Technické Noviny, červenec-prosinec 1978 (XXVI/27-52)

1978-07-04 / No. 27

(Щ) TECHNICKÉ NOVIN^jL ROCNiK XXVI ■ CISLO 27 (1199) Л BRATISLAVA 4. JOLA 197B ■ CENA 1 Kčs 1978 Kombinovaný autostrádovo­­železničný most cez Dunaj Ing. RUDOLF MELCER K EĎ SA BRATISLAVCAN vybe­rie po pravobrežne) hrádzi Dunaja a podľa tabúľ staničenia Du­naja príde do priestoru riečneho ki­lometra 1866,4, zbadá priamo v ko­ryte rieky akýsi ostrov vytvorený betónovými preľabrikátmí. Z tohto „umelého“ ostrova bude sa zakladať jeden z najťažšie realizovateľných pilierov budúceho autostrádovo-že­lezničného mosta cez Dunaj v Bra­tislave. Stavebné práce na tomto technicky a stavebne náročnom pre­mostení začal robiť v apríli 1978 vyšší dodávateľ stavby n. p. DOPRA STAV. Bratislava. Aj ked od zača­tia prác uplynul iba veľmi krátky čas, z niektorých rozostavaných ob­jektov vidieť, že budovanie tohto veľkého diela sa čoskoro rozbehne Investičné náklady na celé dielo v projektovom stupni úvodného pro­jektu sa schválili vo výške 1,03 mld Kčs, a teda ide o dopravné dielo ktoré svojím rozsahom a náročnos tou na technické riešenie a reali­záciu je v našich podmienkach ne­zvyčajné a náročné. S dokončením tohto stavebného diela ráta sa do roku 1985, s uvedením do prevádz­ky koncom roka 1984, no v súčas nosti ústredné politické a správne orgánv preverujú možnosti a pod­mienky na skrátenie týchto lehôt. Všetko bude závisieť od vystrojenia dodávateľov mechanizmami, doprav­ným a strojovým parkom, montáž­nymi zariadeniami, ako aj od posil­nenia kapacít v projektovej aj do­dávateľskej sfére. Ked sa podarí tieto podmienky zabezpečiť v pa­tričnom čase a v požadovanom ob­jeme, potom by sa prevádzka po tre­ťom bratislavskom moste nad Du­najom mohla začať koncom roka 1983. , Vypracovaním projektovej doku­mentácie celej stavby poverili, ako generálneho projektanta štátny ústav pre projektovanie doprav­ných stavieb DOPRAVpPROJEKT, Bratislava, ktorý vedno s hlavnými subdodávateľmi projektu VÍTKOVI­CE — železárny a strojírny K. Gott­walda, Ostrava, projekčno-konštrukč­­ná pobočka Bratislava, Š0DOP, Bra­tislava, a n. p. HYDROSTAV, Brati­slava, v súčasnosti spracúvajú vyko­návacie projekty jednotlivých objek­tov stavby, a to podľa dohodnutého časového harmonogramu výstavby. Osek autostrády D I z Prahy a Brna smerom do západnej časti hlavného mesta SSR Bratislavy bude v dalšej etape výstavby prechádzať v Bratislave cez Mlynskú dolinu a po štvrtom moste рт! Lanfranconi (bude sa budovať následne po kom­binovanom autortrádovo-železnič­­nom moste) povedie do mestského sektora Petržalka, aby súbežne s tokom Dunaja v priestore Ovsišťa vrátil sa späť na ľavú stranu Du­naja do oblasti Páleniska a Bajkal­skej ulice. Tam sa zapojí na jestvu­júci už úsek autostrády Bratislava— Senec. Celý tento prieťah autostrá­dy cez Bratislavu bude rozdelený na štyri samostatné stavby, pričom tretia stavba — autostrádovo-želez­­ničný most — dostala pre funkčnú dôležitosť v komunikačnom prepo­jení budovaného mestského sektora Petržalka (pre asi 100 000 obyvate­ľov) s centrálnou časťou mesta a pre železničné spojenie s MĽR ča­sovú prioritu na realizáciu v rokoch 1978 až 1985. Sama stavba bude sa skladať z premostenia Dunaja a viacúrovňových križovatiek na oboch predmostiach so zapojením na mestskú komunikačnú sieť. Premostenie Dunaja bude sa re­alizovať podľa návrhu kolektívu DO­­PRAVOPROJEKTU. V podstate pôjde o dvojpodlažný priehradový most spojitej konštrukcie so štyrmi most­nými poľami v týchto rozpätiach: 102,4 m, 204,8 m, 64,0 m a 89,0 m, teda celková dlžka bude 460,8 m. Na hornej úrovni mosta bude vo­zovka autostrády, medzi vonkajšími zvodidlami široká 26,5 m a s ob­služnými revíznymi chodníkmi (Dokončenie na str. 5) Systém výsuvného lešenia, ktorý sa použije pri výstavbe estakád autostrádovo-železničného mosta cez Dunaj v Bratislave Predstavujeme dielo šiestej a siedmej päťročnice V týchto dňoch si pripomíname sviatok veľkej rodiny ubytovateľov so­cializmu — Deň stavbárov. V daždi, mrazoch i horúčavách stavajú