Szentesi Napló, 1939. december (21. évfolyam, 273-294. szám)

1939-12-01 / 273. szám

2. oldal jetorosz támadásnak és különösen a finn erődít­ményvonal közelében erős harcok folynak. Ki­­vennapa mellett heves tüzérségi harcok folynak. A szovjetorosz csapatok ugyanekkor az északi Jeges-tenger felől is támadtak és elfog­lalták a Halász-szigetet. Nem sokkal a szárazfödi támadás után megindult a légi tevékenység is. Helsinkiben 9 óra 20 perckor légi riadót rendeltek el és nem sokkal később megjelentek a szovjet bombázó repülőgépek a finn főváros fölött. A repülőgépek elsősorban a repülőteret és a vasúti állomásokat bombázták. A szovjet re­pülők előzőleg gyúj­tőbombákat dobtak le Viipuri felett. A bombák sok házat felgyújtottak, a város egyes negyedei lángban állanak. A szovjet re­pülőbombák Emsóban felgyújtottak egy kór­házat is. A finn, megerősített erődvonal közelében a harcok teljes hevességgel folynak. SZOVJET REPÜLŐGÉPEK BOMBÁZTÁK VIIPURI VÁROSÁT A finn tájékoztató iroda jelentést közöl, amely szerint szovjetorosz repülőgépek a Hel­sinki közelében lévő malmi repülőtér felett állí­tólag kisebb bombákat dobtak le, amelyek azon­ban nem okoztak nagyobb kárt. Spurnál, Hel­sinki munkásnegyede fölött röpcédulák ledobá­­sát figyelték meg. Ugyancsak a tájékoztató iroda jelenti, hogy a karéliai földszoroson fekvő Vammelsuu falut a tó feletti oldalról állítólag tüzérségi tűzzel lőtték. Supjaviben az oroszok megszálltak egy te­rületet, amely Hersyla vidékén a szovjetorosz határig húzódik. Ezenkívül a finn tájékoztató iroda jelen­tése szerint orosz repülőgépek röviddel 9 óra után Viipuri városának keleti részében bombá­kat dobtak le, amelyek kisebb tüzeket okoztak. HÁROMEZERÖTSZÁZ SZOVJET REPÜLŐ­GÉP TÁMADÁSRA KÉSZEN . . . Az egyik párisi lap moszkvai értesülése szerint a szovjet kormány a nyugati határ mentén 3500 katonai repülőgépet vont össze. Finnország ezzel a hatalmas légierővel szemben mindössze 150 hadirepülőgéppel rendel­kezik — írja a jelentés. SZENTESI NAPLÓ Péntek, 1939 december 1. December 14 én lesz az alispán választás Hétfőn jár le a pályázati határidő A dr Dósa István nyugdíjazásával megüre­sedett alispáni állásra a főispán kiírta a pályá­zatot, amelynek a határideje december negyedi­kén, hétfőn délben jár le. Ugyanakkor az al­­ispánválasztás következtében esetleg megüre­sedő egyéb állásokra is lehet pályázni. Az eddigi tervek szerint december 14-én tartják meg a vármegye rendes közgyűlését és ez alkalommal kerül sor az alispánválasztásra. Nem akarunk elébe vágni az eseményeknek, ez­ért személyi kombinációkat nem is közlünk. őszi rendkívüli események igen felkavarták in­tézetünk nyugalmát. Sok tanár távozott, új be­osztást kapott,­­vagy katonai szolgálatot telje­sített és sok új tanár jött az intézethez, akik nem ismerték annyira a diákokat, mint előző tanáraik.­­ Igen sokan voltak azonban olyanok, akik az első negyedévben nem fogták fel komo­lyan a tanulást. Ezeknek szigorúan mért a ta­nári kar. Célunk azonban az, hogy az intések­kel javítsunk, a hibákat korrigáljuk és nem az, hogy büntessünk. Ezért mind­en diák tartja be­csületbeli kötelességének, hogy most, amikor nemzetünk igen nehéz viszonyok között él, azon a helyen, ahová állították: az iskola padjaiban Művészi, minőségben utolérhetetlen fényképek készülnek FrEDRICH műtermében, Kossuth u. 6 sz. Amatőr munkák gyors és pontos kidolgozása. I I I I 8 I A HULLADÉKOK GYŰJTÉSE A vidéki városokban és fa­lvakban épp úgy, mint Budapesten másfél