Szentesi Napló, 1941. december (23. évfolyam, 275-296. szám)

1941-12-21 / 290. szám

­ R. p. Királyi Ügyészség Szeged 1941. XXIII. ÉVFOLYAM 291. sz. DECEMBER 21. VASÁRNAPA ra la fillér SZENTESI NAPLÓ FÜGGETLEN POLITIKAI,GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI NAPILAP Aranyvasárnap A karácsony előtti vasárnapot nevezték a régi jóvilágban aranyvasárnapnak. Azért ne­vezték annak, mert ezen a vasárnapon reg­geltől tán éjfélig is nyitva tartottak az üz­letek és a forgalom „aranyat ért“. A hagyo­mányoknak megfelelően ma van az aranyva­sárnap. Ma is meg van engedve az üzletek­­ nyitvatartása s bizonyára ma is lesz üzleti­­ forgalom... Karácsony a szeretet ünnepe s ; akármennyire változtak is a viszonyok, akár­mennyire megnehezedett is az élet, szeretet mégis van — és szeretteink részére, ha szegé­nyesen is, de mégis vásárolunk. Azonban nem erről akarunk itt elmélkedni, mert hiszen ez az elmélkedés nem illik ide, hanem inkább ar­ról akarunk beszélni, hogy milyennek látjuk az idei karácsony előttöt, vajjon csakugyan azoknak van-e igazuk, akik megnyúlt orral és lemondó kézlegyintéssel mondanak egy hosz­­szú sóhajtást a karácsonyról, vagy akik látó­­szemmel a valóságot nézik. Akik annak idején átélték az 1914—18-as világháború karácsonyait, összehasonlítást te­hetnek az akkor és a ma között. A háború már kitörése pillanatában árkot húzott a tegnap és a ma közé. A béke még a legszűkösebb vi­szonyok között is a korlátlan lehetőségek ide­je, amikor mindenhez hozzá lehet jutni, ami „szem-szájnak ingere". A háború ellenben a korlátozott lehetőségek ideje még a viszonyla­gos bőség ellenére is, amikor nem lehet a szem és száj ingerét száz százalékig kielégíte­ni. Második esztendeje van háború Európá­ban. Következményeit mi is megéreztük, ha nem is azonnal, de hamarosan. Azonban őszin­tén megmondhatjuk azt is, hogy nem minden­nek a háború volt az oka — és most se okol­hatjuk mindenért a háborút. Mert nem szabad elfeledni, hogy az európai háború kitörésével egyidejűleg olyan rendkívüli időjárási viszo­nyok nehezedtek ránk, amelyek felborították termelési rendünket, minimumra törték ter­melési eredményeinket. Kenyérben és zsírban még akkor sem bővelkednénk, ha nem volna háború, mert bizony az időjárás beleszólt a termelésbe. Sokan félrehúzzák a szájukat és savanyog­­nak bizonyos gyarmatáruk hiánya miatt. Itt bizony a háború hatását érezzük, de ki lehet birni ezeket a hiányokat s nem szabad elfe­ledni azt sem, hogy a pénz, az ijedtség, az os­tobaság, a rosszhiszeműség, kapzsiság is ezer bajt csinált. Megmondhatjuk azt az igazságot, hogy nemcsak az árfelhajtásra spekulálók rak­táraiban, de számos magánháztartás kamrájá­ban is olyan árufelhalmozás történt, ami iga­zán büntetendő cselekmény, bűn a társada­lommal szemben. Ugyanezt mondhatjuk a tex­til- és bőráruknál is. Aki tehette, eldugta, aki tehette, az vásárolta derűre-borúra, nem tö­rődve azzal, hogy neki nem lesz belőle sem­mi előnye, mert nagyon sok esetben az ege­reknek és a patkányoknak vásárolt, viszont akkor, amidőn 10—20 ember szükségletét vásárolta össze oktalanul, megkárosította a társadalmat. Ezt természetesen megérezzük mindannyian, de azt is látjuk, hogy az áru­halmozók még mindig járják az üzleteket és most a karácsonyi ajándék örve alatt igyekez­nek harácsolni. Karácsonykor, alkalmi vásárok idején­­ meglátszik a helyzet a kereskedők kirakatain.­­ Persze, ahhoz vagyunk szokva a békében, hogy ezek a karácsonyi árak bizonyos száza­lékkal olcsóbbak a mindennapi áraknál. Min­den kereskedő igyekezett kihasználni az alkal­mi vásár nagyobb forgalmát, mert az még kisebb jövedelemkulccsal is szépen hozta a hasznot s megszabadította a raktárt a sok bóv­litól. Nagyszerű látványosságot nyújtottak az üzletek kirakatai és érdekes megfigyeléseket tehetett az, aki akart az áraknál. Egy-egy aranyvasárnapi kirakat olyan nagyszerű volt, mint valami szép mese, vagy gyönyörű költe­mény. Remekelt minden kirakatrendező, mert meg akart mutatni mindent — és csábítani akarta a közönséget. Most itt vagyunk karácsony szomszédsá­gában s az aranyvasárnapra az idén is fölké­szültek a kereskedők — és a kirakatok. A megfigyelő látószemével néztünk szét a szen­tesi kereskedők kirakatai között. Megmond­juk őszintén, ha csak felületesen, figyelem nél­kül néznénk a kirakatokat, azt mondhatnék, hogy mégsem látszik a háború, ízléses, szép­­ kirakatok díszlenek és kínálják a portékát. Ha jobban nézzük ezeket az árukínálatokat, ész­revesszük, hogy nincs akkora változat, mint békében volt — s ha meg ránézünk a kiírt árakra, akkor azonnal látjuk, hogy háború van, sőt azt hisszük, hogy már vagy tíz éve folyik a háború. Ha visszafordulunk a múlt világháborúhoz és az akkori és a mai árak kö­zött teszünk összehasonlítást, akkor nem tu­dunk