Technické Noviny, leden-červen 1972 (XX/2-26)

1972-01-11 / No. 2

TECHNICKÉ NOVINY ROČNÍK XX ■ ČÍSLO 2 (883) ■ BRATISLAVA 11. JANUÄRA 1972 ■ CENA 1 Kčs Vefká bodka za veíkoa výstavbou JOZEF janík Na výstavbe nového bavlnářského diela vo väčšom rozsahu pomýšľalo sa už roku 1958. No — kde? Do úvahy padla oblasť Orlov—Plaveč. Stave­nisko nebolo vyhovujúce, lebo ho často zaplavovala rieka Poprad. Okolie Sabinova takisto nezvíťazilo, lebo rieka Torysa máva tak v zime, ako aj v lete malý prietok, a dostatok vody je pre textilku jedným z rozhodujú­cich činiteľov. Stavenisko na okolí Michaloviec vyhovovalo. Žiaľ, v povodí Laborca rozhodlo sa už o výstavbe iných diel, ktoré by podľa vyjadrenia vodohospodárov nepriaznivo ovplyvňovali textilnú výrobu. V blízkosti Nitry navrhli investori dve staveniská, ale ani jedno pre kopcovitý terén pre zámery textilky nevyhovovalo. Staveniská v oblasti Nových Zámkov a v Holíči nevyhovovali zasa zo stránky výdatnosti vodných zdrojov, ani z hľadiska únosnosti pôdy. Do úvahy prišla oblasť Banskej Bystrice, a to v chotári obce Kráľová; hoci mohutný vodný zdroj Hron tu bol i je, zásad­nou chybou bolo to, že voda je po celý rok znečistená. Uvažovalo sa aj o odbere úžitkovej vody z blízkeho potoka Tajov; tu sa však ukázala malá kapacita pre textilku. No a potom sa núkala oblasť Le­víc! Dôkladný prieskum ukázal, že to bude to pravé miesto pre textil­nú továreň, i toho najväčšieho roz­sahu. Miesto už bolo predtým smer­ným plánom vyhradené pre priemy­selnú výstavbu, stavenisko je v blíz­kosti mesta a železničnej trate, v okrese, ako aj v meste je značná re­zerva pracovných síl, najmä žien, v blízkosti vodný zdroj, potok Perec. No a veľkú úlohu pri definitívnom rozhodovaní o umiestení novej tex­tilky zohrala aj túžba občanov mes­ta Levíc po výstavbe rozsiahlejšieho diela priamo v meste! Jedno úloha bola teda vyriešená. A druhá? S ohľadom na vtedajšie centrálne riadenie investičnej vý­stavby boli určení aj rozhodujúci dodávatelia: funkciu generálneho projektanta prevzal Centroprojekt, Gottwaldov, generálnym dodávate­ľom stavebnej časti stal sa Priem­­stav, Bratislava, a generálnymi do­dávateľmi technológie Strojintex, Li­berec. a ČKD Dukla, Praha. A teraz na stôl výkresy, aby sa mohlo dielo rodiť. Aj história projektu levického kombinátu začala sa roku 1958. Ba ešte prv, keď v príprave tretej päť­ročnice sa poukázalo na veľkú dis­proporciu medzi výrobou a plánova­nou spotrebou bavlnených tkanín. Po mnohých diskusiách a hľada­niach konečne sa stanovil rozsah výroby, základná koncepcia a mies­to stavby. A teraz zostávalo len do­končiť projekt a továreň jednodu­cho postaviť. Lenže také jednoduché to zas ne­bolo. Veď išlo o veľkú úlohu. Tzv. monoblok, a to bezokenný, v ktorom bude zabudovaná technológia pra­­diarne a tkáčovne na ploche vyše 50 0Ü0 m2, potom obrovský techno­logický park, problémy klimatizá­cie, osvetlenia, hygienického vyba­venia atd. — na takýto projekt ne­bolo dosť skúseností a vhodných príkladov, a tak po často dramatic­kých a búrlivých rokovaniach odpa­dával jeden problém za druhým a projekt nadobúdal konkrétne formy. Veď v Leviciach sa ide rodiť dielo u nás nebývalého rozsahu, o ktorom sa dá povedať, že je dosiaľ u nás najväčšou investíciou v oblasti spo­trebného priemyslu. Spomenutá bez­­okennosť nie je módnym výstrelkom alebo experimentom! V technicky vyspelých štátoch buduje sa týmto spôsobom veľa tovární, veď v takej rozsiahlej hale stačili by okná osvet­liť len krajné polia a na druhej stra­ne svetlíky spôsobujú veľké kompli­kácie v letnom období. Bezokenný priestor vylučuje nepríjemné mieša­nie sa denného svetla a zaručuje rovnako intenzívne a kvalitné osvet­lenie, a to v celom priestore v roz­ličných denných i nočných obdo­biach. Najdlhšiu časť pracovného času prežívajú zamestnanci priamo na pracovisku. Preto sa pracovisku mu­sela venovať maximálna pozornosť a starostlivosť. Klimatizačné zaria­denie bude udržiavať rovnakú rela­tívnu vlhkosť a teplotu počas celé­ho roka. Intenzita osvetlenia je rie­šená na hodnotu 500 luxov. A mož­no predpokladať, že sa dosiahne aj hodnota väčšia. Navyše konštrukcia svietidiel umožňuje v prípade potre­by montovať žiarivky s väčšími hod­notami. Osobitnú