Székely Tanügy, 1912 (14. évfolyam, 1-19. szám)

1912-01-01 / 1. szám

NEVELÉS-OKTATÁSÜGYI LAP. A MAROS TORDAVÁRMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓ TESTÜLET HIVATALOS LAPJA Megjelenik havonként kétszer. Előfizetési dij: Egész évre 6 korona. Félévre 3 korona. .. Szerkesztőség: Bethlen Gábor-utol 11­zám, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. .*. Kiadóhivatal: Széchenyi-tér 7. szám, hova az előfizetési és hirdetési díjak küldendők. Pályázati hirdetmények ára soronként 10 fillér. .*. Kéziratokat nem adunk vissza. Felelős szerkesztő: MÁTHÉ JÓZSEF. Társszerkesztő: RUSZTEK KÁROLY. Előfizetési felhívás.­­ Tizennegyedikszer kopogtatunk, kérve a Székely Tanügy támo­gatását. Tizennégy éve haladunk ter­­hetlen kitartással kitűzött célunk felé, a székely nép erkölcsi és anyagi felvirágoztatásáért, a szé­kely tanítóság közreműködésével. Nekünk, székely tanítóknak, tanítói hivatásunk betöltése mellett spe­ciális feladataink vannak és lesz­nek mindaddig, mig a székelység elfoglalhatja a hajdan domináló hires erdélyi magyarság helyét s e hazarészben anyagilag és erköl­csileg megerősödve, vezető sze­rephez jut. A cél nagy és szent. Csak hivatása magaslatán álló, nemesre, jóra, szépre kész elhatározásu és kitartó munkás tanítóság közelít­heti meg. Magunkhoz emelni és vezetni e nagy és szépmultu népet, mely­nek a jövő alakulások közt is fontos szerep jut Nagymagyar­­ors­ág felépítésében. Melyik vér­beli tanítót ne lelkesítené ez? A tanító, a tiszta érzésű, szent lelkesedéssel dolgozó igaz hazafi, percig sem habozhat: soraink közt maradjon-e? —ha ott volt, vagy sorainkba álljon-e? — ha még alkalma nem kínálkozott ide lépésre. Székely tanító nem ühtet fel a nemzetközi eszmék csat­lósainak, még a jobb kenyér reményében sem! Ez országrész sorsa kezünkben van! Együtt, közös akarattal: a né­pért, hogy aztán a néppel együtt karolhassuk föl a közvetlen isko­lai érdekek mellett mindazokat az érdekeket is, melyek a népet áldozatra képesítik, s saját magun­ mellett az iskolát, a tanítót, az egyházi és politikai községet egyaránt részesíthetik verejtékes munkájuk gyümölcsében. Valamennyi egyért és egy va­lamennyiért, nemcsak nagy célo­kat tűzhet ki, de nagy eredmé­nyeket is biztosíthat. Ez volt és marad a Székely Tanügy ideálja. S e mellett még a speciális tanítói érdekek elősegítése. Az öregek útmutatása mellett, az ifjú nemzedék csatasorba ál­lítása ; az írói tehetségek nevelése e készséggel rendelkezésre bo­­csájtott orgánumban; a székely segély akció felkarolása stb. Jöjjetek hát kedves kartársak segítségére e lapnak, hogy mi is támogathassunk minden vonalon. A Székely Tanügy előfizetési ára marad a régi. TARCA. . Földönjáró csillagok.* Irta: Nagy Lajos. Szóla Isten az Irgalom angyalinak: „Szállj a földre ! A szegények várva­[várnak. Nagy a nyomor meg az ínség. Szer­­tejárva Megtalálod hol a koldus, ki az árva. Menj, kutasd fel, kinek arca könnyben fázik. Lásd meg, hogyha titkolt nyomort­­hord a másik. Menj, tekints a rejtett sebek fenekéig, Karold fel, kik a jobb sorsot nem re­­­­mélik. *(A nagykanizsai jótékony nőegylet ka­rácsonyi vásárjával egybekötött kabarén szavalta a szerző leánya , Nagy Irénke,­ Kik a nyomor telitetlen asztalának Szökésén mért morzsáira várva-várnak. Szállj be szolgám a jó szivek rejtekébe, Kihez beszélsz — ne azt nézd, hogy [arca szép-e? Könnyits sorsán, kinek válla terhet­­hordoz De ne lásd meg, a kinek a lelke ron­gyos. Kunyhókban és paloták közt szerte­[járván Fűzd magadhoz a sziveket az irgalom [selyemszálán. Tiéd lesz a női szivek birodalma,­­ Győzedelmes harcot vívni tudsz-e [rajta?... Menyországból szellő szárnyán szállt [az angyal ! S földre ért, hogy bontogatta palást­­[ját a biborhajnal... Hol emléke él boldogabb napoknak: Elsőben a szenvedőnél kopogtat. ..Bubánatod van? A vigasztalódás Orvosszerét én ismerem, Jer a nyomor-tanyára, jer velem!“ Bőségben él a dőzsölő nagyúr, Sorsa: vidámság szakadatlanul. Az úrnőt pompa, fény veszi körül, A n­apsugáros tavasznak örül. És mégis! A nagy bőség ellenére Gyakorta álmatlanság ül szemére. De jó a Részvét égi angyala És mintha ajkán panasz hallszana : „Ti pazaroltok s milliók nélkülöznek. Mért nem áldoztok oltárán a köznek ?“ S az úri hölgy kiszáll a palotából S látván a képet, mely elébe tárul. Hányán esdeklik a nyomor falatját S mert nincs, — ebédjök másnapra "halasztják:

Next