hónapja lázasan folyik a vas- és fémhulladék gyűjtése. Mint a Fém­­gyűjtő budapesti központja jelenti, az első száz vágón vashulladék összegyűlt és az anyagnak a feldolgozó üzemekhez való szállítása megkez­dődött. Felismerve a gyűjtés nemzetvédelmi fon­tosságát, gyűjtenek az egyesületek, iskolák, cserkészek és magánszemélyek, hiszen mindenki tudja, hogy rendkívüli időket élünk és a fém­gyűjtés végső célja senki előtt sem lehet két­séges. Gyűjteni lehet törött kanalat, rozsdás kály­hacsövet,­­slyukas pléh edényét, üres konzerv­dobozt, szegeket, hasznavehetetlen kulcsokat, drótdarabkákat és más ilyesmit. A Fémgyűjtő emberei rendes napi áron mindezt megvásárol­ják. Akinek a gyűjtésre, vagy az értékesítésre vonatkozólag bármilyen irányú kétsége volna, forduljon a Fémgyűjtő központi irodájához: Budapest, V., Alkotmány utca 10. Mint a budapesti sajtó már megírta, a Fémgyűjtő a közeljövőben az egész ország terü­letén „Vasnapokat" rendez. A külsőségeiben is érdekesnek ígérkező „Vasnapokon”­ felvonulnak az ifjúsági alakulatok, hogy nyilvánosan is fel­hívják a közönséget a gyűjtésre. A Fémgyűjtő emberei kocsikkal járják végig a házakat és ösz­­szevásárolják a gyűjtött anyagot. A színházak esti előadásai előtt egy-egy népszerű művész szól néhány szót erről a nagyfontosságú moz­galomról. A szentesi gimnáziumban néhány nappal ezelőtt tartották meg a szokásos első negyedévi inte-rovó konferenciát, melyen a diákság tanul­mányi előmeneteléről tájékoztatták az igazgató­ságot, a tanári kar összeségét és végül a kon­ferencia után kiadott Értesítő könyvecske alap­ján a diákok szüleit. Kérdést intéztünk Járay Imre tanügyi fő­tanácsos igazgatóhoz a diákság tanulmányi elő­menetelével kapcsolatban és a következő felvilá­gosítást kap­tuk­: — Nagyobb változás — az előző évekhez viszonyítva a tanulmányi előmenetelben----most sem történt. Voltak osztályok, amelyek gyen­gébb eredményeket produkáltak annál, amit a tanári kar tőlük elvárt volna, azonban ennek is megtaláljuk a természetszerű magyarázatát. Az ■nniiiniiaiiniiniiiniHiiiHiiBiiniiHiiniiHiininiiiHiHinni TUDOMÁNYOS FILMSZÍNHÁZ December 1-én, pénteken 6 órakor zóna (fél), fél 9 órakor mérsékelt helyárakkal• Rasputin, a fekete cár A francia filmművészet remeke­i Járay Imre igazgató nyilatkozata a diákok tanulmányi előmeneteléről Hol a boldogság mostanában: a barátságos meleg szobában. A boldogságot könnyen elérheti, ha tűzhelyet, kályhát VASS-nál­­ veszi. Jóságáért felelősséget vállalok. Zománcedények, bútorveretek, fűrészek, reszelők, lakodalmi ajándékok, stb., stb. nagy választékban VASS ISÉVeIlITI vas- és fűszerüzletében. Petőfi-ut.(Takarékpalota) Gallasz-féle hajkímélő vegyi „Dauer" szakszerűen, felelősséggel készül. Hajfestés,­­ szőkítés. Kossuth-ucca 18. becsülettel megállja a helyét — fejezte be nyi­latkozatát Járay igazgató. Egyéként a gimnázium igazgatósága mi­niszteri rendeletre újítást vezetett be az intő és rovócédulákkal kapcsolatban. Ezelőtt úgy­nevezett „intőcédulát“ kaptak a diákok, ha nem­ volt megfelelő előmenetelük, most azonban min­den diák „Értesítő könyvecskével" van ellátva, melybe a tanári kar a negyedévenként ismét­lődő konferenciák eredményein kívül is tájékoz­tatja a szülőket a diákok előmeneteléről, a mu­lasztott órákról és a diák magaviseletéről.­­ — Legolcsóbb takarmány a korpa és a. 8-as számú liszt Minden mennyiségben kapható: a Kenyérgyárban és a ZSOLDOS malomban.­­..............Telefon 5 és 72 számok ---------------------- . ■■ ■

Next