Technické Noviny, 1958 (VI/1-52)

1958-01-08 / No. 1

TECHNICKÉ NOVINY ROČNÍK VI. - ČÍSLO 1 V PRAZE 8. LEDNA 1958 CENA 80 HAL Emilia и Těšínský Není tomu tak dlouho, kdy Emilian Těšínský vyměnil bílou plátěnou zá­stěru za koženou, lehkou čapku za svářecí masku a prostředí jatek za strojírenskou halu. Tak rozdílné obo­ry, a přesto si na' své původní za­městnání už ani nevzpomene. Nebyl z těch, kterým postačilo jen pasivní poznání nové práce, seznámil se s ní do nejmenších podrobností, a nyní, kdysi nováček, učí vyrovnávat elek­trickým obloukem zkušené svářeče. Svařovat se naučil v Letňanských strojírnách a národnímu podniku Elektrické pece byl zprvu jen za­půjčen, protože mladá výroba svého svářeče neměla a jeho práci naléhavě potřebovala. Tehdy se podnik začínal teprve rozvíjet a náročné výrobky musely mít dobrou kvalitu. To bylo dost obtížné, protože surovina z hutí se nevyznačovala nejlepšf jakostí a formované plechy se musely nejdříve vyrovnat. Při vyrovnávání zkoušel Emilian Těšínský všechny známé me­tody, avšak bez výsledků, legovaný_ materiál zůstal stejně pokřivený. Jak se sám přiznal, třikrát práci položil. Tak docela náhodou si povšiml hro­mady odřezků oh’jitjiuho grafitu a napadlo ho, což místo elektrod po­užít tohoto grafitového odpadu? Na brusce si snadno odřezek upravil a s netrpělivostí začal vyrovnávat. Tu­pá špička grafitu rozžhavila zdefor­mované místo a po vychladnutí neby­lo po nerovnostech ani stopy. Vyrovnávání elektrickým obloukem má mnoho výhod, není výsadou zruč­ného jednotlivce, ale osvojí si ji snadno každý svářeč, bez námahy a rychle se vyrovnají deformace oby­čejného i legovaného materiálu, a co je nejdůležitější, že grafitová špička zahřeje pouze nerovné místo a ostat­ní části zůstávají studeně. S touto metodou pracuji svářeči Závodů Ví­tězného února v Hradci Králové, v Přerovských strojírnách a jinde. Emilian Těšínský byl nedávno za metodu vyrovnávání elektrickým ob­loukem vyznamenán odznakem mi­nisterstva těžkého strojírenství. Jana Dvořáčková Odboráři zemědělství Dokončit elektrisaci vesnice Hluboký přerod našeho zemědělství, které se intensivně združstevňuje, klade na energetické podniky velké požadavky. 'Dobudovat socialismus v naší vlasti do konce roku 1960 znamená dokončit take socialisaci vesnice. Přejit na zemědělskou velkovýrobu však není možné bez sou­středění živočišné výroby do větších cel­ků a vybavit je nejnutnější elektrisaci. Loni bylo zelaktrisováno 239 obcí a 53 osad, letos sc má zelektrisovat dalších 231 obcí a 28 <jsad. Do konce roku 1960 zbude 362 obcíľ^N Jediným bofflím" programu celostátního aktivu vedoucích energetických závodů, který 20. prosince m. r. svolal Odborový svaz zaměstnanců v energetice s mi­nisterstvem energetiky bylo využít do­savadních zkušeností. Podrobný rozbor o situaci v energetické bilanci, výstavbě JZD a JRD a s tím spojené, elektrisace obcí podal první náměstek ministra ener­getiky Josef Kelar. Letos i při zrušeném omezování od­běru elektrické energie nás však oče­kává stejně závažný, úkol: umožnit bez­poruchovou dodávku* A - navíc zajistit program elektrisace obcí, které dosud nejsou -připojeny.' Netyade. to lehké. Do­savadní praxe s elektrisaci JZD uka­zuje na mnohé vážné nedostatky. Poža­davky na elektrisaci JZD jsou často ne­uvážené a také odhady konsumu ne­ujasněné, což vede к předimensováni vodičů, spínačů, trahsformátQrů, elektro­motorů a podobně. V rmjoha případech chybí jakákoliv specifikac^ßvsem i tam, kde dojde к zapojení riwých obci, búde třeba zajistit především dostatek trans­formátorů. a jiného materiálu. Energe­tici