Tér és forma, 1946 (19. évfolyam)

XIX. évfolyam, 7-9. szám - Korszerű fűtésmegoldások - Gyárlátogatás

Korszerű fűtésmegoldások A főváros 1944. év őszén látva a fűtőanyag­ellátás terén mutatkozó nagy nehézségeket, módot és alkalmat keresett új tüzelőrendszer bevezeté­sére. önként kínálkozott az ország olajtermelésé­nek jobb kihasználása és a petróleumnak fűtő­anyagként való felhasználása. Egymásután jelent­keztek az iparvállalatok és a kisiparosok gazdasá­gos petróleumtüzelő szerkezetekkel és 1945. év őszén megkezdődött a főváros új vállalata, a fő­városi Fűtővállalat közreműködése mellett a fővá­ros közönségének petróleum fűtő- és főzőkészü­lékekkel való ellátása. A kísérlet sok és kellemetlen zökkenő után most kezdi el a második fűtési idényt. A zökkenő­ket ki kell küszöbölni, mert a rossz és későn szállí­tott fűtőszerkezetekkel nem lehet a fővárosi közön­ség fűtési gondjain segíteni. Az új vállalat vezetősége a sok nehézséget — a nyári pihenőt kihasználva — igyekezett le­győzneti és új készülékek forgalombahozatalával maga tette meg a kezdeményező lépéseket, úgy a nagyobb iparvállalatoknál, mint a kisiparnál. Sike­rült is a tavalyi készülékeknél lényegesen tökélete­sebb, jól működő készülékeket előállítani s ezek­nek az új szerkezetű készülékeknek a fűtési idény legelejére való leszállítását biztosítani. Most már a közönségen múlik, hogy ne egyszerre rohanja meg a hideg idő beálltával a vállalatot, mert ebben az esetben elkerülhetetlen a torlódás és a késedelmes szállítás, hanem mindenki idejében rendelje meg a készüléket, hogy a megrendelés sorrendjét szi­gorúan betartva, idejében fel lehessen a már rak­táron levő készülékeket szerelni. De nemcsak a régi petróleumfűtő-szerkezetek tökéletesítésére használta fel a vállalat vezetősége a nyári pihenőt, hanem igyekezett a még rendel­kezésére álló egyéb fűtőanyagoknak gazdaságos kihasználására is lehetőséget keresni. Foglalkozni kellett ezért a gáznak és pedig úgy a földgáznak, mint a fővárosi gázgyár e célra rendelkezésre bocsátható termékeinek fűtési cé­lokra való felhasználásával. Évek óta forgalomban Gyárlátogatás Érdekes élményben volt részünk a Magyar Kőipari rt. Szállás­ utca 44. sz. alatti gyár látogatása alkalmával. A gyár­ban lüktető életet, békebeli termelést és a legszociálisabb munkaberendezéseket találtak. Mint az egyetlen ásvány­őrlő gyár Magyarországon, a gyár vezetői összes egyéb üzemeink között a legkorábban ébredtek tudatára annak, hogy a gyár működésére Magyarország újjáépítésének szol­gálatában fontos szerep vár. Budán még dúlt a harc, tar­tott az ostrom, amikor a Szállás­ utcában már megkezdték a háború okozta rombolások helyreállítását, a gyár üzembe­helyezését. Tradicionális magyarázatát találjuk annak, hogy a gyár vezetői az inflációs idők könnyű kereseti lehetőségei he­lyett a fáradtságos, komoly, de újjáépítő és maradandó mun­kát választották. Munkakészségüket és lendületüket az alá­vannak már két magánvállalat útján a propan­butan gáz eltüzelésére alkalmas gázpalackok és ehhez csatlakozó fűtő- és főzőszerkezetek. Ezt a fűtési módszert is ki akarja szélesebb keretekben a fővárosi vállalat terjeszteni és a központi fűtőszer­kezeteket is — hacsak kis mennyiségben is — át akarja alakíttatni gáztüzelésre. Ezzel a lépéssel tér át a főváros arra a tüzelési rendszerre, amelynek fejlesztése és általánossá tétele van hivatva megoldani véglegesen a főváros fűtési gondjait. A gázpalackokat egyelőre azon a területen kell forgalomba hozni, ahol a gázgyár vezeték­rendszere még kiépítve nincsen, hogy a közönség megszokja a gáztüzelést addig is, amíg a gázgyár vezetékrendszere az új fogyasztási területekre ki­épül. A gázgyár pedig, ahol megfelelő vezeték­rendszer erre a célra már rendelkezésre áll, be­mutatja azt a tüzelési rendszert, amelyik szállítási és beszerzési gondok nélkül, tisztaságával, folytonos­ságával és abszolút biztonságával a legközelebb áll az ideális téli fűtéshez. El fognak tűnni az őszi idényben a szén- és kokszfuvarozást lebonyolító teherkocsik és autók, tiszta lesz végre a főváros levegője a háztartások és központi fűtések korom- és füstszennyezésétől és nem fog a rengeteg salak elhordásával a fővá­rosi köztisztasági hivatal forgalma a téli idényben megnövekedni. Sok munka és gond vár még a tökéletes fűtési módszereket meghonosítani kívánó szakemberekre, míg céljukat elérik, de minden polgárnak köteles­sége, hogy elősegítse a tökéletesebb megoldás megközelítését. Előrelátással, fegyelmezettséggel kell a fel­adatok gyors és kedvező megoldását megközelí­teni és ezért úgy a központi fűtés gondjait elhárí­tani hivatott szerveknek, mint a fővárosi háztartások vezetőinek idejében kell előkészületeiket meg­tenni, hogy a megfelelő, leggazdaságosabb és a háztartás céljait legelőnyösebben szolgáló tüzelési módot akként válassza ki, hogy a jövő elképzelé­seit a lehetőséghez képest minél előbb megköze­líthessük. Bttó Rosner Ármintól örökölték, aki 35 évvel ezelőtt egy egészen új irányt honosított meg, úgyszólván egy új mű­fajt képviselt a kőipari szakmában, de annak idején az egész iparban is ő volt az irodalmár iparos, aki munkájába lírai érzelmet és költői lendületet vitt. Több szakkönyvet írt. Szerkesztője volt a Kő és Műkő című szaklapnak, később a Kő és Műkő Architektúrának. Rosner Ármin kis vállalaté­ból fejlődött a Magyar Kőipar rt. és Rosner Ármin szelleme működött közre, amikor az ostrom után a vállalat teljes erő­vel az újjáépítés szolgálatába állott. Meg kell még emlékeznünk a Gáspár és Rosner cég­ről, amely méltón zárkózik fel a fentebb említett vállalathoz. Gáspár László több mint két évtizedes szakmai tudása biz­tosíték arra, hogy az építő- és szigetelőanyagokat megbíz­ható kereskedő gondosságával, békebeli körülmények kö­zött közvetíti a fogyasztóhoz.

Next

/
Thumbnails
Contents