Technické Noviny, leden-červen 1974 (XXII/1-26)

1974-01-01 / No. 1

Cü> TECHNICKÉ NOVINA ROČNÍK XXII Я ČÍSLO 1 (966) ■ BRATISLAVA 1. JANUÄRA 1974 H CENA 1 Kčs Symbol univerzálnosti vedy a techniky Spoločne sa dotknú hviezd. ALEXEJ GOROCHOV, Moskva HVIEZDNE MESTEČKO PRI MOS­KVE bolo istý čas domovom americ­kých astronautov. Teraz už osireli sídliská kozmických posádok v no­vom laboratórnom objekte. Iba štít­ky na dverách ,— STAFFORD, LEO­NOV BEAN, FILIPCENKO — sú sve dectvom, že tu bol prvý spoločný vý­cvik amerických astronautov a so­vietskych kozmonautov, čo sa usku­točnil v rámci príprav na spoločný let kozmických korábov SOJUZ a APOLLO Pracovali, navzájom sa po­znávali a usilovne sa tu učili muži, ktorí — ak použijeme novoročnú symboliku — spoločne sa dotknú hviezd vo vesmíre. V Stredisku pre výcvik kozmonautov Jurija Gagari­na po prvýkrát sa zišli sovietske a americké vesmírne posádky Najcen­nejšie na celom stretnutí je to, že napokon, pri rozlúčke, všetci zúčast­není si povedali, že všetko prebehlo vynikajúco, že celková známka po skončení spoločného výcviku je tá najvyššia, najčestnejšia — „výborná“! PROGRAM POBYTU amerických astronautov sa rozčlenil, možno po­vedať, no dve časti — pracovnú a kultúrnu. V rámci pracovnej, študtj­­nej časti oboznámili sa americkí astronauti s kozmickým korábom SO­JUZ vedno so sovietskymi kozmo­nautmi počúvali prednášky, sledova­li technické filmy, pripravovali po­drobnú letovú dokumentáciu. Ameri­čania sa podrobne oboznámili aj so zariadením Strediska pre výcvik koz­monautov, získali celkovú predstavu o metodike sovietskeho -praktického výcviku v pozemských podínienkacb, pri ktorých sa prakticky úplné ver­ne napodobňujú podmienky’ počas le­tu vo vesmíre. Veľkú pozoriiošť ve noväli posádky’ aj jazykovej prípra­ve.' Obe strany boli húževnaté aj při športových tréningoch, kéd plnými dúškami vdychovali svieže primos­­kovské ovzdušie. Načim povedať, že usporiadanie takéhoto mnohostranného výcviku s veľkým počtom účastníkov bolo uži točné nielen pre - budúce posádky kozmických korábov SOJUZ a APOL LO; prvé praktické skúsenosti so spoločným výcvikom získali aj od odborníci'Strediska pre výcvik koz­monautov Jurija Gagarina. „Media nizmus“ výcviku fungoval bezchyb ne, bez porúch, čo znamená, že me­todici strediska sú naozajstní odbor­níci svojho povolania. Ďalej treba zdôrazniť, že pri koz­mických koráboch, obdobne ako pri lietadlách, názorne sa dokumentuje univerzálnosť vedy a techniky, ich všeľudské poslanie, toj že veda a technika vyvíjajú sa optimálne rých­lo len vtedy, keď sa vedci a techni­ci opierajú o dosiahnutú úroveň svoj­ho vedného a či technologického od­boru na celom svete. Ide totiž o to, že kozmický koráb, nech ho skon­štruujeme hocikde na zemeguli, stá­va sa symbolom univerzálnosti ve­dy a techniky. Na jeho palube nájde­me systémy a zariadenia, ktoré vy­konávajú tie isté funkcie. Koráby sa môžu líšiť konštrukčne, svojou „ka­rosériou“, teda vonkajškom, ale ich princípy sú nemenné.*Pravda, nevra­vím tým, že SOJUZ a APOLLO sú da­jaké „siamské dvojčatá“, no aj pri istých modifikáciách majú veľa spo­ločného. To uľahčuje posádkam rýchlejšie sa oboznámiť s nežnámym kozmickým korábom. Americkí astro­nauti osobitne sa zaujímali o tie čas­ti korábu SOJUZ, ktoré sú riešené trocha iným spôsobom ako na ko­rábe APOLLO. AJ KULTÚRNA ČASŤ POBYTU ame rických astronautov v krajine Sovie­tov bola práve tak rušná ako pracov­ná. Navštívili drievne ruské mestá VLADIMIR a SUZDAL, prezreli si Kre­meľ v Moskve, debatovali so soviet­skymi umelcami v Celoruskej diva­delnej spoločnosti. Prirodzene, po budli aj v historickom meste Kalu­­ge, kde žil a pracoval tvorca teore­tickej kozmonautiky KONSTANTIN CIOLKOVSKIJ a kde je dnes Štátne múzeum dejín kozmonautiky. Z Mos­kvy do tohto mesta na rieke Oke je iba 180 kilometrov. Kaluga leží iba dva a pol hodiny pohodlnej cesty autom od sovietskej metropoly. Po­dľa kozmických meradiel je 180 ki­lometrov zanedbateľné nepatrná vzdialenosť, no bolo cítiť, že hostia zo Štátov sa na výlet do Kalugy ne­ (Dokončenie na str. B) Každý ř: love k prežíva, niekedy dlho, niekedy celkom krátko, vo svojom živote nezabudnutelné krásne okamihy, ktoré sa nm natrvalo, nezmazateľne vrývajú do pamäti. Sú to chvíle, čo pod­vedome spája s predstavou nevýslovného šťastia — a my teraz, práve tak ako dáma pri hodi­nách želáme našim čitateľom a spolupracovníkom, aby roku 1974 prežili celé spektrum úspe­chov a šťastia... Nový rok vítajú ľudia podľa zvyklostí a najrozličnejších tradícií v úzkom rodinnom kruhu, v spoločnosti, v horách, kde majú pocit, že stoja akosi bližšie k hviezdam, čo človeka provo­kujú, aby sa ich končekmi prstov dotkol. Pevne veríme, že všetkým nám spoločne podarí sa uskntočniť v štyriasedemdesiatom roku veľa tvorivých a osobných veľkých i malých predsa­vzatí Snímky: TIBOR ANDREjCÄK Prvé československé snehové pásové vozidlo značky LAVÍ­NA, výrobok podniku BESKYD­­SPORT vo Frýdku-Místku, po­máha pri zimnom zásobovaní našich vysokohorských re­kreačných chát v ČSSR

Next