Szentesi Napló, 1939. július (21. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-01 / 147. szám

Választmányi ülés a Gazdasági Egyletben A Gazdasági Egyesület igazgató választ­mánya csütörtökön délelőtt tíz órakor rendkí­vüli választmányi ülést tartott, amelynek tárgy­­sorozatán az egyesület tulajdonát képező selek­­tor sorsa szerepelt. Ugyanis a selektor már rossz állapotban van és két-három hétnél to­vább nem lehet üzemben tartani. Ezért vagy a régi kijavítása, vagy új készülék beszerzése válik szükségessé. Az ülésen a választmányi tagok elhatároz­ták, hogy — tekintettel a határban működő se­­lektorok csekély számára — egy acélvázú ezüst­­szelektort szereznek be. Az új selektor előre­láthatólag augusztus elején érkezik meg, addig a régi selektort tarják üzemben. A régi selek­­tort azután a gyárral­ becseréltetik. A ZSIDÓTÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA KÖZTISZTVISELŐNEK MINŐSÍTI AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK TAGJAIT A zsidótörvény végrehajtásával kapcsolat­ban beavatott helyről nyert értesülés szerint az állami színházak — tehát az­ Operaház, a Nem­zeti Színház és a Nemzeti Kamaraszínház— ki­nevezett tagjai köztisztviselőiknek minősíttet­nek. Mivel pedig zsidó a törvény szerint köztiszt­viselő nem lehet, az állami színházaknak csak szerzett jogon lehet zsidó tagja. Ez, azt jelenti, hogy az állami színházak, zsidó vagy zsidónak számító színésszel ezentúl szerződést, vagy meg­állapodást nem köthetnek. Baracktermelők figyelmébe Értesítjük a gyümölcstermelőiket, hogy a­z idei szokatlanul nagy kajszibaracktermésre te­kintettel, a földművelésügyi kormány komoly intézkedéseket tett a baracktermés értékesíté­sének biztosítására. Evégből a konzervgyárak­kal, valamint a gyümölcsszeszfőzdékkel 800 va­gon kajszibarack felvásárlására és feldolgozásá­ra kötött megállapodást. 11­1­­ Ezen mennyiségen felül mintegy 1000 va­gon kajszira németországi, 60 vagon lengyelor­szági, 100 vagon svájci export biztosíttatott. A konzervgyárak az általuk átveendő kajszi­barackért, amelyek minősége kb. megfelel az exportbarack minőségének, a gyárba beszállít­va kg-ként 15 fillért, (tizenöt fillért) míg a gyü­mölcs és szeszfőzdék a telepükre beszállított, fáról szedett, érett­­kaj­szibarackért 13 fillért fi­zetnek a termelőknek. Ez árak csak úgy voltak biztosíthatók, hogy a földművelésügyi miniszté­­rium bizonyos árkiegészítést vállalt. Miután az utóbbi napokban a kajszibarack­­ ára erősen leesett, szükséges, hogy e nagysza­bású intézkedésekről a termelőket tájékoztas­ ■ suk és felhívjuk a termelők figyelmét arra, hogy a most közölt árak a kajszibarack értéke­sítését elősegítik. SZEGED XX­. TV­FOLYAM 147 SZÁM.­ÁRA 6 FILLÉR SZENTESI NAPIÓ FÜGGETLEN POLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP SZOMBAT, JULIUS­­ SZENTES, 1939. Az elmúlt 24 óra külpolitikai eseményei Ma kezdődnek meg Tokióban az angol-japán tárgyalások a tiencini viszály békés elintézése érdekében. A mai tanácskozást diplomáciai úton már annyira előkészítették, hogy a meg­egyezés biztosítottnak tekinthető. Annál nehezebben halad Anglia és Francia­­ország tárgyalása a Szovjettel. Úgy volt, hogy pénteken újabb megbeszélésekre kerül sor Mo­­lotov szovjet külügyi népbiztos­, valamint az­ angol és a francia követek közt. Ez, a tárgyalás azonban elmaradt, de Londonban mégis azt hi­szik, hogy a megegyezés most már csak órák kérdése. Halifax lord angol külügyminiszter a kül­ügyi társaság vacsoráján beszédet mondott, amelyben figyelmeztetést intézett a világhoz, hogy Angla nem enged és nem