Telegraful Roman, 1906 (Anul 54, nr. 7-142)

1906-01-19 / nr. 7

fi: tt;i L ia in. d e, ungureasca. \ ^ i ii i-* ■"»'f* Invoce,­­■» bjemttiv to . eft '■ ·'~ .­tit V a *er’i »«* 8» 9 i iy g.tf&rii prii' de- ultcutei a Dopite« nk*at tntSiu capitulează f­ ibiiu, 31 Ianuarie n. em ştiri cari ne spun, apucat pe calea care iţelegere între Coroană lentară. Solia trimisă ■ ea Maiestăţii Sale, cu ui Andrássy, a fost rtea comitetului exe­­ea basă pentru înce­­pi, în scopul ca cea- L puterea. E semnul e mulţămeşte deocam­­ul oferit din partea nai inzistă pe lângă a limbă de comandă e s’a convins, că Co­­face concesiunea a­rsă Coroana a făcut ale concesiuni însemn­­ în formă autentică cunoaşte încă solia străbăcat totuşi în onarhul, dorind din idă restabilită liniştea , să învoeşte, ca pe , şi pe mai departe ca limbă de comandă­rile penale, limba de ecătoriile militare din a maghiară. Se învo­­comandele militare să corespondeze cu ■e ungare n limba votate, ca în reginen­­fie decretată limba hă de regiment. Se­­ steagurilor şi a em­­să se resolveze astfel, ei încă să fie aplicate, iependenţa vamală iie cu începere dela iterne apoi Ma­­liberă, de care mai şi pănă acuma. (e Andrássy a comut­­din coaliţie condi- Coroanei, pe lângă ’■ să dee coaliţiei pu­terea. Luni seara, la carele lor le a ex­pus şi în faţa comitetului executiv al coaliţiei. Aci apoi Kossuth în­ tr’o vor­bire mai lungă a făcut un exp'pgeu a­­mănunţit asupra situaţiunii, şi a pro­pus spre primire condiţiunile Cocoanei, cari sunt destul de favorabile, no mai ales când se ţine în vedere, că contin­uarea luptei începute e de un succes foarte problematic. Cu excepţiunea lui Ugron Gábor, care a fost pentru continuarea luptei naţionale, pănă la împlinirea as­­piraţiunilor şi postulatelor pentru cari s’a luptat pănă acum, toţi membrii din comitet au fost pentru capitulare, pen­tru abandonarea limbei maghiare ca limbă de comandă în armată, prin ur­mare pentru acceptarea propunerii Co­roanei. Contele Andrássy a plecat încă ieri, marţi la Viena, şi probabil, că în momentul scrierii acestor şite se află de nou în faţa Monarhului pentru a-i comunica faptul, că „loiala“ coaliţie a căzut de perfect acord cu Coroana, îi primeşte proposiţiunile şi e gata să primească formarea unui cabinet par­lamen­tar. Săptămâna s’a început deci bine, şi dacă nu se vor ivi cumva pe deci neprevăzute, se poate încheia şi mai bine, cu formarea noului cabinet, care e vorba să fie pus sub presu­denţi­i lui Széll. Lucrurile au luat deci întorsătura dorită spre bine, în urma împrejurării, ca Coroana să află în dreptul ei când ţine la limba germană ca urică de comandă în armată, drept rezervat pe scama Coroanei în învoeala, legată la 1867 cu Maghiarii, dar mai ales în urma împrejurării, că coaliţia, DU Pu­tea purta lupta cu Coroana­­cu sort' de izbândă, ci mai curând i°r* mai târzm trebuia sa capituleze. A făcut bine deci, că a capitulat acuiil pănă n’a întrat ţara de tot îa era­m seriei şi a nefericirilor. Negreş­­, că acum sch­imbări mari au să se facă în politica internă a Ungariei, în urma faptului, că­­* par­tidul kossuthist ajunge să fie partid de guvernament, şi nu mai formează pentru Viena spărietoarea din trecut, când era considerat ca partid antidi­­nastic, cu idei şi program resturnător de domnitori. Se vor face, probabil, grupări noue de partide, aşa ca par­tidul de la putere să aibă în faţă şi un partid respectabil de contrală, de opoziţie, care