Technické Noviny, 1960 (VIII/1-52)

1960-01-06 / No. 1

TECHNICKÉNOVINY ROČNÍK VIII. — ČÍSLO 1. V PRAZE 6. LEDNA 1960 CENA 80 HAL. osm úkolú rozvoje národního hospodářství 1961-65 Do roku 1965 předstihne sociális­­- tícké soustava v objemu výroby soustavu kapitalistiOkou. К tomuto ví­tězství chce Československo přispět co nejúčinnějí. Rozsah hospodářské spolu­práce ve III. pětiletce bude podstatně vyšší než ve II. pětfíetce, kde se pláno­vitá koordinace rozvoje mezi socialistic­kými zeměmi. teprve formovala. Socia listické země še budou podílet na na­šem zahraničním obchodu třemi čtvrti­nami. To ovšem neznamená, že nechce­me rozvíjet obchod s kapitalistickými státy. Budeme dál podporovat 1 rozvoj hospodářsky méně vyvinutých zemi. Pro stabilitu našeho hospodářství bude mít zásadní význam skutečnost, že podíl do hodnuté výměny zboží se Sovětským svazem na celkovém obratu našeho za hraničního obchodu se v roce 1965 při blíži 40 procentům. ooo oooo ° n noo 100 1937 Vzrůst ’ průmyslové výroby 108 Dvouletka 1947-48 210 I. pětiletka 1949-53 400 2. pětiletka 1956-60 600 3. pětiletka 1961-65 Zemědělství přidá do kroku — však také jeho úkoly pro III. pětiletku - vycházejí z jistoty, že socialistický způ­sob hospodaření tu dosáhne v roce 1960 plného vítězství. , Zemědělskou velkovýrobu vybavíme vysoce výkonnop technikou, podstatně zvýšíme péči o půdu. Hlavni druhy hospodářského zvířectva budou ustájeny ve vyhovují­cích společných stájích. Všechny úkoly jsou velmi mobilizační, ale zdoláme je Vždyť už dnes máme družstva, která dosahují, dokonce předstihují, ukazate lě plánované na rok 1965! 100 1960 1965 Zvýšení zemědělské výroby Naše republika bude mít v roce "" 1965 přes 14 400 000 obyvatel, tedy tolik, kolik měla .Č-SR v roce 1937. Co jsme tehdy v režii kapitalistů vyro­bili za celý rok, koncem III. pětiletky v roce 1965 vyrobíme za pouhé dva mě­síce. Za pět let zvýšíme průmyslovou výrobu nejméně o polovinu. Nejstarší kapitalistická velmoc — Anglie — by na takový vzestup při svém nynějším tempu potřebovala 15 letí 1965 Meliorace 18 % země dělské půdy Páteří III. pětiletky bude strojírenství. Takový je jeho podíl na celkbvé průmyslo­vé výrobě/ Zdvojnásobení D minerál hnojív na 1 ha 80% vyšší Dodávky strojů o Most 24,6 I Pódii elektrické trakce Podíl dieselové i motorové trakce Ostrav: Val. Meziříčí 51,3 1965 22,8 100 (312 184 1 Kčs) Investiční výstavba 1956­Na rozvoj průmyslu 120 mld Kčs Na rozvoj zemědělství 40 mld Kčs Na modernizaci dopravy 2 8 mld Kčs Na. výstavbu 5 340 000 bytů ze stát prostředků Ve III. pě.tiletce vynaložíme na inves­­^ tičnf výstavbu tolik, kolik jsme věno­vali na rozvoj za celé poslední desetile­tí. Vůdčí zásadou bude dostihnout všude světovou úroveň techniky a současně sí vést co nejhospodárněji. V průmyslu půjde nejvíc prostředků na rozvoj hut­nictví, chemie a na rozšíření palivové a energetické základny. Stavební výro­ba bude zvýšena o 36 procent a dál bu­de zprůmyslněna. Společným jmenovatelem všech úko­lů III. pětiletky a základním před­pokladem úspěšného splnění bude pro­nikavé zvýšení růstu produktivity spo­lečenské práce. Vyšší technika a lepši organizace výroby musi být ve ■ všech závodech denním chlebem. Typizace, normalizace a specializace nám musí vejit do krve. Musíme rozlousknout i oříšek směnnostl. Ш Výměna zboží £se SSSR gs