Szentesi Napló, 1939. április (21. évfolyam, 75-98. szám)

SZEGED \ * Királyi Ügyészség § 1 ft i£ 5 k­JB/ " —— ____ ^ m Xyl. ÉVFOLYAM 75 SZÁM._________________________________________________________________ ARA 6 FILLÉR SZE­NTESI N­APIÓ FÜGGETLEN POLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP SZENTES, 1939. SZOMBAT, MÁRCIUS 31 A belügyminisztérium csendőr­palotát építtet Szentesen A városnak csupán telket kell adni az építkezéshez A város vezetőségének régi terve a szen­tesi csendőrlaktanya és a rendőrpalota felépíté­se, amely amellett, hogy munkaalkalmat bizto­sítana a munka nélkül lévő építőiparosoknak, véglegesen biztosítaná a szentesi csendőrség és rendőrség megfelelő elhelyezését. A város ebben az irányban több ízben tett előterjesztést a belügyminiszterhez, a csendőr­­laktanya és rendőrpalota felépítésére, azonban mindezideig nem került rá sor. Legutóbb vitéz dr Bonczos Miklós belügyi államtitkár vette ke­zébe a csendőrlaktanya felépítésének ügyét és támogatásával a város régi terve rövidesen megvalósul. A szegedi csendőrkerület parancsnoksága tegnap délelőtt megkeresést intézett K. Nagy Sándor dr polgármesterhez. A csendőrparancs­nokság arról értesíti a polgármestert, hogy ér­tesítést kapott a belügyminisztertől, mely sze­rint a belügyminisztérium az­ 1939—40. évi költségvetés terhére modern, nagy csendőrlak­tanyát építtet Szentesen. Az építkezés teljesen a belügyi kormányzat terhére történik, a vá­rosnak csupán ingyentelket kell biztosítania. Az ingyentelket a képviselőtestület az­ elmúlt évek­ben már többízben felajánlotta és a csendőrlak­­tanya felépítésére a Sóház telkét, vagy a vásár­térnek a zsidótemplom melletti részét jelölte meg. A belügyminisztérium leirata nagy örö­met keltett a városházán. K. Nagy Sándor dr polgármester április 5-én, szerdán délelőtt 10 órára rendkívüli közgyűlésre hívja össze a kép­viselőtestületet, amely felajánlja a csendőrlak­tanya felépítéséhez szükséges, ingyentelket. Illetékes helyről nyert értesülésünk szerint rövidesen kedvező elintézést fog nyerni a rend­őrpalota régóta húzódó ügye is. Ma Szentesre érkezik Révész Imre református püspök és Harsányi Pál esperes Az egymillió lelket számláló tiszántúli re­formátus egyházkerület püspöke, Dr Révész Imre ma délután érkezik városunkba. Megjele­nése és szolgálata megtiszteltetés nemcsak az egyházra, hanem a városra és a vármegyére is. Innen van az a rendkívüli érdeklődés,, amely mindenfelől felésugárzik. Dr Révész Imre — mint egészen fiatal tudós — a kolozsvári református, teológiai fa­kultásnak volt a professzora, ahol nagysikerű munkálkodást fejtett ki és csakhamar ismertté lett a neve tudós munkálkodása révén az egész­­békebeli magyar tudós világban. A háború után még egy ideig az erdélyi magyar életnek volt egyik irányítója, majd az a megtiszteltetés ér­te, hogy a debreceni református egyház lelké­széül hívta meg és egészen fiatalon Baltazár De­zső munkatársa lett, aki rendkívül értékelte fé­nyes tehetségét. Az egyházkerület főjegyzőjévé­ választotta és, amikor Baltazár Dezső amerikai útjára indult el, akkor dr Révész Imre — mint püspökhelyettes — kormányozta a hatalmas egyházkerületet. Ebben a minőségben látogatott el tizennégy esztendővel ezelőtt Szentesre és, ak­kori szolgálata és ige­hirdetése mély nyomokat hagyott a lelkekben. Akik vele találkozhattak akkor, mindnyájan kedvesen emlékeznek vissza nemes egyéniségére. Puritán gondolkozású férfiú, aki minden külső csillogásnak ellensége és püspöki látogatá­­sai alkalmával minden ünnepelte­téstől távol tartja magát és a lélek benső életét akarja min­denütt az­ evangélium gazdagságával és melegé­vel megtölteni. D. dr Révész Imre a debreceni tudomány­­egyetem professzori székéből került a tiszántúli egyházkerület püspöki székeibe. Amikor az egész egyházkerület bizalma felé fordult és felkérték a püspökség elvállalására, gondolkodási időt kért és csak annak elteltével