jako dobří odboráři i zkušení těch - nici dovedou těžit z bohaté praxe, jako v Rozvodných závodegh v Českých Eu­­dějovicích, a tak i tentokráte splní jistě úkol včas. (jm) Teorie s praxí dohromady V Elektromontážních závodech, v Brně ustavili 2. prosince m., r. závodní sku­piny Čs. vědecké technické společností pro elektrotechniku. Zástupce brněnské oblastní pobočky ing. Oldřich Fiala roz­vedl hlavní úkoly a organisaci VTS. Závodní skupina naváže spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně (elektrotechnika a energetika), přede­vším proto, aby frekventantům VUT umožnili vstup do závodu, aby si mohli1 doplňovat své teoretické znalosti v paa­­xi. Proslřednictvírq. závodní skupiny po­žádá závod o růíné laboratorní práce, o ověřování některých technickými p. jdpcklaiú, o vyjadrení ke sporným řešením v závodní skupině VTS a po­dobně. Mimo to bude pořádat přednáš­ky, diskuse, konference a semináře pod vedením specialistů z různých závodů. Závodní skupina počítá se svépomoc­nou službou. Má to být přednášková činnost zejména ha speciální problémy jež se zaměstnanci závodu podaří vyře­šit. Je tu dále technická pomoc jiným závodům a posudková činnost pro tech­nickou radu vlastního závodů; pokud si ji vyžádá oddělení technického rozvoje' Nezapomíná se na výměnu poznatků a zkušeností se závodními skupinami VTS ostatních Elektromontážních závodů i na spolupráci a pomoc zlepšovatelům a vynálezcům v závodě. Chtějí také orga­nise vat studijní exkurse Výbor závodní skupiny už připravil konkrétní plán činnosti na první polo­letí letošního roku. (jpj Boj proti korozi V pražském Národním technickém museu uspořádali velmi instruktivní vý­stavu Boj proti korozi, tedy proti velkým: hospodářským ztrátám, které.ročně vy­volá koroze á nepečlivé ošetřováni strojů. Na výstavě jsou různé ukázky koreze, jako je koroze rovnoměrná, skvrnitá, důlková a mezikrystalová V jiné části exposice se seznámíme, jak rezivění za-, bránit. Je několik možností. V odborném jazyce se mluví o povrchových úpravách. A tak máme úpravy mechanické, elek­trochemické, keramické, tepelné a or­ganické. Bohatá' je už nejen technolo­gie, ale i serie různých strojů a přístro­jů, které jsou pomocníkem pracovníků v závodech. Je právě kladem výstavy, že místo dlouhých textů předvádí techno­logické postupy a přístroje. Upozorníme aspoň na některé. Tak je tu tlakový zá­sobník pro nátěrové i hmoty, přístroj pro odstředivé rozprašování v elektrostatic­kém poli, automatická stří.kaci pistole, přístroj pro měření tvrdosti nátěrových povlaků, metalisační automat Summet. V boji proti korozi ma velké slovo vý­zkum, který je jeho základním ctán­­sem Výzkumu slouží atmosférické ko­rozní stanice. U nás- jsou v Praze (na Jenerálce), v železničním tunelu Praha, ve Štěchovicích, ve Slapech. Lpvpsicich,' Kašperských horách, na Lomnickém štítě, v Dobšíné a ná lodi Morava. V ci­zině v Helsinkách, v Šanghaji, Káhire, v Kalkutě, v Djakartě, na Hajnánu a na lodi Republika. (d) O potížích, kterých jsme se nelekli Na výzkumných a vývojových pracích v televisi se u nás podílí mnoho specia­listů. Zájemce a především odborníky ze stavby televisnich zařízení jistě zaujala exposice Výzkumného ústavu pro vakuo­vou elektrotechniku (VÜVET) na III. strojírenské výstavě v Brně. Byly tu mezi usměrňovacími vývojkami vakuo­vých zařízení pro televisi též snímací elektronky s pomalým paprskem, zvané superorthikony. Jsou určeny ke snímáni málo osvětlených scén a jejich rozlišo­vací schopnost při osvětlení 1 až 10 Lx činí 600 řádků za minutu. Pro výrobu těchto elektronek bylo nutné vyvinout