Technické Noviny, 1959 (VII/1-52)

1959-01-07 / No. 1

« Ч oo-NGi-i,i;;/.:Vi;*f20.M-Li02A2y \у У ROČNÍK VII. — ČÍSLO 1. V PRAZE 7. LEDNA 1959 CENA 80 HAL. Cely svět obdivuje SSSR První umčiá planeta Sovětský svaz dne 2. ledna vyslal raketu к Měsíci — Překonala zemskou přitažlivost a zamířila do kosmických prostorů — Sodíko­­vý mrak kolem kosmické rakety je zrodem první umělé komety — Raketa dosáhla rychlosti 11,2 km/vt. — Poslední stupeň bez po­honných hmot váží 1472 kg — Váha vědeckých a měřicích aparatur činí 561,5 kg — Začátek nového věku lidstva — Rakety ve službách vědy a míru Toto vše jsou skutečnosti, které vy­volala v život existence sovětské kos­mické rakety, jíž sovětská věda znovu potvrdila svou světovou prioritu. O problémech dobývání kosmických prostorů, o raketové technice a úspě­ších sovětských vědců besedovali v pondělí s novináři přední českoslo­venští odborníci, akademik Josef No­vák, předseda československé komise Mezinárodního geofyzikálního roku, člen korespondent ČSAV prof. dr. R. Pešek, člen korespondent ČSAV prof, dr. V. Petržilka, člen korespondent ČSAV doc. dr. VI. Guth a kandidát technických věd dr. Jiří Mrázek. Akademik prof. Novák v úvodu zdů­raznil velký podíl československých vědců na Mezinárodním geofyzikálním roce. Jen pokud jde o sovětské sput­niky, provedli přes 2000 vizuálních, 800 optických a 540 fotografických po­zorování. Dráha nové planety kolem Slunce bude přibližné kruhová Na dvou mís­tech protkne dráhu Země. Doc. dr. Guthovi se podařilo předběžně vypo­čítat, na základě údajů sovětských vědců, vzdálenosti mezi Zemí a. kos­mickou raketou pro jednotlivé dni. Jako jednotka je vzata vzdálenost Země od Měsíce, tj. 385 000 km. Tedy dne 4. ledna vzdálenost činila 1,00, dne 14. ledna 1,55, koncem ledna (24.) to budě už 1,89 a 3. února 2,05 atd. f.unik, jak raketu pojmenovali Fran­couzové, byl vynesen do výše pravdě­podobně čtyřstupňovou raketou. Po­honné látky působily asi 10 minut. Dále už letí setrvačnosti Zasáhnout Měsíc je velmi obtížné. Při příštích le­tech se asi užije dalšího motoru, který přispěje ve vhodný okamžik ke zpřes­nění letu. Dosavadní zkušenosti uka­zuji, že sovětští vědci mají lepši sy­stém navádění na dráhu než Ameri­čané. Podle názoru našich vědců bude ži­vot nové planety nekonečný. Jediné nebezpečí spořívá ve srážce s jiným tělesem v meziplanetárním prostoru (jiná planeta, kometa, droboučká tě­lesa). Srážky jsou však poměrně říd­ké. V meziplanetárním prostoru je také meteorický prach, který však není planetě nebezpečný. Na sovět­ských družicích jsou přístroje, jež za­znamenávají dopady těchto tělísek. Nebezpečí by znamenal teprve větší meteor. Podle názoru doc. dr. Gutha je srážka možná asi jednou za 200. let. Kosmická raketa jistě velmi prospěje vědě, poněvadž právě 4. ledna prochá­zela Země proudem rozpadlé komety, Pozdrav našich techniků Rada čs vědecko - technické společ­nosti zastala к úspěšnému vypuštění kosmické rakety jménem dvaceti pěti tisíců československých techniků, or­ganizovaných v Čs. vědecko-technické společnosti sesterské organizaci sovět­ských techniků telegram tohoto znění: S velkou radostí jsme slyšeli zprá­vu o dalším ohromném úspěchu sovět­ské vědy a techniky, a proto vám bla­hopřejeme jménem československých techniků к úspěšnému vypuštění kos­mické rakety Radujeme se spolu s vámi zvláště proto, že vaše úspěchy jsou největší na celém světě a není je mož­no dostihnout, neboť sovětská věda a technika jde neustále rychlým tem­pem vpřed v zájmu lepšího života lid­stva a věčného míru na celém světě. Českoslovenští technici, sdruženi v Čs. vědecko-technické společnosti, si zvláš­tě jasně uvědomují technickou převa­hu Sovětského svazu nad kapitalistic­kými státy a učiní vše, aby přispěli к dalšímu rozvoji vědy a techniky v Československu á к prohloubení vzá­jemné spolupráce. což jistě zaregistrovaly přístroje, kte­ré jsou na palubě luníku. Doba oběhu rakety je 15 měsíců, což znamená, že asi za 60 měsíců se Země a nová pla­neta opět