Technické Noviny, červenec-prosinec 1975 (XXIII/26-52)

1975-07-01 / No. 26

(fÍ$> TECH NICKÉ NOVINÝ ROCNlK XDII ■ Cisto 28 (1043) ■ BRATISLAVA 1. JÚLA 1975 ■ CENA 1 Kčs Pre sieť Intervizie Cestujúci Aeroflotu budú môct čoskoro lietať na obrovitom supersoniku TU 144, schopnom prekonať za hodinu vzdialenosť dva a pol tisíca kilometrov. Toto cestovné lietadlo, ktoré videli najnovšie návštevníci ostatného medzinárodného aerosalónu v Le Bourget (Paríž), méže 140 cestujúcich bez medzipristátia pre­praviť na vzdialenosť 8500 km. Stroj vyvinutý pod vedením generálneho konštruktéra ALEXEJA TUPOLEVA začali sériovo vyrábať vo Voronežskom leteckom závode s neveľkými konštrukčnými zmenami: dostal malí: krídelká v nosovej časti, motory má rozložené ináč. nepatrne je modifikovaný tvar krídel, ovládanie je jed noduchšie V ostatných rokoch uplatňuje sa radioreléová technika v čoraz vyš­ších frekvenčných pásmach. Tak sa vytvárajú predpoklady na súčasný prenos veľkého množstva telefón­nych kanálov. V Nemeckej demo­kratickej republike vyvinuli v rám­ci spolupráce krajín RVHP systém radioreléových prenosov typu BES. ktorý umožňuje vytvárať rádiorelé­­ové trasy alebo radioreléové siete v medzinárodne odporúčaných fre kvenčných pásmach 3,4—3,8 GHz a 10,7—11,7 GHz. Zariadenie pre sieť Intervizie v krajinách RVHP schvá­lila stála komisia RVHP Pri stavbe rodin­ných domov začí­najú sa čoraz väčš­mi uplatňovať n­­hrady murované z tehlových tvaro­viek. Možno si tu však pomôcť i vlastnými silami, napr. ak si urobí me vhodnú formu na betónové tva­rovky. Na našom zábere vidieť - vý­robu tvaroviek po mocou formy ..Fan­tázia“, ktorú do dáva anglická spo ločnosť Auriol (Guildford), Ltd.. Liphook Kozmonauti musia veľa rozličných cvičení a testov podstúpiť na zemi a na vode, kým môžu ísť plniť svoje „kozmické“ poslanie. Na snímke APN je sovietsky kozmonaut ALEXEJ LEONOV pri úspešnom „pristáti" na vode počas testov na mori, ktoré sú súčasťou prípravy na kozmické lety Realizuje sa vedecko-technická politika strany II tvorivých dielňach bratislavských vyskiaaaikov J,ÄN KAMENICKÝ, vedúci odboru MV KSS Ďalšie napredovanie našej ekonomiky a celej socialistickej spoločnosti je nerozlučne späté s rozvojom vedy a s jej stále aktívnejším podielom na riešení čoraz zložitejších problémov vo všetkých oblastiach výrobnej a spoločenskej aktivity. V súčasnosti preniká veda celým výrobným proce­som, zrastá s ním a postupne sa stáva dynamickou výrobnou silou. Preto sa rozvoj vedy a výskumu, jeho racionálne zameranie na kľúčové problémy a čo najúčelnejšie prepojenie vedy a výskumu s technikou a výrobnou praxou dostáva do centra pozornosti celej našej spoločnosti a jej vedúcej sily — Komunistickej strany Československa. Zodpovedné úlohy v tejto oblasti vytýčili ^plenárne zasadania DV KSČ a ÚV KSS k otázkam vedecko-technického rozvoja, ktoré sa konali v máji lanské­ho roku. KĽÚČOVÉ POSTAVENIE BRATISLAVY Spoločensko-politické a stranícke riadenie činnosti vedeckých a vý­­vojovo-výskumných zariadení stalo sa čoraz zodpovednejším úsekom straníckej práce, a to nielen v, cen­tre, ale aj vo všetkých územných zložkách. Je len prirodzené, že sa táto práca dostala do popredia mnohostrannej aktívnej ■ činnosti bratislavskej mestskej organizácie strany. Preto, Mestský výbor. KSS v Bratislave rozpracoval na svojom júlovom pléne 1974 závery májo­vých plén ústredných výborov a aplikovať ich na konkrétne pod­mienky1 hlavného mesta Slovenska. Význam týchto záVerov. bratislav­skej mestskej straníckej organizá­cie a dosah ich realizácie daleko presahujú miestne hranice. Ved v Bratislave je-sústredená značná, ba rozhodujúca časť vedecko-výskum­­nej základne Slovenskej socialistic­kej .republiky!, Sústreďujú sa tu ve­­decko-výskuníné ústavy SAV, vyso­kých škôl, dôležitých rezortných ú-­­stavov ,i ďalšie významné vedecké a vývojové pracoviská. Vo vedec­kých pracovniach, laboratóriách a' konštrukčných ateliéroch Bratisla­vy riešia sa úlohy celoslovenského, celoštátneho1, ba i " medzinárodného významu. Niektorým pracoviskám ’ bola zverená koordinácia riešenia konkrétnych vedecko-výskumných úloh v rámci Rady vzájomnej hos­podárskej pomoci. ATMOSFÉRA TVORIVEJ PRÄCE Významným príspevkom pre pre­hĺbenie realizácie vedecko-technic­­kej politiky strany v Bratislave stalo sa konštituovanie Komisie pre vedecko-technický rozvoj pri MV KSS. Táto komisia, ktorú ustanovili v- októbri, 1974,.. je poradným, orgá­nom Mestského výboru KSS a spo­lupôsobí pri príprave rozhodnutí a uznesení v oblasti vedy a techni­ky. Kádrové zloženie komisie, sú­streďujúcej vynikajúcich odborní­kov a vedeckých pracovníkov, je zárukou vedecky fundovanej práce, komplexne sklbujúcej teoretické, odborno-technické i spoločensko­­polltifcké aspekty wedecko-technic­­kého rozvoja. Pre sústavnú starost­livosť', a pomoc straníckych orgá­nov vedecko-technickému rozvoju a koordinovanie tejto straníckej ak­tivity s činnosťou ROH, SVTS, a hospodárskych vedeni vytvorila sa atmosféra, v ktorej sa darí tvori­vej práci. NOVE KRITÉRIA Na vybratých pracoviskách sa vypracovali plány' vedecko-technic­kého rozvoja, a ako ukazuje kon­trola, úspešne sa začala ich reali­zácia. Úsilie o vetle^lo technický (Dokončenie na str. 3)

Next