Telegraful Roman, 1880 (Anul 28, nr. 1-151)

1880-01-01 / nr. 1

Nr. 1. ABONAMENTUL: Pentru Sibliu pe an 7 fl., 6 luni 3 fl. 50 cr., Pentru monarh­ie pe an 8 fl., 6 luni 4 fl., Pentru străinătate pe an 12 fl., 6 luni 6 fl . BIBU GTcCA centrala­ 3 luni 1 fl. 75 cr. £ luni 2 fl. ., 3 luni 3 fl. Sibiiu, Marți 1 Ianuarie 1880 Pentru abonamente și inserțiuni a se adresa la: Administrațiunea tipografiei archidiecesane. Sibiiu, strada Măcelarilor 47. INSERȚIUNILE, Anul XXVIII. TELEGRAFUL ROMÂN. Apare Marița, Joia și Sâmbăta, și la espedițiunea de inserțiuni Adolf Steiner în Hamburg (Germania). Corespondențele sünt a se adresa la: Redacțiunea „Telegrafului Român“, strada Măcelarilor Nr. 37. Epistole nefrancate se refusă. — Articolii nepublicați nu se înapoiază. Pentru odată 7 cr., — de două ori 12 cr., — de trei ori 15 cr. rândul cu litere garmond — și timbru de 30 cr. pentru fie­care publicare. Prenumerațiune nouă „Telegraful român“, care apare de trei ori pe spté­­mână, deschidem pe anul 1880 ci pre­țul cel mai moderat, ce se poate vede în fruntea foiei. Banii de prenumerațiune se emit mai cu înlesnire prin asignațiuni ostale (Posta utalvány — Post-Anweisung.) Nu­mele prenumăr­antului, al comunei unde se află cu domiciliul, și eventual al poștei ultime să fie scrise bine, ca­ă se poată ceti. Se atrage atențiunea on­­diviii abonați, al căror abonament se sfârșes­e cu ultima Decemvrie 1879 a’și înnoi din vreme abonamentul, pentru ca să nu fie espeditura silită a sista sau a întâlniți cu espectarea foiei *). Acei an. do., cari pre­numără de nou, să nu întărniie, pentru ca editura să se poată orienta cu tira­­riul exemplarelor. Editura „Telegrafului Româi“ în Sibiiu. *) O înlesnire foarte mare în espedițiune se f­ac prin lipirea unei fâșii de adresă de la abonamentul ultim. la 1 1880 Sibiiu, 1 Ianuarie Cu sunetul al doisprezecelea din bătaia carelor din me^ul nopții tre­cute a încetat și ultimul minut și ul­tima secundă a anului 1879. Despre el, ca despre toți câți întră în veci­­nicie, vom mai vorbi numai ca de un lucru, care a fost odată și acum nu mai este. Nu este așa însă cu lucrurile ce ni le a lăsat moștenire. Bune și rele, rele și bune ne vor constringe a ne mai ocupa cu densele, pentru ca fiind bune și bucurândune de densele să le sporim, și fiind rele, întristân­­dune de densele se căutăm a le sterpi urma sau cel puțin a le face să nu ne fie prea stricâciose. Anul trecut, îndată în­­ biele cele dintâiu nea adus proiectul de lege pentru maghiarisarea școalelor popo­rale, înăsprit de ziaristica, care ne spunea, poate mai clar de cum am fi acceptat, că „a fost pagubă de fie­care moment perdut și este pagubă de fie­care moment ce se va mai perde, de­oare­ce între Carpați și Dunărea de jos trebuie să locuiască 15 milioane de Maghiari, între cari să nu mai fie certe de naționalități.“ Zianistica maghiară a comentat acest proiect astfel cu încât din comentariu nu se putea deduce decât ceea ce și spunea pe față: „că în viitor nu numai acei cetățeni ai Ungariei să fie fericiți, cari nu numai după nume, dară și după limbă vor fi Maghiari“ ! Cu alte cuvinte cjliaris­­tica a declarat moarte cetățenilor ne­maghiari din Ungaria. Autoritățile noastre superioare bi­­sericesci, ce este drept, ’și-au făcut da­toria față cu aceasta amenințare ne­justificată ducând-o pănă înaintea tro­nului. Deputații și magnații naționa­lităților asemenea ’și-au făcut datoria în parlament. Pașii unora și altora au fost solemn aplaudați de naționa­litățile respective, cu deosebire de Români. Și avurăm satisfacțiunea, că chiar și din castrele maghiare s’au înălțat voci, care au dovedit însemnă­tatea protestelor române ca din par­tea acelei naționalități, care cumpă­­nesce mai mult între naționalitățile din Ungaria. Cu toate aceste proiec­tul s’a votat, a devenit lege și nea lă­sat o moștenire pentru viitoriu, care ne umple de îngrijire, pentru că din partea, care a dat naștere acelei legi, nimica nu s'a făcut ce să imprăștie acea îngrijire. Organisarea administrațiunei din Bosnia și Brțegovina a dat ansă la înterpelațiuni în dieta