Technické Noviny, leden-červen 1968 (XVI/1-26)

1968-01-02 / No. 1

TECHNICKÉ NOVINY ROČNÍK XVI. ■ CISLO í. (BB4.) ■ BRATISLAVA, 2. JANUAR А 19BB ■ CENA 1 Кб* V čísle TECHNICKÚ EKONOMICKÝ KOMENTÁR TÝŽDŇA Ciele plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku Dlhodobé smery rozvoja národného hospodárstva ČSSR určujú základné ciele rozvoja ekonomiky Slovenska. Z nich sú odvodené aj krátkodobé úlohy jednotlivých hospodárskych a rozpočtových organizácií. Hlavné ciele plánu štvrtej päťročnice stanovujú ďalší rýchlejší rozvoj ekonomiky Slovenska, ako je rozvoj celoštátny. Určujú orientovať sa na plnšie vy­užitie existujúcich materiálových zdrojov a zdrojov pracovných síl v zá­ujme postupného vyrovnávania ekonomiky Slovenska s vyspelejšími český­mi krajmi a tým posilnenia jednotnej ekonomiky ČSSR. Dlhodobé ciele rozvoja opierajú sa o dosiahnutú úroveň hospodár­stva Slovenska, ktorého váha na ce­loštátnom hospodárstve sústavne vzrastá. Napr. podlá kvantifikácie syntetiok'ých bilancií za Slovensko dosiahlo sa v rokoch 1958 až 1965 rýchlejšie tempo rastu spoločenské­ho produktu a národného dôchod­ku, než bolo celoštátne. Za uvedené obdobie bolo priemerné ročné tem­po rastu spoločenského produktu v ČSSR 4,6 % a na Slovensku 6,4 % a pri národnom dôchodku je tempo rastu viac než dvojnásobne rýchlej­šie, ako sa dosiahol celoštátny prie­mer (ČSSR 2,1 %, Slovensko 4,4%). Dosahované rýchlejšie tempá ras­tu sústavne zväčšujú aj podiel Slo­venska na vytváranom spoločen­skom produkte a národnom dôchod­ku ČSSR. Podiel hospodárstva na Slovensku roku 1958 na tvorbe spoločenského produktu tvoril 21,32 %, ale roku 1965 dosiahol už tento podiel 24,10 % a roku 1966 (podľa pred­bežných výsledkov) 24,56 %. Podiel Slovenska na národnom dôchodku vzrástol z 21,32 °/o roku 1958 na 23,91 % roku 1965. Podľa predbežných údajov jeho podiel vzrástol roku 1966 na 24,23 °/o. V uvedených rokoch dosahuje sa v hospodárstve na Slovensku priaz­nivý vývoj aj v kvalitatívnych strán­kach ekonomického rozvoja. V dôchodkovostí dostáva sa hos­podárstvo Slovenska roku 1965 tak­mer na celoštátnu úroveň (dôchod­­kovosf ČSSR 44,01 % a Slovensko 43,67 %). Účinnosť základných prostriedkov meraná národným dôchodkom je nad priemerom dosahovaným celo­štátne, čo vyplýva predovšetkým t relatívne nižšieho vekového prie­meru základných prostriedkov a z ich vyššieho využitia, meraného najmä smennosťou. V materiálovej výrobe vytvárajú sa predpokaldy na ekonomické vy­rovnanie Slovenska na úroveň vy­spelejších českých krajov. V súčas­nosti rozdiely v tvorbe spoločenské­ho produktu a národného dôchodku na 1 pracovníka v materiálovej vý­robe sa podstatne zmiernili, takže pri zachovaní doterajších vývojo­vých tendencií v blízkej budúcnosti môže dôjsť k vyrovnaniu v tomto ukazovateli. Napr. v odvetví prie­myslu je tento ukazovateľ nad celo­štátnym priemerom, naproti tomu pod celoštátnym priemerom je naj­mä v poľnohospodárstve, v doprave a v obchode. ZDROJE RASTU EKONOMIKY Na základe doterajšieho vývoja dosiahol sa určitý stupeň výrobných kapacít v priemysle, ktoré tvoria potenciálny zdroj ďalšieho rozvoja. Sú to najmä výrobné kapacity v od­vetví chémie, energetiky, hutníckej základne, ktorá umožňuje rozvíjať ďalšie výrobné odbory; sú to tiež vybudované