Szentesi Napló, 1938. augusztus (20. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

XX. ÉVFOLYAM 172. SZÁM. FÜGGETLEN POLITIKAI, GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP. SZENTES, 1938. Felelős szerkesztő: VÁRADY GÁBOR KEDD, AUGUSZTUS 2 ÁRA 6 FILLÉR. Tízéves jubileumit ülte vasárnap az EIső Szegvári Gazdakör A Szegvári Első Tanyai Gazdakör, amely igen eredményes működést fejt ki, vasárnap ünnepelte fennállá­sának tízéves évfordulóját. Délután 11 órai kezdettel díszgyűlést tartottak, amelyen többek között megjelentek vitéz Várady László dr. országgyűlési képviselő, Stammer János dr. főszolga­bíró, Pataki Tamás dr. vármegyei fő­ügyész, Matina Lajos dr. főispáni titkár, a Gazdasági Egyesület képvi­seletében Nagy Pál alelnök és Bartha Antal dr. főtitkár. Vitéz Fekete Imre elnök ismertette a gazdakör 10 éves munkásságát, majd indítványára nagy lelkesedéssel díszelnökké válasz­tották meg a gyengélkedése miatt tá­vol maradt vitéz Bonczos Miklós dr. főispánt. Mondok Sándor gazdasági segédfelügyelő mezőgazdasági kérdé­sekről tartott előadást, majd vitéz Várady László dr. országgyűlési kép­viselő mondott nagy tetszéssel foga­dott beszédet. Vacsora követte a dísz­­gyűlést, amelyen Stammer János dr. főszolgabíró a kormányzóra mondott pohárköszöntőt, vitéz Várady képvi­selő pedig a magyar gazdaasszonyo­kat köszöntötte fel. Tetanuszfertőzést kapott egy munkás Életveszélyes állapotban szállítot­ták be a közkórháziba­­a naplókban Szőke Lajos 16 éves, Bálint ucca 26 szám alatti lakost. A fiatal­ember az udvaron dolgozott, köziben véletlenül belelépett egy rozsdás szögbe. Gondo­san kimosta sebeit és bekötözte, majd tovább dolgozott. Nem tulajdonított jelentőséget a dolognak, a seb már majdnem begyógyult teljesen, amikor a lába dagadni kezdett és erős fáj­dalmak vették elő. A kórházba kellett szállítani. Az orvosi vizsgálat megál­lapította, hogy Szőke Lajos tetanusz­fertőzést kapott és meglehetősen ké­sőn került orvosi kezelés alá. VANNAK MÉG BECSÜLETES MEGTALÁLÓK Egy örvénysori gazda 10 mázsa bú­zát adott el tegnap délelőtt és utána bement a városháza egyik hivatalába, ahol fizetési kötelezettségének tett eleget. Amikor a hivatalajtón kilé­pett, nem vette észre, hogy egy­­száz­­pengőst véletlenül a kabátzselbe mel­lé tette több irattal együtt és a folyo­són elvesztette. A százpengőst özv. Szabó Ferencné Bercsényi ucca 5 és Dömsödi Miihály­­né Klapka ucca 3 szám alatti lakosok találták meg. Nyomban bevitték a rendőrségre, ahol kis idő múlva je­lentkezett a károsult gazda is és a becsületes megtalálóknak öt pengő jutalmat adott. Munkát a kisiparnak! A főispán nagyszabású akciót kezdemé­nyezett az iparosok munkához juttatása érdekében A kubikosokon és az értelmiségi munkanélkülieken kívül kétségtelenül a kisipar van a legnehezebb helyzet­ben esztendők óta. A közmunkák tel­jes hiánya rendkívül nehéz helyzetbe hozta a szentesi kisipart és a gyér­számú magánépítkezések nem tudtak segíteni a már-már aggasztóvá váló helyzeten. Vitéz Bonczos Miklós dr. rövid fő­­ispánsága alatt megszüntette a kubikos munka­­nélküliséget, elhelyezett vala­mennyi szellemi munkanélkülit, most pedig a kisiparosság meg­segítése érdekében indított nagy­szabású akciót. Ma délelőtt 10 órakor a vármegye­­háza alispáni tanácstermében érte­kezletet tart, amelynek tárgya: „Az építőipar válságának leküz­dése céljából megindítandó köz- és magánépítkezések megtárgya­lása, azok lehetőségeinek és elő­feltételeinek megteremtése." Az értekezletre meghívást kaptak Dobay Andor helyettes alispán, K. Nagy Sándor dr. polgármester, az államépítészeti hivatal és a város mű­szaki hivatal főnökei, az