Székely Tanügy, 1902 (3. évfolyam, 1-19. szám)

1902-01-01 / 1. szám

III évfolyam. Egész évre 4 korona,­­fő Félévre 2 korona. Szerkesztőség Vár utcza 17. hová a lap szellem részét illető közlemények kül­dendők. Felelős szerkesztő: ,M­ÁTHÉ JÓZS­EF IT­'ST mu, hf(j ' LT MI. I szám 1 9 1 0­3 Marosvásárhely. ,1.02. január NEVELÉS-OKTATÁSÜGYI LAP. A M.-TORDAMEGYEI ÁLALÁNOS TANTESTÜLET HIVATALOS LAPJA. Előfizetés ^ Meg­jelenik h­avon­ként kétszer. ^ Kiadóhivatal főtér V. sz. fr '­­$\A' hová az előfizetési és hirdetési dijak küldedök. A pályázati hirdetmények ára soronként 10 fillér. fr cS ^ Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetési felírás. Harmadik évfolyamát kezdjük a Székely Tanügynek. Lelkes gárda anyagi és szellemi támo­gatásával törünk ama magaslat felé, melyen magunk és fajunk boldogulásának titkát rejtve hisz­­szük. A Székely Tanügy, el­hagyott Székelyföldünk egyetlen tanügyi lapja, az összetartás, együtt­működés minden nehézség fölött diadalmaskodó nagy erejét keresi, hogy a székely tanítóság mun­kája által életre keltse a pusztuló székelységet s benne a nemzeti öntudat erejét fejlesztvén, haza­tartó, munkás, erkölcsös néppé tegye. Ezt irta a Székely Tanügy zászlójára. Ennek a nagy magyar nemzeti ügynek előbbre vitelén fáradozott becsületes kitartással. A Székely Tanügy kiállotta már a tűzpróbát. Szakkérdésekben, társadalmi és a tanítóság létét érdeklő kérdésekben egyaránt bátor szókimondással, alapos­sággal foglalt állást. A Székely Tanügy hasábjain találkozott és találkozik a székely tanítóság színe-java, komoly mél­tánylást érdemlő javaslataival, irányczikkeivel, a pedagógia szoros határai közt mozgó értekezéseivel. A Székely Tanügyet tehát a székely tanítóság szerkeszti ma­gának, magáért. Éppen azért helye van annak minden székely tanító asztalán, a­kit testvéri vonzalom, a hazának és e földnek szeretete fűz egymáshoz. A Székely Tanügy ezután is, mint eddig havonként kétszer jelenik meg — a nagy szünidő kivételével — egy-egy évnyi terje­delemben. Minthogy azonban szűkre sza­bott árából a költségek nem ke­rülnek ki, azt csekély 2 koro­nával emelnünk kell. A Székely Tanügy előfizetési ára tehát: Egész évre . 6 kor. fél évre . . 3 kor. Előfizetési dijak lépczésszerűb­­ben posta utalványon a Székely Tanügy kiadóhivatalába (Maros­­vásárhely Széchenyi tér 7. szám) küldendők. A Székely Tanügy szerkesztősége és kiadóhivatala. Alisára feli Az elmúlt idők ködös homá­lyában száguld képzeletem. A székelység ősi múltjában, melyet Klió is csak sejteni vél, elvész tekintetem. A Hargita aljában nyugtatom szemem dús legelők,­­ arany kalászos rónák, kincsekben gazdag bányák, jellemben erős, önérzetes munkabíró nép felől álmodozom önkéntelenül talajt keresek, melyen a mult dicső fényéből s a jelen alkotásaiból szőjjem a jövőt. Körülöttem csend van s mégis évszázadokra visszamenőleg ide hallom a csaták zaját, a tárogatók harsonájától viszhangzó székely bérczeken pedig, egy nép ezer­éves múltjáról regél minden bokor. A Kárpátok keleti határlánczo­­latának festői csúcsai csak ti tud­nátok megmondani, hogy lábaitok­nál e maroknyi székelység hány­szor emelte önmagára kezét s idegen érdekekért is hányszor vívott már haláltusát. Mostoha gyermek . .. kiszakítva az anyaország testéből, távol tőle azt oláh tengerben, ellenséges indulatu szomszédok között, tudom jól tudom sokszor száműzetés volt sorsod fajzatom. S te mint az ősi sziklák sassai ezer éven át fennen uralkodtál a helyzeten, hű maradtál az anya­talajhoz s annyi balszerencse és oly sok viszály között őrszeme, védőbástyája voltál dicső ha­zánknak. Harczban s a lét küzdelmében megedzett karod, hirt, tekintélyt szerzett nevednek , hazaszereteted mely minden fiadban a vérközös­ség, faji összetartozandóság tuda­tában ma is mint hatalmas tűz­­oszlop ragyog, bevilágítja hegyeid ormát úgy, mint mezőidet. Hazafiságod próbakövén a 48-as idők dicső napjain még felvillog régi kardod s ősi erényeid talaján biztosan ákod meg helyedet. Rövid 50 év telt el azóta, bár nem nagy idő, de elég volt arra, hogy új küzdtéren, új harczmódot jelöljön ki számunkra. Helyzetünk képe azalatt meg­változott. Századokig tartó lé­tünkért vívott önvédelmi harczunk fonala megszakadt. A székely katonai őrtüzek kialudtak. tgPbo 13

Next