vállalkozott egy megra­gadó levélben a püspöki állás vállalására, így érthető, hogy valamennyi gyülekezet reászava­zott, ami az egyháztörténelem szerint egyike a legritkább eseteknek. Püspöki beiktatása az­ egy­házkerület igazi ünnepnapja volt és nagyszabá­sú székfoglalója az egyházkerületi gyűlés il­lusztris hallgatóságára rendkívüli hatást gya­korolt. Már ekkor megígérte hogy a szentesi gyülekezetét meg fogja látogatni és így mai lá­togatása sokszorosan ünnepel az­ egyházközség­nek. A püspök kíséreteiben a békésbánáti egyház­megye esperese, Harsányi Pál felsőházi tag is városunkba érkezik. Mind a ketten három alka­lommal szolgálnak és pedig április elsején este a színházteremben tartandó Magyar Esten, vi­rágvasárnap délelőtt tíz, órakor a nagytemplomi és délután három órakor a csongrádi református templomban tartandó istentiszteleten. A püspök óhajtása szerint virágvasárnap délelőtt kilenc órára az egyház presbitériumának valamennyi tagja megjelenik az egyház dísztermében; itt lesz rövid üdvözlés, mely után a püspök a pres­biterekkel bizalmas megbeszélést tart, innen tes­tületileg vonulnak fel a nagytemplomba, ahol Harsányi Pál esperes imádkozik, a püspök pedig virágvasárnapi egyházi beszédet mond. Bélben az egyház lelkészelnöke szűkkörű ebédet ad a püspök tiszteletére, délután pedig a püspök és kísérete Csongrádra megy, hogy ott is hirdesse az Igét és megjelenésével kifejezést, adjon annak a szeretetnek, amely a kis gyülekezet iránt él a lelkében. A csongrádi gyülekezet, amelynek templomát Makláry Károly püspök szentelte fel, most a tudós püspököt várja, hogy hitében meg­erősödve tovább küzdjön a magyar élet szent eszményeiért." Budapesten megkerült az eltűnt szabóinas Egy héttel ezelőtt eltűnt szüleinek lakásá­ról Nagy Péter szabótanonc is, azóta semmi élet­jelt nem adott magáról. A fiút mestere vásá­rolni küldötte el, útközben a fiú elvesztette a pénzt és nem tudott mesterének elszámolni. Et­től való félelmében elbujdosott. A szentesi rend­őrkapitányság a fiú felkutatására országos kö­rözést adott ki, mely tegnap reggel eredmény­re vezetett. A budapesti dunai rendőrkapitány­ságtól távirat érkezett, mely közli, hogy Nagy Pétert Budapesten elfogták és most a főkapi­tányságon várja, hogy szülei érte jöjjenek. Ki­hallgatása során előadta, hogy már nagyon meg­bánta a szökést és szeretne visszamenni meste­réhez. A szökevény szabótanoncot vonatra tet­ték és már meg is érkezett Szentesre. MlliniUIIIBIIIBIIiaillBillBIII&linillBillBlinillBlllBlllBlllBIIIBIIIBlf Megszüntetik a vásárokat ? Több város kéréssel fordult a kereskede­lemügyi miniszterhez, abban az irányban, hogy a vasárnapi országos vásárokat hétköznapra he­lyezzék át. A kereskedelmi miniszter értesü­lésünk szerint véglegesen rendezni kívánja az­ országos vásárok ügyét, ezért leiratot intézett­­ a városokhoz, amelyben felhívja a városok ve­zetőségét, hogy foglaljanak állást a vásárkér­désben. Határozza el a közgyűlés, hogy a váro­sok egyáltalán szüneteltetni akarják a vásáro­kat, vagy vasárnapról milyen napra akarják át­helyezni, végül, hogy a kétnapos, vásár helyett egynapos vásárt kívánnak-e rendszeresíteni. A Hivtásszervezetbe tömörült kereskedelmi alkalmazottak hír szerint állást foglaltak a két­napos vásárok megtartása mellett, mert az, igen nagy anyagi előnyt jelent, de a vasárnapi vá­sárokat hétköznapra kívánják áthelyeztetni.­­ Mivel a városok ilyen irányú felterjesztéssel for­dulnak a miniszterhez, ebben az irányban vár­ható a miniszter döntése is. NAGYHETI SZERTARTÁSOK A KAPUCINUS ATYÁKNÁL Nagycsütörtökön reggel 9 órakor ünnepé­lyes nagymise, közös szentáldozás, utána oltár­­f osztás. .­­ Nagypénteken reggel 9 órakor csonkamise, passió éneklése magyarul. — Délután 3 órakor keresztúti áj­tatosság, utána azonnal Jeremiás siralmainak éneklése magyarul, ez után­ pedig kb. háromnegyed négy órakor szentbeszédet tart P. Irén házfőnök. Ezen a napon a szentség-

Next