Technické Noviny, 1957 (V/44-52)

1957-10-30 / No. 44

TECHNICKÉ NOVINY ROČNÍK V. - ČÍSLO 44 V PRAZE 30. ŘÍJNA 1957 CENA 80 HAL VÝZVA ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍ PORADY VYNÁLEZCŮ, ZLEPŠOVATELŮ A NOVÁTORŮ Celostátní porada vynálezců, zlepšo­­vatelů a novátorů se sešla na pražském hradě v období velkého rozvoje tvůrčí iniciativy pracujících, připravujících se к oslavám 40. výročí Velké říjnové so­cialistické revoluce. Říjnová revoluce ukázala pracujícím celého světa cestu к odstranění kapitalistického vykořis­ťování, cestu mírového soužití mezi ná­rody. Na počest 40. výročí Velké říj­nové revoluce se rozvinulo ve všech odvětvích socialistické soutěžení za splnění a překročení plánovaných úko­lů. Pracující, zapojeni v socialistickém soutěžení, úspěšně plní budovatelské úkoly vytyčené na IX. а X. sjezdu KSČ a rozpracované celostátní konferencí KSČ, v usnesení a resoluci únorového zasedání ÜV KSČ o zvýšení efektiv­nosti československého národního hos­podářství. Při budování socialismu v naší zemi má mimořádnou důležitost technický rozvoj národního hospodářství, na němž se úspěšně podílí tvůrčí iniciativa vy­nálezců, zlepšovatelů a novátorů. Za tuto velikou budovatelskou činnost a zásluhy o technický rozvoj národního hospodářství se dostalo na celostátní poradě všem vynálezcům, zlepšovate­­lům a novátorům plného uznání od Ústředního výboru Komunistické stra­ny Československa, vlády a Ústřední rady odborů. Na celostátní poradě byly projednány vážné nedostatky ve využívání součas­né techniky, v zavádění nových strojů, nástrojů, technických zařízení, doko­nalejších technologických postupů a nových produktivních method práce. V otevřené diskusi se ukázalo, že jsou u nás předpoklady к tomu, aby nedo­statky, projevující se ve vynálezeckém, zlopšovatelském a novátorském hnatí, byly urychleně odstraněny. Úspěšnou cestu ukazují četné příklady ze závodů, ve kterých hospodářští pracovníci ve spolupráci s orgánisacemi Revolučního odborového hnutí a mládeže organisují masovou účast pracujících na technic­kém rozvoji. V těchto závodech jsou vynálezci, zlepšovatelé a novátoři ob­klopováni prostředím důvěry a úcty, jejich tvůrčí práci se poskytuje vše­stranná pomoc a podpora. Za těchto příznivých předpokladů se neustále rozšiřuje počet průkopníků nové tech­niky a také ekonomické výsledky se zvyšují. Dopis Ústředního výboru Komunis­tické strany Československa, kterým se strana obrátila ke všem občanům naší vlasti, aby široce a otevřeně dis­kutovali o otázkách, jež se bezpro­středně dotýkají každého pracujícího, dává zvláště nám, vynálezcům, zlepšo­­vatelúm a novátorům, další možnosti, abychom svými zkušenostmi a poznat­ky pomohli řešit úkoly, které otevírají další cestu vpřed к dovršení výstavby socialismu. Proto к zabezpečení dalšího technického rozvoje našeho hospodář­ství a plného uplatnění tvořivé iniciati­vy pracujících a širokého rozmachu vynálezeckého, zlepšovatelského a no­vátorského hnutí, obracíme se na vše­chny pracující všech' odvětví našeho národního hospodářství. Horníci! Soustřeďte síly na důsledné zavádění a ovládnutí nových mechani­­sačních prostředků na všech pracoviš­tích dolů; buďte strůjci úspěšného plnění plánu těžby uhlí a rud, na zá­kladě dokonalého využití dobývací a dopravní techniky! Hutníci! Mechanisujte namáhavé práce. Zavádějte automatisaci martin­ských a vysokých