Szentesi Napló, 1938. október (20. évfolyam, 221-246. szám)

1938-10-01 / 221. szám

Királyi Ügyészség SZEGED XX. ÉVFOLYAM 131. SZÁM. ARA 6FILLER: SZENTESI NAPLÓ FÜGGETLEN POLITIKAI, GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP. SZENTES, 1938. Felelős szerkesztő: VÁRADY GÁBOR SZOMBAT, SZEPTEMBER 1 A feltámad 33 felé i —« mit Tir ,||-|mi TTmirii' miirrriiTTrwMMMirr-BiMwiiiHBii11 hí i hhtt'w—~i—iiii"iimtii—inwwMMrmwiinniiTiwiiinnimiri-Tii— unni —miir ■ ■""imiinwiiniin mr ni i r A cseh kormány elfogadta a müncheni egyezményt — Németország és Anglia orok bekef kötetlek Péntekre virradó éjjel a müncheni Vezérpalotában megszületett a világ­béke és diadalt nyert a magyar igaz­ság. A régi Csehszlovákia nincs töb­bé és könyörtelenül elindult útjára az igazság, amelyet nem tartóztathat fel többé semmi. Húsz esztendő óta nem volt ilyen boldog: örömnapja en­nek a megcsonkított országnak. Eu­rópa nagyhatalmainak felelős veze­tői meghúzták a lélekharangot­ Cse­h Szlovákia felett és van benne valami végzetszerűség, hogy ennek a hazug­ságra felépített, Hitler szavai szerint uborkajára felkapaszkodott kis or­szág fennállása huszadik évforduló­ján következett be ez a fordulat. Mi magyarok különösen szívszo­­rongva figyeltük a müncheni híreket, mert közvetlenül nem voltunk kép­viselve a nagyhatalmak tanácskozá­sán. De ott voltak hatalmas pártfo­góink, Mussolini és Hitler, a két ve­lünk barátságos országnak a vezérei, akik már korábban leszögezték ma­gukat a magyar követelések teljesí­tése mellett. Minden magyar hálája és köszönete fordul ezekben a boldog percekben feléjük, hogy győzelemre vitték igazságunkat és kivívták szá­munkra az egész világ előtt jogaink elismertetését. Mert Münchenben nemcsak a béke gondolata győzött, hanem az igazság eszméje is és meg­nyílt az út egy új európai elrendező­dés felé, amelynek csak első lépése a müncheni határozat és az a prokla­máció, hogy Anglia és Németország örök időikre békét kötnek egymással. Lám, milyet fordult a világ a mün­cheni kerekasztal mellett, amikor Európa négy becsületes és jószándé­kú embere közvetlenül, őszintén be­szélhetett egymással és ,a destrukció ármánya nem üthetett éket közéjük. Hitler és Mussolini — ez a két név örökre be van vésve a magyar tör­ténelembe. A mi szempontunkból ők az legelsők. Rendíthetetlenek voltak az utolsó percig és keresztülvitték akaratukat, ők verekedték ki szá­munkra jogaink elismertetését. Hit­ler, a hazai liberálisok esztendőkön át büntetlenül „mázolósegédnek’­ ti­tulált német nép Vezére, harcolt a magyar követelés teljesítéséért még akkor is, amikor a szudéta területe­ket már korábban megkapta Német­ország. Hogy felejthetnénk el, hogy nem hagyott bennünket kisemmizni, hogy csak azzal a feltétellel volt haj­landó a megegyezésre Angliával és Franciaországgal, ha a kis Magyar­országi is megkapja azt, ami jogosan megilleti. „Három hónapon belül teljesíteni kell a magyar követelésieket" — ez a müncheni határozat. Négy nagyhata­lom aláírása a garancia. Nem lehet­nek kétségeink aziránt, hogy még ebben az évben újra a miénk lesz a Felvidék, Pozsony és a kassai Dóm öreg harangja magyar imádságra hí­vogat. Ha húsz évig vártunk, ezt a három hónapot már kibírjuk. De elő kell készülnünk erre a három hónap­ra. Meg kell szűnni a hisztériának, az ideges álhírte­rjesztésnek és teljes­ egy­ségben kell állni a magyar társad­a­­­lomnak a kormány mögé, amelynek feladata és felelőssége ezekben a tör­ténelmi időkben meghatványozódik. A politikai szélkakasok álljanak félre! Pesszimizmust, ellentéteket támasz­tok, hátra az agarakkal! A magyar érdek egységes magyar társadalmat követel.