Technické Noviny, leden-červen 1977 (XXV/1-26)

1977-01-04 / No. 1

Xt** (Ц> d) TECHNICKÉ NOVINY ' T ■■ммшиж«м«в1Я11*мидациинАш«1ШЯ«цш«и<ДОООИ^^рк^ тГ 1077 ROCNlK XXV ■ CISLO 1 (1122) ■ BRATISLAVA, 4. JANUÄRA 1977 ■ CENA 1 Kčs | | § Nq okraj 16. plenárneho zasadnutia SOR Všetky sily pre efektívnosť TULA KEV1CKÄ V období bilancovania výsledkov uplynulého roka a prípravy hospo­dárskych plánov na rok 1977 zišla sa krátko po zasadnutí Ústredne) rady odborov aj XVI. plenárna schôdza Slovenskej odborovej rady. Odborové hnutie má pred sebou v nastávajúcom období náročné úlohy a úsilie nájst správne a účinné formy mobilizovania pracujúcich pres plnenie týchto úloh. To bolo aj hlavným cieľom zasadnutia SOR. Presvedčivou formou komplexné­ho prístupu odborov k svojim úlo­hám sa stali plány aktivity odboro­vých orgánov a organizácií. Sú po­drobným programom podujatí, akcií a iných opatrení zahŕňajúce všetky formy a oblasti pôsobenia odborov v socialistickom štáte. Obsahujú, — ako to zdôraznil vo svojom vystú­pení predseda SOR LADISLAV ABRA­HÁM, úlohy širšieho spoločensko­­politického dosahu, ako je účasť ROH na plnení volebných progra­mov Národného frontu I úlohy hos­­podárskopolitícké, osobitne rozvoj iniciatívy pracujúcich pri zefektiv­ňovaní národného hospodárstva. Konkrétna práca základných orga nizácií ROH, všeodborových a zvä zových orgánov, konštatovalo ple­nárne zasadnutie SOR, bude sa v najbližšom časS orientovať dvoma smermi: splniť plány aktivity a po výročných schôdzakh dôsledne pri­praviť zväzové a všeodborové konfe­­ríencie, zjazdy zväzov, ako aj sloven­ský zjazd ROH, ktorý, SOR na tomto zasadnutí zvolalo na 5, a 6. apríla 1977. Ciel je spoločný: mobilizovať širokú členskú základňu za splne­nie úloh vytýčených XV. zjazdom KSČ a konkretizovaných V. zasad­nutím ÚV KSČ. XVI. plenárne zasadnutie SOR malo teda vo všetkých smeroch pracovný charakter a taká bola aj bilancia, ktorú urobilo. Vyzdvihlo úspechy, ktoré dosiahlo odborové hnutie, ale aj kriticky analyzovalo nedostatky. Tieto dve roviny hodno­tenia uplynulého obdobia sú neod­deliteľné, obe sú podmienkou správ­neho vytýčenia úloh a určenia ciest, ako ich plniť roku 1977, v roku vý­znamných historických výročí, roku IX. zjazdu ROH. — K doterajším úspechom mož­no zaradiť vyhlásenie vyše 900 000 individuálnych, takmer 205 000 ko­lektívnych, vyše 6000 celopodniko­vých a celozávodných ako aj 1200 združených socialistických záväzkov na počesť XV. zjazdu KSČ, kvalita­tívny vzostup iniciativy pracujú­cich, — povedal v prednesenej správe tajomník SOR O. MONCMAN, — predstavuje vyše 50 000 kolektí­vov BSP s takmer 750 tisíc členmi, viac ako 2500 komplexných racio­nalizačných brigád, takmer 150 stavbárskych kolektívov, ktoré pra­cujú Zlobinovou metódou. Vyzdvihol aj príklad iniciatívy pracujúcich AZNP Mladá Boleslav a ich nasle­dovníkov, pretože vyjadruje pracov­nú inicaitívu komplexne, i jej poli­tickú, ekonomickú a sociálnu funk­ciu. Pri rozvoji mladoboleslavské) iniciativy a iných foriem dosiahli významné úspechy pracujúci Priem­­stavu Bratislava, Cementárne v Hor­nom Sŕní, Podpolianskych strojární v Detve a mnohí ďalší. Aj v rozvoji iniciatívy, podobne ako v iných oblastiach pôsobenia ROH, podrobilo plenárne zasadnutie SOR zásadnej kritike aj existujúce nedostatky. Mnohé záväzky sa orien­tujú