Színes Vasárnap, 1997. február (4. évfolyam, 5-8. szám)

1997-02-02 / 5. szám

Jelcin tilos A francia elnök ma érke­zik Moszkvába, ám útjá­ra újságírók nem kísér­hették el (2. oldal) Európa igen Az osztrák külügyi ál­lamtitkár szerint sok álom szertefoszlott (6. oldal) Erkölcs, jog Talán még időben jött a botrány - tartja Hack Péter (9. oldal) Tupac Amaru Barátkoznak a túszok és a terroristák (10. oldal) Egyesülve A játék egyszerre két színpadon folyik (12. oldal) Átúszta és megúszta Cserneczky Attila harmadszori kísérletre sikeresen átúszta a téli Dunát. Schirilla György tanítványa a Március 15. térről indult, s a Szabadság híd budai hídfőjénél ért partot. (Fotó: BenkőImre) A bolgár elnök felszólítása Mondjon le a kormány! Petar Sztojanov bolgár elnök felszólította a kormányzó szo­cialistákat: vegyék tudomásul az egyre terjedő sztrájkok és tiltakozó megmozdulások üze­netét, és lássák be, hogy nem maradhatnak tovább hatal­mon. Az ország politikai és gaz­dasági válságának megoldat­lansága a héten tovább szította a társadalmi feszültséget, s szakszervezeti illetékesek sze­rint immár 350 ezer ember csatlakozott a szocialisták megbuktatására irányuló or­szágos méretű sztrájkokhoz. Az elnök kijelentette, hogy a társadalmi elégedetlenségre való tekintettel Nikolaj Dobrev belügyminiszternek, a szocia­listák miniszterelnök-jelöltjé­nek vissza kellene adnia a kor­mányalakításra kapott megbí­zatását. Ebben az esetben az államfő ügyvivő kormányt ne­vezhetne ki, amely keresztül­vinné a legsürgetőbb gazdasági intézkedéseket, és májusra előre hozott választásokat írna ki. A szocialisták elleni tiltako­zó megmozdulások 25. napján a tüntetők megbénították a for­galmat Szófia legfontosabb közlekedési csomópontjain, az ország második legnagyobb vá­rosában, Plovdivban leállt a tö­megközlekedés, és már harma­dik napja tartott a Bulgáriát Görögországgal összekötő au­tópálya blokádja. Kémek itt és ott Mind Oroszország, mind az Egyesült Államok területén több külföldi kém ténykedik ma, mint a hidegháború ide­jén - mondta Nyikolaj Koual­­jov, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), az orosz kémelhárítás főnöke, szomba­ton a davosi Világgazdasági Fórumon. A világ összes hírszerző szol­gálata részéről megélénkült te­vékenységet érzékelünk - idéz­te az ITAR-TASZSZ orosz hír­­ügynökség Kovaljovot, akinek szervezete a közelmúltban 38, külföldi kémszervezeteknek dolgozó orosz állampolgárt fo­gott el, illetve leplezett le. Az FSZB ráadásul az elmúlt egy évben nem kevesebb, mint 400, Oroszországban működő külföldi hivatásos kémet ka­pott el. Óvatlanul, durván dol­goznak - hangzik Kovaljov ér­tékelése. A KGB utódszerveze­tének vezetője a különféle or­szágok tikosszolgálatának te­vékenységével szemben „éppen olyan kemény fellépést" helye­zett kilátásba, mint amilyennel korábban kellett szembesülni­ük. Eközben az amerikai Szövet­ségi Nyomozó Hivatal (FBI) washingtoni nemzetbiztonsági osztályának vezetője, Raymond A. Mislock az amerikai főváros­ban arról számolt be, hogy or­szágszerte nem kevesebb, mint kétszáz kémügyben folytat nyomozást, miután a hideghá­ború megszűnte ellenére az Oroszországból és egyéb orszá­gokból indított kémtevékeny­ség továbbra is folytatódik. Veér marad A hét elején Kökény Mihály népjóléti miniszter Bóján Fe­renc debreceni orvospro­fesszort nevezte ki a (beteg­ségmegelőzés miniszteri biztosává. Miután több mint két éve dr. Veér András, az Országos Pszichiátriai Inté­zet főigazgatója irányítja a hazai mentálhigiénét, felme­rült a kérdés: vajon ezek után ki felelős a megelőzési programért?