Technické Noviny, leden-červen 1975 (XXIII/1-25)

1975-01-07 / No. 1

(Щ> TECHNICKÉ NOVINY 3 ROCNlK XXIII ■ Cisto 1 (1018) ■ BRATISLAVA 7. JANUÄRA 1975 ■ CENA 1 Kčs Za úspešné splnenie náročných úloh roka 1975 MICHAL KIMLIK - DESIATE PLENÁRNE ZASADNU­TIE SLOVENSKEJ ODBOROVEJ RA­DY, ktoré sa konalo na sklonku mi­nulého roka — 19. a 20. decembra 1974 v Bratislave — podrobne pre­rokovalo uzávery novembrového plé­na Ústredného výboru Komunistic­kej strany Československa a súfcas ne aj úlohy vyplývajúce z X. ple­nárneho zasadania Ostrednej rady odborov, na kturom prijali Plán ab tivity Revolučného odborového hnu­tia na rok 1975. Treba povedať, ze Plán aktivity ROH na rok 1975 kla­die náročné úlohy na celé Revo­lučné odborové hnutie: splniť a v žiaducich smeroch aj prekročiť úlo­hy plánu roka 1975. Z tohto dôvodu je nanajvýš po­trebné, aby každý odborový orgán maximálne prispel pri presadzovaní úloh plánu, mal účasť na jeho roz­pise na jednotlivé kolektívy a aj na. jednotlivcov. Plán aktivity ROH na rok 1975 určuje ďalej odborovým orgánom, aby sústredili /pozornosť najmä na rýchlejší!) navádzanie výsledkov ve­deckého a technického rozvoja do praxe, na znižovanie spotreby su­rovín a materiálov, a to najmä do­vážaných palív a energie, oproti plánu 1975 v hodnote jednej miliar­dy korún! X. plenárne zasadanie Slovenskej odborovej rady zhodnotilo aj dosa­hované výsledky a skúsenosti z or­ganizovania účasti pracujúcich na riadení rozvoja výroby, vedy a tech­niky ako i úloh Revolučného odbo­rového hnutia na Slovensku pri za­bezpečovaní národohospodárskeho plánu na rok 1975. Rok 1974 bol úspešný v rozvoji ekonomiky na Slovensku. Podpred­seda vlády Slovenskej socialistickej republiky a minister predseda Slo­venskej plánovacej komisie Ing. KA­ROL MARTINKA vo svojom vystú­pení na X. plenárnom zasadnutí SOK povedal, že rok 1974 bol najúspeš­nejším rokom piatej päťročnice. Vý­roba na Slovensku vzrástla o 9,6 pere. národný dôchodok vzrástol o 7,4 %, príjmy obyvateľstva za­mestnaného v priemysle, obchode, zdravotníctve ako aj v ostatných odvetviach národného hospodárstva narástli o 700 000 000 Kčs. Obdobne aj príjmy zamestnaných osôb v poľ­nohospodárstve vzrástli o 600 000 000 Kčs. Vcelku možno povedať, a to sa aj konštatovalo na X. plenárke SOR, že úspešné plnenie úloh pia­teho päťročného plánu vytvára tie najlepšie podmienky pre dobrú prí­pravu šiestej päťročnice. PLENÁRNE ZASADNUTIE SLOVEN­SKEJ ODBOROVEJ RADY upriamilo pozornosť všetkých členov ROH aj na otázky a problémy, ktoré treba riešiť, aby sme dosiahli ešte lepšie výsledky v rozvoji ekonomiky Slo­venska, lebo načim otvoréne pove­dať, že ešte celý rad závodov si svoje úlohy neplní. Na tieto otázky upriamilo pozornosť aj novembrové plénum CV KSČ. Revolučnému od­borovému hnutiu pôjde roku 1975 najmä o to, aby výrazne vzrástla smennosť v strojárskych závodoch na Slovensku, aby odborové hnutie v poľnohospodárstve pomohlo pri zvyšovaní výnosov obilovin, aby sa Československá socialistická repub­lika stala v budúcich rokoch sebe­stačnou v dopestovaní obilovin. Ob dobnú úlohu musia riešiť aj odbo­rári v hutníckych závodoch; tu plé­num ÚV KSČ stanovilo úlohu, aby sa ČSSR už v najbližších rokoch stala sebestačná pri výrobe karosár­skych plechov a aby sme neboli závislí na ich dovoze. X. plenárne zasadanie SOR v prijatých opatre­niach určuje úlohy, najmä závod­ným výborom ROH, aby účinnejšie napomáhali rozvíjať pracovnú ini­ciatívu, ktorou sa roku 1975 má do­siahnuť zväčšenie vývozu pred du­­vozom. Možno povedať, že všetko sú to úlohy veľmi náročné, ktoré si vyža­dujú veľkú sústredenosť v práci každého odborového orgánu, každé­ho závodného výboru ROH, no pre­dovšetkým každého člena ROH. Tajomník Slovenskej odborovej rady Ing. MILOSLAV BOĎA vo svo­jom prejave na plenárke zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby každý člen ROH na Slovensku sa pravidelne zúčastňoval na riadení výroby, ak­ (Dokončenie na str. 5) Turbogenerátor kyklopskej sily, kto­rý má výkon 1 200 000 kW, dokon­čujú v slávnom leningradskom zá­vode ELEKTROSILA. Dvanásťmetro­­vý rotor generátora vysústružili z tristotonového odliatku. Nový mo­hutný turbogenerátor je určený pre Kostromskú elektráren ◄ V známom podniku VHJ CHIRANA v Starej Turej vyrábajú — v rámci výrobného programu elektronických lekárskych prístrojov — aj fonokar­­diograf, ktorého montáž vidno na obrázku. O zaujímavostiach tejto produkcie píšeme v reportáži na 11. strane TN Pre železničné trate napájané jed­nofázovým prúdom 25 000 V/50 Hz, ktoré sa budujú najmä v stredných a východných oblastiach ZSSR, vy­rábajú elektrické rušne aj v závo­doch SKODA v Plzni. Sesťnápravové lokomotívy výkonu 5100 kW majú rýchlosť 180 km/h W III signál z Kamzíka K Novému roku odovzdávajú na najvyššom vrchole karpatskej panorá­my hlavného mes­ta SSR dokončenú výškovú 190-met­­rovú stavbu tele­vízneho vysielacie­ho strediska Kam­zík. Objekt zaujme svojím osobitným tvarom, nemenej pozoruhodná je však technická stránka konštruk­cie a výstavby „štíhlej fľaše“. Po­drobný referát, kto­rý dnes prináša­me o najvyššej bratislavskej stav­be, nech je výra­zom uznania a po­ďakovaním všet­kým; čo sa zaslú­žili ...

Next