Székely Hírmondó, 1999. július-szeptember (4. évfolyam, 26-38. szám)

1999-07-30 / 30. szám

FURA ORSZÁG 1999/30 Kétoldalú kapcsolat­­ három pilléren A bálványosi folyamat sikertörténet Szilágyi Zsolt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselője a parlamenti vaká­cióban nagyon fontos, egyálta­lán nem könnyű, de gyakran hálás megbízást teljesít: évek óta ő az egyik főszervezője, felelőse annak, hogy a Bálvá­nyosi Nyári Szabadegyetem előadásaira, vitafórumaira mi­nél több olyan haladó szellemű román politikust, közéleti sze­mélyiséget, értelmiségit meg­hívjanak, akik értékelik, felvál­lalják, elfogadják a bálványosi folyamat eszméit.­­ Nyilvánvaló, hogy létezik egy elvszerű kiválasztás a ro­mán meghívottak névsorának az összeállításánál is, hiszen azokra számítunk, akik a szer­vezőkkel a 10. évében járó bál­ványosi szellemű műhely ma­gyar-román közösségével azo­nos értékeket képviselnek a kisebbségi, a politikai kérdések­ben vagy az igazi demokrá­ciához, a magyar-román vi­szonyhoz, az átmenethez kap­csolódó elvekben - nyilatkozta e sorok írójának Szilágyi Zsolt az idei nyári szabadegyetem helyszínén, Tusnádfü­rdőn. A fiatal képviselő rámutatott, hogy az említett szempontok ki­zárják annak gyakorlati lehető­ségét, hogy a szabadegyetemre posztkommunista, nacionalista vagy ultranacionalista politiku­sokat meghívjanak, annál is inkább, mivel a velük való kapcsolatteremtési kísérletek sok más alkalommal, sok más téren kudarcot vallottak, bebi­zonyosodott, hogy a kommu­nista rendszer nosztalgiázóit már nemigen lehet megváltoz­tatni, nem vállalják fel a demokrácia alapelveit sem. Szilágyi Zsolt szerint a tíz bálványosi-tusnádfürdői sza­badegyetem, illetve a bálványo­si folyamat egyértelműen sik­ertörténet, példaértékű a térség­ben. Egyik alapvetően fontos hozadéka: hozzájárult a régi magyar - román mosolydiplo­mácia megváltoztatásához, a párbeszéd nyitottabbá, őszin­tébbé tételéhez. „Azokat a konkrét cselekvési alternatívá­kat, amelyeket itt, a bálványosi - tusnádi táborokban megvitat­tunk, a hivatalos politika is tudomásul kell hogy vegye. Különben évek óta gyakorlati­lag a hivatalos politika aktív bekapcsolódásával, sok rangos magyar és román állami parla­menti vagy kormánytisztviselő részvételével zajlanak a szabad­­egyetemek. És ami nagyon lényeges: mind magyar, mind román részről vannak biztató visszajelzések“ - mondotta Szi­lágyi Zsolt, majd­­ az idei sza­badegyetem címében szereplő két kifejezés időszerűségét így magyarázta: „Az integráció és regionalizmus 1999-re olyan témává vált, amit nem lehet megkerülni. A bálványosi tábo­rok mindig igyekeztek az Euró­pában, illetve a térségben lezaj­ló folyamatokat napirenden tar­tani. Ebben az évben úgy érez­tük, hogy az integráció Romá­nia és Magyarország szem­pontjából számos elsőrendű kérdést vet fel: a schengeni ha­tárok, vízumügyek, a kettős ál­lampolgárság kérdése, a koszo­vói rendezés után a térségben megvalósulandó autonómia kérdése, vagy egész egyszerűen az, hogy Magyarország NATO- tag lett, Románia meg nem. Reméljük, hogy tag lesz... Azok a folyamatok, amelyek Európá­ban megindultak, és amelyekre térségünk viszonylag későn reagál, olyan hatásokat váltanak ki az országban, melyekről tabu­mentesen és a politikai neuró­zisokat levetkőzve lehet beszél­ni. Az integráció kérdése nem választható el a régió kérdésé­től, nem képzelhető el sikeres integráció a regionalizmus elvé­nek hatékony alkalmazása nél­kül.