prevažne len na plnenie a pre­kračovanie kvantitatívnych úloh plánu, nevystihujú a nevyjadrujú komplexnosť úloh, neberú do úvahy naliehavú celospoločenskú potrebu orientovať iniciatívu na kvalitatív­ne stránky plánu, na problémy, ktoré vyplývajú z nových, všestran­ne náročnejších podmienok plne­nia plánovaných úloh. V tomto smere čaká veľa práce zväzové orgány, aby zabezpečili predovšetkým kvalitatívny obsah celopodnikových záväzkov. Zasadnu­tie SOR podčiarklo, že oveľa zod­povednejšie musia k rozvoju pra­covnej iniciatívy a jej zameraniu (Dokončenie na str. 3) Snímka: TIBOR ANDREJČAK Snímka: PAĽO MIKULÁŠEK SLOVO K VÄM, NAŠIM ČITATEĽOM Prvé dni roka do ktorého vstupujeme, sú pre kažkého z nás naplnené čímsi osobit­ným, čo ich odlišuje od väčší, ny dni uplynulého i nastáva­júceho roka. V týchto dňoch uvažujeme o veciach, na ktoré väčšinou niet času. A sám čas hrá v týchto úvahách mimoriadnu úlohu. Áno, v prvých dňoch roka vystupuje odrazu v na­šom vedomí čas vo svojej pra. vej podobe a hodnote ako jedna z dôležitých súradníc ľudského života, ľudského úsl. lia, práce. Dáva do správnych proporciii naše predsavzatia, aký má byť nastávajúci rok, v čom má byt iný, lepši ako ten, Čo práve uplynul. Pripo­míname si plány a predsavza­tia spred roka, porovnáva­me výsledky s plánmi, hodno­tíme. V takých chvíľach sú potom prístupnejší aj tí, kto. rí si to neuvedomujú, ba aj tí, Čo by sa nechceli za žiad­nych iných okolností do se­ba zadívať. A tu mi prichodí podeliť sa s Vami, ktorí týždeň čo týž­deň po celý rok berie do rúk a čítate naše noviny, s plán­mi a predsavzatiami kolektí­vu Technických novín pre nastávajúci rok 1977. Budeme naďalej v širokej palete no­vinárskych žánrov prinášať do Vašich pracovní a dielní, do Vašich posluchární a výskum­ných ústavov, I do Vašich domovov najnovšie poznatky o technickom pokroku v naj­širšom zmysle. Ešte viac ako doteraz chceme sa podieľať na urýchlenom a všestrannom uplatňovaní technického pok­roku vo výrobe, silami, kde sa zaoberajú vývojom, projek. tovaním a konštruovaním no­vých strojov, zariadení, tech. nolôglí. Budeme orientovať Vašu po­zornosť aj na širšie, a celo­spoločenské a politické sú­vislosti tejto kľúčovej úlohy pre rozvoj národného hospo­dárstva, pre životné istoty, materiálnu a duchovnú úroveň našich pracujúcich, ako to zdôraznil práve v uplynulom roku XV. zjazd KSČ a zasad­nutia Ústredného výboru. Výz. namné miesto v našich novi­nách budú mať aj výsledky, ale aj spôsob práce tých, čo majú rozhodujúcu silu pri tvorbe a uplatňovaní technic, kého pokroku, predovšetkým vynálezcov, zlepšovateľov, no­vátorov a racionalizátorov. Chceme sa takto aktívnejšie podieľať na tvorivej iniciatíve pracujúcich vo všetkých je] osvedčených i nových formách. Systematicky budeme infor­movať o skúsenostiach z brat­ských štátov socialistického spoločenstva, o úsilí socialls. tických štátov podporiť roz­vojom všestrannej medzinárod. nej hospodárskej a vedecko­­technicke] spolupráce uvoľne nie medzinárodného napätia a proces prestavby medzinárod­ných vzťahov, a] hospodár­skych, na základe mierového spolužitia. S týmto programom vstu­pujeme do nastávajúceho roka. Želáme si, aby sme pri jeho plnení upevnili svoje miesto na pomocníka vo Vašej tvo­rivej práci a v nej Vám že­láme veľa, veľa úspéchov. MICHAL KIMLIK šéfredaktor

Next