Szentesi Napló, 1938. december (20. évfolyam, 272-293. szám)

1938-12-01 / 272. szám

Királyi ügyészség “J a­szege­d Évfolyam 217. szám. A R A 10 F­­ L I P .*. SZENTESI NAPLÓ FÜGGETLEN POLITIKAI, GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP. SZENTES, 1938. Felelős szerkesztő: VÁRADY GÁBOR CSÜTÖRTÖK, DECEMBER 1 A miniszterelnök meleghangú levélben köszönte meg a vármegye üdvözletét A Felvidék visszacsatolása alkal­mából Csongrá­d vármegye törvényha­tósági bizottsága táviratilag üdvözöl­te vitéz Imrédy Béla miniszterelnö­köt és rendíthetetlen bizalmáról biz­tosította. A miniszterelnök tegnap a főispánhoz intézett meleghangú levél­ben mondott köszönetet a vármegye üdvözléséért. A levél a következőkép­pen hangzik: Méltóságos Főispán Úr! Szívből köszönöm a jóleső, lelkes­hangú üdvözlő táviratot, melyet a vármegye törvényhatósági bizottsá­gának folyó évi november hó 15-én tartott rendkívüli közgyűléséből a törvényhatóság nevében Méltóságod hozzám intézett abból a boldog ünne­pi alkalomból, hogy a magyarlakta Felvidék húsz évi rabság után ha­zánkhoz visszatért. Kérem Méltóságodat, tolmácsolja ezt a köszönetét a törvényhatóság­nak is. A Mindenható segítsége legyen ve­lünk azon az úton, amely a becsület, az egybeforrott nemzeti munka és a törhetetlen magyar hit jegyében ve­zet a megnagyobbodott országunk szebb jövője felé! Budapest, 1938. évi november hó 23-án. Imrédy. Forrongás Romániában Codreanut 13 társával együtt agyonlőtték Bukarest, november 30. A romániai zavargások tegnap vé­res eseményhez vezettek. Amikor a déli órákban az egyik katonai fegy­intézetből a másikba kísérték a 10 évi fegyházra ítélt Cod­reanu vas­gárdista vezért, továbbá Duca három gyilkosát és tíz egyetemi hallgatót, akiket politikai gyilkosságért egyen­ként 20—20 évi fegyházra ítéltek, a fegyőrök szerint a foglyok állítólag szökést kíséreltek meg. A fegyőrök erre fegyverüket használták és Codreanut 13 fo­golytársával együtt agyonlőtték. A hír leírhatatlan izgalmat váltott ki egész Romániában és nem adnak hitelt annak a beállításnak, mintha szökés miatt történt volna a kivég­zés. „Elveinkből, irányainkból nem engedünk”” — mondotta Imrédy miniszterelnök Budapest, november 30. A Nemzeti Egység Pártjának kedd esti értekezletén kitörő lelkesedéssel ünnepelték Imrédy Béla miniszterel­nököt. Az üdvözlésekre válaszolva Imrédy miniszterelnök a következő beszédet mondotta: — Az­ a néhány nap, amely az em­lékezetes parlamenti szavazás óta lezajlott, úgy érzem, lényeges válto­zást hozott létre az ország lelkében is. Ez a pár nap megmutatta azt, hogy ez az ország egészséges talaja annak a politikának, amelyet mi té­továzás nélkül követünk és hogy en­nek az országnak népe a jobboldali korszerű reformok politikáját akarja követni és ettől az úttól semmiféle eltérést nem enged.­­ Megerősödve attól a bizalomtól, amely a Kormányzó Úr Őfőméltósá­ga kéziratában megnyilatkozott, meg­erősödve a rokonszenvnek és­ a t­á­mo­­gatásnak attól a megnyilvánulásától, amely nemcsak Tőletek, hanem az egész ország minden részéből, isme­retlen emberek százaitól és ezreitől szóban, írásban, sürgönyben, virág­ban kifejezésre jutott és amit meg sem tudok másként köszönni, mint innen egy pár egyszerű szóval, — mindettől megerősödötten megy elő­ re ez az egységesen összeforrott, harcban összekovácsolt tábor, céljai megvalósulása felé, kicsinyes komp­romisszumok, és a parlamenti arit­metikát szem előtt tartó alkudozá­sok nélkül. Megyünk előre és biztos vagyok benne, hogy mögöttünk jön ennek az országnak minden