Ungariei, cari combinate cu crisa ministerială ce s’a trăgănat aproape un an de­­ zile, pre­­vestiau, că în monarh­ia austro-ungu­­rească are să se facă ceva, ce se mul­­țămească nedumeririle naționalităților asuprite. Cehii au început a câștiga încredere și au început a se hotărî a părăsi atitudinea lor pasivă de până aci. In zădar aipară organele asupri­torilor, că se ivesce reacțiunea. Cro­ații dincoace de Laita și dincolo Cehii și Polonii și in fine chiar și Slovenii păreau că-și iau un avent pentru a contribui la o eră nouă. Crisa în ministeriul de externe, în urma căreia contele Andrássy s-a retras mai târziu din postul său, a fost un feliu de­signal pentru toate popoarele nemulțumite cu toate că și în castre, de unde mai puțin se aș­tepta, se vedea o satisfacțiune în re­tragerea contelui. Retragerea contelui Andrássy, combinată cu proclamarea unor foi oficioase din Viena, că ministeriul Taaffe de acolo are a se privi ca un r­e­­zultat al unei politici de con­ciliați­uni și ca stațiunea cea din­tâiu cătră era con­solidarea păcei și concordiei între popoarele monarh­iei, a provocat speranțe care pănă astăzi sânt încă neîmplinite. Se va mira cineva, dacă pănă și in străinătate a pătruns credința într’o reformare radicală a sistemei, pe care este așezată astăzi politica internă a Austro-Ungariei, și a putut fi vorba, că are să vină un timp, când nu va mai fi pomenire decât de „sfaturile unite ale Austriei“ ? Deși nu sânt împlinite speranțele provocate, nu se poate disputa o por­nire spre un proces nou politic în in­ternul monarh­iei, spre un proces, a cărui resultat să delăture scandale de felial celor ce s’au ivit în decursul a­­cestui an cu afacerea Varady, Zichy și Szapăry; să încete lupte ca ale pro­testanților contra ingerenței guvernu­lui în afacerile școalelor medie; să în­cete plângeri ca a­le Românilor din comitatul Severinului, cari, fără de nici o causă, sânt supuși unei administra­­țiuni extraordinare; să încete ingerențe în afacerile bisericesci a­le confesiu­nilor cu statute, prin care li se ga­rantează autonomia bisericească. Și pe când au să încete aceste dincoace de Laita să se delăture dincolo de Laita căușele de a se scrie memorande cum sânt ale C­ehilor și să încete preten­­siuni cum sânt ale altor naționalități, în chipul acesta s’ar ciontă relele moștenirei din anul trecut, s’ar ciontă și urmările cu cari s’a amenințat na­ționalităților cu ocasiunea, când era a se aduce în viață legea, prin care s’a introdus limba maghiară în scoalele poporale, ca să nu remână moștenirea îngrijirei pentru nici o parte și pe anul în care intrăm. Ar trebui să amintim și de lu­cruri a căror moștenire din anul tre­cut ne stimulează plăcut, însă aceste sânt atât de puține și de neînsemnate față cu mulțimea și mărimea celor­lalte, încât nu mai cercăm nici a le aminti. Pe când așa­dară problemele de deslegat din lăuntru pretind puteri herculice, cele din afară nu sânt mai puțin însemnate. Sandjacul Novibazarului fu pr este așteptare ocupat fără vărsare de sânge. Iise mișcările din Brțegovina sub forme de bande de lotri, îndoielnica atitu­dine a Albanezilor din vecinătatea pro­­vinciilor celor noue, neclarificata pur­tare a guvernului sârbesc în afaceri de tratate comerciale, stimulările din partea comitetului Italiei irredente, a­­menințările Rusiei în Ziaristică și acum prin concentrare de trupe la granițele monarh­iei sânt tot atâtea puncte ne­gre, cari nici în glumă nu sânt bune și cari nu stim dacă amiciția aliaților noștri, cari în anul 1866 veniseră pănă la Florisdorf și Pojon, la un cas nefe­ricit, va fi de ajuns ca să ne dea ga­ranții îndestulitoare, că vom trece tea­­feri prin valurile anului în care intrăm. Nu ne vedem motivați de a ju­bila la intrarea în anul cel nou. Tot ce putem exprima cu ocasiunea aceasta este: Ceriul să conducă pe cei cu des­tinele țârei în mână pe cărări conci­liatoare spre a ajunge la o mulțămire generală, fară nouc să ne dea putere ca să înfrângem eventualele asupriri, cari ne-ar mai veni, cu succes mai bun decât pănă acum, în interesul nostru și în interesul