“ Abból a több mint jelkép­szerű tényből kiindulva, hogy a szabadegyetem szervezője min­dig egy magyarországi, egy erdélyi magyar és egy román alapítvány, Szilágyi Zsolt kifej­tette: „­ A magyar-román kétol­dalú kapcsolat tulajdonképpen három pilléren nyugszik, ugyanis nem képzelhető el a két ország között sikeres együttmű­ködés anélkül, hogy a romániai magyarság - Európa és a térség legszámosabb kisebbsége - vé­leményét figyelembe ne ve­gyék. A kétoldalú kapcsolat tehát valójában háromoldalú. Az erdélyi ennek szerves része, meghatározója anélkül, hogy önálló nemzetközi jogalanyként megjelent volna. Sikeres két­oldalú kapcsolat csak úgy kép­zelhető el, hogyha részint a romániai magyarság vélemé­nyét meghallgatják, másrészt ezt a véleményt beépítik kon­szenzus módon a kétoldalú egyezményekbe. Ez a bálványo­si folyamat egyik üzenete is.“ Botos László A szervezői munka néha még a képviselőt is kifárasztja. Miniszterelnök a Szent Anna-tóban O­rbán Viktor ugyanolyan piros trikóban jelent meg az idén tizedik alkalommal megrendezett Tus­nyosi Nyári Szabad­egyetemen, amint amilyet az előző években is viselni szokott a táborban való szereplésekor. A miniszterelnök péntek este 9 óra tájban érkezett Tus­­nádfürdőre elenyésző számú testőrsége, de annál több román rendőr és biztonsá­gi személy vigyázó neme kíséretében, s azonnal helyet foglalt a mintegy féle­­zernyi résztvevő között, a második név­­sorban. Az emelvényen éppen előadását tartó, versírásban is jeleskedő Mircea Dinescu amolyan felvállról köszöntötte a sokak­zámára váratlanul megjelenő vendéget, megjegyezvén, hogy ha már reggel kibírt egy költőt (Radu Vasilet) végighallgatni, estére jutva viselje el immár őt is. A miniszterelnök nem is szólt egy árva szót sem a jelen­lévőkhöz, hanem a szeminári­um után azon nyomban a közeli Malom Csárdába vonult vissza vacsorázni. Az étterem neve onnan ered, hogy egy nemrég még működő vízimalomból van kialakítva. Az egyébként hivat­alos Tamás Sándort hiába fag­gattuk az estebéddel, illetve az ott elhangzottakkal kapcsolato­san, a képviselő határozottan kijelentette: zárt körű össze­jövetelről lévén szó, nem illik, s nem is fog nyilatkozni. Egyes szemtanúk állítása szerint a magyar miniszterelnök hajnalban, a vendégek távozása után, nagy titokban elugrott a mintegy 20 km-re eső Szent Anna-tóhoz, hogy megmártóz­zék a néphagyomány szerint egy év erejéig halhatatlanságot kölcsönző vízben. A fürdés fris­­sítőleg hatott rá, mert szombat délelőtt - Markó Béla, Toró T. Tibor és Nicolae Manolescu társaságában - már ott ült az emelvény asztalánál. Fél tizen­egykor kezdte meg előadását, válaszolt a felvetett kérdésekre, majd nem sokkal dél után el­vi­harzott Marosvásárhely irányá­ba, ahol repülőre szállt. Orbán Viktor nem hivata­los romániai látogatása során semmilyen számottevő inciden­sre nem került sor, ha csak a péntek esti, szentegyházasfalui jelenetet nem tekintjük annak, amikor a piros-fehér-zöld lobo­gókkal “felfegyverzett” tömeg pár percre leállította a Tusnád­­fürdő felé tartó menetoszlopot. K.L.M. ítélet Temesváron Csaknem tíz évvel a történ­tek után először vontak fele­lősségre magas rangú szemé­lyeket a 89-es véres temesvári események kapcsán. A két egykori tábornok, Victor Stăn­­culescu és Mihai Chitac a né­hány napja hozott ítélet szerint 72 temesvári meggyilkolásáért és 253 személy megsebesítésé­­ért felelős, ezért első fokon mindkettőjükre 15 évi börtönt szabtak ki. Az ítélet ellen egyszerre tiltakozott az ellen­zék vezére Ion Iliescu és a má­sodik legnagyobb kormány­párt egyik alelnöke, a hadü­gyminiszter, Victor Babiuc. Utóbbi közölte, a honvédelmi tárca semmisségi panaszt nyújt