továr­ne, byty, vodné diela, mosty, autostrádu... a po dokončení diela „pre­sťahujú sa“ na iné miesta. Práca ich rúk a ich „fortiel“ hudú našim potomkom pripomínať obdobie budovania socializmu v našej vlasti. Na obrázku prvý zárodok budúceho veľkého stavebného diela — tretieho mosta cez Dunaj v Bratislave Poznatky z experimentu BA-NKS Byt za 450 h skutečnostmi aj v SSR Ing. JAROSLAV VLAŠIČ Jednou z najzávažnejších úloh podnikov pozemného staviteľstva v ČSSR v šiestej päťročnici je zmen­šovať staveniskovú prácnosť. Na jej zabezpečenie určili národné minis­terstvá stavebníctva jednotlivým vý­­robnohospodárskym jednotkám po­zemného staviteľstva cieľovú úlohu: roku 1980 v bytovej výstavbe do­siahnuť staveniskovú prácnosť na jeden byt 400 až 450 hav občian­skej výstavbe na 1 mil. Kčs základ­nej stavebnej výroby v ČSR 6000 h a v SSR 7000 h. Rozličná úroveň staveniskovej prácnosti bytovej výstavby, akú do­sahujú podniky pozemného staviteľ­stva, svedčí o veľmi rozdielnej ú­­rovni racionalizačných opatrení a rozdielnej úrovni organizácie a ria­denia práce v jednotlivých podni­koch. Najlepšie výsledky v zmenšo­vaní staveniskovej prácnosti do­siahli v tých podnikoch, ktoré ako prvé začali dôsledne realizovať vý­robu dielcov v panelárňach súčasne so zvyšovaním stupňa kompletizácie a dohotovenosti prvkov na komple­­tizačných linkách a vyšším stup­ňom predvýroby. Podniky výrobnohospodárskej jed­notky POZEMNÉ STAVITEĽSTVO, Bratislava, napriek tomu, že v ostat­ných rokoch dosiahli dobré výsled­ky v zmenšovaní staveniskovej prác­nosti, v priemere ešte hodne za­ostávajú za sesterskými podnikmi v ČSR. Najlepšie to vidieť z porov­nania: kým podniky VHJ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, Praha, majú stave­niskovú prácnosť iba 550 h na byto­vú jednotku, podniky podliehajúce pod generálne riaditeľstvo v Ostra­ve majú 553 h, a v Bratislave 739 h na bytovú jednotku. Pritom treba konštatovať, že n. p. POZEMNÍ STAVBY, Karlovy Vary a Plzeň ve­deli už roku 1976 byt zmontovať za 409 h, resp. 436 h, kým n. p. PO­ZEMNÉ STAVBY, Bratislava a Ko­šice potrebovali 600, až 650 h. V snahe dosiahnuť staveniskovú prác­nosť 450 h do roku 1980 af v SSR začal sa už od roku 1975 realizovať rozsiahly program racionalizácie nových a výběhových konštrukč­ných systémov. Hlavným nositeľom dlhodobých výskumno-vývojových úloh racionalizácie bytovej výstav­by 'vo VHJ POZEMNÉ STAVITEĽ­STVO, Bratislava, je Výskumno-vý­­vojový ústav pozemného staviteľstva v Bratislave. Program racionalizácie nových konštrukčných systémov rieši sa v troch etapách: 1. v ro­koch 1976 a 1977 racionalizoval sa konštrukčný systém BA-NKS a vý­sledkom je realizačný výstup v. po­dobe experimentálneho bytového ob­jektu so 48 bytmi v Žiline; 2. v ro­koch 1978 a 1980 sa experimentál­ne overia dalšie racionalizačné opatrenia na experimentálnom ob­jekte, kde sa má dosiahnuť stave­nisková prácnosť 380 h na bytovú jednotku; 3. po roku 19B0 má sa experimentálne overiť objekt so sta­veniskovou prácnosťou 300 h. Na žilinskom experimente overo­vali sa tieto racionalizačné rieše­nia: zakladanie na veľkopriemero­­vých pilótach, na ktoré sa osadil montovaný základový rošt; raciona­lizácia montáže hlavnej stavebnej výroby s použitím montážnych zva­rov a rozperných konštrukcií s men­šou hmotnosťou; letmá montáž prv­kov priamo z návesov; dvojplášťo­vá strešná konštrukcia typu SDSK 22 v konštrukčnej sústave QA-NKS podľa čs. vynálezu pracovníkov VVÜPS, Bratislava; kotvenie parape­­tovej dosky vo výrobni na komple­­tizačnej linke; vyšší stupeň kom­pletizácie zámočníckych výrobkov presunom niektorých operácií zo stavby do predvýrobných komple­­tizačných dielní; montáž bytového jadra typu B6-OK v konštrukčnej sústave BA-NKS; kotvenie vykuro­vacích telies vo výrobni; technnió­­gia montáže dvojrúrkového verti­kálneho vykurovacieho systému a funkcia zónovej regulácie; .uloženie elektrických rozvodov pomocou de­centralizovaných hlavných domo­vých vedení na báze nových mate­riálov; povrchové úpravy urobené (Dokončenie na str. 3)

Next