Székely Lapok, 1900. október (40. évfolyam, 150-167. szám)

1900-10-06 / 153. szám

2-ik oldal.­ ségről, közjogról, törvényről: falra­­ hánynák vele a borsót. A zavart­­ elmét józan és okos gondolatokkal­­ megfékezni nem lehet*. Kényszer zubbony kell annak és hideg viz — néha néha meg az ápoló korbácsa. Akkor csend van és béke.­­ Az épeszű ember, mint ember­­ nevet rajta, de titkon még­is valami titkos borongás fogja el szívét, hogy Magyarországon, egy ezeréves alkot­mány fennállásának múltja után ilyen járvány minden gyógyítás nélkül még dühöngeni tud. De bízunk a kormány bölcsessé­gében, komoly elhatározásában, hogy tapintatos erélyével a járványt szün­tetni fogja és bizonyos kolompos urak szeméről leveszi a zöld hályo­got s egyúttal felvilágosítja őket arról is, hogy Brassó — Brassó fog maradni addig mig Magyarország — Magyarország lesz. Orbán Balázs: A vértanuk napja. Október 6.............. Ünnepet ülünk e napon néma fájdal­munkban , hisz oly kevés ünnepünk van, mely örvendetes eseményre emlékeztetne ... Ünnepet ülünk . . . s imádkozunk a mi vértanúink lelki üdvösségéért . . . Egy szabadságszerető nemzet imája száll a magas mennyekbe . . . fohászába tizen-­­­három szent nevet fon be ... a hős tizenhárom nevét, kik 51 évvel ezelőtt hősi halált haltak a magyar nemzet Gol­­gotháján, mert inkább akarták nagynak,­­ szabadnak látni hazájukat, mintsem rab­­­bilincsbe verve várni, még a szabadulás­­ órája elkövetkezik Meghaltak ők! . . . Miért? . . Mi volt­­ bű­nük . . . Meghaltak! mert szerették e vértől áz­tatott hazát, szerették az édes anyát . . . szerették jobban mint életüket. S e szeretet bűn volt akkor . . . ma erény. • • • jutalma golyó, bitófa vagy­­ örökös rabság . . ma hála és elismerés.­­ A magyar nép ezrei ma elzarándokol­nak e szentelt sirhantokhoz, hogy lerójják az utódok szent kegyeletét . . . Ez az elismerés, ez a hála, az emléke­zés . ■ ■ mely a síron túl is hirdeti nagy­ságukat. Ti meghaltatok s veletek a magyar sza­badság . . . igy hitte akkor mindenki . .. s úgy is történt . . . De nem sokáig . . . Az eltiprott oroszlánt megölni nem le­hetett . . . Tört döftek szivébe ... de élt tovább . . . S csodálatos . . . Székely Lapok Marosvásárhely, 1900. október hó 6. A gyászoló Géniusz homlokáról lehull a sötét gyászfátyol . . . helyét száz tiszta menyasszonyi foglalja el . . . e fátyol intésére kinyílnak a börtönök ajtói, lehull a bilincs ... de titeket a menyasszonyi csók sem tudott fölébreszteni . . . Aludjatok is nyugodtan . . . ezért imád­koznak . . . álmodjatok szépet a hazáról .. . s annak szabadságáról . . . E. S. M­IHEK. — A király nevenapja. Ő felsége a király nevenapja alkalmával az összes tanintézetek szüneteltek. A róm. kath. plé­bánia templomban nagy mise volt, melyen Karácsony Márton apát plébános pontifi­kált. A hálaadó istentiszteleten részt vett a m­egye és a város összes hivatalnok kara, a helyi honvéd és közös helyőrség tisztikarával. A mise alatt a 64-ik ezred zenekara játszott. Gyászmise a vértanukért. Október 6-án d. e. 10 órakor a róm. kath. plébánia templomban gyászmise volt a vértanukért. Karácsony Márton apát-plébá­­nos tartotta segédlettel, élesen voltak a vármegye képviseletében Désy Zoltán alispán vezetése alatt a vármegye tiszti­kara, a pénzügyigazgatóság tisztikara György Pál kir. tanácsos p. v. igazgatóval élén, Marosvásárhely sz. kir. város rendőr­főkapitánya és a közigazgatási tanfoham hallgatói. A 48-as honvédek még, előtagjai gyászfátyollal bevont nemzeti zászló alatt jelentek meg a misén. — A székely fiúk ügye. Az ipari pályár­a helyezett és ezután helye­zendő székely fiúk ügyének továábbi veze­tése tárgyában mint írtuk, ma éjjel érkeznek városunkba Benedek Elek és Borszéki Soma a székely egylet képvise­letében. A tárgyalások holnap d. e. 10 órakor az iparkamarában tartatnak. Katona zene. A 64-ik gy. ezred zenekara holnap, vasárnap délelőtt 11 óra­kor az „Európa“ kávéház előtt térzenét ad. A nagy nap. A biciklistáknak nagy ez a mai vasárnap Ma délután lesz a ver­seny. Készülődés van reá mindenfelől. Az idő kedvező Szélcsend, középfokú hőmér­séklet a kerékpárosok