Szentesi Napló, 1939. november (21. évfolyam, 249-272. szám)

1939-11-03 / 249. szám

SZENTES, 1939. Királyi Ügyészség XXI ÉVFOLYAM, 249 SZÁM. FÜGGETLEN POLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP PÉNTEK, NOVEMBER 3 SZEGED ARA 6 FILLÉR iimni­rmniT­íníTi''i m­asammi Segítik a hadi­­kölcsönök károsultjait A belügyi tárca költségvetésében a múlt évi összegnek másfélszeresét állították be hadi­­kölcsönsegélyekre az 1939—1940. évi 18 hóna­pos költségvetési időre. Ez az összeg 5.250.000 pengő, tehát a múlthoz képest nem emelkedett. Ebből az 5.250.000 pengőből általában a háborús magyar államadóssági címletek, vagyis a hadikölcsönkötvények elértéktelenedése foly­tán súlyos anyagi helyzet­be jutott egyének és az ugyanilyen oknál fogva tönkrement jótékony­célú intézmények, nyugdíjintézmények és tár­sadalmi alakulatok kaptak támogatást. 4.650000 pengőt a háborús magyar államadóssági cím­letek kisjövedelmű tulajdonosainak támogatá­sára 225 ezer pengőt a hadikölcsönzés következ­tében tönkrement jótékony célú és nyugdíjintéz­mények, valamint társadalmi alakulatok támo­gatására, 375.000 pengőt pedig a meghatározott kamatozású értékpapírok, valamint takarék- és gyámpénztári betétek elértéktelenedése követ­keztében károsultak támogatására fordítanak. Ebből az utóbbi összegből az 1928. évi XXXIII. t. c. alapján létesített miniszterközi bi­zottság meghallgatásával a belügyminiszter a rendes hadiköl­csöntámogatásra nézve megálla­pított elvek alkalmazása mellett elsősorban azo­kat részesíti támogatásban, akiknek címleteit egyéb módon szerzettekként nosztrifikálták. Méltánylást érdemlő esetekben ebből a hi­telből támogatásban részesülnek azok is, akik­nek birtokában olyan címletek vannak, amelyek­nek névértéke az ötezer koronát nem éri el, vagy ha eléri, nosztrifikált címletek már nin­csenek tulajdonukban, továbbá­, akiknek címle­teit egyáltalán nem nosztrifikálták, vagy akik a nosztrifikált címleteiket nem hitvestársuktól vagy nem egyenes ágon örökölték és akik meg­élhetési alapjukat az 1918. évi október hó 31-ig szerzett meghatározott kamatozású más érték­­papírokban vagy ugyanezen időpont előtt elhe­lyezett takarék- vagy gyámpénztári betétekben vesztették el, végül azok is, akiknek évi jöve­delme a rendes­ segélyezés feltételéül megállapí­tott jövedelmi határt némileg meghaladja. Be kell éjből jelenteni a gépjárműveket A szegedi rendőrkapitányságtól hétfőn át­irat érkezett a szentesi rendőrkapitánysághoz a gépjárművek kötelező felülvizsgálata tárgyában. Az átirat szerint azokat a járműveket, amelye­ket első ízben 1934 december 31 után helyeztek üzembe, vagy pedig már azelőtt üzemben voltak. 1939 novemberében felülvizsgálás végett Szege­den a Pacsirta utca 1 számú köztisztasági te­lepre felülvizsgálás végett elő kell állítani. A rendelet ellen vétők kihágást kö­vetnek el és 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel sújthatók. A felülvizsgálatra vonatkozó részletes adatok, valamint a felülvizsgálatok időpontja a szegedi kapitányság által kifüggesztett hirdetményben tudhatók meg. Meghalt Darányi Kálmán ! Darányi Kálmán, a képviselőház elnöke jú­nius vége óta tartó betegeskedése után Minden­szentek napján 53 éves korában meghalt. Or­vosai már júliusban agy trombózist állapítottak meg. Kezdetiben azt hitték, hogy nikotinmérge­­zése van. Darányi Kálmán a kiváló államférfi kiváló gazda is volt. Alföldi családból származott, é3 maga hosszú időt töltött a Dunántúlon. Mint miniszterelnök mutatta be államfér­fiúi kiválóságait. Rendkívül kiélesedettt viszo­nyok között mindenekelőtt megteremtette a po­litikai békét. Nevéhez fűződik az­ ipari mun­kásság és