setkají. Sovětská kosmická raketa má ne­smírný význam pro průzkum kosmic­kého záření, pro let člověka'na planety a do vesmíru. Toto záření má podobn° vlastnosti jako zářeni Roentgenovo nebo radioaktivních látek. Nesmi pře­sáhnout 400 roentgenů, aby' neohro­zilo žijícího tvora. Ovšem i to je už dávka smrtelná. Právě na základě vý­zkumů, které přineslo vysláni sovět­ských družic, se poznalo sekundární kosmické záření. Ostrost hor a pahor­ků na Měsíci se dnes vysvětluje vli­vem kosmického záření, jež tu půso­bilo ve velkých dávkách po milióny let. Na Zemi působí jenom nepatrnou mě­rou. Prof. dr. Pešek uvedl, že stač! jen velmi málo zvýšit rychlost sovětské rákety, na 11,6 km/vt, aby se dosáhlo Marsu. Po novém sovětském úspěchu to není už problém. Již letos je prý možno, abý raketa s přístroji obletěla tuto planetu. fijká se. že letos byde velký ruch na polí,\ у sílá ní meziplanetárních raket. Ve světě jsou I různé předpovědi. Např. je­den z předních amerických odborníků dr. Robertson si vytvořil jakýsi jízdní řád. v němž mj. počítá, že v letech 1962 až 1965 člověk obletí Měsíc a přistane na Zemi, v letech 1964 až 1968 přistane člověk na Měsíci a 1968 až 1973 při­stane lidská bytost na Marsu. To ovšem jsou americké představy. Sovětská věda má už dnes v rukou možnosti, aby časy. zkrátila. Sovětská kosmická raketa nám^řek­­ne velmi mnoho o. vesmírném prosto­ru, o vlivech kosmického záření, o at­mosféře Městce, ale hlásá nám i celé­mu lidstvu poselství mírového a tvůr­čího socialistického úsilí, které zne­možní. ahy se vědy zneužívalo к ničení lidských a materiálních hodnot, (fd) PLAS NA LETOŠNÍ ROK jsme sestavovali podle nové plánovapí a finanční metodi­ky. Společným našim cílem je plnit plán rovnoměrně a s nejnitšímj náklady. Vyso­kou produktivitou práce dosáhneme tak blahobytů pro všechny pracující. Nej­­vyšší podíl vzrůstu připadá průmyslové výrobě, v niž převahu má ovšem těžké strojírenství. Na snímku velký zalomený hřídel, který patří mezi tradiční výrobky Závodů V. I. Lenina v Plzni. s nmmm pob vodu čs. výroba souprav průmyslové te­levize má již velmi užitečné uplatněni v průmyslových podnicích, dolech, elek­trárnách, na jeřábech, při ,výuce atd. V poslední době použil kolektiv inž. Krajčíka ze slovenského Domu techni­ků v Bratislavě soupravy průmyslové televize pro revizi odtokového odpad­ního kanálu, jenž je veden v betonovém potrubí o průměru 70 cm ■ Pracovníci kolektivu inž. Krajčíka po­mocí bóje provlékli kanálem lariQ.a na konec lana upevnili tzv. lyže s televizní snímací kamerou průmyslové, televize ve vodotěsném krytu. Po stranách ka-. mory upevnili osvětlovací světlomety. Pod kamerou v krytu byl umístěn foto­grafický. přístroj, jehož uzávěrka byla ovládána kabelem od kontrolní obra­zovky u ústí kanálu. Fotoprístrojem se tak zhotovovaly snímky ponižované ze stěn potrubí. Revize trvala jen 7 hodin. Také v kanálových přívodech vody na přehradách k. turbínám, plánuje slo­venský Dům techniky použít průmys­lové televize. Je nutné provést re­vizi .ochrarmých mříží, které jsou umís­těny ve značných hloubkách, tak na­příklad se plánuje provést pomoci prů­myslové televize revizi na Viitské pře­hradě v hloubce 60 m a ve Vranově nad Dyji 32 m Do těchto hloubek naši po­tápěči nemohou sestupovat, nahot v’ hloubce 60 m je tlak 6 kg na cm2. Revize pomocí průmyslové televize po­trvá- na. jedné přehradě dva až,tři dni. . ohon dlouhý 30 oco ooo km V2DAÍEN0ST MÉSfC-ľEMť' max 406 000 km min 363 S00 Km Mars $ *12 200 km 5^ km/s 5LUNcE4V(,<*433700W váho юко 311Ш Zemí, ■n К mls ČEMS ( Í2 Jety I vdho «Z3 monůt 6800 km Pravděpodobná dráha Sovětské kosmické rakety, rak reslená tečkované do drah planet nejbližších Slunci, s některými základními údaji o vzdálenostech, rychlosti oběhu a velikostech planet a Slunce. Znovu do toho! Ještě mezi námi chodí lidé, kteří v durové i v mollové stupnici achich­­ouvají, naříkají ve tříčtvrtečním taktu a elegantně lomí rukama, že dřív se nesoutěžilo a taky byl chleba v pekař­ství, zedníci neuzavírali