- Tudomásom szerint a lelki egészségvédelem az én szak­mai felügyeletem alatt műkö­dik tovább - reagált a hírre Veér professzor. - Mivel azon­ban a mentális problémákon kívül ma már számos, a népes­séget átfogóan érintő betegség­gel kell szembenéznünk (pl.: magas vérnyomás, szívbeteg­ségek, elhízás), szükség van to­vábbi megelőző intézkedésre is. Minden bizonnyal ennek megszervezése vár Bóján dok­torra. Folytatás: 4. oldal Kisebb parlament, igazságosabb választójogi törvény. Amiben mindenki egyetértő legyen olcsóbb a kampány A^-válatsytnjngi törvény módo­sításáról szóló hétpárti tár­gyalások folytatását kezdemé­­nyezte GálZoltán házelnöknéT a Szabad Demokraták Szövet­sége. Az egyeztetések még ta­valy azért szakadtak meg, mert a tárgyalásokról, ha nem is látványosan, de kivonult az MSZP. Összeállításunkban arra kerestük a választ: ho­gyan módosítanák a pártok a választójogi törvényt, már ha az egyáltalán módosításra szorul szerintük. Az egyetlen változtatás az elmúlt hét év­ben a parlamentbe jutás négyszázalékos „küszöbének” öt százalékra történő emelése volt. Gulyás József szabad de­mokrata országgyűlési képvi­selő pártja nevében még január elején levélben kezdeményezte Gál Zoltán házelnöknél a vá­lasztójogi törvény reformjáról folytatott, ám hónapok óta szü­netelő tárgyalások megújítá­sát. A képviselő kérdésünkre kijelentette: azért tartanák fon­tosnak, hogy még ebben a cik­lusban módosítsák a jogsza­bályt, mert később erre már nemigen lesz mód. A politikus hangsúlyozta: az SZDSZ a kor­mányprogramnak megfelelően a parlament létszámát 300 alattira csökkentené, s ezzel együtt arányosabbá tenné a választási szisztémát. Ez az arányosság azonban nem veszélyeztetné a kormányozha­­tóságot, a jelenlegi rendszernél azonban igazságosabb lenne. Gulyás fontosnak tartja, hogy a törvény módosításakor egyúttal a kampányköltségek maximumában is megállapod­janak a pártok. Folytatás: 4. oldal Az Országgyűlés keddi üléssza­kán dönt Boldvai László or­szággyűlési képviselőnek, az MSZP pénztámokának mentel­mi jogáról. Nem lehet kétséges, hogy egyhangúan, ellenszava­zat nélkül döntenek a felfüg­gesztésről, amit maga Boldvai is kér, hogy - mint kifejtette ­­ártatlanságát bizonyítani tud­ja. Mivel Boldvai országgyűlési képviselő, az ő kihallgatását nem a Központi Bűnüldözési Igazgatóság vizsgálati osztálya, hanem az Ügyészség, illetve annak nyomozati részlege végzi majd. Arra számítanak, hogy ez a vizsgálat pár hetet vesz igénybe. Mint ismeretes, a sajtóban nyilvánosságra került Györgyi Kálmán legfőbb ügyész levele, amelyben a rendőri vizsgálat alapján kérte a mentelmi jog felfüggesztését, ismertetve en­nek megfelelően a hozzá eljut­tatott rendőri vizsgálat fő meg­állapításait. Folytatás: 3. oldal Mennyiért ülhetünk? Ha a milliárdokat sikkasztó bankvezér nem fizetné be az ál­lamkasszába milliós pénzbün­tetését, azt úgy válthatná át el­zárásra, hogy egy-egy letöltött napért három-négyezer forin­tot írnának a javára. Ellenben annál, aki közlekedési szabály­­sértésben vétkes és megbünte­tik tízezer forintra, az átszámí­tás kulcsa ötszáz forint per nap. Miért ennyire eltérő ez a tarifa, ki és milyen szempontok alapján dönt erről - kérdeztük dr. Bárándy Györgyöt, aki öt­venegy éve bűnügyi védő. Folytatás: 4. oldal szerintem milyen a jó játékve­zető, bár én igyekszem az azo­nos kérdésekre különböző vá­laszokat adni. Elvégre az em­ber alkotóképessége végtelen.