Szentesi Napló, 1939. június (21. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-01 / 123. szám

XXI. ÉVFOLYAM 123 SZÁM.­ÁRA 10 FILLÉR SZENTESI NAPLÓ FÜGGETLEN POLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP SZENTES, 1939. CSÜTÖRTÖK, JÚNIUS 1 Ami győzött és ami elbukott Az első tételes törvény alapján megejtett képviselőválasztások lezajlottak és meghozták a jobboldali gondolatnak teljes és tökéletes győzelmé­t. A választók olyan impozáns kor­mánytöbbséget küldtek be a parlamentbe, ami­lyenre eddig példa nem volt. Ha vizsgáljuk az előttünk fekvő beszélő számadatokat, nem ne­héz megállapítanunk, hogy mi az a gondolat, amely ezen a titkos választáson elsöprő diadalt aratott és melyik az a másik gondolat, amely ugyancsak teljesen és tökéletesen csődöt mon­dott. Győzött a jobboldali keresztény magyar nemzeti, gazdasági és szociális eszme, győzött az a kormány, amely ezt az eszmét hirdeti és ennek alapján folytat értékes, eredményekben máris gazdag, alkotó, építő politikát. Győzött az a kormányzati politika, amely azt hirdeti, hogy Magyarországnak saját lábán,, minden idegen mankó nélkül kell járnia a szentistváni eszmék útján. Az a kormányzati politika, amelynek irányítása alatt megnagyobbodott, megerősödött és tekintélyben megnövekedett az ország. Győzött az a politika, amely nem ígér, hanem cselekszik. És mert ez a politika győzött, természetes, hogy el kellett tűnnie, a nagy és egységes nemzeti gondolat táborába be kellett olvadnia mindannak a pártnak és frakciónak, amelyet világnézeti különbség el nem választott a mai nagy többségtől, tehát, amely lényegében szintén nem volt, más, mint nemzeti és keresztény és szilárdan állott, az­ ősi alkotmányos alapokon. Ezt a pártárnyalatot elnyelte, önmagába olvasztotta és szerves al­kotórészévé tette a mai hatalmas többségi párt. A választók ezzel a döntéssel azt a nemzeti akaratot nyilvánították és egyúttal érvényesí­tették is, hogy a most folyamatban lévő nagy építő munkában találkoznak és együtt dolgoz­nak mindazok, akiket lelki világuk egy platt­­formra utalt. Ez a nagy nemzeti magyar jobboldali gon­dolat győzött a választásokon. Természetes, hogy az úgynevezett jobboldali szélsőségesek is megizmosodtak a nemzeti megmozdulásnak ebben a hatalmas hullámverésében. Hiszen so­kan vannak, akik mindig elégedetlenek valami­vel, sokan vannak, akik vélt vagy tényleges sé­relmeik orvoslását az ellenzéknél keresik. Ez a magyarázata a szélső­jobb erősödésének, nem a kormány pártjának, hanem a baloldali pártok­nak rovására. Az örök ellenzék egyszerűen át­­csoportosult a jobboldalra, mert a baloldalon nem találta meg azt, amit elérni akart. A lefolyt választáson győzött a jobboldali gondolat és úgyszólván megsemmisültek a bal­oldali pártok. Egyes nagy városi gócokban is­­magul maradtak meg néhányan, de teljes, és tökéletes politikai csődjük letagadhatatlan. Melyik tehát az a gondolat, az az eszme, amely az első törvényes alapon megejtett titkos választások során véglegesen elbukott? A régi liberális gazdasági rend, a régi liberális szociál­politika bukott meg végérvényesen. Elsöpörte megmaradt csökevényeit is a mai kor szelleme, a magyar reneszánsznak nemzeti aspirációktól telített levegője. Ez, a­ választás, mindenki számára mementó, aki szalmalángnak tekintette a keresztény, nemzeti eszme szent tüzet, aki azt hitte, hogy féket lehet tenni az idők kerekére és meg lehet állítani azt a nacionalista folyamatot, amely elemi erővel indult meg a magyar lelkekben. Ez a folyamat meg nem állítható. Győznie kellett a jobboldali gondolatnak, hatalmas több­séget kellett kapnia az ezt hirdető kormányimák, mert ez a biztosítéka és pedig egyetlen biztosí­téka annak, hogy haladunk a magyar úton to­vább előre. /// MUNKA! MUNKA! 