kapacity v odvetví stro­járstva a spotrebného priemyslu, ktoré tvoria ďalší potenciálny zdroj rastu. Socializované poľnohospodár­stvo, ktoré obhospodaruje 2 173 000 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1711000 ha ornej (bez JRD), vytvá­ra podmienky pre rast spotreby po­travín a rozvoj priemyslu budova­ného na jeho produktoch. Lesy, rud­né a nerudné suroviny tvoria vý­znamnú základňu rozvoja nadväzu­júcich priemyselných odvetví (spra­covanie drevnej hmoty, stavebného materiálu a pod.). Ďalším objektívnym zdrojom ras­tu ekonomiky Slovenska sú naras­tajúce zdroje pracovných síl a do­siahnutý stupeň kvalifikácie pro­duktívnej zložky obyvateľstva. Veľmi významným faktorom roz­voja Slovenska je aj jeho geogra­fická poloha. Napr. sústavne vzras­tá medzinárodný obchod s SSSR. Roku 1968 dosiahne až 40 % podielu z celého objemu. Na báze surovín dovážaných z SSSR rozvíja sa napr. chemický priemysel (ropovod Druž­ba), metalurgický priemysel (ruda pre VSŽ) a pod. Z Maďarska sa do­váža bauxit (Žiar n/Hr.). Rozvoj priemyslu budovaného na surovino­vej základni dovážanej zo sused­ných štátov alebo po dopravných cestách na Slovensku (Dunaj, Čier­na n/T., Štúrovo) tvorí efektívny zdroj pre budovanie ďalších kapa­cít materiálovej výroby. Prírodné podmienky vytvárajú tiež predpoklady pre úspešný rozvoj tu­ristického ruchu, čo spolu s rozvo­jom terciálnej sféry dáva možnosť rýchlejšieho rozvoja Slovenska a vy­užitia zdrojov pre rozvoj celého hospodárstva ČSSR. CELKOVÉ ZÄMERY PLÁNU na roky 1968 až 1970 vytvárajú pod­mienky pre ďalšie efektívne využi­tie uvedených potenciálnych zdro­jov Slovenska a posilňuje sa pôso­benie rozhodujúcich faktorov eko­nomického rastu. Hlavné úlohy plá­nu na rok 1968 sústreďujú sa na riešenie týchto problémov: -— zrýchľuje sa tvorba spoločen­ského produktu a národného dô­chodku, ďalej sa zväčšuje podiel priemyslu na ich tvorbe; hrubá prie­myselná výroba má vzrásť o 9,6 % objem základnej stavebnej výroby o 4,6 % a poľnohospodárstva o 3,7 %, maloobchodný obrat vzras­tie o 7,3 % (trendy rastu sú vy­počítané podľa SIPK na skutečnost očakávanú roku 1967); — v použití národného dôchodku posilňuje sa fond akumulácie do základných fondov; dochádza a k čiastočnej zmene štruktúry fondu spotreby. Zrýchľuje sa fond osobnej spotreby, ktorý rastie relatívne rých­lejšie ako fond spoločenskej spotre­by; — zrýchlenie rozvoja materiálovej výroby, najmä priemyslu a posilne­nie rozvoja investičnej výstavby vy­tvára ďalšie predpoklady na rast zamestnanosti, ktorá niá oproti roku 1967 vzrásť era o 20 000 osôb roku 1968;­— zväčšuje sa náročnosť na hos podárnosť a rentabilitu, čo umožňu­je hospodárskym organizáciám vy­tvárať ďalšie vlastné finančné zdro­je pri orientácii sa na výrobu ren­tabilnejších výrobkov a na služby v záujme uspokojenia potrieb ná­rodného hospodárstva a obyvateľ­stva; — naďalej sa posilňuje hmotná zainteresovanosť pracujúcich na hospodárskych výsledkoch organizá­(Dokončeme na str. 3.) Kde miznú talenty? Extrakt polygrafie Život, pozemšťania a kozmos Štyri tony na obrazovku Je vôbec bionika modernou vedou? Od Levíc až po Kilimandžáro 180 rokov bryndziarstva POZNÁTE NAJNOVŠIU POLSKO TECHNIKU? Tak sa nazýva veřkí anketa, ktorá sa začína už v tom­to čísle na 