Szentesi Napló, 1939. május (21. évfolyam, 99-122. szám)

1939-05-02 / 99. szám

­­uzyákzSé.” XXI. ÉVFOLYAM 99 SZÁM.SZEDEP SZENTESI NAPLÓ FÜGGETLEN POLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP SZENTES, 1939. KEDD, MÁJUS 2 ÁRA 6 FILLÉR Legújabb jelentések ROOSEVELT OPTIMISTA A belgrádi Politika vezető helyen közli was­hingtoni tudósítójának Roosevelt elnökkel foly­tatott beszélgetését. A tudósító szerint Roose­­velt elnök bizakodással tekint a nemzetközi helyzet fejleményei elé és kijelentette, hogy: „minden rendben lesz, minden elintéződik és mindenki meg lesz elégedve". A KERESKEDELMI MINISZTER RÓMÁBAN Kunder Antal kereskedelmi és iparügyi mi­niszter hétfőn reggel Rómába utazott, ahol az olasz kormány tagjaival nagyfontosságú gazda­sági tárgyalásokat folytat. Ezek a tárgyalások folytatásai lesznek a miniszterelnök és a kül­ügyminiszter római megbeszéléseinek. ÚJ ZSIDÓTÖRVÉNY OLASZORSZÁGBAN Az olasz kormány által elkészített leg­újabb zsidótörvénytervezet szerint zsidó orvos csak zsidó beteget kezdhet, zsidó ügyvéd és mérnök csak zsidó ügyfélnek dolgozhat. A ROMÁN KÜLÜGYMINISZTER RÓMÁBAN Gafencu román külügyminiszter vasárnap Rómába érkezett. Gróf Ciano olasz külügy­miniszterrel másfélórás megbeszélést folyta­tott, majd a Villa Matamaban, az olasz kormány estebédet adott tiszteletére. Hétfőn Mussolini fogadta kihallgatáson a román külügyminisz­tert. FRANCIA—OLASZ TÁRGYALÁSOK KEZDŐDNEK A londoni sajtó közlése szerint rövidesen francia—olasz tárgyalások kezdődnek. ,Az olasz kormány rövidesen eljuttatja követeléseit Pá­riába és minden remény meg van arra, hogy sikerül megegyezést létesíteni a betegségekről s megteszi az egészségvédelem és balesetmegelőzés szempontjából szükséges intézkedéseket. Az egészséget veszélyeztető iparokban a vizsgálat az ott foglalkoztatott al­kalmazottak egészségi állapotának orvosi ellen­őrzésére is kiterjed. Ha a vizsgálat megállapítja, hogy hiányzik a megfelelő óvintézkedés, a munkaadót záros határidőn belül felszólítják ennek foganatosí­tására. A mulasztó munkaadót betegségi biz­tosítási pótjárulék és esetleg öregségi, rokkant­sági, özvegységi és árvasági biztosítási pót­járulék fizetésére is kétdeztetik, amely az alap­járulék 50 százalékáig terjedhet. Szükség esetén a veszélyességi táblázat­­magasabb osztályába sorozhatják azt a munka­adót, aki a balesetelhárító óvórendszabályokat nem lépteti életbe. Legalább júliusban megkezdik a gazdasági iskola építését Megírtuk, hogy K. Nagy Sándor dír polgár­­mester az elmúlt héten a földművelésügyi mi­nisztériumban tárgyalt a szentesi gazdasági is­kola ügyében. A földművelésügyi miniszter uta­sítására már dolgoznak az iskola tervein, hogy az építkezéshez minél előbb hozzákezdhessenek. A tervek elkészítéséhez néhány heti mun­kára van szükség. A földművelésügyi minisz­tériumtól minden esetre határozott ígérete van a polgármesternek, hogy a szentesi gazdasági iskola építéséhez, júniusi végén, de legkésőbb július első napjaiban, hozzákezdenek. Szigorú egészségvédelmi rendszabályokat léptetnek életbe az üzemekben Nagyfontosságú rendeletet adott ki a bel­ügyminiszter. Elrendelte­ egészségvédelmi és balesetelhárítási szempontból a háztartások ki­vételével mindazoknak az üzemeknek az ellen­őrzését, amelyek alkalmazottai az OTI és MABI keretébe tartoznak. Az OTI ezentúl nyilvántartást vezet az egyes üzemekben, vállalatokban, hivatalokban foglalkozásokban bekövetkezett balesetekről és Ma utaznak haza a magyar kormányférfiak Németországból A négy nap óta Berlinben tartózkodó ma­gyar államférfiak látogatásának első két nap­ját a beható és rendkívül szívélyes tanácskozá­sok, fogadó estélyek töltötték ki, míg a hétfői napon részt vettek azokon az elképzelhetetlenül monumentális és káprázatos ünnepségeken, amelyeket a birodalom fővárosa, Berlin május 1-én, a nemzeti munka ünnepén rendezett. Május 1-e a német nemzeti munka törvényes