Technické Noviny, červenec-prosinec 1977 (XXV/27-52)

1977-07-05 / No. 27

<šjg) TECH NICKÉ NOVINY 27 ' SOCNlK XXV. ■ «SLO 27 (1148) ■ BRATISLAVA 5. JÜLA 1377 ■ CENA 1 Kčs | Jj f J Spoločne im pomožme nájsť to pravá miesto v živote PÍRA FILIPOVIČOVA KAŽDÝ, kto MA doma ĎIEVCA ALEBO CHLAPCA, stojaceho na pra­hu života dospelých, číta prfed kon­com školského roka pozornejšie rubriky inzerátov. Darmo, kvalifi­kácia už nie je prejavom ambiciôz­­nosti. ale spoločenskou nevyhnut­nosťou. A tak sa dôkladne zvažujú záujmy mladého človeka, jeho schopnosti... Možností, aj doslova lákavých ponúk zo škôl, učilišť, zá­vodov, je neúrekom. Ba je ich toľ­ko, že začína byt problémom obsa­diť všetky žiadané profesie. V tieto dni čoraz častejšie počuť volanie po kvalifikovaných robotníkoch, odbor­níkoch v klasických remeslách. Ob­rovský rozmach vedy a techniky posunul hranicu základnej odbor­nosti k maturite, no nevyriešil za nás otázku správneho rozmiestenia pracovných síl V tejto súvislosti chcela by jom pripomenúť skutoč­nosť, pre nás už síce samozrejmú, ale o nič mpnej závažnú. Ked vyzdvihujeme prednosti náš­ho zriadenia, s pýchou poukazuje­me na rast životnej úrovne'a mate­riálneho zabezpečenia. Argumentu­jeme výsledkom, pretože je nevyvra­titelný, pretože jé presvedčivý. Len­že žiť prítomnosti nestačí, dosiah­nuté ciele sú Iba odrazovým mos­tíkom. Základnou devízou v etape rozvinutého socializmu je nielen is­tota súčasnosti, ale aj perspektíva ďalšieho rozvoja. A hoci dopredu hľadíme spokojne, triezvo posudzu­jeme aj problémy, s ktorými sa tre­ba popasovať. Triezvo, objektívne a — čo Je najdôležitéjšie — spoloč­ne. Každý z nás sa zúčastňuje na budúcnosti, každý z nás za ňu pre­berá svoj diel zodpovednosti. ARGUMENTOVAT TEDA MUSÍME AJ PERSPEKTÍVOU, ktorú každému z nás poskytuje naša spoločnosť, jej garantom, je naša spoločná vô­ľa, spoločné rozhodovanie, ktoré (Dokončenie na str. 10) Na snímke vidieť spájanie la­minátového vlákna tenkého ako vlas teplom. Toto svetelne vo­divé vlákno vložia do experimen­tálneho, kábla medzi anglickými mestami Hitchin a Stevenage, dlhé­ho 9 km. Kábel dokončia za^atkom leta 1977. Na prenos sa využije prúd elektrických impulzov telefónneho rozhovoru, ktorý sa premení pomo­cou miniatúrneho lasera pripevne­ného ku každému vláknu na infra­červený signál. Laser pracuje s fre­kvenciou 140 miliónov impulzov za sekundu. Na každé 3 km vzdiale­nosti sú v kábli uložené optické de­tektory, ktoré signál „vyčistia“ ■ vyšlú ďalej. Celý prenosový kábel na 2000 rozhovorov bude mat prie­mer iba 7 mm a bude vložený vnú­tri bežného prenosového kábla Vítkovické stro­­” jírny a železár­ny Klementa Gott­walda majú v tej­to päťročnici ob­zvlášť národné úlo­hy. V strojárskej výrobe ide n do­dávky pre veľké stavby u nás a v ďalších krajinách socialistického spo­ločenstva. V tých­to dňoch vo vítko­­vickej kotlami pra­cujú na výrobe ob­rovských odnocnic pre vodné dielo v PĽR. Na snímke je záber zo zvárač­ských prác na od­­bočnici, ktorá pat­rí medzi najväčšie výrobky tohto dru­hu vyproaukovane takmer za 150 ro­kov histórie Vítko­víc. Odbočnica má priemer 4300 mm, dĺžku 8000 mm. výšku 7000 mm a hmotnosť 50 ton fi 49. poznaňský veľtrh: prudký vzostup úrovne poľskej techniky » - AKO РОЩ POZNAŇ, POKROK, PONUKA... Ing. KAMIL PROCHÁZKA, Poznaň