Telegraful Roman, 1896 (Anul 44, nr. 1-146)

1896-01-04 / nr. 1

4 Nr. 62/895 parochial [228] 2­3 Publicaţiune. Neaprobându-se din partea Venerabilului Consistoriu archidiecesan greco-oriental din Sibiiu prin rescriptul Nr. 6546 Epitr. de data 23 Septembre a. c., licitaţiunea din 7 iuliu a. c. pentru edificarea scelei confesionale gr.­­orient. din Poiana mărului comitatul Făgă­­raşiu, prin acesta din nou se aduce la cuno­­scința publică, cum că în 19 ianuariu stilul n. anul 1896 la 2 ore p. m. se va da în licita­­tațiuni mim­endă în cancelaria parochială din Poiana-mărului clădirea edificiului şcolar con­­stătătdre din 6 odăi conform planului de edi­ficare aprobat de locurile competente. Condiţiunile de licitaţiune, planul, pre­cum şi preliminariul speselor se pot vedea la cancelaria oficiului parochial în ori­ce timp. Se observă ca lucrul de măsărie pe lângă garanţie solidă şi cauţiunea recerută se poate da şi separat. Licitaţiunea se va efectui verbal şi prin oferte reservându-şi dreptul ca comitetul pa­rochial nu e legat de un ins aferent. Între­prinzătorul e obligător nemijlocit după sub­scrierea contractului, or pentru comuna bi­­sericeasca numai după aprobarea din partea Venerabilului Consistoriu. Doritorii de a întreprinde aceasta clă­dire, vor fi datori a depune un radiu în bani gata sau în hârtii de valoare, în sumă de 10°/u dela suma de esclamaţiune statorită cu fi. 6612 v a şi a se presenta cu decrete de măastri­. Din şedinţa comitetului parochial gr.­­orient. din Poiana-mărului, ţinuta la 26 No­vembre 1895. Moimc Mieu­, preşedintele comitetului. TELEGRAFUL ROMAN. Edict de licitatiune. Szebenvármegye alispánjától. 561—1896 szám — V. [1] 1—2 Pályázati hirdetmény. Főispán úr ő méltóságának folyó hó 7-én kelt 3 számú felhívása folytán a Sze­­benvármegyénél újonnan rendszeresített, évi 750 frt fizetéssel és 150 lakbérrel javadal­mazott IV. aljegyzői állomásra ezennel pályázatot nyitok és felhívom azokat a kik ezen állomást elnyerni óhajtják, hogy az 1883 évi 1. tcz. 3 §-a szerinti minősített­ségüket igazoló okmányokkal felszerelt folya­modványait hozzám 14 nap alatt terjeszszék be. Nagy-Szeben, 1896 január hó 10-én. Reissenberger, alisnán. 0Z. 25—1896. în 12­04 Februarie, 1800 se va ţine la­ oficiul central al Uni­­versităţii silsesci in bibim, piaţa mare Nr. 15 dela 6 pană la 12 ore a. III., 1 la CHS de lipsă și dela 3 până la 2 ore după ăm£di o licitațiune publică pentru esm­endarea de pl­um­it a urm­torilor munți p© 3 ani — 1890 pană inclusiv 1898 — eventual numai pe anul 1890 și anume: 1 Sz. 8321—895 polg. [31 l-s Hirdetmény A nagyszebeni kir. törvényszék közzé teszi, hogy a Szebenmegyébe kebelezett Szent Erzsébet község határának általános tagosítása megengedhetősége feletti tárgyalást Guncseh Mihály szt. erzsébeti földbirtokos és lakos kérelme folytán elrendelte s annak határnapjául 1896 évi m­árczius n­ó 2-ik napját d. e. 9 órakor a szt. er­zsébeti községi irodába kitűzte. Ezen tárgyalásra az összes érdekelt bir­­tokonk azon megjegyzései idéztetnek meg, hogy az arra meg nem jelenő birtokosok a tagosításba beleegye­zéttnek fognak tekintetni. A nagyszebeni kir. törvényszéknek 1895 Deczember hó 117..