Székely Tanügy, 1905 (6. évfolyam, 1-17. szám)

1905-01-01 / 1. szám

J / Ist st­­r/ ^­­/ / ' t­­­VI. évfolyam. ____________________1­ szám, f H I Q * Maros-Vásárhely, 1905. január 1. Kiadóhivatal főtér 1. sz. h­ová az előfizetési és hirdetési dijak küldendők. pályázati hirdetmények ára soronként 10 Kéziratokat nem adunk vissza. NEVELÉS-OKTATÁSÜGYI LAP. A M.-TORDAMEGYEI ÁLTALÁNOS TANTESTÜLET HIVATALOS LAPJA. Előfizetés Egész évre 6 korona. Félévre 3 korona. Szerkesztőségi Bethlen Gábor­ utca Q. hova a lap szellemi részét illető közlemények kül­dendők. Felelős szerkesztő: MÁTHÉ JÓZSEF Meg­jelenik Havonként kétszer. A nemzet mostohái. (Két cikk.) Irta: Péter Károly. I. 36 esztendeje annak a törvény­­keltőnek, mely a néptanitói állást szervezte, s ettől az időtől fogva a tanítót a nemzet mostohájául fogadta. Nem szólok az ezt meg­előző kor ..tanítóinak 14 anyagi és erkölcsi helyzetéről — jóllehet, hogy tengernyi bajainak motívu­mai ott születtek ; mert szégyen volna nemcsak mi reánk a XX-ik század tanítóira, hanem a nem­zetre nézve is, hogy oly individu­umoknak adjak „tanító“ címet és oly emberekkel hozzam kapcsolatba erkölcsi és szellemi működésünket, valamint anyagi helyzetünket, kik, mint kiszolgált bakák, facér mes­terlegények, kicsapott diákok, s más efféle összeszedett-vedett egyéni­nek uzurpálták a tanító nevét. Csak­­ 36 esztendővel megyek vissza a tanító jelenlegi helyzetétől, s már itt az igazságtalanságoknak, a mostoha bánásmódoknak, melyek­kel traktálták a nemzet tanítóit, egész orgiáival találkozom. És itt álljunk meg egy kicsit. Méltóz­­tassanak visszaemlékezni arra a megható jelenetre, mikor 1868-ban­­ Báró Eötvös miniszter letette a javaslatát a képviselőház asztalára ! Ő akkor így nyilatkozott: „Köny­­­nyező szemekkel javaslom a 300­­ forint tanítói fizetést!“ Íme tisztelt­­ gyűlés, már akkor belátta a taní­­­­tók legnagyobb apostola, hogy a­­ 300 forint fizetés nem méltó hono­ráriuma annak a munkának, a­­­mit a tanító dolgozik. Pedig minő kvalitása volt akkor a taní­tónak ... Ne is beszéljünk erről kérem ! Igen, könnyező szemekkel­­ tette le a javaslatát a Ház aszta­lára a bölcs államférfi és sirt a lelke, s azóta hány könycsepp gördült végig a sovány arcokon arra a kenyérre, melyet e javas­lattal hozott a tanító konyhára ? Oh annak csak a népe. Istene a megmondhatója! Hányszor látta már ez alatt az idő alatt a nem­zet­i könnycseppek záporát; hány­szor hallotta nyomában az ínségben, nyomorban vergődő mostoha páriák kérő, könyörgő, követelő zokogá­sát; hányszor szemlélte impozáns egyetemes gyűléseit; hány ezer hírlapi cikk bizonyította helyzetünk mostohaságát? ... És ennek a tengernyi panasznak eredménye mi ? „A tanítók kívánsága nem is méltányos“ Így szól a dicső állam­férfi utóda : tierzevicy miniszter. „Az iskolának lelke — mondta Trefort miniszter — a tanító az Huszonöt év emléke. — írta: Csutak Lajos — (Folytatás.) A felelősséget elvállalom, mondtam. És itt ebben a pillanatban az a gon­dolat villant keresztül az agyamon : Vájjon ki lehetett, ki ilyen alávaló módon beárult ! De hát kérdezni nem lehetett, Őméltósága is — úgy lát­szott — elvégezte a mondanivalóját. Azért sarkon fordultam és eltávoz­tam. Kijövet kibe botlom bele ? — az én megrakott barátomba! Ment be a méltóságához. Rögtön tisztába voltam az egésszel! Ez volt az áruló . Nem is szólott hozzám, még fel sem emelte a szemeit, csak kopo­gott sunyi alázatossággal és bement. Hogy sejtésem igaz volt, arról­­ azután teljesen megbizonyosodtam. Az illető maga beszélte el egy tár­saságban, hogy rajtam, hogy állott I boszut, a társaság egyik tagja aztán nekem megmondta. Az az illető és s ma is; találkozunk nagy, ritkán,­­de soha — 23 év óta — még nem ve­tettem a szemére. Hogy a méltóságos úr hogyan és mikép járt később a dolog végére abból nem tudok semmit, de hogy valami nagyon nem tetszett azt onnan sejteni, mert később, mikor egy cél­jainak megfelelő tanfelügyelő került a vármegye élére egy gyönyörűséges szép aranyhídon gyémántokkal ki­rakva,olyan ügyesen kitették a szürö­­met a saját vármegyémből, hogy soha­­ többé oda vissza nem kerültem. És úgy tudom, hogy ma sem va­gyok valami grata perszona. * * El kellett beszélnem ezt az ügyet; el kellett azért, mert ez volt az első láncszem abból az üldözésből szeki­­rángból, melyet végig kellett élnem, s melynek vége az lett, hogy egy­szer elhelyeztek. De el kellett azért is, hogy némi bevezetés gyanánt szolgájon ahhoz, amit most mondandó vagyok. Említem, hogy mikor a főispán megkapta a maga tanfelügyelőjét, akkor aztán mi történt velem. Mielőtt ennek részletes elbeszélé­séhez fognék az eszmetársulásnál fogva ide tolul tollam alá, hogy voltaképpen mit és hogyan gondol­­ ­te-f’63 [p]

Next