Technické Noviny, červenec-prosinec 1971 (XIX/27-52)

1971-07-06 / No. 27

TECHNICKÉ NOVINY ROCNlK XIX ■ ČÍSLO 27 (838) ■ BRATISLAVA 8. JÜLA 1971 ■ CENA 1 Кб* Čo priniesol HUNGAROPLAST 71 Ing. JURAJ KRÚPA, Budapešť Už po tretí raz uskutočnila sa v Budapešti pri účasti 22 zahranič­ných a 17 domácich podnikov od­borná výstava o použití plast ы v priemysle Hungaroplast 71. Výstava, ktorú usporiadali organi­zácie Hungexpo a Chemolimpex, bo­la zameraná najmä na možnosti po­užitia plastov v strojárstve, vrátane elektropriemyslu a jemnej mechani­ky. Návštevníci výstavy mali mož­nosť oboznámiť sa s mnohými no­vinkami použitia plastov v staveb­níctve, v spotrebnom priemysle, v obalovej technike, v domácnostiach a pod. Jednotlivé expozície mali vy­sokú úroveň a dopĺňali ich praktic­ké ukážky aplikácie plastov praxi. Významnejšie zahraničné firmy zúčastnené na výstave prezentovali sa takto: BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik AG, NSR) uviedla z akrylo­­vo-styrénových kopolymérov Luran a Luran S, ktoré sa vyznačujú vel­kou odolnosťou proti chemickým vplyvom, kyslíku a slnečnému žia­reniu Ďalej je to Terulan, ktorý sa vyznačuje veľkou odolnosťou proti mechanickému namáhaniu. Pre an­­tielektrostatické vlastnosti neusádza Praktická pomôcka Tam, kde nestačia bežné účtovnícke stroje a kde je počítací automat zbytočne priveľký, môže sa vhodne používat menší stroj švédskej firmy FACIT, model MX 11 C na rýchle rátanie sa na jeho povrchu ani po dlhšom čase prach a špina. Z polyamidov boli zastúpené zn. Ultramid a Ultramid A, ktoré sa po­užívajú na výrobu ložísk a ozube­ných kolies. Ako novinku vystavo­vala firma BASF Ultraform N 2200 (kopolymér acetátu), ktorý sa vy­značuje veľkou odolnosťou proti chemickým a mechanickým vply­vom. Farbenfabriken Bayer AG, NSR, uviedla zo svojho širokého vý­robného programu Cellidor (ester­­celulózy), Desmophan (za tepla mäknúci polyuretán), Makrolon (polykarbonát), Vulkollan (polyure­tán), Hartmoltopren (tvrdý polyure­tán), Bayflex (polotvrdý polyure­tán), Leguval (nenasýtená polyeste­rová živica), Lekuterm (epoxidová živica). Všetky tieto plasty nachá­dzajú široké použitie v stavebníc­tve, v strojárstve, v elektrotechnike a najnovšie vo väčšej miere pri vý­robe automobilov. Firma Farbwerke Hoechst AG, NSR), vystavovala Hostalen (nízko­tlakový polyetylén), Hostalan PF (polypropylén), Hostyrén (polysty­rén), Hostalit (polyvinylchlorid), Hostaform (polyformaldehyd), Hos­­taflon (polytetrafluóretylén) a Hos­­tadur (polyetylénterefltalát). Firma Hoechst venuje značnú finančnú su­mu na výskum výroby a palikácie nových plastov; roku 1970 venovala na tento účel 50 miliónov spolkovo­­nemeckých mariek. Fabrica Italiana Appiicazioni Plas tica, Taliansko, vystavovala výrobky z plastov, ktoré sa používajú pri stavbe plynovodov, kanalizácií a vodárenských zariadení. Maďarská ľudová republika už niekoľko rokov má obchodné styky s touto firmou. Firma Montecatini Edison, Talian­sko, uviedla celú paletu akrylových, polyesterových, melamínových, po­lyetylénových a alkydových živíc a ich možnosti použitia v jednotlivých odvetviach priemyslu. Zo syntetic­kých kaučukov pozornosť odborní­kov zaujali výrobky etylénovo-pro­­pylénového, nitrilového a akrylové­ho kaučuku. Shell International Petroleum, An­glicko, ktorá vlastní viac ako 50D pobočných závodov v sto štátoch sveta, uviedla výrobky z polyízopré­­nového a polybutadiénového kauču ku (autoplášte, dopravné pásy, polahovinu a iné). Z plastov boli zastúpené polyetylén vysokotlakový a nízkotlakový