Technické Noviny, 1961 (IX/1-52)

1961-01-04 / No. 1

TECHNICKÍ NOVINY ROČNÍK IX. — ClSLO 1 V PRAZE 4. LEDNA 1961 CENA 80 HAL. uw i n i -- _____ __________ - - --­­­­­ C troje se opět rozběhly, napojeny ** neselhávající lidskou energií. Ne­­jadno nové zařízení dalo již první výrobky. První výrobky v roce 1961! První výrobky naší třetí pětiletky! Výrobky velkého plánu socialistic­kého budování naší vlasti, směřujíc! к blahu člověka. Ükoly, které nás nyní čekají (a nikdo nepochybuje, že budou splně­ny), nejsou nijak lehké, nijak snad­né. Vyžadují proto celé lidi. Jsou však reálné, a to je hlavní. Víme, kolik a jakého zboží vyrobíme, ko­lik domů postaví­me. kolik závodů v průběhu pětilet­ky uvedeme do pohybu. Víme, ko­lik nového přibu­de, a hlavně, že to všp bude naše. Pracující se v diskusi o třetím pětiletém plánu vyslovovali к ofi­ciálním číslům, značícím naše plá­nované možnosti ve výrobě. Pře­­často je však opravovali, zvyšovali. Číselné korektury byly projevem lidu, který hledá všechny formy, jak se s úkolem čestně vyrovnat. V čele těch, kteří zaútočili na všechny skry­té rezervy, byly brigády socialistic­ké práce. Zaútočily na všechno spozdilé a staré na všech úsecích; v hutích, na dolech, v chemických kombinátech, ve strojírenských zá­vodech, v zemědělských družstvech, v dopravě a na dalších rozhodují­cích místech. Brigády socialistické práce nám mnohde provětraly vzduch. Proto můžeme věřit, že v duchu brigád se s úkoly vyrovnají i všichni pracov­níci našich výzkumných ústavů, la­boratoří, projekčních kanceláří. Do třetí pětiletky jsme nastoupili s plánem dosáhnout ještě vyššího stupně v rozvoji výrobnícji sil. Ne­chtěli bychom opakovat čísla, s kte­rými se každý už dříve seznámil, ale ta jsou přinejmenším tak impo­nující a současně Inspirující, že se tomu nelze ubránit. Zákon například praví, že vzestup národního důchodu dosáhne za třetí pětiletku více než 42 procent. Osobní spotřeba se má za tutéž dobu zvětšit nejméně o 30 procent! Za pětiletku se počítá s vý­stavbou 482 tisíc bytů! Kdybychom už neřekli žádná jiná čísla, než ta, která tu uvádíme, jsou už sama o sobě dokumentem vzduté hla­diny růstu naší životní úrovně. A že to nejsou planá čísla, aritmetický čin bez podstaty, to nám dokáže život v krátké budoucnosti. Abychom sí neustále zvyšovali ži­votní úroveň, aby byl náš život bo­hatší, aby naše děti byly ještě šťast­nější, musíme pro to stavět spoleh­livé cesty, nikoliv kráčet po pěši­nách. Cestou, směřující к tomuto cíli, je rozvoj výrobních sil. A #že vzrůstat bude. o tom nás přesvěd­čuje plán podílu průmyslové výroby na tvorbě národního důchodu, který proti roku 1960 z 63 procent vzroste v roce 1965 na 68 procent. Rozhlédněme se íšak poněkud konkrétněji po plánu třetí pětiletky. Vidíme, že nejdůležitější úloha jako až dosud je přiřčena strojírenské výrobě, zejména pak těžkému strojí­renství. Strojírenská výroba se zvý­ší za pětiletku o více než 76 procent. „Nezbytná zásadní změna ve struk­tuře výroby 1 vysoký růst výroby v některých oborech“, pravil na za­sedání Národního shromáždění, jež jednalo o návrhu zákona o třetí pě­tiletce náměstek předsedy vlády inž. Otakar Šimůnek, ,,Si vyžá­dají, aby ve