- Nem fél attól, hogy lassan megcsömörlenek öntől?- Nem, mert tudom, hogy ez nem tart sokáig. Az, hogy ma­napság nincs egy szabad per­cem sem, olykor igen fárasztó, de nekem is tudomásul kell vennem, hogy harmadszor vá­lasztottak a világ leg|obbjává, és ez ekkora felhajtással jár. Ráadásul én testközelből lát­tam, mit műveltek az argentin újságírók Maradonával, higgye el, ami mostanában velem tör­ténik, ahhoz képest csak enyhe érdeklődés. Hamarosan törté­nik valami más érdekes a fut­ballban, a média árra lesz kí­váncsi, az én életem pedig visszazökken a megszokott ke­rékvágásába. Most nem tudok úgy kilépni az utcára, hogy ne állítsanak meg az emberek, ne gratuláljanak, ne legyen egy­két jó szavuk, és ez, nem min­den embernek adatik meg. Folytatás: 16. oldal Hatos lottó: 8, 17, 25, 29, 38, 44 Pótszám: 43 Nem találják Tocsik megbízóját Mw.tM___ff___________________ színes vasárnap Lottószámok „ \y\ + 1 Önkormányzatokra marad a szovjet örökség Ismét ingyen osztanak állami hogy a parlament ismét meg- Vagyont, sőt az akció első sza- szavazza a privatizációs tör­­kasza pénteken le is zárult. A vény ezt célzó módosítását, címzettek ezúttal egyes ön- Év elején a többi közt az ön­­kormányzatok, amelyek terű- kormányzatok ingyenes va­­letén exszovjet vagy eladha- gyonjuttatását lehetővé tevő tatlannak ítélt ingatlanok passzust is blokkolta az állam­vannak. fő, amikor visszapasszolta a Honatyáink azonban nem törvényhozásnak a privatizáci­­tartották fontosnak az utóbbi ós törvényt módosító javasla­­fogalom tisztását, ezért nem tot. Azonban míg a pártok közt is tudni, mekkora vagyonról folyik a huzavona a „szövetke­­van szó. S bár az akcióra jelen zeti ajándékozás" körül, addig pillanatban egy év áll rendel- az önkormányzatoknak már kezésre, valószínűleg kitolják osztanak is. jv, /­a határidőt: az e heti, hétpárti egyeztetés után szinte biztos, Folytatás: 5. oldal Telefonon már nem mer bemutatkozni v ' Puhl törleszti adósságait , r ui ii oai luui iiiuaiaiiauan nemigen szorul népszerűsí­tésre. A harmadszor a világ legjobbjává választott játék­vezető ideje nagy részét kü­lönböző szereplésekkel tölti: kézről kézre adják az újság­írók, rendszeres vendég az országos és a helyi tévéstú­diókban, élménybeszámoló­kat tart. Ahogy mondani szo­kás, a csapból is ő folyik. Ám arról még soha nem beszélt, hogy mjt tud kezdeni ezzel a népszerűséggel, milyen ha­szonnal és milyen'terhekkel, netán kötelezettségekkel jár számara á világon eddig pá­­ratlan sikerszeria^- Ez az utóbbi napokban nyil­ván a sokadik interjúja. Jövünk egymás után, feltesszük zöm­­, mel ugyanazokat a kérdéseket, ön pedig rutinból válaszol. Nem unja még?- Ezt nem lehet megunni. Ami pedig a kérdéseket illeti, valóban alig várom időnként, hogy ne csak arról faggassa­nak, hogy melyik volt a legne­hezebb meccsem, meg hogy roiytaias: io, oiaai Den a pariamentoe jutás nemigen lesz moa. a pouuKUS roiyiaias: oiaai A x

Next

/
Thumbnails
Contents