starostlivosť veno­val projektant farebnému riešeniu všetkých priestorov; aj strojové za­riadenie jednotlivých oddelení je dobre skĺbené; v interiéri a exterié­ri nezabudlo sa ani na kvetinovú výzdobu. No a potom dostali slovo stavbá­ri! A ich „regiment“ spolupartnerov — subdodávateľov. Prišlo im preme­niť niekoľko sto miliónov korún na viditeľné tvary v najlepšej kvalite a predovšetkým v termínoch, aby im ihneď na päty „stúpal“ generálny dodávateľ technologického zariade­nia, ktorý na tom svojom konte mal tých miliónov neúrekom viac! A tak začal rásť na ploche cca 30 hektárov gigant textilu, zložený z vyše päťdesiatich rôznych objek­tov, ktorý sa stáva od prvých hodín výstavby stredom pozornosti — a, prirodzene, aj pomoci — nielen ob­čanov Levíc, ale i širokej verejnosti a túžbou najmä žien! Stavbári! Z veoných rozhodujú­cich objemov museli vyrobiť a spra­covať cca 80 000 m3 betónu, vykopať vyše 200 000 m3 rýh, kanálov, prie­­luk atď. Zavŕšiť dobrých 30 000 m3 zásypov v dvoch veľkých objektoch, a to v monobloku a zošľachťovni pri krajne ťažkých a zložitých techno­logických podmienkach; potom im prišlo položiť cca 25 km železobetó­nových prefabrikovaných kanálov rozličných veľkostí, namontovať že­lezobetónové skelety na ploche vy­ (Dokončenie na str. 4) Bavlnářsky kombinát v Leviciach sľubuje dostatok obliečkovín g košeľovín Svet sa preteká aj v odevníctve IMRICH SEDLÁK námestník Odevných závodov kpt. Nálepku v Prešove ONDREj HRABCAK poskytol nám interview o perspektívach techniky v odevnom priemysle. Ш Vývoj technickej úrovne výroby a výrobkov v odevnom priemysle charakterizuje veľké úsilie zjedno­dušiť technologický proces a využí­vať mechanizáciu aj automatizáciu, s cieľom skrátiť výrobné časy. Aké výrobné časy sa dosahujú v jed­notlivých štátoch? O V NDR výrobný čas pánskych separátnych nohavíc je 0,88 normo­­hodiny v NSR 0,93 nh, v USA 0,71 nh. Výroba pánskeho obleku z vlny v NSR vyžaduje 4,34 nh, v USA 2,78 nh a v ČSSR 5,32 nh. Dvojdielny pracovný oblek v NDR urobia za 0,92 nh, v NSR za 0,70 nh, v USA za 0,58 nh a v ČSSR za 0,72 nh. Tie­to časy vychádzajú z približne rov­nakej kvality výrobkov, porovnatel­ného spracovania, pričom je známe, že sa dosahujú ešte aj kratšie časy. Pomerne veľké výrobné časy v ČSSR vyplývajú hlavne z fyzickej opotre­bovanosti strojov. Poprední svetoví výrobcovia dosahujú krátke výrobné časy predovšetkým aplikáciou naj­modernejších typov strojov, s boha­tým príslušenstvom prídavných za­riadení. V súlade s touto organizáciou rie­ši sa aj medzioperačná doprava, prekladací systém kombinovaný s mechanickou dopravou. Vývoj šija­­(Dokončenie na str. 3) fediným výrobcom dáždnikov na Slo­vensku je výrobné družstvo DATEX v Bratislave. Ročne v ňom vyrobia až 380 000 dámskych, pánskych a detských dáždnikov a vyrába­jú aj slnečníky. Aj na obrázku je jeden z exkluzívnych vý­robkov družstva ,,dámsky dáždnik s kovovou rukoväťou“, ktorý obohacuje náš domáci trh. Veľmi je obľúbený u našich mladších spotrebite­ľov a najnovšie aj v Poľskn, kam ich vlani vyviezli z DA­TEXU trinásťtisíc. Dáždniky z DATEXU v Poľsku (SS) NOVINKY V KOLÍNE Jednou z prvých tohtoročných veľ­tržných akcií je Medzinárodný veľ­trh nábytku, ktorý sa usporadúva od 18. do 23. januára 1972 v Kolíne nad Rýnom. Pre pra­covníkov z oblasti vnútornej architek­túry a návrhárov kuchynských kom­pletov prinášame jednu z noviniek tohto veľtrhu — je to zaujímavo rieše­ný kuchynský sú­bor firmy Bau­­knechl. Uplatňuje sa pri ňom 180 lit­rová chladnička Dve susedné socialistické krajiny — Poľská ľudová republika a Česko­slovenská socialistická republika — ustavične prehlbujú svoju vedecko­­technickú a priemyselno-ekonomic­­kú spoluprácu, vytvárajú predpokla­dy aj pre budovanie spoločných in­dustriálnych kombinátov. ČSSR po­máha Poľsku nedziiným pri výstav­be medených baní a zariadení na spracovanie medi a pri budovaní veľkého petrochemického kombinátu v Plocku. Na našom zábere dopra­va technologických zariadení z Čes­koslovenska do kombinátu V čísle Výstava: Üspechy učňovského školstva ZSSR Perspektívy našej výživy Atmosféra sveta v Jokohame Kozmické žiarenie ohrozuje dedičnosť Ľudská stránka jadrovej energie Automobil 1971: Ďalší na stupni víťazov

Next