strojírenství byla vy­budována řada nových výrobních kapacit a zavádě­ny nové výrobní programy v ně­kterých strojíren­ských závodech. Náročnost úkolů ve strojírenské výrobě je ještě zvětšována tím, že technicky do­­'konalé stroje a zařízení musí být vykonstruovány, vyrobeny a dodány v poměrně krátkých lhůtách, a že musí být bezpodmínečně zajištěn jejich bezporuchový provoz“. К těmto slovům těžko co dodávat. Samy o sobě představují komplexní pohled do perspektiv, které z našeho strojírenství, jež dosáhlo už tolika ocenění, tvoří jednu obrovskou mo­derní dílnu, z které budou nakonec zásobeny nejen naše nové, ale i stá­vající závody, bude posilován prů­myslový potenciál zemí socialistic kého tábora, i rozvíjena industriali­zace hospodářsky málo vyvinutých zemí. A poněvadž dovedeme vyrábět na některých úsecích tak, že se plným právem řadíme к nejlepším na světě, nepochybujeme, že naše průmyslová výroba, tak jako dosud, najde otevřeny dveře do celého světa. Přímo impozantní jsou 1 plány na­ší chemie, v níž chceme ve světovém soutěžení v budoucnu obhájit přední místo. Dopomůže nám к tomu na 130 nových staveb, z nichž bude několik technologicky úplně nových závodů. Třetí pětiletý plán, jak jsme již řekli, pamatuje na všechny úseky našeho hospodářství. Nezapomíná ani na zemědělství, kde je od tech­niky odvislá produkce obilí, masa i vajec. Ve svém vývoji neustrne ani do­prava, na jejíž modernizaci jsou vy­naloženy v plánu miliardové částky. Nastoupili jsme do nového roku s předsevzetími, splnit všechno, co se od nás očekává. Nepracujeme na cizím, nepracujeme na žádná ban­kovní konta společností či akcio­nářů. Proto nám nebude ani zatěžko, abychom s vynaložením veškerého úsilí plány plnili, ale i zkracovali. Při dovednosti našeho socialistic­kého člověka, jeho obětavosti a iniciativě není nic nemožné. Víme že jako rok od roku roste hnutí vy­nálezců a zlepšovatelů, s miliardo­vými vklady do našeho hospodář­ství, nezastaví se ani teď touha, při­cházet s novým a lepším a tak se ve světové soutěži dostat na přední místo. Již dávno neuznáváme ono maloměšťácké tvrzení, že jsme příliš malí, než abychom mohli mít smělé plány. Naopak, celá naše historie nás opravňuje, cítit se a být mezi těmi velkými. V tom duchu bude také náš lid tvořit hodnoty, jež jsou vkladem pro šťastnou budoucnost všeho pracujícího lidu na celém světě. Naše práce je mírová, a proto přinese štěstí. HALO — VOLÁME do všech dílen, na všechna pracoviště. Voláme děl­níky, techniky, vynálezce a zlepšo­­vatelel Voláme všude tam, kde usi­lují, aby se kola točila rychleji, kde do práce vkládají nové myšlenky, kde bije srdce socialistického člo­věka. Voláme vás na prahu naší třetí pětiletky a přejeme hodně sil ke zdaru společného díla! Snímek: E. Einhorn ZA PRÁCI BEZPEČNOU Nedílnou součástí zvyšování tech­nické a organizační úrovně výroby ve strojírenství je starost o lidí, bezpeč­nost při prácí i kulturu práce. Část strojírenských závodů je však zasta­ralá, pracuje se v provozech s prů­myslovými škodlivinami a v někte­rých případech s vysokou prašností. Je tomu tak proto, že dosud mnozí projektanti, konstruktéři, vývojáři a pracovníci výzkumu neřeší technické parametry vyráběných