500 cso­ngrádmegyei kubikost juttatott­ munkához Bonczos államtitkár Nagy örömet váltott ki a munkásság köré­ben az a hír, hogy Bonczos államtitkár ismét szerzett munkaalkalmat 500 csongrádmegyei kubikos számára. Szatmár megyében útépítésnél kaptak hosszabb ideig tartó munkát kubiko­saink, akik holnap már el is indulnak munkahe­lyükre. Úgy történt a beosztás, hogy 250 ember megy a vármegye tiszáninneni részéből, a másik 250 embert pedig a tiszántúli munkások sorából kerül ki. A munkások természetesen aratásra hazajöhetnek, ha akarnak. /// Az alispa vizsgálat alaptalannak találta a tisztiorvos ellen­­elhozott vádakat A vármegyei törvényhatósági bizottság decemberi közgyűlésén dr Vecseri Sándor a szentesi tifuszci­tásokkal kapcsolatban különfé­le kifogásokat hangoztatott és kérte az alispánt, hogy a mulasztások kivizsgálására indítsa meg a vizsgálatot. Az, alispán el is, rendelte a pana­szok kivizsgálását s, most hozta meg erre vonat­kozó határozatát. Az alispáni vizsgálat teljes elégtételt szolgáltat a megtámadott, dr Tálas Mátyás, tisztiorvosnak, amennyiben megállapít­ja, hogy a dr Vecseri Sándor által felhozott vádak­nak a tisztiorvossal szemben semmi alap­juk nincsen. A tifuszoltásoknál előfordult szabálytalanságot ugyanis nem a tisztiorvos, követte el, hanem az oltással megbízott városi orvosok egyike, aki az oltási időt önkényesen megváltoztatta, aminek következtében alkalmat adott a hivatali altiszt­nek arra, hogy a türelmetlenkedő oltásra várók köz­ül azokat, akik ismerősei voltak és akik azt kérték is, beoltsa. Megállapítást nyert az is, hogy ennek a szabálytalanságnak a megszünte­tésére éppen a tisztiorvos tett előterjesztést a polgármesternek.­­/// Belerohant a kompról a megfáradt Tiszába este kétlovas szekér Izgalmas jelenetek játszódtak le hétfőn reggel a nagyfai kompnál. Jánosi­ József hód­mezővásárhelyi gazdálkodó, akinek a Borza dűlő 476 szám alatt van tanyája, kétfogatú kocsiján Szegedre akart hajtani. Az volt a szándéka, hogy a nagyfai kompon kel át a Tiszán, szán­dékát azonban nem sikerült megvalósítania. Amikor a komp elindult, lovai nyugtalankodni kezdtek, majd amikor a komp húzólánca meg­­csikordult, fölágaskodtak és megindultak a ko­csival a komp vége felé. Jánosi József leugrott a kocsiról, hogy megzabolázza lovait, de már késő volt, azok belerohantak kocsistól a Tiszába. A megáradt, rohanóvizű folyó pillanatok alatt elsodorta a lovakat, amelyek a szerszámok és kocsi súlya miatt nem tudtak partra úszni, ott fulladtak meg. A szerencsétlenséget a szem­ben lévő partról észrevette Kristák István csendőrörsparancsnok és Kardos János próba-csendőr, akik a nagyfai börtöngazdaságnak a parton dolgozó rabjaival csónakba ültek, de nem tudták kimenteni a lovakat, csak tetemüket, vonszolták ki a partra. Jánosi József szomo­rúan panaszolta el, hogy az értékes lovakat nemrég vásárolta : az egyiket 800, a másikat 500 pengőért. A gazdálkodó kára a kocsit is számítva, mert az is a Tiszába veszett, körül­belül 2000 pengő. Szentesen tárgyalják az italmé­­rési felszólamlási ügyeket A szegedi pénzügy igazgatásáig, még az év elején elkészítette a szentesi italmérési illetékek kirovását és a kirovások ellen törvényes határ­időben 16 fellebbezés érkezett be. Ugyancsak megfellebbezték többen a kivetéseket a vidéki­ek közül is.

Next