be az ítélet ellen. A miniszter szerint a bűnösség kimondása politikai baklövés. Álláspontját megérti, és osztja az ellenzék vezére, a forradalom utáni Románia első elnöke, Ioan Iliescu, aki jelezte, hogy az ítélettel valójában őt támadják. Szerinte az ügyész­ség arra kapott politikai utasí­tást, hogy vagy a decemberi forradalom, vagy a bányászjá­rások kapcsán eljárás alá helyezzék. A temesvári ese­mények után egyébként Stăn­­culescu tábornok az Iliescu vezette rezsim első honvédel­mi minisztere lett, az akkori miniszterelnök pedig a most kormányon lévő Demokrata Párt elnöke, Petre Roman volt. kiMONDO'­ Magyar sajtó Orbán Viktor magyar mi­niszterelnök Tusnádfürdőn, a X. Bálványosi Nyári Szabad­­egyetem záró napján véle­ményt mondott a magyar mé­diákban fellelhető visszás helyzetről. Az újságírókról ezt mondta: „Ők is emberek, a médiát is emberek csinálják. Nem testetlen mechanizmu­sok, hanem emberek forgatják a kamerát, ők fogalmazzák a kérdéseket - úgy ahogy -, ők vágnak bele az ember szavá­ba, ők horkannak fel, ha mond az ember valamit. Tehát nem egy ördögi gépezettel állunk szemben, hanem emberekkel. A média is épp úgy, mint az ország, különböző minőségű, fajta és gondolkodásmódú emberekből áll, különböző módon gondolkoznak egyes kérdésekről. Ez köszön vissza a médián keresztül.“ Ezek után a kormányfő a médiák­nak, illetve a médiákban dol­gozóknak arról a részéről tett említést, amely mellőzi a ha­táron túli magyarokkal kap­csolatos témafelvetéseket. Ezek az emberek elavult, lényegtelen, veszélyes kérdés­nek minősítik a határon túli magyarok jogharcát, ezért történik jelenleg, hogy Ko­szovó és Vajdaság összefüg­gésében óvatosságra intenek, bírálják, támadják a kormányt amiért oly nagy nemzetközi erőfeszítéseket tesz a délvidé­ki magyarok autonómiájáért. Orbán Viktor szerint a sajtó­nak ez a része még mindig az előző évtizedek berögződé­seinek szellemében közelíti meg ezt a témát, vagy egyál­talán nem is közelíti, mert ezekből az emberekből hiány­zik a nemzeti, össznemzeti önazonosság érzése. „Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mikor ki kormányoz, milyenek a szellemi közál­lapotok, milyen emberek azok, akik a kamera végén foglalnak helyet vagy elénk tartják a mikrofont. Az is igaz, hogy egy-egy politikai erő körül különböző sűrűséggel kristályosodnak ki az ilyesfaj­ta gondolkodású emberek“ - taglalta a kormányfő, aki sze­rint a magyar média helyzete nem reménytelen, sok jel arra mutat, hogy a nemzeti érzel­mű és elkötelezettségű sajtó is erősödik, s a korábbi állapo­tokhoz képest az említett szempontból javult a helyzet. Mit fűzhetünk hozzá? Érdekes lenne megvizsgálni, hogy mi­lyen a magyar nemzeti, össz­nemzeti érzelmű és elkötele­zettségű magyar sajtó hely­zete... Erdélyben, Romániában. ^________Gálfalvi Csaba | / VM­ONDO Alapította: Kocsis Károly Kiadja a MEDIA DESIGN & PRINT Kft. Ügyvezető: Román György Főszerkesztő: Kovács Mária Szerkesztők: Csog Éva, Koszti Ildikó, Vízi Pál. Munkatársak: dr. Máthé Enikő, Páll Imre (főmunka­­társ), Szabó Erzsébet. Tudósítók: Bereck, Fülöp Zsófia Csernáton: Kerekes Zoltán Futásfalva: Salamon Ferenc Kézdiszentkereszt: Imre Ildikó Kézdiszentlélek: Rancz Katalin Kovászna: Kovács Tünde Lemheny: Benedek József Nyújtód: Opra Anna Reklámmenedzser: Sándor Dezső Fotó: NIKO A szerkesztőség címe: Gábor Áron tér, 4. szám E3 4050 Tg.Secuiesc, C.P.: 35. E-mail: hirmondo@planet.ro Reklámfelvétel: 092 - 663 705 067-364 980 ISSN 1453-5270 Készült a Csíkszeredai Europrint Kft. nyomdájában. Körösi Cs. S. 7. Tel.: 066-114 557

Next