítása, kik olvasni, írni már tudnak, a főgymnasiumban történik, ki­véve a rajzot és szépírást, mely a főreális­kola rajzteremében taníttatik. Vasárnap délelőtt 10—11-ig: magyar írásmód, vasárnap délelőtt 11 — 12-ig: ter­mészettan, vasárnap délután 2—4-ig: rajz és szépírás (a „sörház-féle“ épületben.) Csütörtökön délelőtt 9—10-ig földrajz­i történet, csütörtökön délelőtt 10—11-ig ter­mészetrajz és vegytan, csütörtökön délelőtt 11— 12-ig számvetés. Ismételve kérjük tisztelt polgártársain­kat , hogy akik írni és olvasni még nem tud­nak , azok az első körbe járjanak , s ha már begyakorolták magukat az irás- és olvasásba, csak azután fogják kellő haszonnal hallgat­hatni a második körben az előadásokat. Szegeden, 1871. évi január 19. Bolgár Mihály, főgymn. igazgató. A delegátió k. A magyar delegátió ülése jan. 22-di­k­é­n. Napirenden van a közös hadügyminisz­térium költségvetésének a tengerészetre vo­­n­atkozó része. Az első cimnél Zsedényi Ede 29,990 irtot, mint a tiszti fizetések emelését törlen­dőnek indítványozza. A cim az albizottság javaslata szerint szavaztatott meg 1.069,100 frttal. Ezután következőképen szavaztatott meg az előirányzat: 2. cim, zsoldok és ruházati átlagokra 890,600 frt; 3. cim, szolgálat a szárazföl­dön 373,650 frt; 4. cim , tengeri szolgálat 1.015,400 frt; 5. cím, intézetek 196,070 frt; 6. cim, hajóhad anyagszereire 4 millió frt; 7. cim, tüzérség 209,700 frt; 8. cím, száraz­földi és vízi építésekre 140 ezer frt ; 9. cím, különös tengerészeti kiadások 187,400 frt, ellátási költségek 408,000 frt. Rendkívüli szükséglet. Az 1. címnél fize­tések nevén 31,000 frt, a 3. címnél lak- és bútorbér elnevezés alatt 11,600 frt vétetett föl a költségbe. A 4. címben szolgálat a tengeren elnevezés alatt indítványozott 70,000 frt megszavazása a delegátió körébe nem tar­tozónak nyilváníttatott. Ezután megszavaztatott a rendes költ­ségvetés 6. címéhez a hajóhad karbantartására 2.900,000; a 7. cimhez tüzérség elnevezés alatt 100,000 frt ; a 8. cimhez szárazföldi és vizi építkezések neve alatt 635,000 frt ; a 9. cimhez különös tengerészeti kiadások elnevezés alatt 10,000 frt. A magyar delegáció ülése jan. 23-án. Wahrmann Mór interpellálja a közös pénzügyért: mi oka annak, hogy a pénzvisza­­szonyok jobbrafordultának dacára a sóbánya­utalványok összege folytonosan apad, míg az államjegyek összege folytonosan növekszik, s van-e szándéka a pénzügyérnek e káros vi­szony megváltoztatására intézkedéseket tenni? Kiadatik. Napirend: a külügyi albizottság jelen­tése a közös külügyminisztériumnak 1871-ki költségvetését illetőleg. A jelentés a francia­porosz háború tekintetében neutrális politi­kát, de határozott irányt követel. A délkeleti európai viszonyokat illetőleg fölteszi a kor­mányról, melynek feladatához tartozik az ily kérdések tárgyalása, hogy itt is a béke gon­dos megőrzésére irányítja törekvését. Szögyényi e nézetet fejtegetve, ajánlja a jelentést elfogadásra. Pulszky Ferenc szükségesnek látja, hogy a nemzeti képviselet kimondja nézeteit a külügyi po­litikát illetőleg. Ausztriának politikája Sadova után csak a belviszonyok fejlesztése lehet anélkül , hogy az európai viszonyokban részt venne. Beust politikáját határozatlannak mondja, mely helyett hatá­rozottságot követel. Zsedényi Ede szintén kétesnek mondja Beust politikáját a porosz-francia háború kezdetén. A vöröskönyv hézagos, melyből kellő tájékozást szerezni nem lehet. Beust eljárása veszélyezteti a birodalmat. — Szóló ezeknél fogva indítványt terjeszt elő, mely sze­­rint a közös k. v. miniszter közös monar­chiánk által a francia-porosz háborúval szem­közt elfoglalt semlegességi állást tárgyazó és múlt év jul., aug., szept. havaiban a sem­legességi politika gyakorlatára nézve közte és a nagyhatalmaknál megbízott követeink közt folytatott diplomatiai levelezéseket, pót­lólag terjeszsze a bizottság elé. Gr. S­z­i­r­m­a­y Ferenc azon óhajt fejezi ki, hogy Ausztria-Magyarország legtermésze­tesebb szövetségeséhez, Németországhoz ra­gaszkodjék. Éber Nándor nézete szerint csak keleten kereshetünk barátokat. Hajnald a ró­mai kérdésben követett eljárás ellen szó­nokol.

Next