pecí a válcovacích tratí. Snižujte spotřebu surovin, mate­riálu, paliva a energie. Zvyšujte výro­bu válcovaného materiálu. Zavádějte nové úsporné profily a nové jakosti ocelí! Chemici! Rozšiřujte komplexní me­­chanisaci a automatisaci chemické vý­roby, zabezpečujte úplné využití do­mácí surovinové základny, rozšiřujte možnosti intensifikace, technologických procesů v průmyslu a zemědělství po­mocí chemických prostředků a zabez­pečuje maximální rozsah výroby plas­tických hmot pro strojírenství, staveb­nictví i výrobu spotřebního zboží! Pracovníci strojírenských závodů, zejména konstruktéři a technologové! Plňte důsledně své poslání nositelů světového technického pokroku našeho průmyslu; zvyšujte výkonnost strojů a zařízeni při současném snižování váhy konstrukcí a spotřeby energie, prac­nosti a vlastních nákladů výroby. Na základě nejprogresivnějších strojíren­ských, technologických method a pokro­kové organisace zavádějte výrobu no­vých strojů rychle a v rozsahu odpo­vídajícím potřebám našeho národního hospodářství! Zaměstnanci elektráren a plynáren! Důsledně zavádějte hospodárný provoz ve výrobě energie, využívejte méně­­hodnotných paliv, zavádějte pokrokové methody údržby, zajistěte bezporuchový provoz, zkracujte čas oprav energetic­kých zařízení. Zajistěte dodávku ener­gie pro rozvíjející se průmysl, dopravu a zemědělství! Pracovníci stavebnictví' a projekto­vých organisací! Uplatňujte již v pro­jekční přípravě nejvyšší- hospodárnost, účelnost a dokonalost technického vy­bavení'nových, i rekonstruovaných cAr jektů, urychlujte, přechod; na .komplexní, mechanisaci stavební .výroby, a prosa­zujte moderní.methody.stavění, vedoucí к rychlému zprůmyslnění stavebnictví, ke zkracování výstavby а1 к podstatné­mu . zlevnění staveb. Zabezpečujte při tom nejširší 'využívání hospodářsky a technicky výhodných stavebních mate­riálů při plném využití místních suro­vinových zdrojů! Dopraváci! Využijte plně dosavadní mechanisace a kapacity dopravních prostředků a zařízení. Zaměřte se na organisační práci / v řízení'- dopravy a na . urychlení oběhu. vozů. Usilujte o úspory paliva a energie využíváním nových technických zlepšení! Zemědělští a lesní pracovníci, druž­stevníci a pracovníci státních trak­torových stanic! Využívejte plně mož­ností techniky к přechodu na kom­plexní mechanisaci zemědělských pra­cí, orgahisovaných podle zásad mo­derní velkovýroby; využívejte chemic­kých a biologických prostředků ke zvyšování výnosnosti v rostlinné vý­robě a užitkovosti : živočišné výroby , a tvůrčí šlechtitelskou a chovatelskou prací zabezpečujte neustále zvyšováni výživy lidu á rozšíření surovinové zá­kladny průmyslu! Pracující všech odvětvi, dělnici, technici, inženýři! Bojujte o zvýšeni efektivnosti, provozní a zdravotní bez­pečnost, za vysokou kulturu práce a kvalitu výrobků i služeb cílevědomým zdokonalováním a modernisovánim techniky a technologie výroby!. Orga­nisujte výrobu na linkách a pásech, vybavených komplexní mechanisaci a prvky automatisace, modemisujte vnitropodnikovou dopravu a zaváděj­te důsledně mechanisaci nakládacích, vykládacích a dalších namáhavých prací. Zvyšujte svou odbornou kvali­fikaci, ovládněte stávající techniku, použijte příležitostí, které dávají vě­­decko-technické společnosti, využí­vejte zkušeností předních vynálezců, zlepšovatelů a novátorů, buďte aktiv­ními příslušníky vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí! Pracovníci vědeckých, výzkumných a projekčních ústavů, pracovníci od­borných a vysokých škol! Seznamujte se s nejvyspělejší technikou, techno­logií a ekonomikou zemí tábora míru a kapitalistických států, využívejte pokrokových zkušeností a buďte vy­trvalými průkopníky, seznamujte no­vátory se svými bohatými zkušenost­mi, pomáhejte jim к správné orien­taci a při řešení rozhodujících úkolů národního hospodářství! Odboroví funkcionáři, funkcionáři závodních a dílenských výborů, úse­koví důvěrníci! Vysvětlujte pracují­cím význam techniky pro zvýšení pro­duktivity a efektivnosti práce, pro zlepšení jejich pracovních podmínek, získávejte je do. hnutí vynálezců a zlepšovatelů. Organisujte socialistické soutěženi za nejiepší vyřešení thema­­tických úkolů a za dosažen; nejvyš­ší ch ekonomickýoh výsledků. Navr­hujte úspěšné vynáleze^, zlepšovateie a novátory jako nejlepší pracovníky к propůjčení státních; vyznamenání. Propagujte a popularisujte dosažené výsledky a rozšiřujte nejlepší zkuše­nosti, organisujte v kabinetech odbo­rářské výchovy výměnu a- rozšiřování zkušeností z rozvoje vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí. ■ Prověřujte důsledné dodržování zákona o vynále­zech, objevech a zlepšovacích návr­zích, vyžadujte urychlené odstraňo­vání zjištěných nedostatků. Využijte velikých možností, práv a autority odborové organisace, aby vynálezcům, zlepšovatelům a novátorům bylý vy­tvářeny nejlepší podmínky pro jejich tvůrčí práci! Funkcionáři závodních organisací Československého svazu mládeže! Probouzejte v mladých soudruzích a soudružkách živý zájem o technické vzdělání, zapojujte je do kroužků mladých zlepšovatelů a do komplex­ních brigád. Zajistěte ve spolupráci s odborovou organisací soustavnou pomoc zkušených techniků a inženýrů mladým vynálezcům, zlepšovatelům a novátorům! (Dokončení na 2. straně) ťdošlútnf konferenci zhodnotil před­seda ÜRO František Zupka, který zdů­­rážnil v*Tké.'úko1y' odborové- organisace pri rozvíjení vynálezeckého ’ a zlepšo­­vatelskěho hnutí. Za sovětskou delegaci pozdravil celostátní konferenci předseda Státního výboru pro vynálezy a objevy při Rade ministrů SSSR A, F. Garmašev (uprostřed); vlevo dr Alexej Čepička, předseda Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, vpravo I. K. Karasev, vedoucí oddělení Státního výboru pro vynálezy a objevy. Za účasti delegace ÜV KSČ, presidenta republiky Antonína Zápotockého a ne­­ktet^éft^ Člrilů Vlády radili .У v$ diit-ch 24. dž 26. říjná vynálezci, zlepšovatelé a‘něVátoři i tom, jak dále rozvíjet hnuti za novou techniku. Hlavní referát ná­městka předšedy vlády Karla Poláčka jsme otiskli ve 43. čísle, diskusní příspěvek tajemníka'ÚŘO Gustava HniHčky s dalšími uveřejňujeme v tomto čísle. PLODNÁ SPOLUPRÁCE Zanedlouho pozdravíme 40. výročí dne, jípíž začala nová epocha v dějinách. Velkou říjnovou socialistickou revoluci, která rozhodujícím způsobem ovlivnila vzmach revolučního hnuti v Rakoúsko- Uhersku' a vyhlášeni samostatně Čes­koslovenské republiky. Letos oslavíme i jiné výročí, které dokumentuje pro­spěšnou spolupráci mezi naši zemi a Sovětským svazem. Vzpomeneme, že před deseti lety byla uzavřena dohoda 0 vědecko- technické spolupráci. Již deset let si vyměňujeme vědecké a technické zkušenosti, jež přispívají к lepšímu využíváni dosavadní prů­myslové kapacity, vnášejí