* A Szentesi Napló jelentette pénte­ki számában a vidéki lapok közül egyedül azt a világszenzációs hírt, hogy Münchenben létrejött Ú1 meg­egyezés Hitler, Mussolini, Chamber­lain és Daladier között és megkötöt­ték az európai békét. Hitler és Mus­solini teljes diadalt aratott a mün­cheni tanácskozásokon. Németország megkapta előbbi követeléseit és­ elis­merték Magyarország jogát a Felvi­dékre, Lengyelország követeléseit pe­dig a cseh Szilézia visszacsatolására. Pótegyezmény biztosítja a magyar követelések teljesítését és csupán technikai okokból adtak három hóna­pi időt a kérdés rendezésére. Ameny­­nyiben a magyar és a cseh kormány ezalatt nem tudnak megegyezni az átadandó területeket illetőleg, a nagy­hatalmi konferencia újból összeül, hogy nemzetközi úton és együttesen biztosítsa az európai négy nagyhata­lom a magyar igények kielégítését. Az egyezmény szerint Németország és Olaszország csak abban az esetben garantálják Csehszlovákia határait, ha a magyarok és a lengyelek vissza­kapják a tőlük jogtalanul elrabolt te­rületeket. A német katonaság már ma elkezdi a szudétavidékek megszál­lását és október 8-ig fokozatosan hajt­ja végre. A vegyes lakosságú terüle­teket a frontharcosokból álló angol légió szállj­a meg a népszavazás idejé­re. Ez a lényege a müncheni határo­zatnak, amelyet Európa valamennyi fővárosában a legnagyobb örömmel fogadtak. London éltette Chamber­laint a béke megmentéséért, Daladiert pedig a repülőtértől a miniszterelnöki palotáig többszázezer ember ünne­pelte és éltette a békét. Dolgozó­szo­bájában az üdvözlő levelek és távira­tok ezrei várták és rengeteg virágot is kapott. A római lapok azt írják, hogy győ­zött Hitler és Mussolini reálpolitiká­ja és ami Münchenben történt, arra nem volt még példa a világtörténelem­ben. A párisi lapok szerint megnyílt az út a francia—német ellentétek ki­küszöbölésére. Általában megállapítható, hogy nemcsak Európa, de az egész világ a Münchenben me­gteremtett béke ha­tása alatt áll és különösen nagy je­lentősége van annak, hogy a Szovje­tet egyszerűen kizárták az európai politikából. A lapok elsősorban Hit­lert és Mussolinit ünnepüik, de nem kevesebb Chamberlain és Daladier teljesítménye sem a müncheni meg­egyezés körül. Fellélegzett a világ, visszatért mindenütt a nyugalom, megnyugodott a gazdasági élet és a világ tőzsdéiről hosszt jelentenek. Gróf Csáky István, a külügyminisz­ter kabinetfőnöke teg­nap délután re­pülőgépen visszaérkezett Budapestre és nyomban jelentést tett a münche­ni eseményekről Imrédy miniszterel­nöknek. Elutazása előtt megbeszélést folytatott Daladier minszterelnökkel. Henlein, a szudéták vezére távirati­lag mondott köszönetet Hitlernek há­rom és félmillió német feszabadításá­­ért. Chamberlain miniszterelnök teg­nap délben világszerte nagy feltű­nést keltő közös nyilatkozatot adott ki Hitler vezér és kancellárral. A müncheni tárgyalások és a már előbb létrejött német-angol flottaegyez­­mény szoros kapcsolatot és egyetér­tést teremtettek a két nép között. Ki­nyilatkoztatták, hogy a német és an­gol nép sohasem akar egymás ellen háborút viselni a jövőben és a fel­merült problémák elintézésére a meg­beszélés módszerét választják. Az esetleges véleményeltérés okait igye­keznek kiküszöbölni és minden tény­kedésükkel a békéhez való hozzájá­­járulást szolgálják. Chamberlain miniszterelnök repü­lőgépen 2 óra 25 perckor indult el Londonba. A müncheni nép hatalmas szim­pátiatüntetést rendezett tegnap dél­előtt Daladier francia miniszterelnök szállása előtt. A szűnni nem akaró lelkesedésre kilépett az erkélyre, mi­re a tömeg lelkes „Heil" kiáltásokkal üdvözölte. Daladier nyilatkozatot adott a Német Távirati Irodának, amelyben kijelentette, hogy történel­mi dátumnak tekinti a német és francia nép életében a müncheni ta­lálkozót. Arról győződött meg, hogy a német nép nem érez gyűlöletet a franciákkal szemben, mint hogy a franciák sem ellenségei Németország­nak. A két ország vezetőjének min­den munkája oda irányul, hogy a két nemzet megértse egymást. A francia miniszterelnök egy órakor repülőgé­pen utazott el Münchenből. Ma vagy holnap délelőttre Daladier miniszter­­elnök összehívja a minisztertanácsot, hogy beszámoljon a megegyezésről. Mussolini miniszterelnök tegnap délután hat órakor érkezett meg Ró­mába, a Termini pályaudvarra, ahol Viktor Emánuel olasz király és csá­szár és a teljes olasz kormány fogad­ta. Párizsból érkezett jelentés szerint Benes köztársasági elnök tegnap dél­előtt 10 órakor minisztertanácsra hívta össze a cseh kormány tagjait, hogy megtárgyalják a müncheni ha­tározatot. Londoni jelentés szerint a prágai kormány elfogadta a müncheni ja­vaslatot. Prágából érkezett hivatalos jelen­tés megerősíti, hogy a cseh kormány elfogadta a müncheni határozatot. Lengyel forrásból érkező hírek szerint Csehszlovákia a végső bem-

Next