Szentesi Napló, 1938. szeptember (20. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

A Királyi Ügyészség XX. ÉVFOLYAM 196. SZÁM. FÜGGETLEN POLITIKAI, GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP. SZENTES, 1938. Felelős szerkesztő: VÁRADY GÁBOR CSÜTÖRTÖK, SZEPTEMBER­­ SZEGED ÁRA 10 FILLÉR. A jövő vasárnap Kaposvárott nyilatkozik a minisz­terelnök a kormány politikai terveiről és az őszi munkaprogrammról A kormány ked­den­­hozzálátott az őszi programom előkészítéséhez. A hosszú minisztertanács, amelyet a berlini utazás miatt meg kellett sza­kítani, tegnap este ért véget. Döntés történt többek között arról is, hogy a kormány milyen alapelvek szerint kezd hozzá nagyszabású földbirtok­politikájának lebonyolításához. Két­ségtelen ugyanis, hogy a kormány hozzányúl ehhez a kényes problémá­hoz is és feltétlenül törvényjavasla­tot terjeszt a kérdéssel kapcsolatban a képviselőház elé. A másik ilyen kényes kérdéscso­port a szakszervezetekkel függ össze. Kezd­ve a sza­badidőmozgalom megte­remtésétől, a sztrájkjog reformjáig és végezve a munkaközvetítés álla­mosításán,­­ valamennyi kormány­­elképzelés erősen megnyirbálja a szakszervezetek hatalmát, befolyását és szerepét. Azok a nagyjelentőségű szociális vonatkozású kormány­tervek pedig, amelyeknek megvalósítása tervbe van véve, ismét erősen igénybe fogja venni a magyar társadalom áldozat­­készségét. Mindenki, aki a helyzettel ismerős, tisztában van azzal, hogy a kormány nagy terveket akar megvalósítani és mindenki érzi, hogy az Imrédy kor­mány politikája erős kihatással lesz a magyar életnek minden egyes ta­gozatára. Imrédy Béla maga is tud­ja, hogy a közönség nagy érdeklődés­sé várja, hogy a kormány mit ter­vez ési ezért a jövő vasárnap Kapos­várott nyilatkozni fog politikai ter­veiről, elképzeléseiről és az­ őszi prog­ramról. Érdeklődéssel várják a kormány propagandájának megkezdését is. Antal István államtitkár legközelebb nyilatkozni fog programjáról. Az ellenzéki pártok is felkészülnek az őszi kampányra. Sorozatos nép­gyűléseken indít rohamot a Függet­len Kisgazdapárt és az Egyesült Ke­resztény Párt a mind merészebben jelentkező nyilasok ellen. A kormány­párt szintén készül az őszi szezonra. A Nemzeti Egység Pártja bizonyos átszervezés és átalakulás előtt áll. A kormányelnöknek ugyanis az a né­zete, hogy a pártot a mai időknek megfelelően kissé át kell szervezni és elsősorban a párt propaganda irá­nyát kell szélesebb alapokra helyezni. Két évfolyammal indul a szentesi női kereskedelmi iskola Tizenegy szaktanár oktatja a tanulókat a közgazdasági és nyelvismeretekre Mo­st, amikor az iskolák újra meg­nyílnak és a tanulni vágyó fiatalság újra elfoglalja helyét az iskolák pad­jaiban, csak a legnagyobb elismerés­sel szólhatunk azokról a nagy hord­erejű intézkedésekről, amelyet a női kereskedelmi szaktanfolyam vezető­sége a jövő év sikere érdekében fo­ganatosított. Azok a növendékek, akik az elmúlt évben az első évfolyamot elvégezték, a már engedélyezett második évfo­lyamba mennek. Új tanterem és fel­szerelések várják a tanulókat. Az első évfolyam növendékei is lé­nyegesen jobban felszerelt iskolában tanulnak, mert a tanfolyam rendel­kezésére több mint 10 írógép fog ál­lani. A tanuló létszámnak megfelelően a tantestület tagjait is ki kellett egé­szíteni. Tizenegy szaktanár és tanár­nő, valamint a hitoktatók fogják a tanulókat az életben minden nap elő­forduló közgazdasági dolgokra, va­lamint nyelvismeretre tanítani. Meg­lepő és igen nagy áldozathozatalt je­lent ez az átszervezés, de mivel a vár­megye és a város is megfelelő anyagi támogatásáról biztosította a tanfo­lyamot, a vezetőség igazán dicséret­­reméltó módon fogja fel teendőit, amikor az