ostat. ! socialistickými zeměmi ca 1965 Takový bude vzestup hodnoty základních fondů na jednnho dilnlka. Podlí strojírenských výrobků na našem vývozu Na kolejích a silnicích, na vodě i ve yzduchu rozvine účinnější a hospo­dárnější dopravu. Elektrický a naftový motor obstará tři čtvrti přepravy na železnici. Urychlíme modernizaci silnic, zahájíme stavbu dálnice' napříč re­publikou. Budeme řešit palčivý pro blém městské dopravy. Koaxiální ka­belová Ihagistrála Moskva—Praha—Ber­lín zajistí rychlý přenos telefonních hovorů a výměnu programů černobílé televize. V poštovním provozu přesed­neme na mechanizaci. Hlavní elektrifikovaný a automatizovaný tah Čierna n. T. Košice 153 150 1960 = 100 Zvýšeni produktivity práce Účastí pracujících к rozvoji techniky Nejvyspělejšf technika mostem přechodu ke komunismu — Posíleni .osobni hmotné zainteresovanosti — Cílevědomě se rozšiřuje účast pra­ cujících na technickém rozvoji Celá naše země vstupuje do závěreč­ného roku druhé pětiletky vyzbrojena takovou iniciativou mas a vybavena ta­hovou materiálně technickou silou, že jsou všechny před- --------------------------­poklady daleko pře­kročit původní úko­ly druhé pětiletky! Jen v loňském roce. stoupla výroba o více než 11%, tedy tempem, jímž se pod vedením Komu­nistické strany Československa dostá­váme к cílům dovršení výstavby socia­lismů v naší vlasti v historicky nej­­bližším období. Je nesporné, že úspěchy českosloven­ského pracujícího lidu při výstavbě socialismu byly dosaženy tím, že se děl­nická třída a ostatní pracující stále ví­ce prostřednictvím odborů aktivně podí­lejí na řízení výroby, na správě podni­ků, na vytvářeni hospodářské politiky. Upevňuje se soudružská spolupráce dělníků a technické inteligence, spolu­práce lidí , praxe a teorie. Strana a vláda a Revoluční odborově hnutí vy­tvářejí všechny předpoklady pro to, aby se upevňovaly a dále rozvíjely vše: chny formy socialistické spolupráce děl­níků a techniků a aby se podřídily smě­lému poslání nové techniky v naší eko­nomice. Vždyť masové zvládnutí a za­vádění nejpok rokovější techniky se mu­sí stát převažujícím činitelem při zvy­šování společenské produktivity práce Á produktivita práce — До je hlavni trumf v rukou socialistické společnosti у masovém soutěžení s kapitalismem Špinění radostných perspektiv třetí pě­tiletky není bez zavádění nejpokroko­­vějšfch směrů techniky vůbec • mysli­telné. Tempo a efektivnost Nejvyspělejší technika se má stál mostem přechodu naší země do komu­nismu. Pod vedením strany se rozvijí v našich závodech, výzkumných a pro­jektových ústavech stále větší a cíle­vědomé úsilí o zavádění nové techniky, nových výrobků a hmot o uplatnění automatizace, komplexní mechanizace a chemizace. Jde při tom o to, aby rozvoj nové techniky byl řešen z nově vytvá­řených zdrojů, a posléze, aby nová technika dosahovala parametrů světové úrovně a vysokou ekonomickou efek­tivnost. Totiž aby vytvářely ještě větší hodnoty a urychlily tvorbu nových zdro­jů pro rozvoj našeho hospodářství. Tempo a zejména efektivnost teehnic­­kéhp rozvoje není stále tam, kde ji po­třebujeme mít. Naše republika vydává na výzkum a vývoj relativně více pro­středků než ostatní přední kapitalistické státy. Máme tedy všechny možnosti jít v nové technice, vpřed, velikými kroky. Zavádění nejvyspělejší techniky vede ke zkracování pracovní