magántisztviselői kar munkauzsorá­­zásának megszüntetése, ez tette lehetővé a hon­védség korszerű felszerelését. E tettét a törté­nelem fogja méltatni. Bátran vállalkozott a­ szociális kérdések megoldására is. A mezőgazda­­sági szociálpolitikának sok fontos műve fűződik nevéhez. Az ő javaslata hozta tető alá a titkos választójogot is. Bethlen István oldalán mint miniszterelnök­ségi államtitkár működött. Gömbös kormányá­ban földművelési miniszter volt. A miniszter­­elnöki székben másfél évet töltött. A mérséklet, a megfontolás, a kiegyenlítés embere volt. E kiváló­­tulajdonságai nagyrabecsülést szereztek neki, mikor miniszterelnöki lemondása után vállalta a Ház elnöki tisztét. Az új parlament osztatlan bizalommal választotta be az elnöki székbe. A képviselőház munkája után még beteg­sége ideje alatt is érdeklődött. Mindenáron el akarta magától hárítani a betegség tudatát. Csak nagy nehezen ment be a szanatóriumba, ahol mellhártya gyulladás és két ízben tüdő­­gyulladás lépett fel nála. A múlt hét csütörtök­jén elvesztette eszméletét s csak rövid időkre tért magához, de már többé nem beszélt. A nagy halott holtteste ezidőszerint a Ke­repesi temetőben van felravatalozva. Hétfőn dél­előtt az Országházba szállítják. Temetése —­ kedden — onnan történik. Az angol-francia-török paktum ellensúlyozására az olaszok a görögökkel kötnek szerződést Az oroszok tárgyalásokat kezdenek a törökökkel és románokkal Ankarai jelentés szerint a török kormány rövidesen orosz és román megbízottakat fogad a török fővárosban. E hármas tárgyalásokkal kapcsolatosan semmi részletről nem érkezett je­lentés, de több információ foglalkozik az angol —francia—török egyezménnyel. A szovjetnek a Balkánon való szerepléséről egy szófiai hír is beszámol, még­pedig az új orosz követnek Szó­fiába való érkezése kapcsán. A szovjet kormány nagy tevékenységet szándékozik kifejteni a Bal­kánon — mondják Szófiában. — Erre vall az, hogy az új orosz követ három titkárral érkezett a bolgár fővárosba. Egy athéni hír azt jelenti, hogy az angol—francia—török paktum ellen­súlyozására a görögök újabb 10 évre meghosz­­szab­bítják az olaszokkal kötött baráti szerző­dést, amely szeptemberben lejárt. Athénben megjegyzik, hogy Olaszország és Görögország együttműködése fontos hatással lesz a balkáni államok politikájára. ANGLIA ÉS FRANCIAORSZÁG MEGNYUG­VÁSSAL FOGADTA MOLOTOV KÜLPOLI­TIKAI KIJELENTÉSEIT Molotov fontos kijelentéseket tett a Kremlben. Beszélt a német­—orosz baráti vi­szonyról. A két állam viszonya a maradandó barátság helyreállításához vezetett — mondotta Molotov. — A nyugati hatalmaknak a hitleriz­­mus megsemmisítésére irányuló célját bűnös szándéknak nevezi. Háborúskodásuk igazi célja világuralmi hatalmuk megtartása. Egy erős Németország Európa békéjének mellőzhetetlen feltétele. A balti államokkal aláírt orosz szer­ződések biztosítják a balti államok szuverenitá­­sát. Leningrád biztonsága a finn tárgyalások­tól függ. Finnországot más hatalmak befolyá­­­solják. Oroszország baráti viszonyt kíván fin­nekkel. Területcserét ajánlottunk fel a finnek­nek s tengeri bázis céljaira egy kisebb területet bérbe akarunk venni. — Törökország a semle­gesség­ politika helyett inkább a nyugati hatal­mak háborús politikájával kapcsolta össze sor­sát. Berlinben Molotov beszédével kapcsolatosan kijelentik, hogy az orosz külpolitika és a német­­orosz viszony bizonyára meglepetéseket tarto­gat. Az angol sajtó sajnálkozását fejezi ki Mo­lotov angol és franciaellenes állásfoglalása mi­att. — A legfontosabb az — írják az angol la­pok —, amit az orosz külügyi népbiztos beszé­dében elhallgatott. Hiányzott a beszédből a

Next