kolektivní zá­vazky, a přesto se stavělo jako ve zrychleném filmu. Každý si dělal, co chtěl. Je to pravda? Je! A nikdy se nestalo, že by nebyl cement pro toho, kdo chlél mít peknou vilku, na citróny fronta nebyla, agenti si mohli ušoupat nohy a vyvrátit sanici v honbě za kup­cem vysavače a gramofonu. Dnes lidi čekají na Spartaka jako na boží smi­lováni, ani si ho nemohou pořádně prohlédnout, a tenkrát? Prodavač na­sadil tak široký úsměv, že mu byly vidět zuby moudrosti, švitořil, natřásal se jako třasořitka, div vás za volant auta, o které jste měli zájem, neod­nesl v náručí. Dnes je doba zlá! Dříve řekl vedoucí v továrně: „Hergot, držte hubu, gro­­bijáni,“ a byl klid. To byla masová, po­­litickovýchovná práce. Rázná a účin­ná. Každý hned věděl, co se sluší a patří. A neztrácel se čas s přesvědčo­váním, Nelíbí se ti u nás? Udělej če­lem zad, vpm za kliku z druhý strany a svobodně vykroč za svým lepším štěstím! Fluktuj si, máš na to prá­vo. Nechceš dělat a místo toho toužíš po klidu v krkonošském lioteíu, dýchat ozón, srdnatě se vydat ve fukéři po Zasněžených hřebenech hor? Prosím, nikdo ti nebráni! Ano, tak tomu bylo! Obyčejní lidé byli ovšem ukáznění. Mohli si koupit činžák, ale dali přednost jiným. Spíše toužili po kole na splátky než po auto­mobilu. Pochutnávali si na reklamním salámu (jen kdyby ho byl větší kus), a nedráždili si zbytečně žaludek uher­ským, úhořem v marinádě a fogošem na rožni s tatarskou omáčkou. Třebaže jim nikdo nebránil v pití francouzské­ho koňaku a plzeňského, jako praví gurmáni dávali přednost černé káve z pečecké dělené nebo velimské zrnité, v neděli pili obyčejné flaškové pivo v lahvích, a jediné fronty byly před nuceným výsekem masa v jatkách. Ale teď jp s těmi docela obyčejnými lidmi kříž. Ne jednotlivci, ale v maso­vém měřítku čím dál tím víc o b y­­čejných soustružníků, obyčej­ných mistrů, obyčejných pláno­vačů a normovačů, techniků a zásobo­­vačů chce jet do Kardašovy ftečice, do obce Pohjedští Dvořáci, do Vrd-Bučic, do Hovězího a jiných obcí opravdu ve vlastním autě, chtějí mít vlastní stře­chu nad hlavou, místo jedněch šatů (v kterých se lidé ženili a nakonec leželi v rakvi) si kupují oděv na všechny čtyry roční doby a ještě navíc nějaké do společnosti, z nucených vegetariánů se přeškolili na pojídáte husičky, vep­řového, špekáčků s cibulí, a je z toho poprask! Najednou výroba nestačí! Vidíte, v tom je sakramentský roz­díl dělat blahobyt pro pár statisíců, jako tomu bylo za předmnichovské re­publiky, a pro milióny lidí, jako nyní v lidová demokratické republice. Proto potřebujeme, abychom plány překračo­vali, vyráběli bohatší sortiment z méně surovin, promyšlenou prací dostali víc Zboží. Závazky, socialistická soutěž, po­moc zkušenějších slabším, patronáty techniků nad dělníky, aby si rychleji osvojili pokrokovější techniku a na tomto základě pracovali efektivněji, snaha prohnat faldy strojům, aby neza ­hálely ani vteřinu, to ve svém souhrnu je ten generální šturm proti nedostat­kům, ať mají jakékoli jméno. Socialistickou soutěž jsme sl nevy­myslili jen tak pro nic za nic. Těžíme-Ii víc uhlí, tedy nikoli pro krásné oči ře­ditele ostravskokarvínského revíru, ale proto, aby hutě měly dost koksu, chp­­mické továrny dost základních surovin, závody dostatek elektrického proudu, neboť na konci výrobního proepsu v průmyslu a v zemědělství je byt pro vás, nábytek pro vaši Evičku, motocykl pro Ivana, máslo na chleba, ovar s kře­nem, víc lůžek v nemocnicích, rekreač­ních střediscích, víc knih, autobusové spojení i s tou nejvzdálenější obcí, te­lefon do vašeho bytu, televizor. Naši lidé si uvědomili, že dělají pro sebe a jakákoli chytristika že se nám vrátí na hlavu jako bumerang. Řek­něte sami: komu patří budoucnost? Těm fňukálkům, o nichž byla řeč, nebo nám, kteří se dovedeme porvat s prací? Letošní rok nebude procházka se špa­­církou za zády. Bude to nelehký rok, protože se chceme mít podstatně lépe než loni A my se mit budeme. Přejme si proto, hodně zdraví a síly, a znovu do toho!

Next