la timp potrivit să -i fee locul. Schimbări însă, de la cari naţio­nalităţile nemaghiare din patrie n’au prospecte de a aştepta nici un bine. Ele jertfite au fost la anul 1867, şi je­rtfite rămân şi pentru mai departe, pănă când singure nu se vor supune din toate puterile sarcinei de a-şi croi, din propria lor hărnicie, o soarte mai bună, pe deplin meritată, în urma jertfelor ce le au adus şi le aduc pentru patria comună. Şi va da bunul Dumnezeu să vină odată şi vremea aceasta p­rin OARA, a Sfinţilor, şi-a avut epoca sa , ca această epocă mi­­uşit entuziasm sfânt­­ă prin tradiţiune, în co­şi de avânt poetic, cu­rai, de a îndemnata fi firesc a fost, iaira­ntazia creatoare să-şi i­ă evenimentele, mă­­îe în generaţiune, pănă te în scrieri, pentru profanii, car­ eteze, să le pună la­ţiunile legendare ale fenicia lor au făcut să r asupra păgânizmului­­ alungat în întunerec noioşi însă aceste des­­cumi ni­ s’au transmis unt tot atâtea adevă­­r­ronabile, adevăruri,­­ inimi,e şi luminează minţile mai mult decât orice alte scrieri învăţături profane. , Iată pentru ce descrierile aceste, cu­­noscute sub numirea „Viaţa Sfinţii­’, au fost atât de cu drag şi cu nesaţiu citite şi gustate de poporul nostru încă neinfluentul de­n Iordan să-l boteze, de spoiala unei false civilisaţiuni.­­ Ajuns pe malul rîului, Vasile a căzut Dispărând aproape cu totul cărţile cu cu faţa la pământ şi cu lacrămi ferbinţi s’a numele amintit, tipărite la Bucureşti 1835, rugat lui Dzeu să-l fa­că vrednic de sfânta credem că vom face i­n bun serviciu cre­dinciosului popor rom­n, dacă vom publica în foiletonul i­eîggrafi lui Român, o colee taină a Botezului, ap­oi a intrat în apă. Şi cum stetea el în armă c­ând s’a apropiat de dînsul Arhiereul, ca sa-l boteze, cată m­ m­ţiune din găleţile Sfinţilor , întocmite după fulger din senin da pogorât peste ei şi în ediţia de Bucureşti 1835, de căită ,fostul porumbel din a­cel fulger, eşind a intrat protoprezbiter al Sibiiului Simeon Popescu profesor în Bucureşti. Vom retipări apoi aceste descrieri­­ în broşurele mici, pentru a le putea avea pe lângă un preţ neînsemnat fiecare cărtura­­român şi bun creştin. Facem începutul cu­­lalap, şi tulburând apa a zburat la cer. Vasile-Vustnic. Deşi traiul Sfântului era ca al Pror­oului Ilie, că purta numai o singură haină sărăcăcioasă, mânca numai odată pe zi puţină pâine de orz şi bea nu­mai apă, dormia numai câte un cias-două pe noapte, acoperit cu un sac, car­e cea­­laltă vreme ori cetia ori se ruga; deşi avea un aşa traiu sfânt, el totuşi nevrednic se scu-tea de sfânta şi marea taină a preoţiei. Şi şefi, ca să o poată primi cu vrednicie, după botez s’a dus în pustie, unde a pe­trecut în­ singurătate, în post, în rugăciune şi in ispitirea sfintelor Scripturi. Apoi a cercetat -o deamănuntul sfintele locuri şi Vieaţa Sfântului Vasile, Botezul. Născut în Cesareea Capado­­chiei, sfântul Marele Vasile, di­păce şi-a pe­trecut copilăria şi tinereţele la cele mai vestite şcoli, când a ajuns la vîrsta de 26 ani şi -a vândut averile şi s’a dus la Ieru­salim. Acolo s’a înfăţişat Episcopului cetăţii şi l-a rugat să-l boteze în fiul Iordan, căci ■\ •l oeflind • if. IONAMENTUL. I C.,6 luni 7 C., 3 luni 3 C. 50 fii. I 16 C.? 6 luni 8 C., 3 luni 4 C. in 24 C., 6 luni 12 C., 3 luni 6 C. Sib­ii­u Joi 19 Ianuarie (1 Februarie) 1906 Apare Martin, Joia şi Sâmbăta. A­bon Am ..tele şi inserţiunile sS se adreseze Administraţiei tipografiei