Technické Noviny, červenec-prosinec 1976 (XXIV/27-52)

1976-07-06 / No. 27

m (Щ) TECH NICKĚ NOVINY ROČNÍK XXIV ■ CISLO 27 (1096) ■ BRATISLAVA B. JÜLA 1976 ■ CENA 1 КС* Má a úspešní spolupráca Dr. VLADIMÍR ŠTEFÁNIK jednou z oblasti, v ktorých sa préjavuje ekonomická integrácia socia­listických krajín, je oblasť vedy a techniky, konkrétne vedeckých a tech­nických informácii. Tak ako v iných oblastiach, aj v tejto má medziná­rodná deľba práce a spolupráca s inými socialistickými krajinami pre Československo neobyčajný význam. Náš vklad do svetového fondu ve deckých a technických informácii je 1 až 2 */í>. vletky ostatné poznatky musíme čerpať zo svetovej vedy a techniky. Zvládnuť využitie vedeckých a technických informácií nie je fahké, veď vo svete vychádza okolo päť miliónov odborných publikácií ročne a tento počet sa ustavične zväčlujp. Naša sústava vedeckých a technických informácii môžd sprostredkúvať pri dnešnej kapacite okolo 40 až 50 % svetových informácií. Odha­duje sa. že prepojením našej sústavy vedeckých a technických informá­cií so sústavami krajín RVHP, osobitne Sovietskeho zväzu, zväčší sa ten­to podiel približne na 80 %. Vytváranie medzinárodných In­formačných systémov jé v súčas­nom období vedecko-technickej re­volúcií? objektívnou súčasťou roz­voja vedy a techniky. Osobitné pod­mienky na takúto kooperáciu sú medzi socialistickými krajinami, kto­ré vytvárajú optimálne podmienky na vzájomnú výmenu vedecko-téch níckých poznatkov, ako neoddeli­­tefnú súčasť socialistického inter­nacionalizmu. Medzinárodná spolu­práca krajín RVHP v oblasti vedec­kých a technických informácií za­čala sa rozvíjať od vzniku RVHP. Od roku 1953 do roku 1970 bola jej platformou najmä Stála pracovná skupina pré vedecké a technické informácie, ako súčasť Stálej' ko­misii? RVHP pre vedeckotechnickú spoluprácu. Významným medzníkom rozvoja spolupráce krajín RVHP v oblasti vedeckých a technických informácií stal sa — tak ako vo všétkých ob­lastiach ekonomiky, vedy a techni­ky — Komplexný program ďalšieho prehlbovania a zdokonalovania spo­lupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie, prijatý ro­ku 1971. Päťročné obdobie, ktoré od vydania tohto významného do­kumentu uplynulo, umožňuje nám hodnotiť výsledky, ktoré sa na je­ho základe, v oblasti, vedeckých a technických informácií dosiahli. Stalo sa tak najmä na posledných zasadnutiach Výboru splnomocne­ných zástupcov Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií v Moskve a na 12. za­sadnutí Výboru RVHP pre vedecko­­techníckú spoluprácu. Komplexný program RVHP vytýčil úlohu vybu­dovať postupne do konca roka 1975 Medzinárodný integrovaný systém vedeckých a technických informácií RVHP. (e to úloha, kto­ré v iných medzinárodných vzťa­hoch v tejto oblasti vo svete nemá obdobu. Ne základe komplexného programu opiera sa Medzinárodný integrovaný systém vedeckých a technických informácií RVHP o tri základné komponenty: # rozvoj národných sústav ve­deckých a technických informácií, medzi nimi aj československej sú­stavy vedeckých a technických in­formácií; 9 rozvoj medzinárodných odvet­vových a špecializovaných subsys­témov vedeckých a technických in­formácií; # činnosť Medzinárodného cen­tra vedeckých a technických in­formácií v Moskve. Po päťročných skúsenostiach možno konštatovať, že táto úloha sa plní úspešne, s aktívnou účasťou československej . sústavy vedeckých a technických informácií. V rámci Medzinárodného integro­vaného systému vedeckých a tech­nických informácií RVHP vzniklo a úspešne pracuje Medzinárodné contrum vedeckých a technických informácií v Moskve. Vytvára me­todické predpoklady na jednotné projektovanie a realizáciu všetkých zložiek informačného systému ve­deckých a technických informácií RVHP a vlastnou prevádzkovou čin­nosťou zabezpečuje najmä tie špe­cializované oblasti, ktpré v inej ko­operácii nemožno zabezpečiť. Zá­kladom pre budovanie celého sys­tému je Projekt medzinárodného systému vedeckých a technických informácií RVHP, ktorý vypracovalo Medzinárodné centrum. Projekt vy­tvára podmienky na kompabilitu subsystémov vedecKýcli a technic­kých informácií, najmä prípravou normatívno-technických dokumen­tov. Ide napr. o tvorbu selekčných jazykov, jednojazyčných a viacja­zyčných tézaurov, záväznej štruk­túry zápisu na sekundárne nosičeŕ, jednotných sekundárnych nosičov informácií, prenosu informácií, mikroreprodukovaní atd. Zabezpe­čuje jednotne prechod k automati­zácii informačných systémov ve­deckých a technických Informácii (Dokončenie na stj, 5) ▲ Tri svetové rekordy a trinásť medzinárodných rekordov vo svo)e| triede získalo v Júni v Nar­de (Taliansko) vozidlo Mercedes- Benz C 111. S 5-vaIcovým vzněto­vým motorom výkonu 140 kW (190 k) dosahoval automobil na dlhých tratiach priemerná rýchlosť vyše 250 km/h. O vozidle zreferujeme v budúcom čísle TN železobetónová (.refebrikôty na A nalom obrázku sá určené na Ä ochranu potrubia uloženého v Se­vernom mori pred príbojom. Anglic­ká spoločnosť Trent Concrete Li­mited, Colwick vyrobila tristo 15- tonových prefabrikátov prd spoloč­nosť Philips Petroleum, ktorá má ťažobné polia v Ekofisk Field „A“ „Dispečerské zariadenie MEDI­­FON mníchovskej firmy ZETT LER je určené pre nemocničné za­riadenia na spojenie službukonajú­cej zdravotnej sestry s pacientmi. Pacient si môže pomocou tlačidla na svojom termináli vyžiadať od sestry zapojenie svetla, hudby ale­bo priamu pomoc. Sestra môže na svojom zariadení prepájať 5 roz­hlasových programov, môže hovoriť s jednotlivými pacientmi alebo sú časne s viacerými, ako aj zhodno­covať prioritu volaní. Vzhfadom na kvalitu reprodukcie možno hovoriť aj s takými pacientmi, ktorí sú hlasovo indisponovaní TELEVÍZNA KAMERA V MEDICÍNE Na nalom ob- j rázku vidieť predvádzanie tele­víznej kamery Low Light s pripojeným zariadením pre en­­doskopiu, ktorá mô­že pracovať pri vel­mi malom osvetlení. Kamera je určená najmä na sledova­nie neprístupných miest, jej činnosť sa riadi dialkovo, z monitora, ktorý je umiestený v kontrolnej skrini. Kameru vyvinula ipoločnosť Thermal Imaging Limited. Bodmin, Cornwal v Anglicku Päť rokov činnosti Medzinárodného integrovaného systému vedeckých a technických informácií RVHP

Next