Színházi Élet, 1928. január 1–7. (18. évfolyam, 1. szám)

1928-01-01 / 1. szám

33 SZ­ÍN­HÁZI ÉLET GARANYI LÁSZLÓ, a Nemzeti Színház tagja mindennap beszél édesapja, gmányi árpád szellemével, aki színházi kérdésekről is nyilatkozik a tulvilágról Kevesen tudják, hogy egy ismert nevü pesti színész. Gabányi László, a Nemzeti Színház tagja, a színészet mellett a spiritizmusnak szentelte életét. Nemcsak részt vesz a spiritiszta sze­ánszokon, hanem maga is médium, aki például édes­apja szellemét szokta meg­idézni. Gabányi László, a spiritiszta nyilatkozott a Színházi Élet munkatársá­­­nak a spiritizmusról és az spiritiszta munkásságá­ról: — Egész családunk, már­megboldogult apám is, az­óta elhalt öcsém is, aki szintén tagja volt a Nemzeti Színháznak, anyám és én is egész lelkes spiritiszták vol­tunk. Azt mondják, hogy a spiritiszták mind gyengébb idegzetű emberek. Ez nem áll, hisz apám, Gabányi Árpád csak igazán kemény­kötésű ember volt, nyíl­egyenes jellem és olyan akaraterővel rendelkezett, hogy negyvenhét éves korá­ban ő, akinek alig lehetett belépni az öltözőjébe az állandó töméntelen füsttől, e­gyik napról a másikra le­szokott a dohányzásról. ötvenhat éves korában, hogy a szent könyveket, amelyek rendkívül érdekel­ték, eredetiben olvashassa, megtanult héberül. — Mióta meghalt és a kiszabott szenvedés­ a földi élet számára végetért, ál­landóan érintkezünk vele. Ő nagyon szívesen mindig megjelenik, ta­náccsal lát el bennün­ket és ha jó kedve van, még el is viccelődik velünk. — Nekünk nincs szüksé­günk médiumra, mert én magam, ha tökéletes nyu­galomban, teljesen egyedül maradok, bármikor beszél­getek vele. Tisztán hallom ilyenkor a hangját, csak éppen hogy még látni nem tudom, mert ilyen tökéle­tességre még nem sikerült emelkednem. — Most éves vagyok és negyvennégy tizennégy­esztendős korom óta állan­dóan intenzíven foglalko­zom spiritizmussal. Nem azzal, amit mutatványkép­pen orfeumokban szoktak produkálni, hanem azzal a spiritizmussal, amelyiknek alapköve, legfőbb tan­könyve az Evangélium. Vallom, hogy a lélek élete örök. — Én hallomás útján, anyám pedig írás út­ján érintkezik apám­mal. — Eleinte, míg anyám meg nem győződött arról, hogy valóban az apám van jelen, az üzenetek pon­tosan az apám írásával jöt­tek, természetesen, az anyám kezével közvetítve. Magam inkább festménye­ket és rajzokat közvetítek. Egy csakugyan érdekes technikájú, kifejező Krisztusportrét mutat erejű Ga­bányi. — Amerikai spiri­tiszták is eljöttek eh­hez a képhez — ma­gyarázza — és sokan transzba estek a láttára... Ezt is az apám festette ! — Volt életéről, vagy a mai élet némely mozza­natáról nem szokott nyi­latkozni­­ néhai Gabányi Ár­pád ? — kérdeztük. — Pél­dául a színészet nem kerül néha szóba ? — Dehogynem. Mint vér­beli színész, gyakran nyi­latkozik mostani művészeti kérdésekről. Legutóbb bizonyos kérdésekre vonat­k­­kozóan többek között ezt ..mondotta". „Sajnállak Ham tite­ket, mert tévutakon jártok. Szomjazzátok a szépet, de beéritek a rúttal. Nagyipart csi­náltok a művészetből, lényeg és lélek nél­kül". a Mint szent igéket recitálja spiritiszta színművész apja állítólagos üzenetét. — Hát nincs igaza ? — teszi hozzá mély megyőző­déssel. Hát lehet a halot­takkal vitába szállni 7 . .. K. L. Gabányi László, a médium Gabányi Árpád, akinek szellemét László fia felidézi

Next