Szentesi Napló, 1941. december (23. évfolyam, 275-296. szám)

1941-12-21 / 290. szám

2. oldal. dig a lisszaboni angol nagykövet a londoni kor­mánynak azzal a kívánságával állt elő, engedje meg a portugál kormány, hogy angol és ausztráliai csapatok a japán támadás kivédése céljából meg­szállhassák Portugáliának ezt a távolkeleti gyar­matát. A portugál kormány ez ellen élesen tiltako­zott, de szintén alig néhány órával később már megjött a jelentés, hogy az angolok végrehajtották tervüket. Timor kormányzója nyomban tiltakozott Most Londonon van a sor, hogy melyik utat választja. Ha nem tesz eleget a portugál kormány felszólításának, a kormány a portugál nép hangu­latának nyomása alatt, nem tehet egyebet, mint­­t hogy ellenrendszabályokhoz folyamodik. Az elkö­vetkezendő 48 óra bizonyára megadja a választ erre a kérdésre. A portugál nép idegessége érthető s az is, hogy nem akar megnyugodni abban az­on­ismételjük, semmi jele nincs annak, hogy Anglia és Amerika abban a helyzetben volna, hogy visszaüthessen Japánnak. Egyelőre még az is bi­zonytalan, hogy hol tartózkodik e két tengeri nagy­hatalom távolkeleti flottája. A Csendes óceáni há­ború kitörése óta éppen két hét telt el, de Hawai kikötőjéből még nem futottak ki az amerikai hadi­hajók, a singaporei hajóraj pedig a tenger fenekén nyugszik. Közben nagy események történnek a Szunda-szigetek övezetében. Például a mai jelenté­sek: Wavell bejelentette, hogy Penangot fel kell adni. Penang­s városa, a 100-600 lakosú Georgetown S miközben a diplomáciai fronton így bonyo­lódnak az események, az angol közvélemény nyug­talansága egyre fokozódik. A sajtó követeli az an­gol visszaütést a japán sikerekre. Ez azonban egyre késik, mindössze annyi történt, hogy Duff Coopert Sokkal fontosabb a másik hír. A japán csapatok partraszálltak a hongkongi szigeten, amelyről tudjuk, hogy többkilométeres csator­na választja el a szárazföldtől. Japánnak tehát ez a merész tengeri hadművelete is sikerült. Hongkong kikötőjén már pénteken japán hadi­­lobogó lengett. A partraszállás nagymesterei végrehajtották, amit Londonban még tegnap lehetetlennek tartottak: áthajóztak a brit szi­getre. Hol a britt flotta? Ki hitte volna, hogy Anglia nem tudja megakadályozni ezt a ten­geri manővert? Mert ha Japán szárazföldi har­cokban győz, senki sem csodálkozik, de ha­ fe­­bírja a vizet s Anglia a tengereken tehetetlen, akkor a világ joggal csodálkozik.­­ — A hongkongi szigetig eljutnak a japá­nok, — mondották Londonban — de az erőd hónapokig ellenállhat, mert víz választja el a kontinenstől s a vízen a japánok nem jöhet­nek át. A vízen mégis átjutottak a japánok, ami Londonban újabb megdöbbenést keltett. Amint a japán haderő megveti lábát a hongkongi szi­geten, hídfőt épít ki és biztosítja az utánpót­lást. Hongkong nem védekezhet többé! Min­den az átkelés lehetőségétől függött s az átke­lés megtörtént. Az ellenséges tűzben való part­raszállás és kihajózás talán a legmerészebb és a legnehezebb haditett, amit a haditudomány általában ismer. Semmihez sem kell annyi bá­torság, önfeláldozás, hozzáértés, mint ehhez a hadművelethez: itt tényleg minden egyes em­ber hős, hiszen a partot védő erő sokszoros előnyben van a bizonytalan csónakokon, véd­telenül és fedezetlenül érkezőkkel szemben. Valóban keleti fanatizmus, japán hősiesség, a kétezerhatszázéves katonaszellem kell ahhoz, hogy a hadászat e legnehezebb feladatát végre­táviratilag a katonai akció ellen, a védősereg ellen­állt, de