Technické Noviny, červenec-prosinec 1973 (XXI/27-52)

1973-07-03 / No. 27

• у TECHNICKÉ NOVINY ROČNÍK XXI В CISLO 27 (940) _Л BRATISLAVA, 3. JÜLA 1973 ■ CENA 1 Kč» Nejeden motorista aj v zahranič! poputuje so svojou rodinou za letným slnkom a vodou na československej Škode S 100. O obľube tohto automobilu za hranicami našej vlasti svedči náš obrázok, snímka firmy Tarbuk, podniku, ktorý sa stará v Rakúsku o dovoz vozidiel Skoda a o zabezpečenie servisu pre ne. (pk) Perspektívne zdroje elektrickej energie Ing. JÁN ČIŽNIAR Pre život modernej spoločnosti je dostatok elektrickej energie — ako najvyššej formy energie — jednou z nevyhnutných potrieb. Bez elek­trickej energie nevieme si existen­ciu vyspelej civilizácie ani před­stavit. Súčasný aj dlhodobý rozvoj náš­ho národného hospodárstva, osobit­ne energetiky, je charakterizovaný zvyšovaním jeho efekttívnosti zá­kladnými štrukturálnymi zmenami, uplatňovaním vedy a techniky a modernej veľkovýroby založenej na prehlbovaní medzinárodnej socialis­tickej kooperácie a integrácie. Je­dine takáto cesta vedie k splneniu úloh vytýčených XIV. zjazdom na­šej strany, ktorý určil zabezpečit prírastok zdrojov elektrickej ener­gie do roku 1975 o 37 °/o. Táto úlo­ha znamená, že roku 1975 bude tre­ba vyrobit 62 až 63 mid kWh elek­trickej energie a uviesf do pre­vádzky nové elektrárenské kapaci­ty s celkovým výkonom zhruba 3700 až 3800 MW (z toho na Slovensku 1460 MW), prevažne s veľkými ener­getickými blokmi. V týchto t budúcich dňoch a me­siacoch budeme svedkami napĺňa­nia tejto náročnej politickej smer­nice hospodárskej politiky strany: v našom najväčšom energetickom centre Slovenska vo Vojanoch II roztočia sa turbíny prvého 110-me­­gawattového energetického bloku a postupne í dalších piatich. Po do­končení teraz začínanej výstavby elektrárne Vojany III má kapacita Voján dosiahnuť už na budúci rok hodnotu 1520 MW. Je to energia, akú nemalo celé buržoázne Sloven­sko. V uplynulom období bol na Slo­vensku nepriaznivý vývoj v súvis­losti so zaostávaním výstavby no­vých energetických kapacít v po­rovnaní so vzrastom spotreby. Vý­sledkom toho je dlhodbý nesúlad medzi potrebou a zdrojmi elektric­kej energie. Nedostatok zdrojov ne­priaznivo vplýva na rast spotreby elektrickej energie na jedného oby­vateľa, v ktorej Slovensko zaostáva za priemerom v ČSSR. Preto sa v tejto päťročnici, ako 1 v dlhodo­bých prognózach ráta na Sloven­sku s vyšším trendom spotreby, ako je priemer v ČSSR. Tomuto trendu zodpovedá aj plánovaný program výstavby nových energetických zdrojov. Prírastky nových elektrických vý­konov v rámci tepelných elektrární na Slovensku majú sa v období 1971 až 1980 získat nielen zo spomína­ných u* Voján II a III, ale aj z rozostavanej kondenzačně) elek­trárne Nováky IV (je to vlastne rozšírenie terajšej elektrárne o energetické bloky 2X110 MW s po­stupným uvedením do prevádzky v rokoch 1974 a 1975) a z plánova­nej teplárne Bratislava IV (4X135 MW s uvedením do prevádzky v pr­vej polovici šiestej päťročnice). Vodné elektrárne sú u nás vybu­dované prevažne ako pološpičkové a špičkové zdroje. Plánovaná vý­stavba vodných elektrárni je vý­razne špičkového charakteru. V sú­časnosti nie sú využité približne dve tretiny hydroenergetického po­tenciálu, z ktorého takmer po­lovica je sústredená v Dunaji. S vý­stavbou vodného diela na Dunaji ráta sa v budúcej päťročnici. Z hľa­diska energetického systému celej ČSSR je žiadúce tiež dobudovať vážsku kaskádu. Vo vyrovnávaní denných diagra­mov zaťaženia vážnu úlohu zohra­jú prečerpávacie vodné elektrárne