Szentesi Napló, 1939. február (21. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

V­­ Királyi ügyészség _____ XXI ÉVFOLYAM 26 SZÁM. FÜGGETLEN POLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP SZENTES, 1939. Felelős szerkesztő: VÁRADY GÁBOR SZERDA, FEBRUÁR 1 ARA 6 FILLÉR SZEGT A számok beszélnek Mióta Imrédy miniszterelnök kibontotta a Magyar Élet Mozgalom zászlóját, a megtartott országgyűlési és képviselőtestületi választások az ő politikájának fényes­ győzelmét hozták. A magyar nép tömegei bíznak a beígért reformok valóraváltásában és Imrédy Bélában látják azt a vezérférfiút, aki a magyar nép reménységeit teljesedésbe viszi. A vasárnapi gyö­mrői or­szággyűlési képviselőválasztási politikai ítélet volt és a magyar sajtófőnök fölényes győzelme­­a legtisztább választásiban igazolta a Magyar Élet Mozgalom sikerét. Most folytak le a községekben és városok­ban a képviselőtestületi választások is, ame­lyeknek eredményei szintén Imrédy Béla, politi­kájának sikerét igazolják. Mohács városában tizenöt képviselőtestü­leti tagot választottak. Ezek közül tíz nemzeti egységespárti, négy kisgazdapárti, egy disszi­­dens. Indult ezen a választáson a hungarista párt is, de eredménytelenül. Békés megyében is számos választás volt. Itt a községek jelentős részében százszázalékos­ eredményt ért el a Nemzeti Egység Pártja. Ez­ egyébként az egyetlen vármegye, ahol elvétve a szociáldemokraták is csekély eredményt értek, el. Azokban a városokban és községekben, ahol volt számottevő küzdelem, hetvenkét mandá­tum köz­ül harmincöt jutott a Nemzeti Egység­nek, 14 a kisgazdapártnak és 16 a szociáldemok­ratáknak. Nagyon érdekesek a­ bihari eredmények is. Itt tizenöt helyen volt képviselőtestületi tagvá­­lasztás. Nyolc községben százszázalékos a Nemzeti Egység Pártjának a győzelme. A többi községben 28 NEP-párti, 18 kisgazda és egy pártonkívüli tagot választottak meg. Az ered­mény világosan beszél és fontos következteté­­­sekre is alkalmat ad. A Csanád—Arad—Torontál vármegyében lezajlott választások a következőképpen végződn­­ek: 65 NEP-párti, 24 kisgazda, 5 keresztény­párti és 9 pártonkívüli mandátummal szemben 5 szociáldemokrata és 10 Festetich-párti nyilas képviselőtestületi tag áll. A csongrádmegyei eredmények eddig a kö­vetkezők: Szentesen 20 tag közül 16 a keresz­tény jobboldali irányzathoz tartozik és 4 szo­ciáldemokrata. Ezenkívül még 3 községben volt választás és mindenütt százszázalékban NÉP-pártiakat választottak meg. Csongrád­on száz százalékban győzött a NÉP. Említésre­­méltó az esztergomi választás, ahol 80 százalék a NÉP-párti képviselőtestületi tagok száma és 20 százalék a keresztény gazdasági pártiakéi. Itt eredménytelenül indultak a szélsőséges jelölteik. Erősebb küzdelem volt már Győr—Mosont— Pozsony vármegyében, ahol különböző közsé­gekben 161 NEP-párti, 40 kereszténypárti, 7 kisgazdapárti, 7 pártonkívüli tagot választot­tak meg. Hajdú megyében 9 községben százszázalé­kosan a nemzeti egység párti lista győzött. Ezenkívül 3 városban és 5 községben volt, vá­lasztás, amelynek eredménye az, hogy 60 NEP- párti és 28 kisgazdapárti jutott tagsághoz. He­ves megyében is számos helyen volt választás. Egerben a megválasztott 19 képviselőtestületi tag közül egyetlen ellenzéki sincs. Gyöngyösön 11 nemzeti egységespárti, 2 keresztényszocialis­ta és 2 kisgazdapárti tagot választottak meg. Jász-Nagykun-Szolnok megye 20 községé­ben százszázalékos a Nemzeti Egység gondola­tának érvényesülése a választásokon. Ezenkí­vül a 4 megyei városban és 8 községiben volt még választás, amelyek során a küzdelem első­sorban a NÉP és a keresztény kisgazdapárt között j­átszódott le. Az említett helyeken össze­sen 206 tagot választottak meg, akiknek majd­nem a háromnegyed része a Nemzeti Egység Pártjához, tartozik. A kisgazdák mindössze 1 47, a hungaristák 13, a szociáldemokratáik pedig 5 mandátumhoz jutottak. A nógrádi m­egyei vá­lasztások során Salgótarjánban, 15, Balassa­gyarmaton ugyancsak 15 a NEP-pá­rti, illetve