některé speciální slitiny. Okol byl svěřen Výzkumnému ústavu kovů (VÚK) v Panenských Břežanech. Jakost vyvíjených slitin určovaly vý­hradně požadavky elektronické povahy. Hlavní důraz se kladl na čistotu mate­riálu, jeho homogenitu a jakost povrchu ze slitiny vyráběného polotovaru- Z pás­ků, vyrobených ze slitiny, se pak ve VÚVET razí* drobné, rozměrově velmi přesné součástky. Jde o dvojí materiál. O slitiny hliníku, jež obsahují malé procento hořčíku, a o beryliohliníkové bronzy Hliníkové sli­tiny se obsahem i vlastnostmi blíží sliti­ně AiMg 1 a jejich odlévání, tváření (válcováním) i tepelné zpracováni, a tedy ani výroba polotovarů, z nich nečiní žád­ných obtíží. Zkvalitnění materiálu lze do­sáhnout rafinací taveniny ve vakuu. Te­pelné' zpracování se pohybuje v mezích obvyklých teplot a při zpracováni válco­váním lze, dosáhnout celkové redjjkce až 95 0/0 bez mezižíhání! Tyto materiály mají jednofázovou strukturu. Berylio­­hiiníkové bronzy mají různý obsah bery­lia, jež kolísá kolem hodnoty maximální rozpustnosti berylia v mědi. Jsou větši­nou dvoufázové. Taví se běžně, přihlíží se pouze к vyšší požadované čistotě. Be­rylium se leguje v1 předslitině, hli­ník. jehož je malé množství, lze grafitovými přípravky legovat přímo. Materiál se po odlití čistě apretuje. Pak se homogenisuje a pro snazší tváření též zakaluje. Homogenisační teploty se pohybují až do 770 °C. Při zpracování tvářením se nejprve předtvářením musí rozrušit licí struktura materiálu. Zvláště u bronzů s vyšší koncentrací berylia,, je nezbytné časté mezižíhání. Teprve při­­posledních redukcích lze dosáhnout cel­kové hodnoty úběrů až 30 o/0. pro ochra­nu povrchu se plechy tepelně zpracová­vají ve vakuu. Eventuálně vzniklé kazy se ihned odstraňovaly. Práce výzkumných pracovníků a. hut­níků ve VÜK měla úspěch. Zaměstnanci tohoto ústavu tak významně přispěli к dalšímu úspěšnému rozvoji naší.prů­myslové výroby televisnich přijímačů. Snímací elektronky typu superorthikon nás budou representovat ňa Světové vý­stavě'v Bruselu. KDE MUSÍME PŘIDAT Výroba elektřiny připadající na 1 proč. růstu průmyslové výroby v-roce 1956 OCELOVÍ OŘI Počet traktorů ha zeměděl pud) V posledním čísle Technických novin z minulého roku jsme uveřejnili některé statistické údaje z publikace Postavení CSR ve světovém hospodářství I tyto dva diagramy, které otiskujeme dnes navazují na článek Vedeme ši ve světové soutěži dobře? přáním úspěchu všem čtenářům a příznivcům hašeno asm zahajujeme další, již šestý ročník Technických novin s cíleni napomáhat jim v řešení praktických otázek ve výrobě a tak neustále zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci. Prospěje to nejen jim, ale všemu našemu lidu, budujícímu ' - ) ' socialismus V naší zemi. .Foto Josef Hanka ZA DALŠÍ ROZVOJ TECHNIKY Gustav H tví Vi č к a, tajemník ŮRO V -rozvoji-našeho, pa rod mho hospodář­ství ■ bylo dosaženo v uplynulém roce mnoho, dalších významných úspěchů. Plán rozvoje národního hospodářství byl splněn, bylo dosaženo úspor v plnění plá­nu vlastpiph pákladú, jen do konce října minulého roku se zvýšil objem investič­ní výstavby proti- stejnému období mi­­nulěppi-rpkp p ,10;5 %. Socialistický sek­tor dosáhl i na vesnici převahy. Vel­ký rozmach zaznamenalo uspokojování hmotných a životních potřeb pracují­cích, jejichž nominální mzdy se zvýšily proti roku 1953 o 13,1%, zatím co se maloobebpdpi. ceny zboží a služeb oby­vatelstvu šn žily v térpže období o více než Í7 %, ■ j...:,v , ' , . ... ( Rok Í958i, třetí- t;pk -naší, druhé pěti­letky, bude naplněn dalším úsilím všech pracujících o-, dovršení socialistické