Székely Tanügy, 1911 (13. évfolyam, 1-20. szám)

1911-01-01 / 1. szám

NEVELÉS OKTATÁSÜGYI LAP. A MAROS TORDAVÁRMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓ TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Megjelenik havonként kétszer. Előfizetési dij: Egész évre 6 korona. Félévre 3 korona. .•. Szerkesztőség: Bethlen Gábor-utcl 11­zám, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. ••. Kiadóhivatal: Széchenyi-tér 7. szám, hova az előfizetési és hirdetési díjak küldendők Pályázati hirdetmények ára soronként 10 fillér. ••• Kéziratokat nem adunk vissza. Felelős szerkesztő: MÁTHE .JÓZSEF. Segédszerkesztő: FÖLDES FERENC. Boldog újévet. B. u. é. k ! így üdvözlik egy-­­mást az emberek ezen a napon. Ezzel köszöntünk mi isiiteket kedves tani totálisaim. Mennyi remény, mennyi sejtett diadal, hány csalódás van ebben a mondatban? Mi egy év? A nagy természet pillanata csupán, de a véges ember életében egész korszak. Nem csoda tehát, ha ilyenkor megállunk egy pillan­tásra lázas munkáink közepette, visszatekintünk az elmúlt na­pok eseményeire s azután uj erővel, uj ideálok megvalósítá­sának eszméivel szivünkben nézzük az uj esztendőt. Mint a gondos gazda, aki számadást vezet kiadásairól, bevételeiről, mi is mérleget csinálunk e napon. Összevetjük azt a hatalmas munkát, amit elvégezünk, azzal a sikerrel, amit elértünk és azt látjuk, hogy még mindig mi vagyunk a megcsalódottak. Tengernyi küzdés után lerótta a becsület­béli tartozást a nemzet a taní­tósága iránt, de mint Apponyi hangoztatta, csak félig. Mi pe­dig azt látjuk, hogy félig sem, mert ott vagyunk, ahol a 800 forintos világban éltünk, mert igenis van tanító-nyomor! Küz­döttünk ellene, Gyüléseztünk, kilincseltünk, de a lakbérren­dezés ígéretén kívül nem adtak mást, csak néhány biztató szót. És mégis mozog a föld. íme az a kis mag, amit a M. T. O. Sz.-e képviselt, fejlődésnek indult. A magyar tanítóság kezdi hallani a hívó szózatot és seregestül siet a zászló alá.­­ Biztató motívum ez az általá­nos csüggedés, fásultság után, mert azt látjuk, hogy kezd éb­redni hosszú álmából a tanító­ság Ébredjetek. Minden ember a maga sze­rencséjének kovácsa. Soha több tennivaló! Boldog csak úgy lesz az új esztendő, ha egysé­ges munkával, egységes aka­rattal küzdünk a cél eléréséért. Aki elfásult lelkével nem bízik az előhaladás lehetőségében, az fojtsa magába a pesszimiz­mus szavát. Nem a lemondóké a diadal, hanem a küzdőké! S nekünk küzdeni kell sze­retett tanítótársaim. Küzdeni, mert a tétlenségnek, gyámol­talanságnak eddig is keserves eredményeit láttuk. Csak emlé­kezzetek vissza Rakovszky úr kirohanására, aki olyan leki­­csinylőleg nyilatkozott a taní­tóság szellemi képességeiről a parlamentben. Csak emlékezze­tek vissza arra az iskolaszéki elnökre, aki képes volt azt írni egy felterjesztésében, hogy ő az iskola igazgatását nem bízná egyetlen tanítóra sem,­­mert nem tartja méltónak a tanítót erre a munkára! Aztán jusson eszetekbe az a sok méltatlan mellőzés, amikor az iskolák felügyeletéről van szó. Még mindig ott tartunk, hogy a tanfelügyelet nem a szakembe­rek, hanem a félbemaradt filo­­zop­terek, jogászok menedék­helye. Az iskolák beléletéhez semmit nem konyit a legtöbb, de azért titkosan minősít. Hány ehhez hasonló fekete pont van még a rováson? Ki tudná azt mind elsorolni? Csak emlékezzetek. Istenem, mennyi még a tenni­való? A célunknak eléréséig: még fele utat sem tettünk meg. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy lassan bár, de határozott lépésekkel közeledünk a cél felé. Ne elmélkedjünk tehát sokat, hanem előre! A zászló ki van bontva. Ott a M. T. D. Szövetsége. Bátor, független harcosok az élén. Vérbeli tanítók ! Nekünk szent kötelességünk a zászló alá gyűlni, szent kötelességünk a megalkuvást nem ismerő küz­dés, mert a csüggedés a siker­telenséggel azonos. A fiatal tanítónemzedékhez szólunk. Hozzátok ifjú kolle­gáink, akiknek kezébe van fe­­l­téve a jövő. Értsétek meg hi­vatástok fontosságát. És én hi­szem fiatal lelkem teljes erejé­vel, hogy ti velem együtt küz­deni akartok és tudtok a bol­dogabb jövőért. Hiszem, hogy áldozatok hozásától sem riad­tok vissza, ha érdekeink úgy kívánják. Ö­­reg harcos vezérek, elő a lobogóval. Gyújtsátok meg az őrtüzeket és lelkesít­sétek a nagy tábort. Nézzetek el

Next