ünnepe, amikor szünetelnek az összes gyárak, be vannak zárva az üzletek. Ebben az évben a május 1-i ünnepség különösen jelentőség­­teljes, mert részt vettek az itt a Németországhoz visszacsatolt területek is. A májusfát a szu­­détaföldről hozták. Az olimpiai stadionban folyt le az ünnep­ség, amelyen a birodalom ifjúsága vonult fel. Több százezer főnyi tömeg gyűlt össze a ha­talmas stadionban fél 9 órára, amikor az ün­nepség megkezdődött. A magyar államférfiak Hitler páholyában foglaltak helyet. Hitler ve­zér a stadionba való megérkezése alkalmával kitüntető szívélyességgel üdvözölte Teleki Pál gróf miniszterelnököt és Csáky István gróf kül­ügyminisztert. Hitler vezér és kancellár nagy beszédet intézett az ifjúsághoz, amelyet a kö­zönség szűnni nem akaró lelkesedéssel fogadott. Este Teleki Pál gróf miniszterelnök és Csáky István gróf magyar külügyminiszter Sztójay Döme berlini követ vacsoráján vettek részt, melyet fogadás követett a Collegium Hungaricumban. A magyar államférfiak ma délelőtt utaznak vissza Budapestre. A miniszterelnök és a külügyminiszter vasárnapja Berlinben Fényes külsőségek és lelkes ünneplés köz­ben folyt le gróf Teleki Pál miniszterelnök és gróf Csáky István külügyminiszter berlini láto­gatása. A látogatás második napján, vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között megkoszo­rúzták a Hősi Emlékművet, majd látogatást tet­tek a városházán. Délben Göring vezértábor­­nagy, porosz miniszterelnök berlini lakásán adott ebédet tiszteletükre. Délután a Collegium Hungaricumba látogattak el és ott fogadták a berlini magyar kolóniát, este pedig a Ribben­­trop birodalmi külügyminiszter által tiszeletük­­re adott vacsorán vettek részt. A Hősi Emlékmű megkoszorúzásának ün­nepélyén a magyar államférfiak és kíséretük tagjai, valamint a berlini magyar követség tag­jain kívül Dömberg báró követ vezetésével részt vettek a német díszkíséret tagjai és Birhmanns­­dorff budapesti német követ is. A Hársfasoron az Emlékmű környékén nagy tömeg helyezke­dett el, amely lelkesen megéljenezte a magyar államférfiakat. Az emlékműnél Sciffert altábor­nagy, Berlin katonai városparancsnoka fogad­ta és üdvözölte a magyar államférfiakat. A dísz­század parancsno­kána­k jelentkezése után, a magyar államférfiak elléptek a kivezényelt díszszázad előtt, majd bevonultak az épület bel­sejébe, ahol hatalmas magyar nemzetiszínű sza­laggal díszített babérkoszorút helyeztek el. A koszorúletétel után a jelenlevők néhány percig bensőséges áhítattal adóztak az elesett német hősök emlékének. A koszorú­letételt rövid kato­nai ünnepség követte, majd Teleki Pál gróf mi­niszterelnök és Csáky István gróf külügymi­niszter a magyar leventékhez és az akadémiku­sokhoz lépett, akikkel hosszasan elbeszélgettek. Az útvonal mentén felsorakozott nagy tömeg távozásukkor is lelkesen ünnepelte a magyar államférfiakat. A Hősök Emlékművétől a magyar állam­férfiak a városházára hajtattak, amelynek ta­nácstermében a városi tanács élén Lippert fő­polgármester fogadta őket. A főpolgármester meleg szavakkal üdvözölte a baráti Magyaror­szág képviselőit. A főpolgármester ezután fel­kérte gróf Teleki Pált és gróf Csáky Istvánt, hogy írják be nevüket a város aranykönyvébe A fogadást villásreggeli követte, majd a magyar vendégek megtekintették a városháza termeit. Az egész német sajtó nagy érdeklődéssel fordul a magyar államférfiak berlini látogatá­sa felé. A lapok első oldalon, feltűnő szedéssel méltatják a magyar hivatalos látogatás rendkí­vüli horderej­ét. Hosszú tudósításaikban részlet­­esen beszámolnak a magyar államférfiak meg­érkezéséről, a Hitler vezérnél rendezett pompás fogadásról és a szombaton lefolyt politikai tár­gyalásokról. Hangsúlyozzák, hogy ezek a meg­beszélések igen szívélyesek voltak, teljes meg­egyezésre vezettek a politikai helyzet megíté­lése tekintetében és a két nép közötti szilárd barátságról tettek tanúbizonyságot.

Next