éntartott üléséből. Jánosi Sándor, elnök. Sebestyén Imre, jegyző. Nr. curent ____' 1 Situațiu­nea muntelui Numirea Arealul ——-------------—|--­întreg catastral de pășunit Preţul de escla­mare In semmire Jugere stânjini pătrați Jugere stânjini pătrați .1. er. L Cornu pleschi . 1200 1030 360 I 1302 Negovanu! mare .­ 4873 Tălma«*iu Negovanul mic. 1^4416— 1327— 4594 Conța mare . 1­­ . uan 5 Conța mică . . .J'2673 850 2245— 500­6 Stricatu . 2279 200 175 5007 Testem » Olteagu 1016 700 254 1200 0008 Furnica . 1025 400 132 900 350 __ 9 Baiu......................... 929 1300 743 1400 570 10 Seraeinu mare . 1256 1100 187 140­0 500 1) Seracinu de mijloc 1416 900 405 500 700 12 O­i­lat Seraeinu de lăture 1­142 1500 361 300 430 __ 13 Balintu mare . 110­ 900 401 400 300_­ 14 Balintu mic . 650 1000 394 1500 250_ 15 Cotrona .... 051— 274 1000 200_ 16 Grópa de sus . 802 1200 772 1200 2u0_ 17 Grópa de jos . 355— 175 1300 256_ 18 Stéza de sus 770 1400 45 800 200_ 19 Siiina Stéza de jos 979 500 256 700 200 __ 20 Haneşu de sus . 1446 7i)0 24(1 800 35O __ 21 Haneşu de jos . 1190 100 324 1400 3()0 __ 22 Góza de sus . . 1828 200 593 1300 500 __ 23 Góza de jos . . 1919 1400 329 200 402— fie­ cine care voesce a lua arendă treime să depună la mâna comisiunei de licitare înainte de licitațiune I©% din prețul de esclamare ca radit în bani gata, care după licitațiune se va restitui aceluia, ce nu a obținut arenda, or celor ce au obținut li se va socoti în prețul arendei, dacă au depus cauţiunea de arendă conform contractului Condiţiunile mai de aproa­pe ale arendei se pot vede şi înainte de criua licitaţiunei la oficiul central al universităţii săsesci în orele de cancelarie. -Sibii-n. 7 ianuarie, 1896. ____ 12] 1­3 Dela oficiul central al universităţii săsesci. itlcTSu­l trenurilor pe linieie orientale ale căii ferate tip stat r. ti. vaiabil t­i» 1 Octobre 1895. B u d e s Predea pl. Viena Budapesta Szolnok ( Ladán) Oradea- mare. M Mező felegd spl. 80S. Ir. tic Treu er acce­nt- Ier at tren de per­­lh ó n • Tren 1 accele-­ rat. ! L'ren­ de per­acuif 3.—­5.45 2.29 12.05 j / Ghirbeu­­»• ÎClns. Apalml-­i Gh­iriș Cucerd­ea 7. }Tft,u? { Cr&ciunel Blaş Micăsasa ,08 J.Copsa­ micft y Mediaș ^ Elisabetopoli- Sigh­ișora Haşfalău Homorod Ágostonfalvn A­pata Feldioara “°8­ 1 Braşov pM y Timiş ▼ Predeal sos. Bucuresci ațiunilor sunt h se fk pl. 808. A k Pl. 808. I A I­­ * pi ceti de Tren micst 6.40 4.52 2.55 2.­Circu­leaz& numai Vineri 7.01 6.­5.11 1.55 7.25 5.23 3.46 2.20 2.19 1.52 1.26 12.45 12.17 11.01 10.45 9.24 8 54 8.23 8.06 7.59 7.30 6.56 6.54 6.41 6.20 5.-5­3 5.33 4.27 3.53 3.37 3 16 2.45 2.18 1.42 1.12 8.35 1.55 7.