haladni, építeni kívánó fia. Most megint harc előtt­­állunk. Én azt hiszem, hogy ezt a harcot már más atmoszférában, más előfeltéte­lek mellett fogjuk megvívni és­­bízom benne, hogy megkapuk azt a támo­gatást, amelynek segítségével prog­ramunkat meg tudjuk valósítani. — Mi jobboldali politikát, keresz­tény politikát követünk és én azt úgy értelmezem, hogy távol áll tőlem az egyéni bosszú visszás érzése. De elveinkből, irányunkból nem enge­dünk egy tapodtat sem. Remélem, hogy mindazok, akik elvi alapon áll­nak, nem kísérelik megakadályozni munkánk érvényesülését. — Egyre kérlek Benneteket: tart­satok ki az egységben, tegyünk félre magunk között minden elválasztó momentumot, őrizzük meg pártunk­nak valóban világnézeti alapon álló egységét s akkor ez a párt lesz mag­va és záloga az ország megújhodá­sának. Erőnk és igazunk tudatában­ kérlek Benneteket, hogy felejtve az elszenvedett sérelmeket, méltóságtel­­jes harcmodorban álljunk ki a parla­­mentben. De ismétlem, erélyesen és tétovázás nélkül követve céljainkat. Kérlek Benneteket, hogy csütörtö­kön és a következő napokon legyetek­ teljes számmal jelen, hogy felvértez­ve legyünk minden eshetőséggel­ szemben. A csütörtöki ülésen olyan­ indítványt fogunk létetni, amely a következő ülésre kizárólag a vissza­csatolt Felvidék képviselőinek behí­vását tűzi napirendre. A felvidéki­ képviselőknek joguk van helyet fog­lalni a magyar­­p­arlamentben és mind­­addig, amíg a parlament velük ki nem egészül, további tárgyalásra nem kerülhet sor. A felvidéki kép­viselőknek igenis joguk van állásit­­foglalni a kormány programja tekin­tetében és ettől őket elütni nem le­het. A Programot most nem, kell­ ad­nom, mert hiszen ezt már elmondot­tam. Tudjátok teljes pontossággal, melyik az az út, amelyet követni akarunk. A beszéd végeztével újból lelkesen­ éltették Imrédy miniszterelnököt. miiaiiMiiBiiwiiBmaiiminiiiB iwiaiiiHiMinnnmimaiin!i­ mininiii«!iM!iwii«i!B!iwiinii«iiiC!i Megbukott a vörös sztrájk Franciaországban Páris, november 30. A szerdára tervezett franciaorszá­gi általános sztrájk, amely elé nagy nyugtalansággal tekintettek, zökke­nő nélkül folyt le és nem okozott különösebb fennakadást. Az utolsó percig nagy erőfeszítéssek folytak a sztrájk elhárítására, a békeközvetíté­sek azonban kudarcot vallottak. A hajnali órákban vette kezdetét a sztrájk, de má­r előzőleg katonai csa­patok szállták meg Parist és a fon­tosabb városokat. Daladier miniszterelnök erélyes in­tézkedésein megbukott a vörösök ál­tal rendezett általános nagy sztrájk és a kormány kerekedett felül. A hi­vatalokban, iskolákban zavartalanul folyt a munka, a lapok, ha csökken­tett­ terjedelemben is, de megjelen­tek. A posta, távíró, rádió zavartala­nul működött, a vonatok menetrend­szerint közlekedtek, az élelmiszer­szállításban sem merültek fel nehéz­ségek, összesen 290 embert tartóz­tattak le a szrájk során. Vasárnap megnyílik, az algyői út remélhetőleg megindul az autóbusz közlekedés is Az államépítészeti hivatal ma érte­sítést juttatott el hozzánk, amely tu­domására hozza a közönségnek, hogy az algyői út építése befejeződött. Az eddigi makadám út helyett betonutat építettek és az átépített útszakaszt december 4-én, tehát vasárnap már át is adják a forgalomnak. Vasárnap­tól kezdve tehát korlátozás nélkül le­het teher és személygépkocsival, va­lamint szekérrel közlekedni. Még nem jött értesítés arról, hogy­ az autóbuszforg­alom is megindul-e a régi menetrend szerint Szentes és Szeged között. Tekintettel azonban arra, hogy kifejezetten az útépítés

Next