a­ polgári tagok száma. Pest megyében több jelentős városban volt, választás. Budafokon az összes mandátumokat a Nemzeti Egységgel egyesült keresztény gaz­dasági párt közös listája nyerte el. Cegléden 20 NÉP- és 4 kisgazdapárti képviselőtestületi mellett 1 Nemzeti Front mandátum, a választás eredménye. Kalocsán 12 NÉP- és 6 kisgazda­párti tagot választottak. Kiskunfélegyházáin 10 NÉP-, 9 Friedrich-párti és 3 nyilaspárti tag került be a képviselőtestületbe. Nagykőrösön, Szentendrén, Vácott, mindenütt a kormány ál­tal képviselt irányzat hívei kerültek ki győz­tesen. A kalocsai, a kunszentmiklósi, a monori és ráckevei járásokban megejtett választások során ugyanaz az eredmény. A képviselőtestületi tagválasztások, ame­lyek az elmúlt két hónap folyamán általában a legnagyobb rendben és fegyelemben folytak le, tehát valóban hű képét nyújtják az ország igazi hangulatának és a választóközönség őszinte po­litikai véleményének. A tanulság az eredmé­nyek után nyilvánvaló. A baloldali pártok megbuktak, de megbukott minden olyan kísér­let is, amely személyi ambícióból szembe szeret­né állítani a magyar nép tömegeit a magyar népi politikával. Tizenhét mázsa ingyencukrot kapott Szentes a cukorakcióra Havass Imre dr. vármegyei tiszti főorvos tegnap délelőtt közölte Tálas Mátyás dr. városi tisztiorvossal, hogy a belügyminiszter a szen­tesi szegénysorsú anyák és gyermekek részére az 1939. évre 17 mázsa ingyencukrot utalt ki. Ebből a cukorból 25 terhes és szoptató anya, 200 hat éven aluli gyermek, 175 11 éven aluli gyermek fog részesülni. A rászorulók cukor­ral való ellátását a Stefánia Szövetség, a városi orvosok, a Zöldkereszt, az óvodák és iskolák igazgatósága végzi. A Stefánia Szövetség út­ján a szoptató és terhes anyák, továbbá a há­rom éven aluli gyermekek, a 3—6 éves gyermek­kék kapnak cukrot, míg a 6—11 éves gyermek kék részére az iskolákban a Zöldkereszt Egész­ségvédelmi Szolgálat osztja ki az ingyencukrot. A belügyminiszter rendelete szerint a sz­e­­génysorsú anyák és gyermekek részére kiutalt cukor a helyi segélyezésre kiadott cukormeny­­nyiséget nem pótolhatja. Az iskolás gyerme­kek január 15-től 90 napon át és október 15-től 60 napon át részesülnek ingyencukorban. Ott, ahol a szegénysorsú iskolások ingyentej regge­lit is kapnak, a tejjel együtt kapják meg a cukrot is. A gyermekek havonta fél kiló, a fel­nőttek havonta 1 kiló cukorsegélyben részesül­nek. Kis Béla vásárhelyi képviselő többed­­magjával kilép a Független Kisgazdapártból A független kisgazdapárt szakadás előtt áll. A párt parlamenti frakciója legutóbbi ülé­sén elhatározta, hogy a második számú zsidótör­vényt nem szavazza meg. Azt hozta fel indokul, hogy a független kisgazdapárt sürgősebbnek és előbbrevalónak tartja a földreform megoldását. Az más kérdés természetesen, hogy­­mit szól ehhez az állásfoglaláshoz maga a kisgazdatársa­dalom, amelyet ma már nem lehet megtévesz­teni semmiféle politikai mesterkedéssel. Maga a független kisgazdapárt parlamenti frakciója sem egységes állásponton áll a zsidó­kérdésben. A zsidóbefolyástól mentes képviselők Kun Béla hódmezővásárhelyi képviselő vezetésé­vel elhatározták, hogy megszavazzák a zsidó­­törvényt és hajlandók ennek az állásfoglalásnak a konzekvenciáját levonni a párttal szemben. A bomlási folyamat tehát nemhogy megállt volna, hanem tovább tart a független kisgazdapártban. Budapesten elfogták az egyik megszökött polgáristát — Holnap hozzák haza szüleihez — Jelentettük, hogy vasárnap eltűnt Szentesi­ről két kisdiák, akik minden valószínűség sze­rint a Felvidékre vették útjukat. A kétségbe­esett szülők azonnal a rendőrségre mentek és idejelentették az eltűnési ügyet. A rendőrség még aznap délután rádiókörözést adott ki a két regényes hajlamú kisdiák kézrekerítésére. A két 13 éves diák Csongrádon járt polgá­riba, onnan jöttek mindennap együtt haza. Az állandó együttlét adta nekik a gondolatot, hogy megszökjenek. Nem messze járhattak azonban akkor, amikor a szentesi rendőrkapitányság rá-

Next