Technické Noviny, červenec-prosinec 1972 (XX/27-52)

1972-07-04 / No. 27

<Щ} TECHNICKÉ NOVINY ^ MwrwwHMMwwHMwqgqqgswwgwgQCffl^^ Ш ROŮNtK XX Я Cisto 27 (888) В BRATISLAVA 4. JOLA 1372 В CENA 1 Kč* Komorné,a’ v Poznani: INTEGRÄCIA Dr. MILAN STREČKO Pavilón Číslo 11 vo veľtržnom areáli Poznane predstavoval i tuhto roku výrobky poľského elektronického priemyslu. Jednako však návštevníkovi, Со tu bol aj vlani, sotva ušla charakteristická zmena oproti minulému roku: viacero noviniek osobitne výrazne označených ako „Vyrábané v rámci medzinárodnej socialistickej deľby práce a kooperácie krajín RVHP“ ... Inžinier elektronik RYSZAR11 BOLIŇSKI ochotne mi demonštroval funk­ciu jednej z takto oznaCených aparatúr. Bol to celkom nový model veľko­­rýchlostného automatického prístroja na selekciu a meranie feritových ja­dier, typu MER-103. Hneď vedľa ma zasvätil do tajov a najmä praktické­ho použitia svojej aparalúry jej autor, Ing. W. STANCZUK (spoluautorom tohto originálneho systému na meranie a kontrolu napätí, typu SV-2, je mgr. inž. Z. ZIELINSKI). Novovyvinuíý systém týchto mladých, ambicióznych výskumníkov z varšavského Instytuíu tele- i radiotenhniezneho slúži naj­mä na kontrolu výroby elektronického priemyslu (príkladom môže byť galvanická kontrola jednotiek montovaných na platničkách plošných obvo­dov), ale i na rozličné merania v baníctve a metalurgii, v energetike, v chemickom, lodnom a leteckom priemysle. Novinka sa tiež dobre uplat­ňuje pri vedeckovýskumných prácach, najmä na merania vykonávané v miestach nedostupných ľuďom — v jadrovej technike, klimatických ko­morách atď. Podobne mi predstavili svoje die­la autori mnohých ďalších, zväčša „horúcich“ noviniek, ktoré sa v rámci RVHP už začínajú vyrábať, alebo ktoré sú v týchto súvislostiach unikátne a s ktorých produkciou po­číta sa v nasledujúcich rokoch. To znamená, že proces hospodárskej in­tegrácie socialistických krajín priná­ša už nemálo plodov na vysokej technickej úrovni. 41. medzinárodný poznaňský veľ­trh (konal sa od 11. do 20. júna 1972) vyznel teda predovšetkým ako dôstojné odzrkadlenie trendu, ktorý zo dňa na deň rozhodnejšie uvádza­jú do života krajiny RVHP — a to najmä od minulého roku, keď prijali osobitný „komplexný program“ ďal­šej čiňnosti s veľmi konkrétnymi cieľmi a opatreniami. Pritom Poznaň potvrdila aj povesť tradičného mos­ta hospodárskych kontaktov medzi Východom a Západom, a či, lepšie povedané, povesť veľtrhu, na kto­rom sa radi zúčastňujú vystavovate­Ha z takmer celého sveta. Tentoraz boli zo 41 krajín štyroch kontinen­tov. Zaznamenal sa rekord v tom, že až 35 štátov vystúpilo v rámci oficiálnych kolektívnych výstav svo­jej krajiny. Okrem štátov združe­ných v Rade vzájomnej hospodár­skej pomoci vystavovala tu aj Juho­slávia. ďalej všetky vyspelé kapita­listické štáty Európy a z ostatných kontinentov Alžírsko, Brazília, Čín­ska ľudová republika, India, Irak, Japonsko, Kuba, Pakistan, Thajsko, Spojené štáty americké a Sýria. Pozo­ruhodné bolo výrazné zastúpenie ázijských krajín. Zahraničným vy­stavovateľom pridelili spolu 54 per­cent výstavných plôch. Za zmienku stoja i plány organi­zátorov poznaňského veľtrhu už pre najbližšiu budúcnosť. Doteraz má MPV charakter univerzálneho