ipartestület, a Baross Szövetség, a Kereskedők Egylete vezetősége, a három helybeli pénzintézet, az ipartestület építőipari szakosztálya, Zsoldos László igazga­tó, vitéz Négyesi Imre mérnök, Oláh Lajos téglagyáros, a Krausz cég és a Gellért cég. Minden nehézség nélkül sikerült elhelyezni a magyar búzafölösleget A várható termésfeleslegek elhe­lyezése érdekében többfelé folytat tár­gyalásokat a kormány, amelyeknek eredményeképpen máris biztosítva látják búzafeleslegeink exportját. Olaszország felé már augusztus hó 15-én megindulnak a búzaszállítások. A Futura, mint a szállítás lebonyolí­tója, most kezdi meg a tárgyalásokat Németországgal annak megállapítása céljából, hogy mikor és milyen mód­on történjék meg Németország részéről a lekötött búzamennyiségek átvétele. Svájcból a minap érkeztek vissza a magyar kiküldöttek és ennek alapján a tárgyalásokat szeptemberben foly­tatják. Már a szeptemberi tárgyalá­sokat megelőzően megkezdődik­­— az előzetes megállapítás értelmében — a szállítás és ez év végéig háromezer vagon búzát szállítunk ki Svájcba. Ezt a kontingenst az őszi tárgyaláso­kon fel fogják emelni. —□­ Kilenc kisegítő munkaerőt kapott Csongrád megye a belügyminisztertől A kormány tudvalevőleg széleskörű akciót idított az értelmiségi munka­nélküliség megszüntetése érd­ekében. Az értelmiségi ügyek kormánybizto­sa a nyár folyamán jelentkezésre hív­ta fel a kereset nélküli intelligens fiatalembereket. Hétfőn éresítést ka­pott a vármegye a­­belügyminiszter­től, hogy Csongrád vármegyébe kilenc ér­telmiségi munkanélkülit nevezett ki kisegítő munkaerőnek. A rendelet ér­telmében a kisegítő munkaerőket azoknál a községeknél kell alkalmaz­­­ni, amelyek annyira nehéz helyzetben vannak, hogy a községi adminisztrá­ciót csak államsegéllyel tudják fenn­tartani. Dobay Andor helyettes alispán még a­ hétfői nap folyamán intézkedett a kisegítő munkaerők beosztása iránt. Horváth József (Kistelek) a kisteleki községházához, Molnár József (Pusz­­tamérges) a pusztatmérgesi községhá­zához, Szörényi Miksa (Szegvár) a pusztamérgesi községházához, dr. Tu­­róczy Miklós (Kiskundorozsma) a sándorfalvai községházához, Vecseri László (Szentes) a csanyteleki köz­ségházához, Zsenbolyai Sándor (Al­­győ) a kiskundorozsm­ai községházá­hoz, Zajer Alajos (Hódmezővásár­hely) a kiskundorozsmai községházá­hoz, Kovalik József (Mindszent) a nö­vényházai községházához, Répás­ Pál (Mindszent) a tömörkényi községhá­zához került. A kisegítő munkaerőket a belügy­minisztérium fizeti. Díjazásuk havi 80 pengő. Külön rendelet állapítja meg, hogy elsősorban a szociális te­endők ellátására kell alkalmazni őket. Ők fogják intézni töb­bek között a sze­­gényü­gyet, a hadigondozottak ellátá­sát a községekben. Késsel hasbaszurkálta magát, mert meg akart h­alni A mentők várták tegnap reggel a fél nyolckor érkező kunszentmártoni vonatot a szentesi vasútállomáson. A vonat életveszélyes sérülésekkel hoz­ta át Gácsi György 45 éves ny. pálya­­munkást. Gácsi György tegnap reggel 6 órakor lakásán késsel többször has­­baszúrta magát öngyilkossági szán­dékból. A mentők az öngyilkos vasutast azonnal kórházba szállították, ahol egyenesen a műtőbe vitték és műtétet hajtottak végre rajta. A műtét után valamivel jobban lett és remény van arra, hogy sikerül megmenteni. Gácsi György egyelőre nem árulta el, hogy miért akart meghalni. Itt a baromfikolera! A nyári meleg hónapok alatt a leg­súlyosabb kárt okozó állatbetegségek egyike szokott lenni minden évben a baromfikolera. Ha felüti fejét és jár­ványszerű méreteket ölt, nagy pusztí­tást idéz elő az­­apró jószág állomány­ban és rendkívül gyorsan terjed. A veszedelmes baromfibetegség­ed-

Next