legkedvesebb ideje. Az egyes versenyszámokra a helyi egylet tagjai részéről a nevezések megtörténtek, úgy hallottuk idegen egyesületek tagjai is részt vesznek a versenyen, kik nevezései­ket a helyszínen fogják megtenni. A ver­senybíróság : dr Bernády Gy. országgyűlési képviselő, Tauszik B. Hugó kir tanácsos, Sebesi K. m. k. honvéd huszár százados, dr Sebess Dénes ügyv., lapszerkesztő. A rendfentartó bizottság, fordítók, térítők, indítók és időmérők bizottsága szintén össze van állítva. Az érdeklődés nagy. Várjuk, hogy mit hoz kerékpárosainknak a nagy nap. Tanulmány kirándulás. Az I ev. retV leányiskola által Marosújváron ren­dezett tanulmány kirándulás csütörtökön igen jól sikerült. A tanárokkal és néhány szülővel együtt 79 tagból állott a társa­ság. A vasúti igazgatóság külön kocsikat­­ bocsátott a kirándulók rendelkezésére s­­ azokat Kocsárdon átkapcsolták a brassói gyorsvonathoz, mely Marosujvárnál meg­adott. A bányaigazgatóság kocsikkal várta a társaságot s bevive lekalauzolta a bá­nyába, megmutogatva ott részletesen a bányát és annak üzemrendszerét. Aznap este egészségben és egy szépen sikerült tanulmányút kedves emlékével tértek vissza a kirán­dulók. Valóban helyeseljük az is­­­­kola igazgatóságnak ily irányú törekvését. * Sok haszonnal járó, ügyes dolog az eféle.­­ Folytatni kell. — A két­ betegsegélyző pénz- I tár új igazga­tó-ágot nyert Már régeb­­­­ben megemlékeztünk arról, hogy a szocialis­ták milyen fejre állított dolgokat vittek véghez csupán kenyér irigységből. Ma azonban mindennek vége. A kér.­­ betegsegélyző pénztár bonyodalmas ügye­­ újra az iparhatósághoz került s ma,­­ mint halljuk Lázár Benedek iparhatósági­­ főnök új igazgatóságot nevezett ki, mely­­­­nek tagjai lettek : Pánczél György, Fi­­­scher Éliás, Szőcs Károly, Koós Géza,­­ Szathmári Lajos, Nagy Péter Henning­­ Károly, Adi Árpád, Malakka Zsigmond és­­ Bogdánffy István. Tisztul a levegő ! Hymen, Nagy Árpád Budapestet f­eljegyezte Szász Emma kisasszonyt,­­ — Megmérgezte magát. Stre­­j­ber Teréz úgy látszik megunta azt az­­ örökké egyforma mosást- vasalást. Aztán­­ meg egy kicsit szerelmes is volt, hát nem csoda, ha vett 3 skatulya gyufát é­s le akart számolni az élettel örökre. Hogy is lehet elképzelni, hogy egy szerelmes olyan prózai dolgokkal foglalkozzék napestig Stréber Teréz mosó és vasaló intézeti tu­lajdonos bizony megitta a 3 skatulya gyufá­ból készített mérget, hanem azért baj nincs, mert volt Stréber Teréznek annyi esze, hogy a végső pillanatban doktort kiáltson, ki megmentette őt az életnek, szerelemnek ás a mosás- vasalásnak. — Hamis kártyások. Ha az em­bernek nincsen pénze, rosszabb az utolsók utolsójánál — szokták mondani. Bizonyára az a négy öt úr is ezen az alapon indult meg, a­kiket a tegnap éjjel hamis kártya­­­játékért elszalasztott a rendőrség. Mint halljuk több idő óta a Hungária kávéházban valódi hamis kártyások ban­dája nyúzza meg a véletlenül odake­­­­rülő idegent. A tegnap este, mint rende­­s­sen, nagyban folyt a munka, mikor közbe­­­­lépett a rendőrség és tette a következő­ket.: Erélyesen lefoglalta az asztalon levő­­ pénzt és kártyát, konstatálta, hogy a­­ kávéházban füst van, megparancsolta a ■ kaszinnőnek, hogy máskor ne hordjon olyan A nagyérdemű közönség becses tudomására hozom, hogy HADINA FERENCZ mű­- és kereskedelmi­ kertészt üzlettársul­­ fogadtam, ki Pesten a legelső kertészetben Fleischmann és Zelnárnál hosszabb ideig működött s a kertészet minden ágában teljesen jártas; úgy menyasszonyi s más alkalmi kézi- és mell csokrok­ halotti koszo­­ruk, diszkosarak , vészies kiállításában, valamint minden e szakm­ába vágó dolgokban. Felvállaljuk az ősztől kezdve kertek és sírok rendezését a legújabb tervek szerint. Kora tavasszal kap­­hatók lesznek mindenféle virágpalánták és cserépbevaló virágok, legújabb fajta oltott és hónapos rózsák, friss MSm camelia, ibolya, rózsa, szegfű, sokféle virágok kaphatók egész télen dús választékban, valamint nemesitett ju- * hárfák és más diszbokrok. Minden a legolcsóbb árban kapható. 3—6 Maradtunk teljes tisztelettel: GRÖSSZEL és HADINA mű- és kereskedelmi kertészek.

Next