Technické Noviny, leden-červen 1971 (XIX/1-26)

1971-01-05 / No. 1

<Щ> TECHNICKÉ NOVINY I ■ и W*AAM^JUUWWWWUWWWWW?qqPQWPggW^^ % » ROČNlK XIX. В ČÍSLO 1 ■ RATISLAVA 5. JANUÄRA 1971 И CENA 1 Kčs 0 nástupe vedecko­­technickej revolúcie rozhodujú ludia Ing. KAROL ŠUFLIARSKY, CSc., šéfredaktor Technických novin S pocitmi ukrutnej bolesti zaradovali sme tento článok do náš­ho novoročného čisla. Napísal ho náš šéfredaktor Ing. KAROL SU­­FLIARSKÝ, CSc., ako symbolické programové vyhlásenie nášho re­dakčného kolektívu na rok 1971 niekofko hodín pred svojou smr­ťou, ktorá ho zákerne a pre nás úplne neočakávane zastihla na uliciach Bratislavy v sobotu ráno 19. decembra 1970. ]e ta svojím spôsobom jeho testament, ktorý nám zanechal — náš múdry a dob­rý, láskavý a citlivý kormidelník — so želaním, aby sme ho usku­točnili. Mottom poslednej žurnalistickej práce nášho šéfa bola lás ka k človeku, pozornost k jeho malým a veľkým problémom — rovnakými ideálmi bol naplnený celý jeho život, ktorý sa predčas­ne skončil na prahu jeho 54. narodenín ... Kolektív redakcie TECHNICKÝCH NOVÍN V stupujeme do novéhu ruku, pr­vého roku piatej päťročnice, ktorá sa stane dalším mílnikom na ceste rozvoja socialistickýdh výrob­ných síl a životne) úrovne. Pricho­dí sa nám teda zamyslieť nad tým, čo nás čaká v tomto a v budúcich rokoch. Nechceme tradičné bilanco­vanie vykonanej práce, ale všetci vieme, že minulý rok bol mimo­riadne významný svojím konsoli­dačným procesom v spoločnosti a národnom hospodárstve. Konsolidáciu vidíme aj v tom, že stranícke a vládne orgány vytvorili podmienky na štart do ďalšej päť­ročnice, prijali opatrenia na oži­venie hospodárskeho života, na roz­vinutie pracovnej a tvorivej inicia tívy v podnikoch, závodoch i v štát­nej správe. Prijali dokumenty o ve­­decko-technickej politike a v sú­vislosti s tým aj opatrenia na zak­­tivizovanie vedecko-technickej inte­ligencie. Cúčasnú etapu ekonomického rozvoja každej vyspelej kraji­ny charakterizuje napredovanie ve­decko-technickej revolúcie. Celkom neúprosne a zákonite klope na dve­(Dokončenie na str. 3) Všetko najlepšie v novom roku 1971! Elektrotechnický závod ŠKODA, Plzeň, práve dokončil montáž gigantického generátora hmotnosti 446 ton a výkonu 145 000 kVA, ktorý je určený pře hydrocentrálu Sestrimo v Bulharsku. Tu ho spoja s turbínou, čo ne­sie značku ČKD BLANSKO. Podobný generátor je aj v Ružlne Obrovité dopravné lietadlo sovietskej proveniencie typu AN-24 RT hravo pojme do svojich útrob aj osobný automobil VOLGA, ako to zachytil fo­toreportér na-mos­kovskom letisku Šeremeťjevo Textilný priemysel dozaista s veľkým interesom sleduje spor, či móda ma­xi alebo mini je módnym výstrel­kom, akej vlne módni návrhári podľahnú. No je nesporné, že vy­­znávačka maxi mu­sí mať veľmi veľ­ký cestovný ku­for - - ­ URAL NIE SÚ LEN VRCHY Pri vyslovení po­jmu URAL väčšina čitateľov spomenie si na chýrne po­­ludníkové horstvo, čo oddeľuje Euró­pu do Ázie. Medzi odborníkmi sa vý­raz URAL uplatňu­je aj na označenie kybernetického stroja; na našom obrázku je URAL 14. ktorý pracuje vo výpočtovom stredisku Minister­stva automobilovej dopravy a ciest RSFSR, kde vyra­túva intenzitu pre­pravy osôb i to­varu a zostavuje sestavné poriadky

Next