ifjúságot a gyakorlati pá­lyára akarja nevelni. A tanfolyam igazgatója továbbra is Járay Imre tanügyi főtanácsos. Ta­nárai: dr. Izsa Katalin, Sárközy Má­ria kereskedelemiskolai szaktanárok. Józsa Irén Ibolya Jánosné középisko­lai tanárok, Szőllősy Géza gimnáziu­mi tanár, Fekete Lajos gimnáziumi és kereskedelemiskolai szaktanár, dr. Bódy Béla, Komoróczy Miklós, Zeller István, Nagyajtósi István gim­náziumi tanárok és a hitoktatóik. A női kereskedelmi szakiskolába a behatások szeptember 5-én és 6-án lesznek a polgári leányiskola épüle- Fontos ügyek a szeptember Gróf Károlyi Imre, a Gazdasági Egyesület elnöke szeptember 12-én délelőtt 10 órára ülésre hívta össze az egyesület választmányát. A választ­mányi ülés tárgysorozatán több nagy fontosságú ügy szerepel. A részletes tárgysorozat a következő: Jogügyi és adóügyi szakosztály el­nökének megválasztása. Jelentés a Békésvármegyei Gazdasági Egyesü­let tiszavidéki búzaár felemelése iránti akciójáról. Dr. Bartha Antal titkár indítványa a búzaértékesítés­nél a 80 kgr. fajsúlyon felüli búza praemizálása iránt. Zalavármegye törvényhatóságának körirata a gabo­na- és állatértékesítés szövetkezeti úton leendő megszervezése érdeké­ben. A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület felirata a többgyermekes tében lévő külön tanteremben, reggel 9 órától 12 óráig. Az előjelek azt mutatják, hogy vá­rosunk egyetlen szakiskolájának lá­togatottsága az illetékes körök igé­nyeit is kielégíti és nem messze van az az idő, amikor a szakiskola rendes négyosztályos női felsőkereskedelmi iskolává alakulhat át. 12-iki választmányi ülésen mezőgazdasági munkások helyzeté­nek javítása érdekében. Hajdúböször­mény város átirata malmoknak 6 órá­tól 8 óráig nyitvatartása iránt. A Mindszenti Alsóludasi Gazdakör in­dítványa rádiódíj leszállítása érdeké­ben. A Mindszenti Alsóludasi Gazda­kör indítványa vadászati törvény mó­dosítása iránt. Az Algyői Vitézitelepi Gazdakör becsatlakozása. A Tápéréti Olvasókör becsatlakozása. A föld­­­­mivelésügyi miniszter leirata mű­trágyaakcióról. A földművelésügyi miniszter leirata minőségbúza vető­mag akcióról. Fazekas Lajos és társai kérelme lóverseny rendezése iránt. Társegyesületi átiratok. Folyó ügyek, indítányok. A gyümölcs, zöldségkiál­lítás időpontja. fliEüiHiiniiiaiiniiniiniiiBiiiHiiwiiwiiwiiHiiHiiBinwiininiiiwüniiniiiiiuiiiwiniiiuiiniimiiiiHiin Lóversenyt, gyümölcs és zöldségkiál­lítást rendez a Gazdasági Egyesület A jövő évben Tolnay Andor helyett vitéz Jakabffy Dezső színtársulata jön Szentesre Beszámolt a Szentesi Napló arról a nagy harcról, amely Tolnay Andor szentesi színigazgató és vitéz Ja­kabffy Dezső, a pécsi Nemzeti Szín­ház volt főrendezője között folyt le a pécsi színházért. Pécs város kép­viselőtestülete Tolnay Andornak jut­tatta a színházat, vitéz Jakabffy De­zső pedig újonnan szervezett társu­latával más városokat kapott. A kultuszminisztérium 1938 szep­tember­ 1-től 1939 augusztusi 31-ig az 1938—1939. színiévadra a következő­képpen osztotta fel a színigazgatói engedélyeket: Vitéz Jakabffy Dezső: Mohács, Nagykanizsa és 1939 szeptember 1-től Szentes. Tolnay Andor: Pécs, 1938 őszére Szentes és még később megállapítan­dó városok. Eszerint tehát Tolnay Andor már­­ csak ebben a szezonban fog Szente­sen játszani társulatával és Szentes­re a jövő ősszel vitéz Jakabffy Dezső társulata kerül. FELHÍVÁS A LEVENTÉKHEZ ! Szeptember 4-én (vasárnap) a le­ventefoglalkozás ünnepélyes keretek között megkezdődik. A város belterületén az SzTE sportpályán, a külterületen az egyes iskoláknál történik az oktatás. A belterületi ünnepély sorrendje a következő lesz: 1. 7 h 30-tól—8 h 45-ig orvosi vizs­gálatok, katonai kötelékek és sport-

Next