hátrál meg. Han­goztatta, hogy­ Anglia nem akarja bekeríteni Németországot. Erre a nyilatkozatra német hivatalos helyen csak ennyit válaszoltak a pén­teki nap folyamán: ismét szemfényvesztésről van szó! Hozzátartozik még az eseményekhez, hogy az angol tengerészeti miniszter hirtelen nyug­díjba ment, Roosevelt amerikai elnök pedig sürgő® jelentéstételre hazahívta Amerika lon­doni nagykövetét. Indítványok és interpellációk a szombati közgyűlésen Tegnap délig két interpellációt és egy in­dítványt jegyeztek be a somrabati képviselőtestü­leti ülésre. Ambrrus Albert indítványozza, hogy a vá­rosi házilag végzett munkálatoknál alkalmazott munkásokat hetenként 48 órás munkaidőben dolgoztassák és­ ezáltal a város több munkást alkalmazzon. Szilágyi János, a indítványozza, hogy a vá­rosháza bejáratainál függesszék ki az egyes hi­vatali szobák számát és a szobákban foglalkoz­tatott felelős tisztviselők nevét. Ambrus Albert és Mikecz Lajos kérdést intéznek a polgármesterhez, mi az oka annak, hogy a szegénységi bizonyítványt legújabban 8—10 nap alatt adják csak ki. Viszont azt is kérdezik a polgármestertől, hogy minő rendel­kezésen alapszik az, hogy azok, akiknek csak fél házuk van, miért nem kaphatnak szegénységi bizonyítványt, holott pedig egy fél ház tulajdon­joga még nem jelenti azt, hogy a tulajdonosa oly bélyegilletékeket, amelyek kötelezőek, meg tudná fizetni és egy fél ház tulajdonosa miért nem tarthat ingyenes gyógykezelésre jogot. Halálos autóka­tasztróf­a k érte Vargha Imre állami számszéki elnök családját Péter-Pál napjának délutánján súlyos­ autó­­katasztrófa érte dr Vargha Imrét, a legfőbb állami számvevőszék elnökét és feleségét. Ba­­latonföldvárról jövet Siófok és Lepsény között autójuk beleszaladt egy magánautóba és össze­tört. Vargha Imre és felesége kirepültek az útmenti árokba, a mentők ott találták meg őket eszméletlen állapotban. Elsősegélynyújtás után mentőkocsira tették őket, hogy beszállítsák a székesfehérvári közkórházba. Az állami számszék elnökének felesége ko­ponyaalapi törést szenvedett, sérülése ha­lálos volt, úgyhogy útközben meghalt a mentőautóban. Vargha Imrét a fehérvári közkórházban nyom­ban megoperálták. A koponyáján három ha­talmas vágás van, de állapota nem életveszélyes. Nem sokkal a katasztrófa megtörténte után Székesfehérvárra utazott Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter és meglátogatta a számszéki elnököt. A vizsgálat eddigi adatai szerint Galam­bos Dezső budapesti textilkereskedő autója haladt az állami számszék elnökének gépkocsija­­ előtt. Galambos autója minden jelzés, nélkül fékezett, majd megállt . Vargha Imréék autója olyan­­közel haladt a nyomában, hogy a soffőr már nem tudott kitérni. HiniiininiiMiiiHnniBnmuiauwiniiiHiniiiniiniiiHiiKi A vizsgálat állapítja meg, hogy mi okozta a fábiáni tüzet Szerdán délután hatalmas tűz lángját vette észre a református templom tornyában elhelye­zett tűzőrség. • A tűzoltóság csakhamar tele­fonon is értesítést kapott a fábiáni postaköz­­pontból, hogy a egyik tanya szérű skertj­ében felhalmozott szalmakazal lángra lobbant és köz­vetlenül veszélyezteti a tanyaépületet és a lábon álló búzatáblát. Mivel a tűzhöz a szentesi tűzoltók segély­kérést nem kaptak, csak két önkéntes tűzoltó kerékpározott ki Fábiánba és segédkezett az oltásnál. Fábián 120 tanya­szám alatt .Farkas Antalné tanyájában keletkezett a tűz, mialatt ő távol volt a­­tanyából. A felcsapódó lángo­kat a szomszédok vették észre, azonban eloltani már nem tudták, mert az annyira elharapódzott. A környékről segítségre érkezett emberek se-

Next