arhidiecesane, Sibiiu, str. măcelarilor 45. Corespondenţele se se adreseze Redacţiei „Telegrafului Român“, strada măcelarilor nr. 34. Epistole nefrancate, ge refusă. Articoli nepublicaţi nu se înapoiază. INSERŢIUNI Pentru odată 14 fii., — de două­ ori 24 fi) rândul cu litere garmi X* »yJUSl fi’ I. ii %:ml ’ * JR Cronică pedagogică. Individualitatea. (Fine). Meritul nostru va fi cu atât mai mare, cu cât vom reuşi să avem mai mulţi şco­lari stăpâni pe materia predată. Temele şi compunerile de asemenea să fie cântărite după mijlocia nivelului intelectual al clasei. După gradul de ştiinţă al şcolarilor se vor pune şi întrebările grele, de mij­loc şi uşoare.. Procedând astfel, nici un elev nu va fi pierdut din vedere, nici des­­curaj­at. ^ Lucrarea unui elev slab, care şi-a dat mai multă silinţă, să fie lăudată, chiar de ar fi inferioară acelei a unui elev mai interio­r^^care nu s’ar fi ostenit într’atâta IC­um­ ar e acum să vorbesc despre chi­pul, cum a­i putea să studiem natura co­pilului. A şti să stabileşti individualitatea cuiva este o artă, care se dobândeşte prin cultură multi­ laterală, teoretică şi practică, şi prin experienţă pedagogică, învăţătorul să fie un bun psiholog, să aibă cultură estetică şi socială, să mai cunoască individualitatea poporului, încă nu era botezat. Episcopul l-a ispitit de aproape şi minunându-se de învăţătura, de înţelepciunea, de blândeţele şi de zme­­renia luivS’*din aceste cu..., ' 'când, că vas ales­ul­­ur­d­zeu este, cu b­ucurie s'a dbis Pentru cunoaştere, vor ţinea aşa numite re­­­­alitate. Iată notele, după servaţiunile: 1. Numele, pronur­sului. 2. Caracterul şi părinţilor, relaţiunile I. 3. Din punct de 1­u­tatea şi inima elevului, cele de cari a suferit şi 4. Cu privire la s­ală, darurile naturale a sale, dicţiunea sa, arem susceptibil, judecata, in imaginaţia sa, gustul , greşul ce face la studii anterioare, dacă e impi la ce grad. 5. In privinţa edu Inima, gradul de senziu­nea lui generală, simpa mos. Observaţii pârtie atenţiune, de aperceptivi în urma unei istorioare ţător şi reprodusă de 6 zile morale: aplicarea, şi în afară de şcoală, s­păţânarea, curăţenia, te­tatea, onestitatea, carac 6. Sentimentul reli­tea, observată când se scoală, conduita din bi contemplaţie în natură, V.lbTfSZ'amat se temperament este elev reacţiunea înceată şi sta acţiunea repede şi slab reacţiunea înceată şi p eu reacţiunea repede şi o materie interesa; văţători caracterizările asupra elevilor, spre­ a­­ şedinţele intime ale cei metoda raţională de ti clase, cu elevi de diferit Din timp în timp 1­a­tea clasei caracteristica lesne de înţeles, a câte mai gre­u de administrat pe călugării, cari se afla cându-se cu ei în viaţa s Vasi­le-Preot. După de vieaţă pustnicească şi sile a prim­it rg/ym taină vreme ’-iptrce«*- , Cesareei, obştia cu un gla voia să-l aleagă pe dînsul insă, în zmerenia sa nesin pentru o aşa înaltă treapt cunoscuţi şi s’a ascuns.­­ afla obştia, au ales pe ei vie era cu adevărat om dar cu puţină învăţătură. Vasile toţi îl cinstesc şi-l .n­văţătura lui, s’a umplut de­ceput a se arăta cu duş. Dar Sfântul, nevoind să­u păcatului, fără de veste a s’a dus în pustie, unde a ţină vreme. Acolo în push­iul său mulţime de călugă, legi călugăreşti, după cari Uj" vieaţa îngerească pe păn ste legi şi astăzi sunt în Vasile-Arhiepiscop. V grele, că biserica lui Dzei de goanele învăţătorilor eretici. Ear Eusevw arhi i'iCt L ideile ari#

Next