strojů a zaří­zení zároveň s podmínkami pro bez­pečnou a hygienickou práci. Rozvoj nové techniky patři к roz­hodujícím činitelům při zabezpečování bezpečné a hygienické práce. Příkla­dem je iniciativa jednotlivých pracov­níků, zlepšovatelů a vynálezců, kteří přicházejí s drobnými náměty, jak po­mocí techniky a změnou technologic­kých postupů vytvářet bezpečné a hygienické pracovní podmínky. V roce 1959 bylo mnoho úrazů použí­váním ručních elektrických vrtaček. Při­­činy spočívaly v konstrukci vrtaček, je­jich výrobce ČKD v České Lípě vypsal к odstraněni konstrukčních nedostatků tematický úkol, který konstruktéři a zlep­­šovatelé úspěšně vyřešili. \ová kon­strukce vrtačky byla schválena. Má dvo­jitou izolpci, přičemž povrchový ochran­ný pláší je místo z hliníku zhotoven ze silonu. Rekonstrukce snížila náklady na výrobu, zvýšila kvalitu vrtačky a vy­loučila jakoukoli možnost úrazu. V Závodech přesného strojírenství v Gottwaldově se velmi dlouho značko­valy a číslovaly nástroje ručními ra­zidly. Byla to hlučná a namáhavá práce JAROSLAV VOLNÝ s častými poraněními dělníků. Konstruk­téři sestrojili dva stroje, a to pneuma­tickou číslovačku a značkovací stroj plo­chých součástí. Odstranili hlučnost, vy­loučili jakékoliv možnosti úrazu a při­tom zvýšili produktivitu práce sedmkrát. Příkladem je také zlepšovatel Sedláček ze Sigmy v Lutíně. Zhotovil čerpadla к čerpání kyselin a jiných druhů škod­livin, používaných v galvanovnách, v zá­vodech na výrobu akumulátorů a jinde. Čerpadlo je malé, přenosné, s výkonem 20 1 m a je zhotoveno z novoduru. Jeho zavedením se odstranilo namáhavá pře lévání kyselin z demižonu do van a zpět, zvýšila se produktivita práce, vyloučila se možnost popálení pracovníků a vznik úrazu nebo nemoci z povolání. Bohužel, těchto příkladů je velmi málo. Jsou známy příčiny četných úrazů v zemědělství, způsobených traktory a jinými zemědělskými stroji, kde jsou ještě místa, ohrožující zdraví obslu­hujících pracovníků. Odstranit je, toť úkol našeho strojírenství. Druhým, velmi významným úkolem, je snížit počet úrazů ve strojírenství. Ubývá jich, ale přesto je stav velmi vážný. Zdrojem úrazů jsou materiál, břemena 1 předměty. V této oblasti je jich více než 45 %. Dále jsou to stroje s podílem 20 °/o, nářadí s 11 %, pracovní a dopravní prostory s 10 % úrazů. Pokud jde o příčiny úrazů v používání nebezpečných způsobů práce nekvalifikovanými , lidmi nebo bez oprávnění, počet úrazů činí 37 % Osobní vlastnosti pracovníků způso­bují 18 °/o úrazů, vadný stav praco­viště 8,15 a špatná komunikace 8 °/o. Přes tato odstrašující čísla, která nut­no ve strojírenství snížit, jsou i dobré příklady. První brněnská strojírna má na příklad vynikající výsledky proto, že hos­podářští pracovníci a odboroví funkcio náři při zajištování bezpečné práce a /Dokončeni na str. 2.) tr-1 Z OBSAHU Sedmi Finům — str. 2 Za čtyři místo za pět — str. 2 Se zraky upřenými na východ str. 3 Máme dost času? — str. 4 Zub po zubu — str. 4 Skleněné město — str. 5 Lepené kabáty — str. 5 Domy budoucnosti — str. 6 Příběh ještě nekončí — str. 6 Zkuste to — str. 7 Vinaři dají milión — str. 8 Sochy z kovové slupky — str. 12 Filmový orbis pictus — str. 12

Next