14. strane. Usporiadateľ­mi ankety sú Technické noviny a Poľská obchodná komora, Varšava. Cieľom tejto ankety je oboznámiť našich čitateľov s modernými pol­skými výrobkami z rozmanitých priemyselných odvetví. Na našom zábere je jeden z najnovších poľ­ských výrobkov: vrtuľník Mí-2 vy­strojený dvoma turbínovými motor­mi. Vyrába sa v štyroch verziách — cestovnej, dopravnej, poľnohospo­dárskej a sanitnej. Vrtuľník pre­praví buď 8 cestujúcich, alebo 4 pacientov na nosidlách, prípadne 700 kg tovaru. Dosahuje rýchlosť 210 km/h, má dolet 700 km a ma­ximálny dostup 4000 m. Vyrába ho závod leteckého priemyslu vo Šwidniku Ш Z VEDECKÝCH 4 I je PRACOVÍSK «i ELLIOTT a MINSK „rátajú" Duuaj Prezídium Československej akadé­mie vied udelilo Cenu ČSAV Ing. ALEXANDROVI PUZANOVOVI, CSc., zástupcovi riaditeľa Ústavu pre hy­drodynamiku ČSAV v Prahe, a šty­rom jeho spolupracovníkom — Ing. V. DOSKOČILO VI, E. KOTALOVEJ, J. SVAČINOVÍ a S. CHLUMSKEJ - za výsledky výskumu nestacionár­neho prúdenia na sústave vodných diel na Dunaji. Všetci piati zhod­notili výpočty 57 variantov štyroch základných schém dunajských vod­ných diel. Hlavným cieľom projektovej sú­stavy je maximálne využiť vodnú energiu Dunaja i zlepšiť plavebné, poľnohospodárske, zdravotné a sí­dliskové pomery, chrániť okolie našej veľrieky pred prípadnými po­vodňami. Bolo treba posúdiť viacero zá­kladných otázok -r- či pri „špičko­vom“ režime vodnej elektrárne bu­de možné dosiahnuť predpokladané výkony sústavy bez toho, že by sa narušili podmienky pre medzinárod­nú plavbu a že by sa ohrozila sta­bilita svanov koryta Dunaja a pro­jektovaných umelých prieplavov, či sa zachovajú podmienky pre bez­pečnosť a hospodárnosť stavby, či sa priaznivo alebo nepriaznivo o­­vplyvní ochrana pred povodňami a či sa dodržia všetky náročné hy­gienické podmienky. Docent Ing. PUZANOV namiesto výpočtu jednotlivých schém vod­ných diel zostavil univerzálny ma­tematický model, ktorý umožpil rie­šiť na číslicovom počítači prúdenie vody v systémoch korýt, kanálov, vodných nádrží a vodných elektrár­ní pri rozličných podmienkach. Uni­verzálny program pre počítače typu ELLIOTT a MINSK umožnil bez oso­bitných úprav riešiť všetky teoretic­ké a praktické významné problémy nestacionárneho prúdenia pri pre­vádzke vodných elektrární na ma­tematickom modeli. (BČSAV) „Robot" rezervuje miestenky Jednou z požiadaviek na dnešnú techniku je, aby umožnila čo najrýchlejšie po­skytnúť človeku potrebnú informáciu. I keď v ostatnom čase v tejto oblasti veľmi pomohli počítače, chýbal v mnohých odvetviach systém, ktorý by ihneď dával správnu informáciu o stave informácií pre veľký počet zainteresovaných ľudí. To­muto problému venuje sa veľká pozornosť a už sú tu i prvé výsledky. Na našom obrázku ja televízny tabulátor, ktorý slúži na zabezpečovanie miesteniek. Prístroj má televíznu obrazovku spojenú s klávesnicami, ktoré umožňujú zaznamenať na istom mieste obrazovky požadovanú číselnú alebo inú informáciu. Takto je vytvo­rený celý systém vzájomne spojených prístrojov umiestených v jednotlivých mies­tenkových predajniach. Po predaní niektorej miestenky má manipulantka možnosť vylúčiť ju z obrazu, a tak všetci ostatní vedia, že je predaná. Tento systém vybu­dovala firma Ferranti Ltd, Manchester. (Ing. F. K.)

Next