Technické Noviny, leden-červen 1973 (XXI/1-26)

1973-01-02 / No. 1

ГMni M TECHNICKÉ NOVINY ^^^^HMuyiiiiHiyMMuyjyuHyyiiyyiiuuiiutMWiiPBOBaoBBBBOiWBlWiiiilHflllllllllllltTITOilMBBSSSRSWiirKdjiS-----% ROČNÍK XXI. ■ ČÍSLO 1 (914) O BRATISLAVA 2. JANUÄRA 1973 B CENA 1 Kčs Pohľadnica o živote a práci vedcov v lone tatranských velikánov Stačí ruku vystrieť a - dotkneš sa hviezd. ŽARKO KOZMA HUKOT MOTOROV JEDNÉHO Z VETERÁNOV ČSA, Iľjušina 18, v okrúh­lom okienku prekrásna panoráma našich veľhôr ozdobených prvým sne­hom a hlas „slávika“, ktorý nám oznamuje, že o niekoľko minút prista­neme na letisku v Poprade. Cieľ: Skalnaté Pleso. — Nebude to však také jednoduché — tvrdia podajedni. Visutá lanovka, ktorú chceli pred blížia­cou sa zimnou sezónou dokonale preveriť, nepremáva. Treba sa dohovoriť s náčelníkom, azda až pôjdu zamestnanci na observatórium... Napokon všetko dobre dopadlo. Aj vietor sa utíšil, lanovka sa pohla. V mrazi­vom vzduchu prehodí sa zopár slov a medzi spolucestujúcimi sa vynorí odrazu jeden z nich. Jeden z ľudí, ktorých život a prácu v týchto ne­všedných podmienkach som chcel spoznať — vedcov a technikov z Astro­nomického ústavu Slovenskej akadémie vied na Skalnatom Plese. RNDr. JÚLIUS SÝKORA, kandidát matematicko-fyzikálnych vied, je vedecký pra­covník slnečného oddelenia, ktoré má pracoviská na Skalnatom Plese i na Lomnickom štíte. Náš rozhovor sa rýchlo zvrtol na prácu v tomto odde­lení, na program výskumu, na všetko to špeciálne, čo pri svojej práci vy­užívajú. Prerušila nás zastávka lanovky. Obďaleč sa v lúčoch slnka kúpa­lo observatórium na Skalnatom Plese. V SLNEČNOM ODDELENÍ V rozhovore s Dr. SÝKOROM som pokračoval v jeho pracovni. Vysvet­ľoval mi prácu v slnečnom oddele­ní, rozprával o tom, že úplným pro­gramom skúmania slnečných vrs­tiev atmosféry sa môže popýšiť len niekoľko observatórií. Na Skalna­tom Plese sa medzi tých „niekoľko“ zaradili len v minulom roku. Ale poďme pekne po poriadku. Najbežnejším meraním, ktoré sa denne na Skalnatom Plese robí, je pozorovanie fotosféry — tej vrstvy slnečnej atmosféry, ktorá je vlastne „povrchom“ Slnka. Jej hĺbka sa od haduje približne na 400 km. Zazna­menávajú sa polohy a množstvo sl­nečných škvŕn a fakulové polia. Z údajov o množstve temných škvŕn a ich skupín určuje sa výpočtom „relatívne číslo“, ktoré je indikáto rom slnečnej aktivity. Výsledky po zorovania odosielajú telegraficky do európskeho centra pre štúdium sl­nečnej fotosféry, ktoré je v Ziirichu. Okrem toho fotograficky pozorujú aj jemnú štruktúru a vývoj slneč­ných škvŕn. Na to majú na refrak­tor (s priemerom objektívu 20 cm a ohniskovou vzdialenosťou 304 cm) namontovanú špeciálnu kameru. A mnohým sa bude zdať neuveriteľné, že pri dobrých poveternostných podmienkach možno zo Zeme foto­grafovať na vzdialenosť 149,5 mil. kilometrov detaily menšie, ako je naše Slovensko ... Hustota prostrednej vrstvy slneč­nej atmosféry, chromosféry, je veľ­mi malá Aj množstvo vyžiareného svetla je minimálpe. Preto sú ла jej pozorovanie potrebné špeciálne prí­stroje, ktoré dokážu „odblokovať“ svetlo fotosféry. Pozorovanie a štú­dium chromosféry začalo sa na Skalnatom Plese v sedemdesiatom roku, keď sa tu inštaloval špeciál­ny filter vyrobený v Turnove, tzv. H-alfa filter. Filter bol vyrobený z vybrúsených platničiek kremeňa a vápnika, ktorých osi sú oriento­vané tak, aby prepúšťal na film len svetlo H-alfa čiary Balmerovej série vodíkového spektra. „Slnečný povrch, to je javisko s nepretržitým a veľmi zaujímavým predstavením,“ vysvetľuje Dr. SÝ­ (Pokračovanie na str. 16) Pod odborným označením „satelitárna geodézia“ — čo znamená meranie Zeme pomocou umelých nebeských telies — prebiehajá vedecké práce, Ktorými sa začlenila do medzinárodného výskumného programu pozorovacia stanica vo Wettzelii v Bavorskom lese (\SR). Do istej miery srdcom tejto špeciálnej stanice je laserové zariadenie (naubrázku). Svetlo krátkeho laserového záblesku vyslaného týmto zariadením odrazí sa od umelej družice obiehajúcej na obežnej dráhe a vráti sa na Zem, kde zaregistrujú jeho príjem. Z trvania cesty svetla ta a spät možno vyrátať prejdenú vzdia­lenosť. VFavo na obrázku je vysielacia optika lasera, ktorý vyvinula mníchovská firma Siemens, vedra prijímacia optika a celkom vpravo hfadáčikový systém na orientovanie prístroja k družici. Celé zariadenie je otočné a kývne namon­tované na lafete. « (pk) Britská firma Pye TMC Ltd., jej odbor vývoja te­lefónov, skonštruovala praktickú prídavnú tlačid­­lovú číselnici) — možno jn napojiť na hocijaký telefónny aparát staršieho typu. Číselnica mô­že si aj zapamätať 10 najčastejšie volaných čí­sel. Urýchli sa tak spojenie Vo Výstavnej sieni Dušana Jurkoviča v Bratisla­ve usporiadali na sklonku roka 1972 pozoruhod­nú výstavu „Inžinierske konštrukcie XX. storo­čia“, o ktorej prinesieme onedlho podrobnú in­formáciu. Na našom zábere transonický aero­dynamický tunel z ocele a betónu, vysoký 30 met­rov, ktorý postavili v štáte Virginia (Spojená štá­ty) Sedačkový výťah zo Skalnatého Ple­sa do Lomnického sedla (2189 m) pod Lomnickým štítom vo Vyso­kých Tatrách je sympatické zaria­denie, čo lyžiarom zrýchľuje výstup a umožňuje častej­šie spúšťanie sa zo svahov. Žiaľ, takýchto zariade­ní je v sloven­ských horách ka­tastrofálne málo. Prečo? Ovládací pult meracej ústredne UM 10/809 vo veľkej kopule pri daleko­hlede

Next