nem bírt a túlerővel. Salazar ezután így fejezte be beszédét: Mi szövetségben és barátságban éltünk eddig Angliával, de ami a kicsinyeknek és gyengéknek nincs megengedve, nincs a nagyhatal­maknak sem. Az ügy még nincs befejezve. A por­tugál kormány felszólította Angliát, hogy haladék­talanul vonja vissza csapatait Timor szigetéről. Mol ígéretben, hogy a háború befejezése után Timor szigetét visszaadják Portugáliának. Túlságosan kö­zel van Gibraltár s nem felejtették el Lisszabon­ban, hogy annak idején az angol kormány hasonló ígéretet tett Gibraltárra vonatkozólag Spanyolor­szágnak, mégis elrabolták tőle a Földközi tenger­nek ezt a kulcspozícióját. Singapore állandó székhellyel a távolkeleti ügyek miniszterévé nevezték ki, Wavel tábornokot pedig aki eddig az indiai főparancsnok volt, a távolkeleti angol erők főparancsnokságával is megbízták, a maláji angol gyarmatok második számú nagy­városa és erődje Szingapúr után. Az utóbbi a ma­kkkai csatorna déli kijáratát őrzi, az elődi az északi, szélesebb bejáratot. Georgetown nemcsak város, erőd is. Penang betartozik a keletázsiai an­gol szigeterődök sorozatába, úgy mint Hongkong és Szingapúr s ezekről a megerősített szigetekről mindig az volt a vélemény, hogy bevehetetlenek, mert csak vízi úton közelíthetők meg, a vizen pedig Anglia uralkodik. Nos, a japánok elérkeztek Pe­kingig­ hajtsák. Senki sem kockáztat oly nyugodtan és kötelességtudó pontossággal életet, mint e partraszálló japánok teszik s sikereiket minde­nekelőtt halált megvető bátorságuknak köszön­hetik, semmi másnak. E japán önfeláldozó bá­torsággal még gyakran számolnunk kell ebben a háborúban. Egy nap két fontos támaszpont megren­dülése: Penang és Hongkong, a szokatlanul nagy esemény még e meglepetésekhez szokott háborúban is. A japán légierő Valóban, egyre több jel szól amellett, hogy az angol-amerikai flottának a csendesóceáni csatában eltört a hátgerince. Annyi bizonyos, hogy eddig nem merte összemérni erejét a le­becsült japán hajóhaddal. Nippon népe a 18 ezer kilométer távolságú Csendes-óceánon megszerezte a tengeri fölény mellett a légi fö­lényt is. Ezekben a napokban bizonyára sokat emlegetik Amerika tokiói nagykövetét, akinek jelentései következetesen arról szólottak, hogy Japánt nem merítette ki a kínai háború. Az­óta már Washingtonban is meggyőződtek róla, hogy tévesen ítélték meg a helyzetet. Csak egy példát említünk: a négy év óta dúló Kína elle­ni háború során a japánok úgy alkalmazták repülőiket, hogy tökéletesen félrevezették az angol és amerikai hadvezetőséget, akiknek egyöntetű megfigyelése az volt, hogy a japán repülők nem tüntették ki magukat semmiféle légi vállalkozásban. Az angol és amerikai had­vezetőség ezt a szólamot ismételgette állandó­an, Japánban pedig nem cáfoltak semmit ezek­re a propagandahírekre, csak mosolyogtak, ha repülőik tevékenységéről volt szó. Olyan kü­lönösen tudnak mosolyognak, senki sem tudja. Csodálni fogják hibátlan, hamvas arcbőrét, ha rendszeresen használja a nagyenyedi* KOVÁCS KRÉMET Eltünteti az arc szépséghibáit, már rövid haszálat után, Éjjeli használatra kék ! , ,, , Nappali használatra sárga­­ csom,é° as­an­ hogy mit gondolnak közben... Imé, most ki­ugrott a japán légiflotta, a háború két hetében 700 repülőgépét kaszálta le az angol és ameri­kai légihaderőnek. A japán partraszállás közben tovább tart. A Fülöp-szigeteken a japán tengeri erők már olyan erős csapattesteket tettek partra, hogy az angol csapatok parancsnoka