Poznaň, t. j. Medzinárodný po­znaňský veľtrh (MPV), možno brať ako doklad o stave obchodnej po­nuky nášho severného suseda. O jej šírke a o jej úrovni, predovšetkým technickej úrovni. Rozhodnutie uro­bil namiesto jarnej a jesennej „Po­znane“, podujatí s ponukou osobitne investičného a osobitne spotrebné­ho tovaru, na ktoré sa bol veftrh rozčlenil roku 1973, „Poznaň“ jed­nu, univerzálnu (popri niekoľkých špecializovaných salónoch) dáva možnost ukázat krajine v jednom čase a na jednom mieste, čo súčas­né Poľsko dosiahlo a ponúka. Vďa­ka doterajšiemu obrovskému inves­tičnému programu a osobitne roz­siahlej licenčnej a koprodukčnej politike bola vlani Poľská ľudová republika na 10. mieste na svete, pokiaľ ide o hospodársky potenciál. Na druhej strane všestranný ob­chodný i koprodukčný záujem PĽR o , zahraničie povzbudzuje zahranič­né firmy. „Poznaň“ sa stáva nezvyčajne uni­verzálnou a bohatou prehliadkou techniky a miestom >intenzívnehb obchodného ruchu, obrazom novn­­dobosti a vývoja isto aj preto, že ponúka Viac než len výstavisko a záujem . Poliak 'odchádzajúci večer z vý­staviska MPV je unavený, ale hrdý na to, čo Poľsko je schopné a koľ­ko toho Poľsku ponúkajú. PODHUBIE Technika,. ktorý, pricestuje do .Po­znane, zaujme istotne predovšetkým’ technika. Np neujde jeho pozorností’ ani atmosféra veľtrhu a .mesta (o tom inokedy), ktorá má tiež svoju,' gradáciu. Návštevník hľadá — 'naj­mä ked tu a tam načrie do infor­mácií — spoločného menovátélaf. A tu dovoľte autorovi osobnú výpo­veď: to hľadané slovíčko, hľadaný pojem je — aktivita. Aktivita poľ­ského občana, poľského národného hospodárstva. Investície a licencie spolu s vše­strannou aktivitou dvíhajú krivku rozvoja PĽR prudko hore. Rozdiel medzi ostatnou a touto päťročnicou v PĽR formuluje sa takto: 1971 až 1975 investičný program založený v značnej miere na kreditoch; 197в až 1980 (plán) vzrast exportu o 75 %, importu o 25 °/o. Vezmime si, napríklad, iba z tech­nického hľadiska preukaznú situá­ciu úrovni poľských výrobkov. Množstvá kúpených licencií, spra­vidla spojené s rozsiahlou počiatoč­nou kooperáciou, poskytujú poľ­ským výrobcom a potom obchodu cenné aktiva; rýchle prevzatie vr­ (Dokončenie na str. 7) Ing. OTTO KOCHANSKÝ, riaditeľ č* účasti ma, 49. puznanskom veľtrhu: „My tu čosi znamenáme. Poľský trh je pre nás vájžna záležitosť.“ Počítač HEWLETT-PACKARD 80 patrí do novej rodiny malých jHičitačov systému HEWLETT-PAK­­KARD 1000. (e riešený ako stolný počítač na riešenie problémov v ob­lasti návrhov a kontroly zariadení a na riešenie prevádzkových a ria­diacich problémov vo výrobných organizáciách. Počítač je vybavený polovodičovou hlavnou pamäťou s kapacitou 128 K Byte, obrazovkovou jednotkou a tlačiarňou s rýchlosťou 200 riadkov za minútu. Programo­vací jazyk je BASIC FORTRAN II a IV, HP alebo Hf ALGOL A Vysokotlaková Ä rozprašovacia pištoľ, ktorá naná­ša dovnútra potru­bia ľluorouhlík vo ľorme prášku, u­­možňuje lepšie o­­chránit potrubia pred koróziou. Pri fiuorouhlíkovej technológii vychá dza sa z chemie kej odolnosti a me­chanickej pevnosti fluórouhlíkových polymérov. Nalepi­­vý teflún sa dá používať v rozsahu teplôt od —170 do + 200 °C a znesie pôsobenie všetkycn chemikálií okrem roztopených kovov Novú technológiu ponúka nritska lu­ma Fothergill and Harwey Ltd., Sum­mit

Next