összehasonlítani. Nem bírálni akarunk, mert hiszen tudatá­ban vagyunk annak is, hogy a múlt világhá­borúban az osztrák­ monarchia egyik fele vol­tunk, nem a most feltámadáshoz indult Ma­gyarország... Csak leírjuk, amit észlelünk... Azt is látjuk, hogy forgalom van... természete­sen az árakkal fordított arányban. Azért az a hitünk, hogy ha papírban és alumíniumban hozza is az aranyat, mégis csak aranyvasárnap lesz ez a mai. Karácsony jön, a szeretet csak győzelmet arat a szerény pénztárcán is. Újabb japán sikerek a Távolkeleten Kemény harcok a keleti front középső szakaszán és Afrikában — Singapoore el fog esni — mondotta a japán vezérkar főnöke Az angol külügyminiszter Moszkvában tárgyal — Portugália kemény válasza Angliának Miut­án a távolkeleti hadszíntéren Anglia és Amerika történelmüknek legkatasztrofálisabb vere­ségét szenvedték el, két nappal ezelőtt váratlan ha­ditettet hajtottak végre. Megtámadták a békés Por­tugália távolkeleti kis gyarmatát s miután a né­­hány száz főből álló portugál helyőrség nem tudott védekezni a túlerővel szemben, elfoglalták Timor szigetét, illetve annak portugál részét. Két nap óta Timor megszállása elsőrendű politikai eseménnyé nőtte ki magát. Az angol kormány hivatalos ma­gyarázatot adott ki, amely szerint csak időlegesen vették birtokba Timor szgetét, még­pedig azért, hogy megvédjék az állítólagos japán támadástól. Ez a portugál gyarmat Lunda sziget keleti felén telik el, tíz­ezer négyzetkilométernyi területen 470 ezer ember él. Angliának valójában azért volt szüksége erre a területre, mert Timor őrzi a Banda tenger­­téli bejáratát, erre pedig szüksége lesz Angliának­ és Amerikának, ha a japánok által használhatat­lanná tett és birtokba vett szigetcsoportok helyett a Banda-tenger kerülő útvonalán igyekszik eljutni a Fülöp szigetekig. Timor katonai jelentősége ezenkívül abban van, hogy támadási pontul szol­gálhat Ausztrália ellen s az angolok és amerikaiak nyilván ennek a lehetőségét akarták kizárni a szi­­get megszállásával. Portugália önérzetesen válaszolt az angol lé­pésre és a megalkuvás helyett a szembefordulást választotta. Miután a japán kormány csütörtökön ülést tartott, szombaton este a Portugál ország­­gyűlés tartotta meg Timor megszállása miatt ösz­­szehívott rendkívüli ülését. A hivatalos jelentés be­számolója szerint az országgyűlés házában egyet­len hely sírni maradt, üresen, zsúfolásig megteltek a diplomata páholyok, amelyekben ott volt az an­gol és amerikai nagykövet mellett Németország. Az Anglia által végrehajtott akció súlyos hely­zetbe hozta az Angliával szövetséges és baráti Por­tugáliát. Ha nem válaszol angol lépésre és meg­nyugszik semlegességének megsértésében, ezzel ki­teszi magát annak, hogy stratégiailag sokkal fonto­sabb gyarmataira is minden további nélkül rá­teheti a kezét Anglia és Amerika, ezenkívül pedig­­magára vonhatná a tengelyhatalmak és Japán ha­ragját, ha pedig ellenrendszabályokhoz nyúl, ezzel Olaszország és Japán diplomáciai képviselője is... Az országgyűlés háza előtt ezrekre menő tömeg gyűlt össze, amely Anglia és Amerika ellen tünte­tett. Anglia és Amerika követségének épülete­lőtt ugyanekkor megerősítették a biztonsági őrszolgála­tot Általában jellemző a portugáliai hangulatra, hogy Salazar miniszterelnöknek a parlament színe előtt elmondott beszédét hangszórók közvetítették az utcán összegyülekezett nép számára, esetleg maga is belekeveredhet a háborúba. Két­ségtelenül súlyos helyzetbe került Portugália, amely talán az egyetlen semleges állam Európá­ban, amely teljes egészében élvezhette a béke elő­nyeit. Fővárosa az egyetlen európai nagyváros, amely szabadon érintkezhetett mind a két had­viselő féllel. Jellemző Lisszabon helyzetére, hogy főterén egymás m­ellett áll Anglia és Németország idegenforgalmi irodája. Portugália a béke szigete Liszabonban tüntettek az angolok ellen A portugál kormány azonnali kiürítést követel Portugália miniszterelnöki­ általános figyelem­mel kísért beszédét azzal kezdette, hogy az angolok Timor szigetén erőszakkal partraszálltak. Ezt a katonai akciót angol és amerikai részről sajtó­hadjárat előz­te meg, amely inkább a nevetséges­ség, mint az igazság bélyegét hordta magán. Sala­­zar ezután pontról pontra ismertette Timor meg­szállásának előzményeit. Az angol diplomácia már a távolkeleti háború kitörése után mindjárt fel­hívta Portugália figyelmét arra, hogy japán táma­dás készül Tim­or ellen. A portugál kormány erre azt felelte, hogy ez teljesen valószínűtlen. Az an­gol kormány erre azzal állt elő, hogyha Timort mégis érné japán támadás, Portugália hajlandó-e elfogadni az angol segítséget. A portugál kormány erre igennel válaszolt. Néhány órával később jelen­tés érkezett Lisszabonba, hogy angol repülőgépek megsértették Timor semleges légiterét, azután pe­

Next