kénytelen volt a visszavonulást elrendelni. Az sem tartozik a lehetetlenségek közé, ha egy szép napon arról hallunk, hogy Haway­ szigetére is japán csa­patok tették a lábukat és Haway kikötője fe­lett, csakúgy, mint Hongkong kikötőjében, a felkelő nap országának lobogója leng. „Singapore el fog esni** Singapore, Angliának ez a távolkeleti, be­vehetetlennek hitt katonai erődje már szintén belekerült a veszélyes zónába. A japán hadi­tengerészet vezetője jelentette ki, hogy Singa­­poore szintén el fog esni. Az afrikai front A tengelyhatalmak két frontján, Afriká­ban és a keleti arcvonalon kemény harcokat jelent a német véderő főparancsnokság. Afri­kában újabb és újabb páncélos erőket vetnek harcba az angolok és a jóval gyengébb német és olasz védők hősies önfeláldozása sem tudja feltartóztatni az ellenséges térnyerést. A ten­gelycsapatok tegnap ügyes harcmozdulatokkal — mint a jelentés mondja — új állásokat fog­laltak el, de Dema repülőtere angol kézre ke­rült. Bardiénál és Soltomnál viszont sikerült feltartóztatni az ellenséges nyomást. Az olasz hadi jelentés megemlíti, hogy a Földközi-ten­geren csata alakult ki olasz és angol hadiegy­ségek közt, ebben a küzdelemben egy köny­­nyebb angol egységet elsüllyesztettek, egyet súlyosan eltaláltak az olaszok és egy cirkálót is légibombatalálat ért. A szovjet front Az angolok célja az afrikai offenzívával nyilvánvaló. Abban reménykednek, hogy az,­ olasz és német erők legyőzése után ismét meg­hódítják egész Kirenaikát és eljutnak Tripoli­­szig. Ha ez bekövetkezik, felszabadulnak az itt küzdő angol tengeri és szárazföldi erők és Ke­­let-Ázsiába irányíthatja őket az angol hadve­zetőség, ahol egyre súlyosabb a helyzet. Az orosz arcvonal középső szakaszán is­ súlyos harcokra került a sor. A német véderő főparancsnokság jelentése megemlíti, hogy a Szovjet e harcokban ismét súlyos veszteséget szenvedett, a német repülők pedig páncélos csapatgyülekezőhelyeket támadtak bombákkal és lángszórókkal. Német tengeralattjárók el­süllyesztettek egy szovjet rombolót és egy szállítóhajót, egy másik hajót pedig megron­gáltak. Az Anglia elleni tengeri háborúban né­met tengeralattjárók négy ellenséges hajót süllyesztettek el 17 ezer tonna űrtartalommal, megrongáltak két tartályhajót és egy nagy teherhajót. Torpedóvető repülőgépek egy hajó­karavánból kilőttek egy 8000 tonnás hajót. Az olasz hadi jelentés kiegészítő jelentése közli, hogy a Földközi-tengeren négy nagy an­gol hajóegységnek harcon kívül való helyezése szintén rendkívüli sikernek számít. Idén Moszkvában A nap eseményéhez tartozik még az a hír is, hogy Eden angol külügyminiszter Moszkvában jár­ Megszűnik a HÁZIASSZONYOK gondja, mert megje­lent a „G­yehcnna“ a­z ideális alá ff v 11 1 f n amely bármily * ** 0 g ál­l t Us tűzhely begyúj­tásához használható puhafa és papír nélkül. Azonkí­vül, tűzifa, szén, faszén, füstöléshez szár­t für­szpor minden mennyiségben kapható KISS GERGELY-nál KLAUZÁL m­éa ZRÍNYI u. 38. Telefon 1­­9­­72. Gibraltár példája Nyugtalanság Angliában Hol van az angol-amerikai hajóhad ? A japán hősiesség SZENTESI NAPLÓ Vasárnap, 1941 december 21. A Tudományos Mozgószínház műsora . Előadások • V»»árn«p 2­4. negyed 7,­­m fél 9. hétMrnap: 6 év tél 9 órakor. December 21—23. vasárnap, hétfzön és kedden. P­éger leghíresebb alakítása: A­ndrás Főszerepben: Csor­os, Timér József, Hídvéghy Vali, Hi­délyffy Béla Bihari, Köpeedy Beécz. A legmagyarabb magyar film. Magyar Híradó, Ufa Híradó.

Next