veľ­trhu, na ktorom sa záujemcom po­núkajú produkty z najrozmanitejších odborov. Veľkú prevahu (vyše 80 %) majú však priemyselné výrob­ky investičnej povahy, prípadne in­vestičné celky. Táto skutočnosť nie je celkom v súlade s uzneseniami VI. zjazdu Poľskej zjednotenej ro­botníckej strany, v ktorých sa kla­die — medziiným — dôraz i na oveľa intenzívnejší rozvoj spotrebné­ho tovaru v krajine. Usporiadatelia MPV’ sa teda roz­hodli pristúpiť k rozdeleniu veľtrhu s doterajším zameraním na dva sa­mostatné veľtržné podniky. A tak budeme chodiť do Poznane na jar­ný veľtrh investičných celkov (prav­depodobne v júni) a na jesenný veľtrh spotrebného tovaru, ktorý sa má usporadovať vždy v októbri. V Poľsku sa teda rozhodli pre podob­nú diferenciáciu, aká sa pri brněn­ských veľtrhoch uskutočnila už pred pár rokmi a ukazuje sa ako správ­na. A ešte niečo. Intenzívne sa roz­širuje poznaňský veľtržný areál. Ta­lianom pre ich reprezentačnú ko­lektívnu výstavu odovzdali teraz v júni novú halu s plochou vyše 4000 .m2. Do roku 1975 vyrastú na výsta­visku dve ďalšie moderné' haly a v bezprostrednej blízkosti areálu i otvoria sa, veľké výstavné plochy, kde budú záujemcom predvádzať v činnosti rozmanité stroje', najmä sta­­, vebné, cestné a poľnohospodárske, .ako aj bohatý sortiment motorových vozidiel. Spomenutý VI. zjazd Poľskej zjed­notenej robotníckej strany bol pre krajinu významným medzníkom i preto, lebo vytýčil novú politickú líniu v oblasti hospodárstva a za­hraničného obchodu, jednou z hlav­ných úloh — v zmysle tejto novej línie — stáva sa podstatné rozširo­vanie a zintenzívňovanie jnedziná­(Dokončenie na str. 16.j FIAT poľskej proveniencie — 125 P, známy svojimi tvarmi, pohodlím a jazdnými vlastnosťami aj na na­šich cestách, predstavíme Vám zblízka v seriáli o údržbe, ktorý začneme uverejňovať v spolupráci s výrob­com od augusta t. r. Telediktafán systému „Agovox Code-Line Telediktation", ktorý predvádzala na veľtrhu v Hannoveri londýnska firma Agavox, Ltd., je vraj najmenej nákladné zariadenie svojho druhu. Diktafóny umiestenú v ústrednej pisárni zaznamená­vajú text diktovaný cez telefón a umožňujú kedykoľvek ho reprodukovať, (pk) Rôutgenuvý pristroj Siemens typu SK 150 je určený na diaľkové zábery v ce­­ľustnej ortopédii. Vystavovali ho na tohtoročnej Medzinárodnej dentálnej výstave v Mníchove. (pk) S elektromechanickými filtrami Pomocou nového kanálového prepínala (na našom oblázku) spája sa 12 nízko­frekvenčných rozhovorových kanálov do tzv. základných primárnych skupín s rozsahom frekvencií od 60 do 108 kHz. Prepínač je vybavený elektromecha­nickými filtrami a prináša v porovnaní s doterajšími filtrami mnohé výhody. Napr. jeho rozmery predstavujú asi pätinu rozmerov doterajších prepínačov a je tu možnosť pripojiť namiesto doterajších 120 rozhovorových okruhov až 600 roz­hovorových okruhov vrátane prívodu prúdu. Okrem toho nový kanálový menič firmy Siemens pracuje spoľahlivejšie a úspornejšie. Tieto výhody vyplývajú z po­užitia inej modulačnej schémy, najmä z predmodulácie. Treba tu len jeden typ kanálového filtra pre všetkých 12 kanálov a aj kompletné kanálové skupi­ny sú rovnaké. To je veľkou výhodou tak pre používateľa, ako i pre výrobcu. (F. T.)

Next