nové prvky do vývoje komplexní mechanisace, au­tomatisace, chemisace a jiných pokro­kových výrobních method, bez jejíchž praktické aplikace na masové základně bychom nebyli s 1 to v néjkratší době vyřešit základní úkol spjatý s definitiv­ním vítězstvím socialismu — dosáhnout vyšší společenské produktivity práce, než dosahuji nejvyspělejší kapitalis­tické státy. Právě dík této spolupráci můžeme vyrábět sériově zařízení a stroje, jichž produkce ' byla do nedávna pro švqu nákladnost, výlučnou žáležjtostí jen ně­kolika průmyslových, velmocí. Sovětský svaz' nam poskytuje . všechnu potřeb­nou technickou dokumentaci, o niz projevíme zájem. Jde'o technologické postupy, konstrukční výkresy strojů, zařízeni, o projekty celých investičních celků, stejně jako o odbornou litera­turu a prototypy. Jde pochopitelně 1 o studijní zájezdy, při nichž se na­vazuji osobní přátelství, což je s hle­diska vědecko-technické spolupráce rovněž nadmíru užitečné, a účastníci se mohou zevrubně seznámit s tech­nickými novinkami přímo na místě' a ve výrobních halách. ťlatí> zásada vzájemnosti. Ve smyslu té,to přátelské dohody i my nesobecky dáváme к disposici stejné služby. V Sovětském svazu, kde naši technici majú znamenitý zvuk, náležitě oceňují náš přínos к větší efektivnosti sovět­ského národního hospodářství. Vděčně přijímají to, co u nás se plně osved­čilo a-jim může usnadnit řešení" slo­žitých ekonomických problémů, jež se dají vyjádřit větou — Předstihnout Spojené státy ve výrobě na jednoho obyvatele v produktech zemědělských i průmyslových. V prvním roce po uzavřeni dohody o vědecko-technické spolupráci jelo do Sovětského svazu .45 našich před­ních specialistů z nejrůznějších výrob­ních oborů, к nám přijelo na studijní pobyt 35 sovětských odborníků.*- Loni. protože spolupráce se rozvíjí na široké základně, vyslali ■ jsme do Sovětského svazu 384 nejvýznačnější pracovníky, u nás jsme uvítali 371 sovětské vědce a inženýrsko-technické specialisty. Nebude jistě nezajímavé upozornit aspoň na ’ některé výsledky družby v odvětví technickém. Uplatnění tech­nologie vysokého tíakú'plynu ve vyso­kých pecích přináší, nám jen na koksu, kterého nemáme nazbyt, roční úsporu přes milion ■ korun, zavedeni sovět­ských technologických postupů výroby valivých ložisek, která jsme dříve ne­vyráběli, znamenalo další'úsporu, která přesáhla milion korun. Málokdo ví, že konsultace úvodního. projektu vodního díla , Orlík sovětskými odborníky „sní­žila finanční náklady ve výši mnoha milionu' korun. A’ ještě’jeden příklad, který má spojitost s každým naším . občanem. Když jsme konsultovali cel­kový plán elektrisaci ČSR, přišli' so­větští přátelé s tolika přesnými návrhy na zlepšení,' že při jejich realizaci úspory představují — nejde o mýlku —; rovnou miliardu korun! Letos.se vzájemné konsultace avý­­měny zkušeností dál prohloubily. Po­dle dohodnutého plánu začínají - naše projekčně konstrukční organisace - se sovětskými společně pracovat na kon­strukcích řady unikátních strojů a za­řízení, turbin o vysokých Výkonech,-ve stejném smyslu se dál rozvijí spolu­práce vědecko-výzkumných ústavů. Intensivně se bude pracovat na vývoji perspektivních • typů automobilových motorů s hlediska potřeb zemi, jež tvoří světovou soustavu socialistického trhu, který se stále bude rozšiřovat. Je tedy užitečné'dál . v bratrské sho­dě i-v-tomto-oboru spolupracovat.

Next