Székely Tanügy, 1904 (5. évfolyam, 1-19. szám)

1904-01-01 / 1. szám

V. évfolyam. Előfizetés Egész évre 6 korona,­­fc Félévre 3 korona. Szer­kesztőség Bethlen Gábor utcza 9. hová a lap szellem részét illető közlemények kül­dendők. Megjelenik FiaVLorlKont kétszer?­z ífci adóhivatal főtér 7. sz. 8#fc­/#0|^^v^^z^lőfizetési és hirdetési dijak küildedők. ■ti hirdetmények ára soronként 10 fillér. Kéziratokat nem adunk vissza. W.Tém NEVELÉS-OKTATÁSÜGYI LAP. A M.-TORDAMEGYEI ÁLTALÁNOSAI LE I HIVATALOS LAPJA. Felelős szerkesztő: MÁTHÉ JÓZSEF . Maros-Vásárhely, 1904. január 1. A mi csalódásunk. Fájdalmas érzések keserítik meg lelkünket az újév kezdetén. Azok is, akik eleve állami iskolához jutván a fizetés­rendezés lehető kedvezményeiben teljes mérték­ben részesülnek, mert a 4 osz­tályú, nem ritkán svindli bizo­­nyítványnyal kezdő diurnisták mögé kerültek; azok is, akik felekezetnél vagy községi in­tézménynél ették meg kenyerük javát s úgy kerültek állami isko­lához , mert a fizetés javítás mér­téke rájuk nem igazságos, előbbi szolgálataikat nem respektálják s igy egy osztályba kerülnek a 35 éves tanítók az 5 éves tanítókkal; azok is, akik felekezeti iskolánál kezdték és folytatják működésü­ket , mivel azok számára e teljes mértékű elégületlenséget keltő skála nyomán is későn jár el a segítés komoly gondolata, mind­mind zúgolódnak. A tanítóság csalódott, meg van vetve, le van nézve, ki van ta­szítva, a rangsorosok osztályából. Mióta küzd! Mióta tűr!? És meddig kell még küzdeni, tűrnie!? Nehéz megmondani. S ezért első­sorban önmagának tegyen szemre­hányást, mert sohasem értett egyet! Ám a tisztviselők! Erejük egyet­értésük súlyával elsöpörtek min­den akadályt aránylag rövid idő alatt. Nos, mi mit csináljunk? Tömörüljünk! Emeljük fel sza­vunkat! Nyilvánosságra vele. E lap helyet ad neki, kilép bátran a sikra­­ jogainkért. Hogy mennyire igaz a mi elkese­redésünk, bizonyítják az alábbi levelek: 1. „A sok méltánytalanság, mi külö­nösen az idősebb tanítókkal tör­ténik, elvette, legalább egy időre munkakedvemet s komorrá tette kedélyhangulatomat. Én 35 éve, hogy tanító vagyok s ha fizetés javításról van szó csak 6-ot számit be az állam. Én, aki a 300 forintos korszak­ban is tudtam lelkesülni, dolgozni, munkálkodni, most, amikor látom, hogy az 5 évet szolgált fiatal kar­társak abban a fizetésben vannak, amelyet nekem adnak, elvesztettem a kedvemet. Lehet, hogy csak egy­­ideig, lehet, hogy egész életemre ... Nem tudom . . .“ II. A második levél így szól : „Elszomorítónak kell mondanom azon körülményt, hogy reánk, sze­gény koldus újonc állami tanítókra nem gondolnak, senkinek nem jut eszébe mellőztetésünk miatt szavát felemelni. Huszonöt év emléke. Irta: Csutak Lajos. II. Képezdei évek. Hasonlóan kedves tanárunk volt Fazakas József. Él ma is nyugdíjban. Rám kétszer érdekes : ő volt az ön­képzőkör elnöke, azt pedig a maga sok tudásával, világos szép eszével helyes érzékével és a pedántságig pontos modorával olyan haszonnal vezette, hogy mi, a­kik a 4—5 közép­­osztályból csak hiányos nyelvtani ismeretet hozhattunk, voltaképp itt nőttük ki magunkat oda, a­hol egy intelligens néptanítónak állani kell. A helyes írást, fogalmazást, gondola­tainknak csínnal, ízléssel való elren­dezését itt sajátítottuk el. Hogy én annyi bolondságot írtam össze azóta, az, ha érdem, az ő érdeme, ha bűn, akkor az én bűnöm. Itt szerettem meg az írást. Már 1877. őszén tehát a­hogy a képzőből kiléptem, mindjárt nem bírtam magammal s az első hír­lapi czikkem azon őszön látott nap­világot a S.­Sz.-György megjelenő Nemere c. lapban. Sajnálom, hogy a lappéldányom nincs meg, a címe azonban az volt: „Mégis csak hala­dunk“, melyre impulzust adott az épen akkor Szentgyörgyön tartott tanítói közgyűlés. Ezekben az úgyszólván magamnak döngicsélő kis emlékekben nincs helye sem annak, hogy én személyi kultuszt űzzek, hogy valakinek dicsérő him­nuszokat zengjek, de annak igen­is van, hogy visszatekintve 26 évi pá­l­­yámra megvizsgáljam gondosan, váj­jon kiknek tartozom hálával ezért, hogy ekkora útra engem elláttak újra­­l valóval? Kik tettek képessé és mi által tettek képessé megállani nehéz tövises pályámon a posztot ? És ha e vizsgálódásaim közben kény­telen vagyok legnagyobb hálám mel­lett nevekre hivatkozni, azt mindenki csak természetesnek kell, hogy találja. Ilyen név a Fazakas József tanár neve, ki iránt hasonló pietással, ha­sonló szeretettel és hasonló hálával kell viseltetnem épen mint Pál Ferencz iránt. És ilyen név a Boér Gergely neve. Boér tanárral szembe ugyan egy kissé máskép áll a dolog. De ez a máskép nem a tanár úr személyét , sem tárgyának fontosságát nem érin-

Next