vý­stavby, v naši vlasti; ,o npmž bude jednat XI. sjezd. Komunistické strany Česko­slovenska. Dovršení \ socialistické vý­stavby, se stávci pro .nás’biízkou perspek­tivou. Pro její uskutečněni bude třeba překonat současné obtíže, zejména v ří­zení našeho hospodářství, plnit teehhic­­koprůmvslové a fiňáriěni ' plány v ' pod­nicích hned od začátku' roku d usilovat o rozhodné zvýšení společenské produk­tivity práče. V současné době prověřuji všichni pra­cující v rámci diskuse к dopisu Ústřed­ního výboru Komunistické strany Čes­koslovenska možnosti dalšího rozvoje výroby " 'a' lepšího" hospodařeni, po­suzují návrhy na řešéni základních otá­zek a problémů v řízení našeho prů­myslu a projednávají,'jak prohloubit a zvýšit účast všech pracujících na řízení a správě. Aktivní účast širokých mas na řešení otázek' výroby a socialistické vý­stavby je hlavním prostředkem к dal­šímu rozvoji а к vyšší efektivnosti ná­rodního hospodářství. V našičh podmínkách má pro další roz­voj národního hospodářství a zvyšování produktivity práce hlavh význam zdoko­nalování a zvyšování technické úrovně výroby. V popředí našeho zájmu jsou i nadále soustavná modernisace zařízení, • malá i komplexní mechanisace a automa­­tisace výrobních procesů, chemišace, elek­trifikace a rozvoj mírového využití ato­mové energie Zavádění nové techniky do našeho ná­rodního hospodářství jej však nemysli­telné bez ekonomických, rozborů spole­čenské efektivnosti.-Zvyšování technické . úfovné se musí dít za předpokladu sou­časné hospodárnosti technického roz­voje, neboť nedokážeme-li zavedené techniky, hospodárně využít, stane se­nám • přítěží. místo • prostředkem к dosa­žení vyšší společenské produktivity. Zvyšování technické vybavenosti v zá­vodech se nemůže dít samo od sebe. Je • věcí- všech - pracujících, dělníků, mistrů, techniků-i vedoucích pracovníků. .Každý • k. tomu může říci, svéslovo. Úkolem od­­borgvé organisace je, aby. to. organise- • váním výrobních ■ porad a. .členských schůzí každému jednotlivci umožnila. Hospodářské • orgány. pak máji za úkol, aby všem připomínkám pracujících, po­zorně naslouchaly a využívaly jich ve prospěch zlepšování ' a zdokonalováni technické úrovně závodů, ve prospěch zvyšováni výroby a vytvářeni dalších re­serv pro uspokojování hmotných i kul­turních požadavků pracujících. Odbory jsou strážcem zájmů pracují­cích. Proto usilují o to, aby se zvyšování výroby a produktivity, prače dělo za sou­časného ulehčování práce dělníků,- od- ■ straňováni fysicky namáhavé práce a za­vádění takových metod, které umožňují • dělníkům více' si vydělat bez zvyšování pracovní intensity. - ­Významný' podíl ~ na zdokonalováni technické vybavenosti závodů máji a i v budoucnu budou mít naši vynálezci, zlepšovatelé a novátoři. Jejich počet stále vzrůstá. Stejně vzrůstá i jejich ak­tivní účast na socialistické výstavbě na­šeho státu, jak to jasně ukázala celostát­ní konference vynálezců, zlepšovatelů a novátorů v říjnu.loňského roku na praž-■ ském hradě. Porada byla svědectvím toho, jaký význam komunistická strana, násp vládá i odbory rozvoji vynálezectví, zlepšovatelství a novátorství přikládají a jakou mu věnují pozornost. Na ní se také . dostalo všem našim vynálezcům, zlepšovatelům a novátorům plného oce­nění jejich záslužné práce z úst neipovo­­lanějších, ž úst našeho "zesnulého presi­denta Antonína Zápotockého. Novou organisaci v oblasti řízení, plá­nování a financování našeho průmyslu, kterou začneme létós uskutečňovat, bu- 1 dou dány pro uplatňování technického rozvoje v závodech nové široké možnosti., (Pokračování na’ str.-ží)

Next