akuqiulujúce nevyužitú, najmä noč­nú energiu. Uvedené plány na realizáciu vý­stavby klasických energetických zdrojov vyčerpávajú v podstate na­še možnosti, hoci sa ešte alterna­(Dokončenie na str. 5) ZSSR-USA: Možnosti vedecko-teclmickei spolupráce VIAČESLAV ŠATROV, kandidát právnických vied, vedúci katedry Ústredného patentového ústavu ZSSR C VETOVA VEREJNOSŤ s náde­­^ jami a s optimizmom prija­la návštevu generálneho tajomníka ÜV KSSZ LEONIDA IĽJIČA BREZ­­NEVA v Spojených štátoch ame­rických. Prognózy sú jednomy­seľné: návšteva L. I. BREŽNEVA je novou etapou v upevňovaní lenin­ského princípu mierovej koexisten­cie v medzinárodných vztahoch, v od­straňovaní medzinárodného napätia. Po tejto návšteve nepochybne na­čim očakávať dalšiu aktivizáciu ve­­decko-technických a výrobných sty­kov medzi ZSSR a USA. Už sovietsko-americké rozhovory, ktoré sa konali v máji 1972, na­skytli priaznivé možnosti takejto spolupráce. Osobitný význam medzi dokumentmi, čo sa boli vtedy pod­písali, má medzivládna dohoda o spolupráci v oblastí vedy a techni­ky a o ustanovení , zmiešanej komi­sie pre vedecko-technickú spoluprá­cu, ako aj komisie pre otázky ob­chodu. V ZMLUVE O VEDECKO-TECH­­NICKEJ SPOLUPRÁCI pred­pokladá sa nadviazanie úzkych a pravidelných stykov medzi vedec­kými organizáciami oboch krajín i spojenie úsilí vedcov a odborníkov pri riešení najdôležitejších problé­mov Spolupráca bude sa realizovať i formami spoločného výskumu a vzájomnej výmeny skúseností aj ve­­decko-technických informácií. Takto naskytujú sovietsko-americ­ké dohody veľké možnosti rozvinu­tia vedeckovýskumnej, technickej a výrobnej spolupráce. Táto spolupia­­ca v epoche vedecko-technickej re­volúcie nepochybne privedie k vy­tvoreniu najmodernejších vědecko­technických komplexov. Na konferencii o otázkach ob­­chodno-hospodárske] spolupráce me­dzi ZSSR a USA, ktorá bola začiat­kom roka 1973 vo Washingtone, vzišli návrhy, aby sa popri rozvíja­ní tradičných obchodných vzťahov uplatnili a] nové formy hospodár­skych stykov. Hovorilo sa medzi­iným o takých, ako sú rozličné for­my výrobnej kooperácie, spoločné riešenie najmodernejších technolo­gických procesov alebo zariadení, spoločné patentovanie vynálezov a predaj licencií, spoločná účasť pri výstavbe objektov v tretích kraji­nách. P RVÉ KROKY v tointu smere sa už urobili. Sovietsky pod­nik zahraničného obchodu LICENZ­­INTORG a americká firma PATENT MANAGEMENT uzatvorili už viacerú konkrétnych dohôd. Americká fir­ma získala napríklad sovietsku li­cenciu na elektrotroskuvé pretápa­­nie kovov. Sovietsky zväz predal aj licenciu na technológiu liatia hliní­ka v elektromagnetickom poli a viacero iných. LICENZfNTORG po­núka nateraz americkým obchod­ným kruhom viac než 500 titulov licencii. Na druhej strane aj sovietske or­ganizácie získali hodne licencií. Sú to napríklad licencie amerických spoločností Clarck a Cooper Besse­mer na výrubu odstredivých kom­presorov a turbokompresorov. Rozvoj vedecko-technických a hospodárskych stykov medzi ZSSR a USA objektívne má pozitívny vý­ (Dokončenie na str. 5) Členovia ZP SVTS pri n. p. Elektroporcelán, Cab, navštívili v rámci te­matického zájazdu do NDR Keramický kombinát v Hermsdorfe. V závode na výrobu elektroporcelánu, ktorý je známym dodávateľom obrovských izolátorov, prezreli si sústrnženie 4,5-metrových výliskov s priemerom 1.6 m na kopírovacom stroji, ktorý vidief na obrázku. Zariadenie vyrobili v závode podľa vlastnej konštrukcie. Počas opracúvania výlisku podľa šablóny pohybuje sa pracovník na plošine spolu s tvarovacím nožom. (OV)

Next