­­ 3.37 1.19 11.04 10.44 10.07 9 30 9.10 8.32 7.54 6.54 6.13 5.45 5.18 3.53 3.06 2.48 2.40 2.11 1.45­­ 10 12.39 12.24 11.49 11.29 11.14 10.55 10.21 9.42 9.13 7.45 7.02 6.36 5.58 5.08 7.20 1.60 11.44 10.03 8 43 8.38 8.11 7.46 7.08 6.39 5.23 4.48 4.23 3.1 2.20 2­­1.51 1.23 12.54 Tren de persoane 9.08 8.28 8.01 3.15 6 2 . 20­ 3.31 1 31 11.32 11.17 10.42 10.08 9.06 9.19 8.3 7.37 6.45 6.27 5.21 4.47 4.31 4.24 4.03 3.42 2.49 2.24 2.10 1.39 1 18 1.01 12.46 12.16 11 39 11.17 10 02 9.22 8.57 8.23 7.43 Budapesta—Arad — Teiuș Tren de per­sons Tren de per­sons Tren accele­rat Tren II de I per­sons II — — — — i­ — — 8.05 1.55 10.— — 3 10 10.56 3.49 1.05 — 9.10 3.55 6.52 6.10 — — — — — — 2.30 4.30 7.02 6.35­­2.44 4.42— 11.46 I — 3.14 5.04— 7.06 — 3.31 5.15— 7.17 — 3.58 5.33 7.47 7.34 — 4.30 5.57— 7.57 — 4.50 6.13— 8.13 — 5 40 0.58 8.48 8.53 — — 7.20 9.07 9 22 — — 7.529 — — 8.08 9.31 10.04­­— 8.26 in.22 — — 8.52 9 57 10.18 — — 9.06 10 08 11.01 — 9.52 10.37 11.43­­10 16 12 06 — — 10.40— 12.30­­ — — 10.54 11.17 12.44 — — 1­0.30 11 40 1.20 1 pl Viena y Budapesta T Szolnok 808.­­Aran­ 808.­­ p. r .p Glogovat ~ Gyorok Paulis niadna-luipova Conop Berzava Soborsiu Zam Gurasada Mia Branicica Deva Sib­eria (l­ isk Orestia Sibot ) Viatul de jo.­­Alba-lulia Teiuș A pl. 808­ Tren de per­soane Tren­­ accele­rat Tren de per­sons Tren de per­soane Tren micst 7.20 1.10 6 10­­­­— 4.14 11.19 2.53 9.30 10.58 11.20 8.13 9.40 5.15 3.56 10.50 8.08 8.55 ___ 6.59 10.38— 8.43 6.46 10.15— 8 19 6.17 10.02— 8.06— 0.01 9.49 7.23 7.53— 5.46 9.10— 7.22— 5 07 9.0­2— 7.05— 4.49 8.20 6.31 f. 23— 4.­7.45 6.08 5.46— — 7.18— 5.16— 7.08 5 45 5.05 Tren— 0.44— 4.39 miost-6.20 5.19 4.14 10.52— 6.0­5 5 07 3. 7 10.35— 5.09 4.39 3.17 09.51— 4.44— 2.54 9.27— 4.22— 2.31 9.03— 4.04 3 59 2.13 8.47— 3.19 3.36 1.35 8.1­1 8.55 Budapesta, gara de vest -Orșova-Verciorova Orient. Espres tren de per­sons Tren acce­lerat tren de per­sons Tren accele­rat Tren de per­sons Tren de per­sons Orient. Espres Tren accele­rat Tren de per­sons 8.36 11 —9— 9.354.­pl. Vierm 90S. 5.50­ 7.20 7.07 6.45 Vineri 1.30 8.302.3­ 7.25 10 25 pl. Budapesta 808. 6.30 10.10 2.10 1.259.­6 39 5.31 8 02 5.49— ■ ' 9.25 9.01 7.50 4.10 6.47— 8.10 7.15— pl.­­Iim­ișora­­808. 8.09 7.14 8.55 7.42— — — 10.29 10.32-u Caranseb' sA 5.15 4.15— 5 39— 11.05 12.30 1.09— T Băile Herculane ny 2.37­ 4.40 3.21 11.45 1.20 2.39_ i Verciorova 12.50— 3.40 2.10 10.55 11.40 6.25— V B cil tesciA 11 25— 7.­­5.50­ Cucerdea—O­ș o r h e i u— Reg. s . s. 2.25 3.10 3.11 8.59 11 Cucerdea A 7.41 2.36 8.31 1.18 3.14 8.51 3.52 9.40 S’ U .dos f 7 03 ' 1.58 7.43 12.32 5.07 10.27 5.26 111.11 Oșorheiu 5.30­­ 12.25 5.50 10.35 5.40 10 42 5.36 - I' V —­­ 9.20 5.04 10.­7.19 12.21 7.19 - li \' Reghinul-sus. ^ — 1 7.49 3.25 8 25 sus în jos, cele însemnate în dreapta de jos în sus. Numerele cele gras- insemna orele de f­apte. Gavriil Hanga Editura și tipariul tipografiei archidiecesane. t /

Next