binelui comun. Revista politică. Sibiiu, în 31 Decenvre. Dintr’o telegramă dela Viena so­sită aici în 11 ian, aflăm că în comi­­siunea delegațiunei pentru afacerile externe ministrul bar. Haymerle a răspuns pe larg la interpelațiunea ce i s’a adresat în afacerea funcțiunilor căilor ferate cu Serbia. Din răspuns se vede, că Serbia susținându’și pă­rerea sa primitivă voieste ca la ne­­gocierile aceste să se alăture și Poarta și Bulgaria, cu toate că concede ve­derile austro unguresci despre dispo­­sițiunile tratatului de la Berlin și că pentru soluțiunea cestiunei preste pu­țin timp va sosi la Viena un împu­ternicit sârbesc, în privința tratatului comercial cu Serbia a declarat capul de secțiune Schwegel, că Austria nu intenționează încheerea unui tratat mai mult favorabil, de­oarece punctul de mânecare în sensul tratatului de la Berlin este mai favorabil. Trebuie dată să rămână la o parte cestiunea unei transacțiuni în privința vămilor cu Serbia, fiindcă aceasta nu este în fa­vorul nici unei părți. Austria este con­vinsă, că un tratat comercial numai a­­tunci ar trebui încheiat cu Serbia, când ar fi deslegată cestiunea drumu­rilor de fer corespundetoriu interese­lor austriace. împărtășirile aceste ale guvernului s’au luat spre sef fnță, în comisiunea delegațiunei ungu­resci pentru afacerile externe a de­clarat ministrul, că n’are nici o cu­­nostință despre o ciocnire a Albane­zilor cu Muntenegrenii, nu poate vise nega, că acolo situațiunea este critică. Marginile țărilor ocupate sânt inse așa de depărtate de câmpul luptelor, încât nu este de lipsă a se face nouă disposițiuni pentru asigurarea aces­tora. solvnță. Comisiunea ia răspunsul spre în urma unei înterpelațiuni a lui Szilágyi despre statul cestiu­nei tratatului ce are a se încheia cu Germania asupra tarifei a răspuns ministrul de externe: raporturile noas­tre cu Germania nu trebuie judecate numai din punctul de vedere al inte­reselor materiale. Când s’au întâlnit principele Bismarck cu contele An­­drássy nu s’au făcut transacțiuni, dară într’aceea s’au înțeles că raporturile economice ale amenduror sfaturilor să se întâlnească și s’a statorit, că ori­care ar fi resultatul negocierilor speciale, să se evite din ambe părțile și aparența unui resboiu vamal. în anul precedent am atins nu­mai în vre-o câteva cuvinte tema, cu care se ocupă Ziarele unguresci, a­­decă cu tema despre o acțiune în contra Rusiei. Putea crede cineva, că se tratează fară de o manoperă de par­tidă cu care vrea oposițiunea să facă vre-o presiune. Acum insă vine și „P. L1.“ care între Ziarele din Unga­ria este cel mai circumspect, și în­­tr’un articol de fond tratează și el tema, că politica rusască proclamă pacea și se înarmează pentru resboiu. Mai mult, zic e oficiosul unguresc, pe lângă grămădirea de trupe și cumpărarea de arme, despre care sânt scriile cele mai positive de la Berlin, declarările de amor, ce le face Rusia Polonilor, adeveresc, că guvernul rusesc prevede un pericul, contra cărui vrea să pună în mișcare toate mijloacele și toate elementele de apărare, care au însușirea de a-i servi spre apărare. Din tot articolul se vede, că trebuie să fie ceva și Rusia tre­buie că are de gând, ca în timpul cel mai de aprope să Întreprindă ceva în afară. Contra cui? Corespondentul lui „P. N.“ scrie din Brody: Demnerile întorcându-me din o călătorie grea de iarnă, în care am atins mai toate orașele mai în­semnate ale Poloniei ruseșci și care după natura afacerilor mele m’au dus preste Varșovia și Vilna la Riga, spre suprinderea mea nu neînsemnată am văzut, că nu numai capitalele cercu­rilor administrative, dar și localitățile în care în­deobște nu este miliție, erau inundate de soldați de toate ar­mele. Mai cu samă vise localitățile, care sânt situate spre apus dela dru­mul militar al Varșoviei cătră gra­nița prusiana. în Cestochova era sta­tul major, o divisiune de cavalerie și o brigadă de trăgători, cari trupe sânt dislocate parte în Mierhov (ca­­zaci), Pinciov (ulani) Slassov (dragoni) și se țin de despărțământul, a cărui cvartir general este în Vladivir lângă

Next