zn. Carlona, speno­­vateľný polystyrén zn. Styrocell, epoxidové živice zn. Epikote, alky­dové živice zn. Cardura a niektoré ďalšie základné suroviny a prídav­né chemikálie na výrobu plastov a kaučukov. Teroson, NSR, vystavovala veľký sortiment syntetických lepidiel, tmelov a náterových látok proti ko­rózii. Z lepidiel bola zastúpená zn. Terokal, ktorá je vhodná na spája­nie dielcov a kovových súčiastok používaných aj v agresívnejšom prostredí (vlhkosť, vysoká teplota, oleje, nafta a pod.). Tmely boli za­stúpené zn. Terolan (používa sa najmä pri výrobe automobilov a chladiacich zariadení a pod.), zvu, kovoizolačné látky zn. Terophon a náterové látky proti korózii zn. Te­­rotex (používa sa tiež v automobi­lovom a v strojárskom priemysle], Československo zastupoval na vý­stave podnik zahraničného obchodu Chemapol, ktorý uvádzal nové vý­robky podniku Kaučuk, Kralupy, pod zn. Forsan (ABS-akrylo-butadién­­styrén) a možnosti použitia jednot­livých typov v priemyselnej praxi. Vetrosina S. P. A., Taliansko, zná­ma svojimi výrobkami z polyestero­vých sklolamínátov zn. Sinto-Blinde, uviedla celú škálu rúr, nádrží a pod. Výhody tohto materiálu oproti klasickým materiálom sú veľké, le­bo napríklad oproti hliníku má táto látka 600-násobne menšiu tepelnú (Dokončenie na str. 3) Kybernetika preniká čoraz väčšmi do všetkých odvetví národného hos­podárstva a aj do vedeckej činnosti a do oblastí, kde treba veľmi rýchlo sprostredkúvať najnovšie údaje. Na našom zábere elektronické zariade­nie na sprostredkúvanie informácií sústavy EDS. V tomto období sa spo­mínaná sústava, vyvinutá bavor­ským koncernom SIEMENS, skúša, je v pokusnej prevádzke. Zariadenie na sprostredkúvanie dát EDS je sú­stava, ktorá sa riadi a ovláda cen­trálne. Táto myšlienka centrálneho ovládania uplatní sa aj pri budú­cich telefónnych centrálach Cestovný ruch na Slovensku Ing. PAVOL MIKO Ťažko povedať, kedy presne vzni­kol cestovný ruch. Jeho história je veľmi dlhá a napriek tomu, že naj­mä v ostatných rokoch je doň za­pojené obrovské množstvo ľudí, ex­perti sa nedohodli na jeho presnej a vyčerpávajúcej odpovedi. Roku 1969 členské štáty zoskupenia OECD, do ktorého patria prakticky všetky štáty západnej Európy, na­vštívilo 120 000 000 zahraničných tu­ristov. Príjmy zo zahraničného ces­tovného ruchu dosiahli okolo 12 300.000 000 amerických dolárov! Tempo rastu príjmov zo svetového cestovného ruchu je podstatne rých­lejšie ako tempo rastu príjmov z ob­chodu. Dôležitosť cestovného ruchu ako ekonomického faktoru v ná­­rodnnom hospodárstve mnohých štátov ustavične vzrastá. Tento vý­voj presadzuje sa aj v Českosloven­sku. (Pokračovanie na str. 7) Noviny pripravované denné londýnskym „Daily Telegraphom“ budú sa rádiom vysielať na palubu britskej tankovej lode BRITISH EXPLORER, kde sa budú automaticky tlačiť a rozširovať medzi posádkou plavidla. Ná­morníci tak budú mať ustavične prehľad o všetkých najnovších udalostiach zo Spojeného kráľovstva a zo sveta, nebudú počas dvojmesačnej plavby do Perzského zálivu a nazad izolovaní od diania na Zemi... V čísle Tienistá stránka „MAIKA BUMU“ Poplávajú lode do Mikuláša? Premeny v krajine Skipetárov Elektromobil neočakávane Poznaňský veľtrh a tromfy kooperácie Môže podať ZN generálny riaditeľ? „Železobetónový hríb“ z Poľska Táto zaujímavá konštrukcia — „železobetónový hríb“ — je dielom skupiny poľských inžinierov. Hríb rastie rýchlosťou 50 centimetrov za 24 hodín. Po dokončení bude mať výšku 42 metrov Pozoruhodnosťou vodojemu je to, že ho stavajú — zhora smerom nadol!

Next