doby, к odstra­ňování namáhavé práce ve výrobě a VACLAV PASEK, tajemník ORO к postupnému odstraňování rozdílů me­zi fyzickou a duševní prací. Nejen v průmyslu, ale 1 v zemědělství je nutné zvyšovat produktivitu práce a snižovat ---------------------------- náklady a řešit spolu s ostatními podněty zaintereso­vanosti i zavádění efektivní techniky. Pro zvýšeni zájmu o uplatňování po­krokové techniky jsou uplatňovány i hmotné podněty. Vláda schválila a v dohodě s Ústřední radou odborů, za­vedla souhrn opatření na úseku ceno­vém, v plánování, úvěrování t hmotné zainteresovanosti, které působí к tomu, aby se ve větším rozsahu vyráběly no­vé stroje a hmoty na stále vyšší tech­­nicko-ekonomlcké úrovni. К posílení osobní hmotné zaintereso­vanosti v přípravě nové techniky se po­dle nových opatření přechází od dosa­vadního způsobu odměňování к takovým formám hmotné pobídky, pří nichž je odměna v přímé závislosti na společen­ské efektivnosti vyřešených úkolů. Pro­to mají v každém podniku odborové or­ganizace usilovat o podstatné zvýšení účasti pracujících na sestavováni plánu technického rozvoje, a jeho plnění pro­věřovat a kontrolovat všemi pracujícími dosažené výsledky. Zejména je nutné prosazovat rychlé zaváděni vynálezů a zlepšovacích návrhů do výroby, zamě­řovat pozornost vynálezců a zlepšova­­telů na řešení důležitých úkolů. Zlepšovatelé a novátoři Při plnění zásadní linie vytyčené stra­nou a rozpracované IV. všeodborovým sjezdem uplatňují odborové orgány různé formy, jimiž cílevědomě rozšiřuji účast pracujících na technickém rozyo­­ji, ať je to hnutí zlepšovatelů a vyná­lezců, hnutí komplexních brigád, rozvoj činnosti Československé vědecko-těch­­nické společnosti a techniCko-ekonomic­­kých rad. Rozvoj hnutí zlepšovatelů a vynálezců je v Československu na neustálém vze­stupu. Jenom od roku 1955 podali naši pracující přes 850 000 zlepšovacích ná­vrhů a vynálezů. Zavedeno jich bylo ví­ce než 400 000. Značný ekonomický efekt je patrný z toho, že zavedením těchto zlepšovacích návrhů a vynálezů vznikly národnímu hospodářství úspory ve výši 3 a půl miliardy korun. Zejména vyzvedáváme pro další léta organizování komplexních brigád a je­jich velikou důležitost při rozšiřováni účasti dělníků a techniků na řízení vý­roby a řešení technického rozvoje ná­rodního hospodářství. Výsledky tvůrčí práce komplexních brigád jsou dokla­dem toho, že nám v nich vyrůstá nová ekonomická síla i morálně politická sí­la kolektivu, který má všechny předpo­klady к tomu, aby směle bojoval pro*i zbytkům konzervatismu v nové tech­nice. (Pokračování na str. 2.) Podíl Slovenska na celkové výrobě V r 1965 bude Slovensko vyrábět ' o tři čtvrtiny více než v r. i960, čili samo vyrobí tolik, kolik celá republika přéd válkou. Pod Košicemi vyroste obrovský závod — Východoslovenské železárny, jeden z nejmodernějších na světě. Dělnická třída Slovenska zesílí o delších 170 000 pracovníků Co je účelem všeho našeho snažení? Především zvýšení životní úrovně pracujících, bohatý a šťastný život. Osob­ní spotřebu zvýšíme nejméně o 30 pro­cent, a to tak, aby rostla rychleji, u.rodin s nižšími příjmy na hlavu. Nákup bude stále levnější, zlepší se úroveň služeb. Postupně snížíme pracovní dobu na 42 hodiny týdně (někde na 4a hodin). průmyslového zboží O 40% 100 ovoce 40 mléka o 20*/. elektřiny vajec 40 ’ masa 32е

Next